Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ομιλία του Δ. Κουτσούμπα στη Βέροια: «Υπάρχει εναλλακτική για τον λαό στην πρόταση του ΚΚΕ!»

Σε συγκέ­ντρω­ση στο Φιλίπ­πειο Κλει­στό Γυμνα­στή­ριο Βέροιας μίλη­σε από­ψε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στο πλαί­σιο της επί­σκε­ψής του στην Ημαθία. 

Παρα­θέ­του­με απο­σπά­σμα­τα από την ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ:

«Φίλες και φίλοι,

Συντρό­φισ­σες και σύντροφοι,

Σε όλους και όλες εσάς που ανη­συ­χεί­τε γι’ αυτή την κατά­στα­ση, που όλο και πιο συχνά λέτε “Φτά­νει πια, δεν πάει άλλο”, “Κάτι πρέ­πει να γίνει”, σας λέμε καθα­ρά: Ναι, κάτι πρέ­πει να γίνει, για να δυνα­μώ­σει η εργα­τι­κή — λαϊ­κή πάλη. Για να πολ­λα­πλα­σια­στούν οι εστί­ες αντί­στα­σης, για να φέρου­με στο επί­κε­ντρο τις δικές μας λαϊ­κές ανάγκες.

Και μπο­ρού­με να κάνου­με πολ­λά για να μη μεί­νει για άλλη μια φορά η ανη­συ­χία σιω­πη­λή, να μην εγκλω­βι­στεί ξανά σε προη­γού­με­νες επι­λο­γές, στο όνο­μα μιας ψεύ­τι­κης αυτα­πά­της επι­λο­γής, κάποιου δήθεν μικρό­τε­ρου κακού που οδη­γεί πάντα στο μεγα­λύ­τε­ρο κακό και μας γυρί­ζει πάλι πίσω, δια­ψεύ­δο­ντας τις προσ­δο­κί­ες του λαού μας. Το ζήσα­με αυτό πολ­λές φορές στο παρελ­θόν μέχρι σήμερα.

Για να μη σκορ­πί­σει πάλι η αγα­νά­κτη­ση, να μη γίνει εκ νέου στή­ρι­ξη σε παλιούς και νέους “σωτή­ρες” που πάντα απο­γοη­τεύ­ουν, αφο­πλί­ζουν και τελι­κά αδρα­νο­ποιούν τον λαό.

Για­τί η απο­στο­λή όλων αυτών, και του Μητσο­τά­κη και του Τσί­πρα και του Ανδρου­λά­κη και λοι­πών, είναι πώς θα δια­σω­θεί η εξου­σία του κεφα­λαί­ου, η εξου­σία των συμ­φε­ρό­ντων που υπηρετούν.

Μπο­ρού­με να κάνου­με πολ­λά για να γίνει η ανη­συ­χία, η αγα­νά­κτη­ση, συλ­λο­γι­κή οργά­νω­ση, δρά­ση μέσα στο Σωμα­τείο, στον Σύλ­λο­γο, στην Επι­τρο­πή Αγώ­να, στον μαζι­κό φορέα της γει­το­νιάς. Για να βάλου­με εμπό­δια στα χει­ρό­τε­ρα, για να κερ­δί­σου­με ανά­σες ανα­κού­φι­σης και το πιο σημα­ντι­κό να ανοί­ξου­με τον δικό μας δρό­μο, τον δρό­μο της ικα­νο­ποί­η­σης των σύγ­χρο­νων λαϊ­κών αναγκών.

Ξέρου­με πως πολ­λοί από εσάς προ­βλη­μα­τί­ζε­στε αν υπάρ­χει τελι­κά εναλ­λα­κτι­κή για τον λαό.

Σας λέμε: Υπάρ­χει, κι αυτή δεν βρί­σκε­ται μέσα στο σύστη­μα της εκμε­τάλ­λευ­σης, αλλά στην πάλη ενά­ντιά του που βάζει στο στό­χα­στρο τις κυβερ­νή­σεις του, τα αστι­κά κόμ­μα­τα, τις συμ­μα­χί­ες τους και την εξου­σία τους. Κι αυτή η εναλ­λα­κτι­κή για το λαό βρί­σκε­ται μόνο στην πολι­τι­κή πρό­τα­ση του ΚΚΕ, που είναι ρεα­λι­στι­κή, για­τί ρεα­λι­στι­κό είναι ό,τι υπη­ρε­τεί τα συμ­φέ­ρο­ντα των πολ­λών: Της εργα­τι­κής τάξης, του λαού και όχι των λίγων, των καπιταλιστών.

Ρεα­λι­στι­κό σήμε­ρα, στον 21ο αιώ­να της έκρη­ξης της τεχνο­λο­γί­ας και της επι­στή­μης, είναι ο εργά­της να έχει στα­θε­ρή δου­λειά με δικαιώ­μα­τα, έναν καλό μισθό, να εργά­ζε­ται λιγό­τε­ρο και να απο­λαμ­βά­νει περισ­σό­τε­ρα, Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση, καλή σύνταξη.

