Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ομιλία του Δ. Κουτσούμπα στη Θεσσαλονίκη (LIVE):Με χιλιάδες κόκκινα ψηφοδέλτια στις 9 Ιούνη τους χαλάμε τα σχέδια, δυναμώνουμε την αμφισβήτηση της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης, ΕΕ, ΝΑΤΟ — Φωτο

Στο κατά­με­στο Βελ­λί­δειο Συνε­δρια­κό Κέντρο μίλη­σε το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας. Στη συγκέ­ντρω­ση με θέμα «Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνα­τό για πανευ­ρω­παϊ­κή αντε­πί­θε­ση — Σπά­με τα δεσμά της ΕΕ! Για την Ελλά­δα και την Ευρώ­πη του σοσια­λι­σμού, την Ευρώ­πη των εργα­τών, των αγρο­τών, του λαού» έδω­σαν μαζι­κά το παρών μέλη και φίλοι του κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ, εργά­τες και υπάλ­λη­λοι, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι επαγ­γελ­μα­τί­ες, φοι­τη­τές και μαθη­τές, νέοι και μεγα­λύ­τε­ροι, αγω­νι­στές που συμπο­ρεύ­ο­νται με το ΚΚΕ.

Ανά­με­σά τους και οι εργα­ζό­με­νοι του «Νικό­πο­λις» που βρί­σκο­νται σε κινη­το­ποι­ή­σεις, διεκ­δι­κώ­ντας τα δεδου­λευ­μέ­να τους αλλά και τη δια­σφά­λι­ση των θέσε­ων εργα­σί­ας και που νωρί­τε­ρα είχαν συνά­ντη­ση με τον Δημή­τρη Κου­τσού­μπα. Ακό­μα έδω­σαν το «παρών» υγειο­νο­μι­κοί, εκπαι­δευ­τι­κοί και εργα­ζό­με­νοι απ’ τον κλά­δο των τηλε­πι­κοι­νω­νιών και της πλη­ρο­φο­ρι­κής που επί­σης βρί­σκο­νται σε κινητοποιήσεις.

Στην εκδή­λω­ση αυτή την ώρα γίνο­νται παρεμ­βά­σεις από τους παρεμ­βά­σεις από τους Γ. Ουρ­σου­ζί­δη, πολι­τι­κό μηχα­νι­κό, πρώ­ην βου­λευ­τή Ημα­θί­ας του ΣΥΡΙΖΑ την περί­ο­δο 2015 — 2019, Ν. Σκια­δά, ιδιω­τι­κό υπάλ­λη­λο, Νάν­συ Κατσα­δή­μου, ανα­πλη­ρώ­τρια εκπαι­δευ­τι­κό και Γ. Σου­με­λί­δη, πρώ­ην πρό­ε­δρο του κλα­δι­κού σωμα­τεί­ου εργα­ζο­μέ­νων δομών ψυχο­κοι­νω­νι­κής απο­κα­τά­στα­σης και αντι­πρό­ε­δρο του επι­χει­ρη­σια­κού σωμα­τεί­ου εργα­ζο­μέ­νων ΕΨΥΚΑ. Παρέμ­βα­ση έκα­νε και ο Γ. Τσα­κλί­δης από τον Σύλ­λο­γο Συγ­γε­νών Θυμά­των των Τεμπών.

Παρα­βρέ­θη­καν η Θεα­νώ Καπέ­τη μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και γραμ­μα­τέ­ας της ΚΟ Θεσ­σα­λο­νί­κη, ο Ζ. Λυμπε­ρί­δης μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας της ΚΕ, τα μέλη της ΚΕ Ε. Δημά­κης, Θ. Χρη­στί­δης, Κ. Αβρα­μό­που­λος, Δ. Παπα­το­λί­δηςΓρ. Κλι­γκό­που­λος. Οι βου­λευ­τές Α και Β Θεσ­σα­λο­νί­κης του κόμ­μα­τος Γ. Δελ­λής και Λ. Στολ­τί­δης. Η Αση­μί­να Ξηρο­τύ­ρη — Αικα­τε­ρι­νά­ρη, Δρ πολι­τι­κός μηχα­νι­κός, πρώ­ην βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ και της ΔΗΜΑΡ, πρώ­ην νομάρ­χης Θεσ­σα­λο­νί­κης, που τα τελευ­ταία χρό­νια συμπο­ρεύ­ε­ται με το ΚΚΕ.