Ρεα­λι­στι­κό είναι όλοι να απο­λαμ­βά­νου­με δωρε­άν και υψη­λού επι­πέ­δου υπη­ρε­σί­ες Υγεί­ας και Πρό­νοιας, ολό­πλευ­ρη δωρε­άν μόρ­φω­ση για τα παι­διά μας, τον Αθλη­τι­σμό, τον Πολι­τι­σμό, τη ζωή σε ένα ανθρώ­πι­νο περι­βάλ­λον και χωρίς τον φόβο, την ανα­σφά­λεια που προ­κα­λεί πλέ­ον η απει­λή μιας γενι­κευ­μέ­νης πολε­μι­κής σύγκρουσης.

Αν όλα αυτά, τα κόμ­μα­τα του κεφα­λαί­ου, η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και οι λοι­ποί, τα προ­σπερ­νούν ή τα χλευά­ζουν, ισχυ­ρι­ζό­με­νοι ότι τάχα “δεν είναι ρεα­λι­στι­κά”, ότι “είναι έξω από τα όρια του εφι­κτού”, αυτό γίνε­ται για­τί ο δικός τους ρεα­λι­σμός χωρά­ει μόνο ό,τι συμ­φέ­ρει το μεγά­λο κεφάλαιο.

Για­τί το εφι­κτό στο δικό τους πολι­τι­κό σχέ­διο είναι μόνο ό,τι υπη­ρε­τεί τις επεν­δύ­σεις και τα κέρ­δη των καπι­τα­λι­στών. Γι’ αυτό κάθε διεκ­δί­κη­ση, κάθε εργα­τι­κό — λαϊ­κό αίτη­μα σκο­ντά­φτει κάθε φορά πάνω στον τοί­χο των αντο­χών της καπι­τα­λι­στι­κής οικονομίας!!!

Η οικο­νο­μία τους αντέ­χει τις επι­δο­τή­σεις, τα κρα­τι­κά και ευρω­παϊ­κά πακέ­τα χρη­μα­το­δό­τη­σης για τις επεν­δύ­σεις των ομί­λων. Αντέ­χει τις φορο­α­παλ­λα­γές και τα νέα προ­νό­μια στο κεφάλαιο.

Δεν αντέ­χει, όμως, τις αυξή­σεις μισθών και συντά­ξε­ων, την κατάρ­γη­ση των αντι­λαϊ­κών φόρων, τη δια­γρα­φή χρε­ών για τους ανθρώ­πους των λαϊ­κών στρω­μά­των, τις αυξή­σεις των κοι­νω­νι­κών δαπα­νών, τη στή­ρι­ξη όλων όσοι αδυ­να­τούν να τα βγά­λουν πέρα.

Ακό­μα κι όταν υπό­σχο­νται ότι θα ανοί­ξει μια χαρα­μά­δα, κάτι θα δοθεί για ανα­κού­φι­ση, μια μικρή έστω βελ­τί­ω­ση της ζωής του λαού, έρχε­ται και την κλεί­νει το ίδιο το σύστη­μα της εκμε­τάλ­λευ­σης… Μια με την κρί­ση του, μια με την παν­δη­μία. Τώρα και με έναν πόλε­μο και μια νέα κρί­ση που βρί­σκε­ται προ των πυλών.

Κι αυτά δεν τα λέμε μόνο εμείς, τα ομο­λο­γούν τα δικά τους επι­τε­λεία, ευρω­παϊ­κά και διε­θνή. Μάλι­στα, ορι­σμέ­νοι, για να περι­γρά­ψουν τι έρχε­ται, μιλούν ακό­μα και για τυφώνα.

Όταν λοι­πόν σου λένε πως έρχε­ται τυφώ­νας, δεν περι­μέ­νεις, παίρ­νεις τα μέτρα σου, εξο­πλί­ζε­σαι, οχυ­ρώ­νε­σαι για να τον αντι­με­τω­πί­σεις. Και σήμε­ρα έχου­με και την πεί­ρα και τη γνώ­ση από την προη­γού­με­νη 10ετή κρί­ση. Έχου­με και τα εφό­δια για να εξο­πλι­στού­με, έχου­με και τον τρό­πο να οχυρωθούμε.

Για να μην πλη­ρώ­σου­με εμείς τα σπα­σμέ­να μιας νέας κρί­σης, προ­κει­μέ­νου να βγει ξανά αλώ­βη­το το κεφά­λαιο και η εξου­σία του.

Μιλούν για “τυφώ­να” για­τί οι οικο­νο­μι­κές εξε­λί­ξεις δεί­χνουν πως ήδη η ΕΕ και η Ευρω­ζώ­νη βρί­σκο­νται μπρο­στά σε νέα οικο­νο­μι­κή κρί­ση, ενώ αυξά­νει η πιθα­νό­τη­τα σοβα­ρής επι­βρά­δυν­σης συνο­λι­κά της διε­θνούς οικονομίας.

Μιλούν για “τυφώ­να”, για­τί βλέ­πουν πως στην πορεία της οικο­νο­μί­ας επι­δρούν σημα­ντι­κά οι κυρώ­σεις του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου που συνε­χί­ζε­ται στην Ουκρα­νία ανά­με­σα στα δύο στρα­τό­πε­δα των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ από τη μια και της Ρωσί­ας από την άλλη, για­τί συνε­χί­ζε­ται και οξύ­νε­ται η αντι­πα­ρά­θε­ση για τον έλεγ­χο των πηγών και των δρό­μων της Ενέργειας.

Επι­δρά όμως και η ίδια η παρά­τα­ση του πολέ­μου στην Ουκρα­νία που ήδη συμπλή­ρω­σε 100 μέρες και κανείς δεν ξέρει πόσες ακόμα.