Η μόνη και πραγματική αντιπολίτευση 
είναι οι λαϊκοί αγώνες με το ΚΚΕ μπροστά

Παρα­θέ­του­με την ομι­λία του Δ. Κουτσούμπα:

Είμα­στε αισιό­δο­ξοι για­τί όλες οι ενδεί­ξεις των τελευ­ταί­ων μηνών απο­τυ­πώ­νουν σημα­ντι­κές διερ­γα­σί­ες στην εργα­τι­κή — λαϊ­κή συνεί­δη­ση, κινη­τι­κό­τη­τα που υπάρ­χει μέσα στον λαό και εκφρά­στη­κε στις μεγά­λες κινη­το­ποι­ή­σεις όλου του τελευ­ταί­ου δια­στή­μα­τος. Μέσα σε αυτές γεν­νή­θη­κε η ελπί­δα ότι ο λαός με τους αγώ­νες του μπο­ρεί να καθο­ρί­σει την πορεία των πραγ­μά­των. Απο­δεί­χτη­κε στην πρά­ξη ότι στη χώρα μας υπάρ­χει ένα πανί­σχυ­ρο αντί­πα­λο δέος απέ­να­ντι στην κυβέρ­νη­ση και την αντι­λαϊ­κή της πολι­τι­κή: Η συμ­μα­χία και κοι­νή δρά­ση εργα­ζο­μέ­νων, αγρο­τών, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, φοι­τη­τών, νεο­λαί­ας. Αυτή είναι η μόνη και πραγ­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση, με το ΚΚΕ μπροστά!

Και βέβαια τα επι­τε­λεία του συστή­μα­τος δεν κρύ­βουν την ανη­συ­χία τους. Για­τί γνω­ρί­ζουν ότι οι λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις των τελευ­ταί­ων μηνών είχαν ιδιαί­τε­ρα ποιο­τι­κά στοι­χεία. Χαρα­κτη­ρί­ζο­νταν από μαζι­κό­τη­τα, σημα­ντι­κή διάρ­κεια, αντο­χή απέ­να­ντι στις πιέ­σεις της κυβέρ­νη­σης, της εργο­δο­σί­ας και των μηχα­νι­σμών τους. Εσπα­σε στην πρά­ξη ο λεγό­με­νος «κοι­νω­νι­κός αυτο­μα­τι­σμός» απέ­να­ντι στους βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες και η προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης, ειδι­κά εδώ στην Κεντρι­κή Μακε­δο­νία, να τους δια­σπά­σει. Εφα­γε τα μού­τρα της η μεγα­λο­ερ­γο­δο­σία, βλέ­πο­ντας κατά χιλιά­δες, ειδι­κά νέους εργα­ζό­με­νους να απερ­γούν απο­φα­σι­στι­κά, ενά­ντια σε τρο­μο­κρα­τία και απει­λές στις 28 Φλε­βά­ρη. Γελοιο­ποι­ή­θη­κε η κυβέρ­νη­ση από τους φοι­τη­τές ξανά και ξανά. Τη νίκη­σαν στον δρό­μο. Και ας τους ονό­μα­ζε πότε «κλέ­φτες», πότε «ταρα­ξί­ες», μέχρι και επί­δο­ξους συνε­χι­στές του Οπεν­χάι­μερ, εδώ στο ΑΠΘ. Εχει και η αυτο­γε­λοιο­ποί­η­ση τα όριά της!

Γνω­ρί­ζουν επί­σης ότι αυτές οι κινη­το­ποι­ή­σεις είχαν και ένα άλλο ιδιαί­τε­ρο χαρα­κτη­ρι­στι­κό. Συν­δέ­θη­καν και υιο­θέ­τη­σαν ριζο­σπα­στι­κά αιτή­μα­τα και διεκ­δι­κή­σεις, που στο­χεύ­ουν στον πυρή­να της πολι­τι­κής τους. Αιτή­μα­τα που εξέ­θε­ταν την πολι­τι­κή της ΕΕ, που συγκρού­ο­νταν με την κερ­δο­φο­ρία του κεφα­λαί­ου, όπως οι διεκ­δι­κή­σεις των αγρο­τών για κατάρ­γη­ση της νέας ΚΑΠ, των εργα­τών για ουσια­στι­κές αυξή­σεις μισθών, των φοι­τη­τών για ένα πανε­πι­στή­μιο πραγ­μα­τι­κά δημό­σιο και δωρε­άν. Ξέρουν πολύ καλά ότι η αμφι­σβή­τη­ση, η αγα­νά­κτη­ση, η οργή που προ­κα­λεί η αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή δεν είναι παροδική.

Οι ίδιοι ομολογούν 
ότι φοβούνται μια νέα άνοδο του ΚΚΕ

Ενώ ήδη τα σύν­νε­φα του πολέ­μου, σε συν­δυα­σμό με τις δυσκο­λί­ες στην ευρω­παϊ­κή οικο­νο­μία, το ασφυ­κτι­κό πλαί­σιο των προ­α­παι­τού­με­νων και της δημο­σιο­νο­μι­κής πει­θαρ­χί­ας της ΕΕ, δημιουρ­γούν ένα εκρη­κτι­κό μείγ­μα. Τι φοβού­νται λοι­πόν; Οτι όλα αυτά μπο­ρεί να συνε­χί­σουν να τρο­φο­δο­τούν το ρεύ­μα αμφι­σβή­τη­σης που θα εκφρα­στεί με εκ νέου απο­φα­σι­στι­κή ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ και στις ευρω­ε­κλο­γές. Οι ίδιοι ομο­λο­γούν ότι φοβού­νται μια νέα άνο­δο του ΚΚΕ. Δεν γίνε­ται, λένε, να είναι 3ο κόμ­μα το ΚΚΕ και να πολ­λα­πλα­σιά­ζο­νται οι αγώ­νες, οι κινη­το­ποι­ή­σεις, όσο είναι ανοι­χτά όλα τα ζητή­μα­τα πρώ­της γραμ­μής, όπως η ακρί­βεια, η Υγεία, η Παι­δεία, ο πόλε­μος. Ομο­λο­γούν ότι το ΚΚΕ τούς δημιουρ­γεί πρό­βλη­μα, τους δυνα­μι­τί­ζει τα αντι­λαϊ­κά συναι­νε­τι­κά σχέ­δια. Για­τί πρω­το­στα­τεί καθη­με­ρι­νά σε όλα τα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα που απα­σχο­λούν τον λαό. Για­τί είναι το μόνο που απο­κα­λύ­πτει τις ευθύ­νες όλων των υπό­λοι­πων κομ­μά­των για την εμπλο­κή της χώρας στον πόλε­μο, τη μυστι­κή διπλω­μα­τία της κυβέρ­νη­σης. Για­τί δίνει χέρι αλλη­λεγ­γύ­ης στον Παλαι­στι­νια­κό λαό. Το ΚΚΕ, λοι­πόν, τους «χαλά­ει τη σού­πα», γι’ αυτό οργα­νώ­νουν μέχρι και απε­γνω­σμέ­νες μέχρι γελοιό­τη­τας επι­θέ­σεις ενα­ντί­ον του, που τους γυρ­νούν μπούμερανγκ.

Ε, ας τους χαλά­σου­με κι εμείς όλα αυτά τα σχέ­δια! Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνα­τό και στην Ευρω­βου­λή. Με χιλιά­δες πιο πολ­λά κόκ­κι­να ψηφο­δέλ­τια στην κάλ­πη της 9ης Ιού­νη. Με το ΚΚΕ ακό­μα πιο ψηλά, για να ακου­στεί σε όλη την Ευρώ­πη. Για­τί απο­δεί­χτη­κε πλέ­ον ότι η μόνη ψήφος που τη βρί­σκεις άμε­σα την επό­με­νη μέρα μπρο­στά σου, είναι η ψήφος στο ΚΚΕ. Είναι η ψήφος που άμε­σα μετα­τρέ­πε­ται σε διεκ­δί­κη­ση, σε αγώ­να, σε δυνά­μω­μα της οργά­νω­σης του λαού. Για­τί πολ­λοί από τους χιλιά­δες που έκα­ναν στις προη­γού­με­νες κάλ­πες το βήμα και ενί­σχυ­σαν τα ψηφο­δέλ­τια του ΚΚΕ παντού, δεν έκα­τσαν με σταυ­ρω­μέ­να τα χέρια. Απο­τέ­λε­σαν μια κρί­σι­μη μάζα με την οποία οι κομ­μου­νι­στές βρέ­θη­καν μέσα στη χρο­νιά ξανά, στην πρώ­τη γραμ­μή των αγώ­νων, των αρχαι­ρε­σιών, της πάλης. Και είναι χιλιά­δες αυτοί με τους οποί­ους δρά­σα­με από κοι­νού ακό­μα και αν δεν συμ­φω­νούν σε όλα μαζί μας. Είναι πάρα πολ­λοί οι πρω­το­πό­ροι που ανα­γνω­ρί­ζουν στο ΚΚΕ ότι είναι η εγγύ­η­ση για τη συνέ­χεια των αγώνων.

Και το δηλώ­νου­με κι από εδώ, από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη: Θα φτά­σου­με στις ευρω­ε­κλο­γές με αγώ­νες μέχρι και την τελευ­ταία μέρα! Και ξανά από την επό­με­νη! Για όλα τα εργα­τι­κά — λαϊ­κά προ­βλή­μα­τα! Και έχει μεγά­λη σημα­σία να μπο­ρού­με να κερ­δί­ζου­με και το παρα­μι­κρό, την πιο μικρή ανά­σα, όπως αυτή που κέρ­δι­σαν οι εργα­ζό­με­νοι της ΛΑΡΚΟ με τον ηρω­ι­κό αγώ­να και την αλλη­λεγ­γύη όλων των εργαζομένων.