Στην πορεία της οικο­νο­μί­ας επι­δρούν όμως και οι προ­βλέ­ψεις πιθα­νής επέ­κτα­σης του πολέ­μου και σε άλλες εστί­ες στα Βαλ­κά­νια, στη Μέση Ανα­το­λή, στη Βόρεια Αφρι­κή, στον Περ­σι­κό Κόλπο.

Πρό­σφα­τες είναι οι απει­λές της Ρωσί­ας στη Βουλ­γα­ρία και τη Βόρεια Μακε­δο­νία μετά και την άρνη­σή τους να δώσουν άδεια στο αερο­σκά­φος του Λαβρόφ να δια­σχί­σει τον ενα­έ­ριο χώρο τους με προ­ο­ρι­σμό τη Σερβία.

Εκατό φορές έχουν καταρρεύσει τα επιχειρήματά τους

Ο λαός πραγ­μα­τι­κά ξέρει και τι ζει και τι τον περι­μέ­νει! Κι όλα αυτά που του λέει ο Μητσο­τά­κης, πως “μέσα σε ένα αβέ­βαιο διε­θνές περι­βάλ­λον στό­χος είναι η Ελλά­δα να κατα­στεί πόλος στα­θε­ρό­τη­τας και προ­ό­δου”, δεν είναι απλά γελοία, είναι κυρί­ως επικίνδυνα.

Για ποια στα­θε­ρό­τη­τα μιλά­νε όταν μέρα με την ημέ­ρα ο κίν­δυ­νος να γενι­κευ­τεί ο πόλε­μος στην Ουκρα­νία μεγαλώνει;

Και δεν είμα­στε πλέ­ον στην αρχή, που θα μπο­ρού­σαν να πουν και μια κου­βέ­ντα παρα­πά­νω για να κοροϊ­δέ­ψουν τον λαό για να στοι­χη­θεί πίσω από το ιμπε­ρια­λι­στι­κό στρα­τό­πε­δο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, να απο­δε­χτεί και να στη­ρί­ξει τη συμ­με­το­χή και εμπλο­κή της Ελλά­δας, να γίνει συνέ­νο­χος στο έγκλημα.

Είμα­στε 100 μέρες μετά την έναρ­ξη του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία και με 100 τρό­πους λογα­ριά­ζε­ται πλέ­ον η ελλη­νι­κή εμπλο­κή στο μακε­λειό του πολέ­μου. Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση με την ανο­χή, αν όχι με τη στή­ρι­ξη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, τα έχει δώσει όλα: Στρα­τιω­τι­κές βάσεις σε όλη τη χώρα, ελλη­νι­κά εδά­φη και θάλασ­σες, πολε­μι­κό υλι­κό, ακό­μα και στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις, παι­διά του ελλη­νι­κού λαού στέλ­νουν στο μέτω­πο προς την Ουκρανία.

Είμα­στε 100 μέρες μετά την έναρ­ξη του πολέ­μου και 100 φορές έχουν καταρ­ρεύ­σει τα επι­χει­ρή­μα­τά τους. Και τι δεν μας είπαν…

Πως “έτσι στη­ρί­ζουν τον λαό της Ουκρα­νί­ας”. Όμως, αυτό που στη­ρί­ζουν είναι τα σχέ­δια του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ σε βάρος του λαού της Ουκρανίας!

Λένε πως έτσι “πολε­μά­νε τον ανα­θε­ω­ρη­τι­σμό”. Μόνο που οι μεγα­λύ­τε­ροι “ανα­θε­ω­ρη­τές” είναι οι σύμ­μα­χοί τους, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ, που με τη μεζού­ρα του πολέ­μου χαρά­ζουν σύνο­ρα, δια­λύ­ουν χώρες. Την ίδια μεζού­ρα κρα­τά­ει και η Ρωσία στην Ουκρανία.

Μας είπαν πως “η εμπλο­κή της Ελλά­δας στον πόλε­μο μας θωρα­κί­ζει απέ­να­ντι στις απει­λές, στις αμφι­σβη­τή­σεις της Τουρ­κί­ας σε βάρος των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της χώρας μας”.

Τη βλέ­που­με αυτήν τη “θωρά­κι­ση”, όταν πετά­νε τα τούρ­κι­κα αερο­σκά­φη στο Αιγαίο και πάνω από την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη. Τη δια­βά­ζου­με και την ακού­με στις ολο­έ­να και πιο προ­κλη­τι­κές δηλώ­σεις του Ερντο­γάν και των υπουρ­γών του.

Για να μη μιλή­σου­με για τις δηλώ­σεις των Ευρω­παί­ων και των Αμε­ρι­κα­νών συμ­μά­χων τους, που όλοι μαζί με ένα στό­μα — μια φωνή λένε “Βρεί­τε τα”, για­τί στό­χος τους είναι να μην απει­λη­θεί η ευρω­α­τλα­ντι­κή συνο­χή απέ­να­ντι στον “ανα­θε­ω­ρη­τι­σμό” της Ρωσίας.

Λένε “Βρεί­τε τα” αυτοί που κάνουν πλά­τες απέ­να­ντι στις προ­κλή­σεις της Τουρ­κί­ας στο Αιγαίο, στην Ανατ. Μεσό­γειο και την Κύπρο. Αυτοί που δεν ανα­γνω­ρί­ζουν κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα και σύνο­ρα, αλλά μόνο “ΝΑΤΟι­κό έδα­φος”, “ΝΑΤΟι­κές θάλασ­σες” και τώρα σπρώ­χνουν σε επι­κίν­δυ­νες διευ­θε­τή­σεις στο Αιγαίο και αλλού.