Ναι, μέσα στους αγώ­νες για να χτί­ζε­ται στην πρά­ξη η κοι­νω­νι­κή συμ­μα­χία σε αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή — αντι­μο­νο­πω­λια­κή κατεύ­θυν­ση! Για να δυνα­μώ­νει η αμφι­σβή­τη­ση και ενα­ντί­ω­ση στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Για να δημιουρ­γη­θεί ένα πολύ ισχυ­ρό ρεύ­μα αμφι­σβή­τη­σης της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής, της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ και της συναί­νε­σης που της προ­σφέ­ρουν τα κόμ­μα­τα του συστή­μα­τος, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και οι υπόλοιποι.

Αποδείχτηκε στην πράξη ότι 
η ΕΕ αποτελεί μια ασφυκτική φυλακή των λαών

 

Η λαμπε­ρή «βιτρί­να» της ΕΕ που προ­σπά­θη­σαν να χτί­σουν θρυμ­μα­τί­στη­κε ακό­μα περισ­σό­τε­ρο την προη­γού­με­νη δεκα­ε­τία. Απο­δεί­χτη­κε στην πρά­ξη ότι η ΕΕ απο­τε­λεί μια ασφυ­κτι­κή φυλα­κή για τα δικαιώ­μα­τα, τις κατα­κτή­σεις, τα όνει­ρα, τις προσ­δο­κί­ες των λαών.

  • – Απο­κα­λύ­φτη­καν οι ψεύ­τι­κες υπο­σχέ­σεις, ότι ειδι­κά μετά την ανα­τρο­πή του σοσια­λι­σμού, η ΕΕ θα μετα­τρα­πεί σε έναν «παρά­δει­σο» της ελεύ­θε­ρης δια­κί­νη­σης ανθρώ­πων, υπη­ρε­σιών, προ­ϊ­ό­ντων με τη Συν­θή­κη του Μάα­στριχτ, που κατα­ψή­φι­σε μόνο το ΚΚΕ στην ελλη­νι­κή Βου­λή το 1992.
  • – Οτι η ελλη­νι­κή οικο­νο­μία θα αγκυ­ρο­βο­λή­σει στο απά­νε­μο λιμά­νι της ΟΝΕ — Ευρω­ζώ­νης και γι’ αυτό αξί­ζουν οι θυσί­ες, ότι θα υπάρ­ξει «σύγκλι­ση» των ευρω­παϊ­κών οικονομιών.
  • – Οτι η Ευρώ­πη μετα­τρέ­πε­ται σε μια μεγά­λη ευρω­παϊ­κή «οικο­γέ­νεια» με τη Συν­θή­κη της Λισ­σα­βό­νας και το συνο­λι­κό αντι­λαϊ­κό οπλο­στά­σιο που υιοθέτησε.

Ομως, η «ελευ­θε­ρία» δια­κί­νη­σης εργα­τι­κού δυνα­μι­κού οδή­γη­σε σε νέο τσά­κι­σμα των μισθών, των δικαιω­μά­των, των εργα­σια­κών σχέ­σε­ων. Η «ελεύ­θε­ρη» δια­κί­νη­ση προ­ϊ­ό­ντων και η αύξη­ση του αντα­γω­νι­σμού οδή­γη­σε σε αλλε­πάλ­λη­λα κύμα­τα ακρί­βειας, μαρά­ζω­μα ολό­κλη­ρων κλά­δων της οικο­νο­μί­ας, το ένα εργο­στά­σιο να κλεί­νει πίσω από το άλλο, σε συν­θή­κες καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης. Ετσι έγι­νε και με 7 μεγά­λες βιο­μη­χα­νι­κές μονά­δες που έκλει­σαν μέσα στο 2023 στη χώρα μας. Ετσι έγι­νε και με την επι­χεί­ρη­ση SONOCO, εδώ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και στο Κιλ­κίς, που δεν έκλει­σε προ­φα­νώς από τις απερ­γί­ες. Το αντί­θε­το! Πρό­κει­ται για έναν πολυ­ε­θνι­κό όμι­λο με 400 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ καθα­ρά κέρ­δη. Και γι’ αυτό ακρι­βώς κλεί­νει! Για να τα αυγα­τί­σει κι άλλο, για να εξα­σφα­λί­σει το μέγι­στο δυνα­τό κέρ­δος, αξιο­ποιώ­ντας και τις δυνα­τό­τη­τες που του δίνει η ευρω­παϊ­κή νομο­θε­σία, αφή­νο­ντας ξεκρέ­μα­στους περί­που 90 εργα­ζό­με­νους μαζί με τις οικο­γέ­νειές τους.

Το «απά­νε­μο λιμά­νι» του ευρώ απο­δεί­χθη­κε, όμως, «αντα­ρια­σμέ­νη θάλασ­σα» για τον λαό, με τις θυσί­ες για «να μπού­με στο ευρώ» να ακο­λου­θού­νται από αυτές για «να μην βγού­με από το ευρώ», με την αγο­ρα­στι­κή του δύνα­μη συνε­χώς να μειώ­νε­ται και να μην μπο­ρεί να φτά­σει καν τα προ κρί­σης επί­πε­δα. Η «σύγκλι­ση» των οικο­νο­μιών έκρυ­βε από πίσω της τον λυσ­σα­λέο αντα­γω­νι­σμό των μονο­πω­λί­ων. Για τους λαούς ισχύ­ει ότι «όπου τσα­κώ­νο­νται τα βου­βά­λια την πλη­ρώ­νουν τα βατρά­χια». Η «ανά­πτυ­ξη» στην ΕΕ οδή­γη­σε πάνω από 95 εκα­τομ­μύ­ρια Ευρω­παί­ους να είναι σήμε­ρα στα όρια της φτώ­χειας και του κοι­νω­νι­κού απο­κλει­σμού. Η δε «πρά­σι­νη ανά­πτυ­ξη» σημαί­νει πανά­κρι­βη Ενέρ­γεια για τον λαό, απα­ξί­ω­ση ενερ­γεια­κών πόρων, διεύ­ρυν­ση της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας και κατα­στρο­φή του περι­βάλ­λο­ντος, προς όφε­λος των κερ­δών των «πρά­σι­νων» κολοσ­σών. Σημαί­νει πάνω από 31 εκα­τομ­μύ­ρια στην Ευρώ­πη να μην έχουν πρό­σβα­ση σε επαρ­κή θέρμανση.

Το μόνο που «αλλάζει» στην ΕΕ 
είναι η ταχύτητα 
με την οποία τσακίζονται κατακτήσεις

Υπο­σχέ­θη­καν, επί­σης, κάποιοι στους λαούς ότι η ΕΕ θα αλλά­ξει από μέσα, ότι μπο­ρεί να γίνει «Ευρώ­πη των λαών», ότι είναι το κοι­νό ευρω­παϊ­κό μας «σπί­τι». Αρπα­ξαν τη λαϊ­κή ψήφο, με το σύν­θη­μα «Η Ευρώ­πη αλλά­ζει». Και τελι­κά τι άλλα­ξε; Αλλα­ξαν μόνο οι ρυθ­μοί εκμε­τάλ­λευ­σης των λαών, η αύξη­ση των κερ­δών των μεγά­λων επι­χει­ρή­σε­ων, η ταχύ­τη­τα με την οποία τσα­κί­ζο­νται κατα­κτή­σεις, αξιο­ποιώ­ντας και τη λαϊ­κή ψήφο.

Καλ­λιέρ­γη­σαν ακό­μα, πρό­σφα­τα, τόσο η ΝΔ όσο και τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα, μεγά­λες προσ­δο­κί­ες για τα πακέ­τα του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης της ΕΕ. Προ­σπά­θη­σαν να δημιουρ­γή­σουν κλί­μα ενθου­σια­σμού ότι «θα πέσει πολύ χρή­μα στην αγο­ρά» και ότι χωρίς την ΕΕ «τι θα κάνα­με;». Και τώρα ο λαός πιά­νει την τσέ­πη του και την νιώ­θει πιο άδεια από πριν. Για­τί; Πού πήγαν αυτά τα λεφτά; Μα, φυσι­κά, στο μεγά­λο κεφά­λαιο ξανά, σε έργα μακριά από τα λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα, όπως το flyover εδώ στην πόλη σας, έργα τα οποία ο λαός θα τα πλη­ρώ­νει μέχρι το 2058! Ο λαός είδε μόνο αύξη­ση του πλη­θω­ρι­σμού, το εισό­δη­μά του να εξα­φα­νί­ζε­ται μέρα με τη μέρα, είδε pass που δεν έφτα­ναν ούτε για πασατέμπο.