Σε αυτές τις συν­θή­κες που η κλι­μά­κω­ση της τουρ­κι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας μεγα­λώ­νει, που τα περί απο­στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­σης των νησιών, που είναι ψηλά στις απα­ρά­δε­κτες αξιώ­σεις της, η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ με την απο­στο­λή πολε­μι­κού υλι­κού, αλλά και τεθω­ρα­κι­σμέ­νων στην Ουκρα­νία, βάζει σε κίν­δυ­νο ακό­μα και την άμυ­να της χώρας, όπως προει­δο­ποιούν στρατιωτικοί.

Ακό­μα περι­μέ­νου­με απα­ντή­σεις στα ερω­τή­μα­τα που έχου­με δια­τυ­πώ­σει και μέσω του “Ριζο­σπά­στη” για την τερά­στια ποσό­τη­τα πολε­μι­κού υλι­κού που έχει στα­λεί στην Ουκρα­νία και μάλι­στα με περισ­σό­τε­ρες από 20 ενα­έ­ριες αποστολές.

Ερω­τή­μα­τα που αφορούν:

  • Τις πάνω από 2.000 ρου­κέ­τες, αδειά­ζο­ντας ακό­μα και απο­θή­κες νησιών του Βόρειου Αιγαίου.
  • Για τα τρία και πλέ­ον εκα­τομ­μύ­ρια φυσίγγια.
  • Τους δεκά­δες πανά­κρι­βους αντια­ε­ρο­πο­ρι­κούς πυραύ­λους “Stiger”.
  • Τα χιλιά­δες βλή­μα­τα πυρο­βο­λι­κού και τους φορη­τούς αντιαρ­μα­τι­κούς πυραύλους…

Με το κόστος όλων αυτών των πυρο­μα­χι­κών να προ­σεγ­γί­ζει τα 30 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ.

Και, βέβαια, με την επι­κεί­με­νη απο­στο­λή των δεκά­δων ελλη­νι­κών τεθω­ρα­κι­σμέ­νων που θα απο­συρ­θούν από μονά­δες νευ­ραλ­γι­κής σημα­σί­ας για να αντι­κα­τα­στα­θούν ‑όπο­τε και αν- από τα γερ­μα­νι­κά που στην κυριο­λε­ξία σαπί­ζουν εδώ και χρόνια.

Η απο­στο­λή πολε­μι­κού υλι­κού, τεθω­ρα­κι­σμέ­νων στην Ουκρα­νία, είναι μία ακό­μα από­δει­ξη ποιον υπη­ρε­τούν και πρα­κτι­κά τα εξο­πλι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα που πλη­ρώ­νει ακρι­βά ο λαός.

Οι εργαζόμενοι του «Βαρβαρέσου» δεν είναι μόνοι τους

Είμα­στε 100 μέρες μετά την έναρ­ξη του πολέ­μου και ήδη απο­δει­κνύ­ε­ται τι εννο­ού­σε η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ όταν έλε­γε ότι η εμπλο­κή συνι­στά “μια νέα ευκαι­ρία”. Το ακού­σα­με να το περι­γρά­φει ο Μητσο­τά­κης στους Έλλη­νες εφο­πλι­στές, στο τμή­μα αυτό του κεφα­λαί­ου που θα κάνει χρυ­σές δου­λειές με τη μετα­φο­ρά του πανά­κρι­βου αμε­ρι­κα­νι­κού υγρο­ποι­η­μέ­νου φυσι­κού αερί­ου στο όνο­μα της απε­ξάρ­τη­σης από το ρωσι­κό φυσι­κό αέριο.

Για ευκαι­ρί­ες μιλού­σαν και στην κρί­ση, για ευκαι­ρί­ες μιλού­σαν και στην παν­δη­μία, για ευκαι­ρί­ες μιλά­νε και τώρα στον πόλε­μο. Και είδα­με, πώς αυτές οι τρα­γι­κές κατα­στά­σεις για τον λαό για τους λίγους, τους καπι­τα­λι­στές, απο­τέ­λε­σαν “χρυ­σή ευκαι­ρία” για να υλο­ποιούν οι κυβερ­νή­σεις μία-μία τις απαι­τή­σεις τους.

Και ο Νομός της Ημα­θί­ας προ­σφέ­ρει πολ­λά τέτοια παρα­δείγ­μα­τα, ποιοι πλη­ρώ­νουν τελι­κά τη λυπη­τε­ρή για να τη βγά­λει καθα­ρή το κεφά­λαιο και τα κέρ­δη του. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα οι εργα­ζό­με­νοι στην επι­χεί­ρη­ση “Νημα­τουρ­γεία Βαρ­βα­ρέ­σος” στη Νάου­σα που με τον μεγά­λο αγώ­να τους διεκ­δι­κούν το αυτο­νό­η­το: Να πλη­ρω­θούν τα δεδου­λευ­μέ­να 9 μηνών και να υπο­γρά­ψουν Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση Εργασίας.

Παρ’ όλα αυτά η εται­ρεία, με τις πλά­τες φυσι­κά της κυβέρ­νη­σης, συνε­χί­ζει την τακτι­κή της απλη­ρω­σιάς στα δεδου­λευ­μέ­να των εργα­τών και των ένα­ντι, αντί του μισθού. Παράλ­λη­λα χρη­σι­μο­ποιεί όλο το αντερ­γα­τι­κό οπλο­στά­σιο που έχτι­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις και της ΝΔ, και του ΠΑΣΟΚ παλιό­τε­ρα, και του ΣΥΡΙΖΑ πιο πρό­σφα­τα. Ένα οπλο­στά­σιο που ενι­σχύ­θη­κε με τον νόμο-έκτρω­μα του Χατζη­δά­κη να βάζει νέα εμπό­δια στη συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση και να βγά­ζει παρά­νο­μες και κατα­χρη­στι­κές τις απερ­γί­ες και τους αγώ­νες των εργα­ζο­μέ­νων. Τέτοια είναι η Δικαιο­σύ­νη τους!

Όταν πρό­κει­ται να κηρύ­ξει μια απερ­γία “παρά­νο­μη και κατα­χρη­στι­κή”, χρειά­ζε­ται μόλις λίγες ώρες, όταν όμως πρό­κει­ται για τα δεδου­λευ­μέ­να των εργα­ζο­μέ­νων, οι οποί­οι τα διεκ­δι­κούν και μέσα από τα δικα­στή­ρια, τότε κινεί­ται με ρυθ­μούς χελώνας.

Τέτοια είναι η Δικαιο­σύ­νη τους που ξέρει με τις απο­φά­σεις της να βάζει την εται­ρεία σε καθε­στώς προ­στα­σί­ας από κατα­σχέ­σεις των περιου­σια­κών της στοι­χεί­ων, όπως και για τις οφει­λές της στην ΔΕΗ, όμως την ίδια στιγ­μή οι ίδιοι εργα­ζό­με­νοι της ίδιας εται­ρί­ας δεν μπο­ρούν να πλη­ρώ­σουν τους λογα­ρια­σμούς τους και απει­λού­νται με δια­κο­πή του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος. Μάλι­στα, έχει παγώ­σει τις οικο­νο­μι­κές απαι­τή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων ως προς τα δεδου­λευ­μέ­να τους, όπως και το δικαί­ω­μα της επί­σχε­σης εργασίας.

Την ίδια ώρα, βέβαια, η παρα­γω­γή συνε­χί­ζε­ται με αμεί­ω­τους ρυθ­μούς για να καλυ­φθούν οι πωλήσεις.

Και ενώ η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ στη­ρί­ζει απλό­χε­ρα την εργο­δο­σία, συνε­χί­ζο­ντας την πολι­τι­κή των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων, που την είχαν μπου­κώ­σει με προ­νό­μια και χρη­μα­το­δο­τή­σεις, αρνεί­ται να δώσει έκτα­κτο οικο­νο­μι­κό βοή­θη­μα μέσω του ΟΑΕΔ στους εργα­ζό­με­νους που κυριο­λε­κτι­κά αδυ­να­τούν να αντε­πε­ξέλ­θουν στις ανά­γκες της καθη­με­ρι­νής επιβίωσης.

Οι εργα­ζό­με­νοι των “Νημα­τουρ­γεί­ων Βαρ­βα­ρέ­σος” δεν είναι μόνοι τους σ’ αυτόν τον δύσκο­λο δρό­μο του αγώ­να. Στον ίδιο δρό­μο βαδί­ζουν και οι εργα­ζό­με­νοι και άλλων κλά­δων, άλλων επι­χει­ρή­σε­ων που δεν κάνουν πίσω, δεν λυγί­ζουν, βαδί­ζουν μπρο­στά για­τί ξέρουν πως μόνο τότε μπο­ρούν κάτι να κερ­δί­σουν. Στον ίδιο δρό­μο βαδί­ζουν οι εργά­τες της ΛΑΡΚΟ που χρό­νια δίνουν έναν μεγα­λειώ­δη αγώ­να, της COSCO που βήμα το βήμα κατο­χυ­ρώ­νουν μικρές νίκες, οι εργα­ζό­με­νοι της “efood” που ματαί­ω­σαν τα σχέ­δια της εργο­δο­σί­ας και συνε­χί­ζουν. Κι αν το παρά­δειγ­μα ήταν ένα πριν λίγο και­ρό, μετά έγι­ναν δύο και σήμε­ρα είναι περισ­σό­τε­ρα και πρέ­πει να γίνουν φωτει­νός σημα­το­δό­της για όλους τους εργαζόμενους.

Όπως για παρά­δειγ­μα, οι εργα­ζό­με­νοι που δου­λεύ­ουν επο­χι­κά στα δια­λο­γη­τή­ρια και τα κον­σερ­βο­ποιεία της περιο­χής σας.