Είδε το λαϊ­κό εισό­δη­μα να τσα­κί­ζε­ται και από άλλους παρά­γο­ντες, όπως η νέα απα­ρά­δε­κτη αύξη­ση των διο­δί­ων που συνο­δεύ­ει την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση — παρά­δο­ση της Εγνα­τί­ας Οδού στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους. Σχε­δόν 2,5 φορές θα ανέ­βουν τα διό­δια στον βασι­κό οδι­κό άξο­να στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας της Βόρειας Ελλά­δας, για να φτά­σουν στο ίδιο ύψος με αυτό των υπό­λοι­πων οδι­κών αξό­νων. Η υπο­γρα­φή της σύμ­βα­σης παρα­χώ­ρη­σης της Εγνα­τί­ας Οδού συνι­στά την τελευ­ταία πρά­ξη του δρά­μα­τος της εγκλη­μα­τι­κής πολι­τι­κής δια­δο­χι­κών κυβερ­νή­σε­ων. ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, «Νέα Αρι­στε­ρά», ΠΑΣΟΚ, όλοι έβα­λαν το χερά­κι τους για να παρα­δο­θεί ένα πάγιο αξί­ας 7 δισ. ευρώ μαζί με τα «φιλέ­τα» της συντή­ρη­σης, ανα­βάθ­μι­σης και ολο­κλή­ρω­σης κάθε­των αξό­νων, όλα αυτά που πλη­ρώ­θη­καν και θα πλη­ρω­θούν από τον ελλη­νι­κό λαό. Και πακέ­το με την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση έρχε­ται και η εκτό­ξευ­ση των διο­δί­ων, για­τί σύμ­φω­να με την κυβέρ­νη­ση δεν έχου­με πλη­ρώ­σει αρκε­τά! Μόνο το ΚΚΕ παλεύ­ει μαζί με τον λαό για να καταρ­γη­θούν τα διό­δια, να δια­σφα­λι­στεί το μέλ­λον και η αξιο­ποί­η­ση της σημα­ντι­κής τεχνο­γνω­σί­ας του προ­σω­πι­κού της Εγνα­τί­ας Οδού ΑΕ. Ατέ­λειω­τη κοροϊ­δία, λοι­πόν, και ο λογα­ρια­σμός θα πάει πάλι στα γνω­στά κορόι­δα, όπως νομί­ζουν; Δεν σφά­ξα­νε! Τα ψέμα­τα τελεί­ω­σαν. Πλέ­ον ο λαός ξέρει την αλή­θεια και στις ευρω­ε­κλο­γές του Ιού­νη πρέ­πει να τους επι­στρέ­ψει τον λογαριασμό!

Για­τί ο λαός πια ξέρει ότι πίσω από την επέ­κτα­ση των «ελα­στι­κών» μορ­φών απα­σχό­λη­σης, τις ατο­μι­κές συμ­βά­σεις, τη διευ­θέ­τη­ση του εργά­σι­μου χρό­νου, την εντα­τι­κο­ποί­η­ση, τη δου­λειά πάνω από 13 ώρες, πίσω από την κατάρ­γη­ση της Κυρια­κής αργί­ας, τη δου­λειά σε πλατ­φόρ­μες χωρίς εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα, την υπο­νό­μευ­ση των Συλ­λο­γι­κών Συμ­βά­σε­ων Εργα­σί­ας, βρί­σκε­ται η ΕΕ με την περι­βό­η­τη «Λευ­κή Βίβλο» για την εργα­σία και δεκά­δες αντερ­γα­τι­κές οδηγίες.

Πίσω από την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της Παι­δεί­ας, τον νόμο για τα ιδιω­τι­κά πανε­πι­στή­μια, βρί­σκε­ται η ΕΕ με τα λεγό­με­να «ευρω­παϊ­κά πρό­τυ­πα» της ενιαί­ας αγο­ράς πτυ­χί­ων, που οδη­γούν σε πτυ­χία σε τιμο­κα­τά­λο­γο, χωρίς αξία.

Πίσω από την άθλια κατά­στα­ση στην Υγεία, με τους τιμο­κα­τα­λό­γους χει­ρουρ­γεί­ων, την κατάρ­γη­ση παθο­λο­γι­κών κλι­νι­κών, όπως σε νοσο­κο­μεία νομών της Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, κρύ­βε­ται και πάλι η ίδια πολιτική.

Πίσω από την παντε­λή έλλει­ψη μέτρων και σχε­δια­σμού προ­στα­σί­ας της ζωής και της περιου­σί­ας του λαού, όπως τα αντι­πλημ­μυ­ρι­κά, τα αντι­πυ­ρι­κά και μέτρα αντι­σει­σμι­κής θωρά­κι­σης, βρί­σκε­ται μαζί με άλλους παρά­γο­ντες και η ΕΕ που υπο­λο­γί­ζει ως κόστος αυτά τα μέτρα, ακρι­βώς για­τί υπο­λο­γί­ζει ως όφε­λος τα άπλη­στα κέρ­δη του μεγά­λου κεφα­λαί­ου. Δεί­τε εδώ στην περι­φέ­ρειά σας: Στο περι­φε­ρεια­κό ΕΣΠΑ δεν υπάρ­χει ούτε μισή ανα­φο­ρά σε ανά­γκη αντι­σει­σμι­κής θωρά­κι­σης, ενώ η χρη­μα­το­δό­τη­ση που δίνε­ται για αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα δεν φτά­νει ούτε το 1/5 των ανα­γκών της περιοχής.

Πίσω από το προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα των Τεμπών που συγκλό­νι­σε όλη τη χώρα, βρί­σκε­ται η πολι­τι­κή της «απε­λευ­θέ­ρω­σης» των Μετα­φο­ρών και του κόστους — οφέ­λους της ΕΕ.

Πίσω από το ξεκλή­ρι­σμα των βιο­πα­λαι­στών αγρο­τών βρί­σκε­ται η εφαρ­μο­γή της Κοι­νής Αγρο­τι­κής Πολι­τι­κής που εντεί­νει την κατα­λή­στευ­σή τους. Η «πρά­σι­νη» ΚΑΠ, που θα έφερ­νε δήθεν προ­σι­τά και ποιο­τι­κά αγρο­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα και εισό­δη­μα στους αγρό­τες, τελι­κά επι­βάλ­λει δυσβά­στα­χτες «πρά­σι­νες» υπο­χρε­ώ­σεις στις αγρο­τι­κές οικο­γέ­νειες και περαι­τέ­ρω διευ­κο­λύν­σεις στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους για τιμές κάτω του κόστους στο χωρά­φι και πολ­λα­πλα­σια­σμό τους στο ράφι.

Πίσω από την απο­γεί­ω­ση της φορο­λο­γί­ας στους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους, επαγ­γελ­μα­το­βιο­τέ­χνες και επι­στή­μο­νες, που τους οδη­γεί ουσια­στι­κά στο «λου­κέ­το», βρί­σκο­νται τα προ­α­παι­τού­με­να για την εκτα­μί­ευ­ση δόσε­ων του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης της ΕΕ.

Το ΚΚΕ το μοναδικό κόμμα 
που για δεκαετίες αποκαλύπτει το αποκρουστικό 
πρόσωπο της ΕΕ

Το ΚΚΕ είναι περή­φα­νο για­τί είναι το μονα­δι­κό κόμ­μα που, για δεκα­ε­τί­ες και ειδι­κά τα τελευ­ταία χρό­νια, απο­κα­λύ­πτει το πιο απο­κρου­στι­κό και επι­κίν­δυ­νο πρό­σω­πο της ΕΕ: Αυτό του πολέ­μου και της εμπλο­κής της σε ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις. Είμα­στε περή­φα­νοι που αντι­στα­θή­κα­με έγκαι­ρα σε αυτά τα σχέ­δια. Που στα­θή­κα­με δίπλα στους λαούς των Βαλ­κα­νί­ων και ειδι­κά της Σερ­βί­ας, όταν η ΕΕ μαζί με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ έβα­ζαν μπουρ­λό­το στα Βαλ­κά­νια, βομ­βαρ­δί­ζο­ντας ανη­λε­ώς τη Γιου­γκο­σλα­βία. Είμα­στε περή­φα­νοι που οι κομ­μου­νι­στές και τότε και τώρα στά­θη­καν όρθιοι και αμε­τα­κί­νη­τοι στις γραμ­μές των τρέ­νων στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, στην Ηγου­με­νί­τσα. Που δεν επι­τρέ­ψα­με τα λιμά­νια της χώρας μας να θεω­ρη­θούν «φιλό­ξε­να» για τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά τους σχέδια.

Και αυτό θα συνε­χί­ζου­με να κάνου­με, μαζί με άλλους αγω­νι­στές κι εδώ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, οι οποί­οι εξορ­γί­ζο­νται όταν ακούν τον αμε­ρι­κα­νό­φερ­το πρό­ε­δρο του ΣΥΡΙΖΑ να χαρα­κτη­ρί­ζει το ΝΑΤΟ «ιερή αμυ­ντι­κή συμ­μα­χία»! Ελε­ος! Τέτοια πράγ­μα­τα ούτε βου­λευ­τές της ΕΡΕ της δεκα­ε­τί­ας του ’50 δεν τα έλεγαν!

Το ΚΚΕ κράτησε όρθια την τιμή του λαού με τη στάση του, όταν ο εκλεκτός της ΕΕ, Ζελένσκι, εμφάνισε τους ναζί του Αζόφ στο ελληνικό Κοινοβούλιο και όλα τα υπόλοιπα κόμματα στάθηκαν προσοχή.

Συνε­χί­ζου­με κόντρα στο ρεύ­μα! Απέ­να­ντι στην ΕΕ που είναι πρω­τα­γω­νί­στρια των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων κι επεμ­βά­σε­ων. Ειδι­κά τώρα, που οι αντα­γω­νι­σμοί τους οξύ­νο­νται με μεγα­λύ­τε­ρη ταχύ­τη­τα, που δεν ξέρου­με ποιο εσκεμ­μέ­νο ή «τυχαίο» γεγο­νός θα πυρο­δο­τή­σει μια ευρύ­τε­ρη σύρ­ρα­ξη, είναι πιο σημα­ντι­κή από ποτέ η συστρά­τευ­ση κάθε προ­ο­δευ­τι­κού ανθρώ­που που ανη­συ­χεί για τις εξε­λί­ξεις με το ΚΚΕ, για να δυνα­μώ­σει η πάλη για απε­μπλο­κή της χώρας που με μαθη­μα­τι­κή ακρί­βεια την οδη­γούν στο μακελειό.