Ποιος, ποια κυβέρ­νη­ση, ποιο κρά­τος μπο­ρεί να στη­ρί­ξει αυτούς τους εργα­ζό­με­νους, οι οποί­οι στην πλειο­ψη­φία τους εργά­ζο­νται από έναν έως τέσ­σε­ρις μήνες το χρό­νο και, σύμ­φω­να με τους δικούς τους αντερ­γα­τι­κούς νόμους, δεν πλη­ρούν τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις που ορί­ζει ο ΟΑΕΔ για να εντα­χθούν στο ταμείο ανερ­γί­ας; Ή ακό­μα κι αν ξεπε­ρά­σουν τον παρα­πά­νω σκό­πε­λο, ο ΟΑΕΔ θέτει και άλλα εμπό­δια, όπως το “πλα­φόν” των 400 ημε­ρών επι­δό­τη­σης τα τελευ­ταία χρό­νια, επο­μέ­νως τελι­κά οι όποιοι “δικαιού­χοι” εντάσ­σο­νται για μικρό χρο­νι­κό διά­στη­μα στο ταμείο ανερ­γί­ας ή και καθόλου;

Ποια κυβέρ­νη­ση, ποιο κρά­τος μπο­ρεί να στη­ρί­ξει αυτούς τους εργα­ζό­με­νους οι οποί­οι στη συντρι­πτι­κή τους πλειο­ψη­φία δεν έχει ούτε ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή περί­θαλ­ψη με βάση τα σχε­τι­κά “φίλ­τρα”, ενώ δεν συγκε­ντρώ­νουν ούτε τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις συντα­ξιο­δό­τη­σης με τα ελά­χι­στα ένση­μα που παίρνουν;

Καμιά αστι­κή κυβέρ­νη­ση δεν πρό­κει­ται να τους στη­ρί­ξει, όποια κι αν είναι αυτή, για­τί όλες μα όλες νομο­θε­τού­σαν ενα­ντί­ον τους. Όπως ποτέ δεν στή­ρι­ξαν και τους εργα­ζό­με­νους στον του­ρι­σμό που δου­λεύ­ουν με 16 δια­φο­ρε­τι­κές εργα­σια­κές σχέ­σεις σε συν­θή­κες γαλέ­ρας. Και τώρα τους συκο­φα­ντούν κι από πάνω, για­τί δεν πάνε να δου­λέ­ψουν στις γαλέ­ρες τους για λίγα ψίχου­λα. Τόσο άθλιοι είναι!!!

Ποια κυβέρ­νη­ση, αλή­θεια, στή­ρι­ξε τους βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες και δω στην Ημα­θία, τους δεν­δρο­καλ­λιερ­γη­τές στα ροδά­κι­να, στα νεκτα­ρί­νια, στα κερά­σια και τα άλλα φρού­τα που παρά­γει η πατρί­δα μας; Ποιος τους στή­ρι­ξε όταν είδαν το εισό­δη­μά τους να μειώ­νε­ται δρα­μα­τι­κά, ιδιαί­τε­ρα μετά το εμπάρ­γκο της ΕΕ στη Ρωσία το 2014 και τα αντί­με­τρα που πήρε η Ρωσία ενά­ντια στις εισα­γω­γές αγρο­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων, όπως τα επι­τρα­πέ­ζια ροδάκινα;

Ακό­μα και τώρα, ποιος θα τους στη­ρί­ξει με την εκτί­να­ξη του κόστους παρα­γω­γής στα εφό­δια, στο πετρέ­λαιο, στο ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα που κάνει ακό­μα δυσκο­λό­τε­ρη την προ­σπά­θειά τους να αντα­πο­κρι­θούν στις ανά­γκες της καλ­λιερ­γη­τι­κής περιόδου;

Βέβαια, την ίδια ώρα οι βιο­μή­χα­νοι στην παρα­γω­γή κομπό­στας είδαν τα κέρ­δη τους να αυξά­νο­νται σημα­ντι­κά αυτήν την περί­ο­δο όταν οι παρα­γω­γοί συμπύ­ρη­νων ροδά­κι­νων παρα­δί­νουν το προ­ϊ­όν τους σε εξευ­τε­λι­στι­κά χαμη­λές τιμές.

Οι βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες παρα­δί­νουν την παρα­γω­γή τους χωρίς να γνω­ρί­ζουν την τιμή που θα πάρουν, ενώ πλη­ρώ­νο­νται 3 και 4 μήνες μετά. Με τις υπο­χρε­ώ­σεις στις ασφα­λι­στι­κές εισφο­ρές στον ΟΓΑ, στο ρεύ­μα κ.ά. να τρέχουν…

Πώς θα κατα­φέ­ρουν να επι­βιώ­σουν σε αυτές τις δύσκο­λες συν­θή­κες, όταν δεν υπάρ­χει κατώ­τε­ρη εγγυ­η­μέ­νη τιμή που να καλύ­πτει το κόστος παρα­γω­γής και να αφή­νει κέρ­δος που θα τους επι­τρέ­ψει να ξανα­καλ­λιερ­γή­σουν και να μπο­ρέ­σουν να ζήσουν με αξιο­πρέ­πεια; Όταν ο ΕΛΓΑ δεν ασφα­λί­ζει την παρα­γω­γή από τις κατα­στρο­φές στο φυτι­κό κεφά­λαιο, σε όλα τα στά­δια της παρα­γω­γι­κής δια­δι­κα­σί­ας, όπως και δεν απο­ζη­μιώ­νει τους αγρό­τες σε περί­πτω­ση κατα­στρο­φής, στο 100% της ζημιάς;

Ξέρου­με πολύ καλά πως αυτό θα επι­φέ­ρει ως απο­τέ­λε­σμα πολ­λοί από αυτούς να εγκα­τα­λεί­ψουν τη γη τους και να συγκε­ντρω­θεί αυτή σε λίγα χέρια, σε λίγους μεγα­λο­α­γρό­τες ή και σε καπι­τα­λι­στι­κές εται­ρεί­ες που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στην αγρο­τι­κή παραγωγή.

Το Κόμ­μα μας στη­ρί­ζει τον αγώ­να των βιο­πα­λαι­στών αγρο­τών για να μην ξεκλη­ρι­στούν από τη γη τους, για να μην κοπεί το ρεύ­μα σε κανέ­να αγρο­τι­κό σπί­τι, για να μην κατα­σχέ­σει η τρά­πε­ζα χωρά­φια ή σπί­τια βιο­πα­λαι­στών αγροτών.

Οι προτάσεις του ΚΚΕ για την Ενέργεια σε σύγκρουση με τις «πράσινες μπίζνες»

Και στην περιο­χή της Ημα­θί­ας έχουν κάνει την εμφά­νι­σή τους αυτές οι “πρά­σι­νες μπίζ­νες”, όπως συμ­βαί­νει με τα αιο­λι­κά πάρ­κα στο Βέρ­μιο. Όπου με τις ήδη εγκα­τε­στη­μέ­νες ανε­μο­γεν­νή­τριες και με αυτές που πρό­κει­ται να εγκα­τα­στα­θούν μετα­τρέ­πε­ται σε βιο­μη­χα­νι­κή ζώνη παρα­γω­γής Ενέρ­γειας με πολ­λα­πλές κοι­νω­νι­κές, οικο­νο­μι­κές, περι­βαλ­λο­ντι­κές επι­πτώ­σεις ενά­ντια στα συμ­φέ­ρο­ντα του λαού της περιο­χής. Μαθαί­νου­με μάλι­στα πως τα ίδια σχέ­δια έχουν και για τον ορει­νό όγκο των Πιερίων.

Τίπο­τα δεν τους στα­μα­τά. Και μάλι­στα ολό­κλη­ρες περιο­χές, που μπο­ρούν να αξιο­ποι­η­θούν για την παρα­γω­γή αγρο­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων, παρα­δί­δο­νται σε μεγά­λους επι­χει­ρη­μα­τί­ες για να γίνουν φωτο­βολ­ταϊ­κά πάρ­κα και ενώ όλοι μιλούν για πιθα­νό­τη­τα επι­σι­τι­στι­κής κρί­σης. Κι ενώ όλοι ξέρου­με πως η χώρα μας έχει και το κλί­μα και τις εκτά­σεις και το αγρο­τι­κό δυνα­μι­κό να παρά­γει αγρο­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα για να θρέ­ψει τον λαό της.

Εμείς επι­μέ­νου­με να κατα­θέ­του­με μέσα στον λαό τις προ­τά­σεις μας για την Ενέρ­γεια, που απα­ντούν σε αυτό που όλοι ονο­μά­ζουν ενερ­γεια­κή κρί­ση. Μόνο που αυτές οι προ­τά­σεις βρί­σκο­νται σε σύγκρου­ση με τη στρα­τη­γι­κή που ακο­λου­θούν όλοι τους, κι ας τσα­κώ­νο­νται τώρα, και η ΝΔ, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.

Οι προ­τά­σεις μας θέτουν στο επίκεντρο:

  • Την άμε­ση και πλή­ρη επα­να­λει­τουρ­γία των λιγνι­τι­κών μονάδων.
  • Την κατάρ­γη­ση του λεγό­με­νου ευρω­παϊ­κού τέλους διο­ξει­δί­ου του άνθρα­κα, που τεχνη­τά απα­ξιώ­νει τη λιγνι­τι­κή παραγωγή.
  • Την κατάρ­γη­ση της ρήτρας ανα­προ­σαρ­μο­γής, των Ειδι­κών Φόρων και του χρη­μα­τι­στη­ρί­ου Ενέργειας.
  • Την εγκα­τά­λει­ψη των κυρώ­σε­ων κατά της Ρωσί­ας που εκτι­νάσ­σουν το κόστος του φυσι­κού αερίου.
  • Για να αξιο­ποι­η­θούν όλες οι πηγές Ενέρ­γειας που δια­θέ­τει η χώρα μας και να πάψει επι­τέ­λους η Ενέρ­γεια να απο­τε­λεί εμπόρευμα.

Το ΚΚΕ βρίσκεται σταθερά απέναντι σε κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση

Οι μετε­κλο­γι­κές συνερ­γα­σί­ες ανά­με­σα στη ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ήδη ψήνο­νται. Και ανε­ξάρ­τη­τα πώς θα σερ­βι­ρι­στούν και ποιος τελι­κά θα κάτσει στο κυβερ­νη­τι­κό τρα­πέ­ζι, το μενού είναι ήδη έτοι­μο. Αφο­ρά έναν προς έναν τους στρα­τη­γι­κούς στό­χους του κεφα­λαί­ου, που πέρα από τις ανα­γκαί­ες δια­φο­ρές τους, στο τέλος όλοι στέλ­νουν τον λογα­ρια­σμό στον λαό.

Πρώ­τος κοι­νός στό­χος τους είναι το Ταμείο Ανά­καμ­ψης που κατευ­θύ­νε­ται στους μεγά­λους ομί­λους, αλλά θα το πλη­ρώ­σει ο λαός, όπως πλή­ρω­σε και τα μνημόνια.