Κι αυτό πρέ­πει να εκφρα­στεί και στην κάλ­πη των ευρω­ε­κλο­γών. Για­τί στην επι­χεί­ρη­ση της ΕΕ «Ασπί­δες» στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα ηγεί­ται η Ελλά­δα με πρό­σχη­μα την αντι­με­τώ­πι­ση των Χού­θι, βάζο­ντας σε κίν­δυ­νο τόσο το προ­σω­πι­κό, όσο και ολό­κλη­ρο τον λαό μας. Για­τί η ΕΕ είναι που επε­ξερ­γά­ζε­ται σχέ­δια μετα­τρο­πής της ευρω­παϊ­κής οικο­νο­μί­ας σε «πολε­μι­κή», έχο­ντας στα πλά­να της την έκδο­ση ακό­μα και ευρω­ο­μό­λο­γου, για να πλη­ρώ­σουν οι λαοί την πολε­μι­κή προ­ε­τοι­μα­σία. Η ΕΕ ετοι­μά­ζε­ται για πιο ενερ­γή εμπλο­κή στην Ουκρα­νία, με την απο­στο­λή στρα­τιω­τι­κών απο­στο­λών, όπλων, πυρο­μα­χι­κών, έχο­ντας ήδη δώσει 78 δισε­κα­τομ­μύ­ρια στον Ζελέν­σκι. Η ΕΕ έχει βάλει και τη δική της υπο­γρα­φή στο συνε­χι­ζό­με­νο μακε­λειό του Παλαι­στι­νια­κού λαού από το κρά­τος — δολο­φό­νο Ισρα­ήλ. Για­τί, τέλος, η ΕΕ έχει το δικό της μερί­διο ευθύ­νης στην τρο­φο­δό­τη­ση των βλέ­ψε­ων της τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης στο Αιγαίο, στην προ­ώ­θη­ση μιας ελλη­νο­τουρ­κι­κής συμ­φω­νί­ας επι­κίν­δυ­νης για τους λαούς, στα σχέ­δια ορι­στι­κής διχο­τό­μη­σης της Κύπρου. Και για αυτά πρέ­πει να κατα­δι­κα­στεί τόσο η ΕΕ, όσο και τα κόμ­μα­τα που την στηρίζουν.

Να τιμωρηθούν ποινικά, 
πολιτικά και στην κάλπη οι ένοχοι 
για το έγκλημα των Τεμπών

Ο λαός μας βαρέ­θη­κε να βλέ­πει τα κόμ­μα­τα του ευρω­μο­νό­δρο­μου να παί­ζουν την κολο­κυ­θιά και το «εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς» με τη μετά­θε­ση ευθυ­νών ο ένας στον άλλο, με τα ίδια ακρι­βώς επι­χει­ρή­μα­τα. Ανά­λο­γα με το ποιος έχει τις κυβερ­νη­τι­κές καρέ­κλες, αλλά­ζουν και ρόλους. Οταν είναι κυβέρ­νη­ση, συγκρί­νουν τους εαυ­τούς τους με την Ευρώ­πη, είτε σε κάποιους «βολι­κούς» δεί­κτες, είτε για να πουν στον λαό «κοι­τάξ­τε τι γίνε­ται και στην Ευρώ­πη, δεν τα πάμε τόσο άσχη­μα»! Οταν είναι αντι­πο­λί­τευ­ση, καταγ­γέλ­λουν την κυβέρ­νη­ση για­τί «δεν ευθυ­γραμ­μί­ζε­ται με το ευρω­παϊ­κό κεκτη­μέ­νο» ή για­τί δεν εφάρ­μο­σε έγκαι­ρα τις «ευρω­παϊ­κές Οδη­γί­ες»! Αλή­θεια, δεν βαρέθηκαν;

Δεί­τε τη στά­ση της κυβέρ­νη­σης, στά­ση συγκά­λυ­ψης, αλλά και όλων των κομ­μά­των, για το έγκλη­μα στα Τέμπη. Με την καθο­ρι­στι­κή συμ­βο­λή του ΚΚΕ δημιουρ­γή­θη­κε η Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή στη Βου­λή, που έδω­σε τη δυνα­τό­τη­τα να απο­κα­λυ­φθούν στον λαό σημα­ντι­κές πτυ­χές των ευθυ­νών και των αιτιών του εγκλή­μα­τος, αλλά και χρό­νο για να διε­ρευ­νη­θούν περαι­τέ­ρω ποι­νι­κές και πολι­τι­κές ευθύ­νες. Ολη αυτήν τη μεγά­λη προ­σπά­θεια το ΚΚΕ την απο­τύ­πω­σε πολύ ανα­λυ­τι­κά στο πόρι­σμά του.