Δεύ­τε­ρος κοι­νός στό­χος είναι η “πρά­σι­νη μετά­βα­ση” για να προ­χω­ρή­σουν οι “πρά­σι­νες” επεν­δύ­σεις με πρό­σχη­μα την προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος που λόγω και του πολέ­μου στην Ουκρα­νία επι­τα­χύ­νε­ται στέλ­νο­ντας ξανά τον φου­σκω­μέ­νο λογα­ρια­σμό της Ενέρ­γειας στα λαϊ­κά στρώματα.

Τρί­τος κοι­νός στό­χος είναι η ενερ­γή εμπλο­κή στους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ που έχει μετα­τρέ­ψει τη χώρα μας, τον λαό μας σε στό­χο αντι­ποί­νων, εμπλο­κή βέβαια που ακου­μπά και τις ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις και τους επι­κίν­δυ­νους συμ­βι­βα­σμούς που προετοιμάζονται.

Αυτοί οι κοι­νοί στό­χοι απο­τε­λούν τον πυρή­να των προ­γραμ­μα­τι­κών δηλώ­σε­ων μιας τέτοιας επό­με­νης αντι­λαϊ­κής κυβέρ­νη­σης η οποία, απ’ ό,τι δεί­χνουν και οι δυσοί­ω­νες εξε­λί­ξεις στην οικο­νο­μία αλλά και τα ελλη­νο­τουρ­κι­κά, θα έχει περισ­σό­τε­ρες δυσκο­λί­ες να αντιμετωπίσει.

Γι’ αυτό δεν φτά­νει ένα αστι­κό κόμ­μα, χρειά­ζε­ται από ό,τι φαί­νε­ται και δεύ­τε­ρο, για να μοι­ρα­στούν μαζί την ευθύ­νη της αντι­λαϊ­κής δια­χεί­ρι­σης. Το έχου­με πιά­σει το υπο­νο­ού­με­νο. Ο ένας μετά τον άλλο, Μητσο­τά­κης, Τσί­πρας, Ανδρου­λά­κης, έχουν αρχί­σει να μιλά­νε για “συνερ­γα­σί­ες”. Τρα­βά­τε με κι ας κλαίω, που λέει και ο λαός μας.

Το ΚΚΕ βρί­σκε­ται στα­θε­ρά απέ­να­ντι σε κάθε αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση, για­τί βρί­σκε­ται στα­θε­ρά δίπλα στον λαό. Το ίδιο θα κάνει και τώρα, θα δώσει όλες του τις δυνά­μεις η εργα­τι­κή τάξη, ο λαός με την οργα­νω­μέ­νη δρά­ση του κάτι να εμπο­δί­σει, κάτι να κερ­δί­σει και το κυριό­τε­ρο να αρχί­σει να προ­ε­τοι­μά­ζε­ται για να επι­βά­λει ριζι­κές αλλα­γές προς όφε­λός του. Αυτό χρειά­ζε­ται σήμε­ρα να συζητήσουμε.

Πώς θα κατα­φέ­ρου­με με επι­μο­νή και πεί­σμα να ανοί­ξου­με τον δικό μας δρό­μο, τον δρό­μο της πραγ­μα­τι­κής προ­ό­δου, αυτόν που ο λαός θα κάνει κου­μά­ντο στην οικο­νο­μία και την εξουσία.

Εκεί, μέσα στον λαό και το κίνη­μά του το ΚΚΕ κατα­θέ­τει το δικό του σχέ­διο, τη δική του πρό­τα­ση για την εργα­τι­κή — λαϊ­κή δια­κυ­βέρ­νη­ση, η οποία βέβαια στην προ­με­τω­πί­δα της θα γρά­φει με μεγά­λα γράμ­μα­τα: Ικα­νο­ποί­η­ση όλων των σύγ­χρο­νων λαϊ­κών αναγκών.

Αυτό τον δρό­μο φιλο­δο­ξού­με να ανοί­ξου­με με την αγω­νι­στι­κή συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ, με την ενερ­γη­τι­κή συμ­βο­λή και συμ­με­το­χή στους καθη­με­ρι­νούς αγώ­νες. Με μια κοι­νω­νι­κή συμ­μα­χία που δεν θα κάνει απλά έναν αγώ­να οπι­σθο­φυ­λα­κής, έναν αγώ­να αμυ­ντι­κό απέ­να­ντι στη σημε­ρι­νή επί­θε­ση, όσο κι αν αυτή σήμε­ρα είναι σημα­ντι­κή, αλλά θα περ­νά στην αντε­πί­θε­ση. Θα αλλά­ζει συσχε­τι­σμούς παντού, θα συγκε­ντρώ­νει δυνά­μεις ενά­ντια στον πραγ­μα­τι­κό αντί­πα­λο. Θα αξιο­ποιεί κάθε δυσκο­λία, “ρωγ­μή” κι αστά­θεια στο αστι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα, με σκο­πό να περ­νά­ει ο λαός και το κίνη­μά του σε καλύ­τε­ρες θέσεις μέχρι τη ριζι­κή ανα­τρο­πή, τη ριζι­κή αλλαγή.

Σε αυτόν τον δρό­μο σας προ­σκα­λού­με να περ­πα­τή­σου­με μαζί.

Για­τί μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει τον λαό!

Για­τί υπάρ­χει ελπί­δα λαϊ­κής ευη­με­ρί­ας και ανάτασης!».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο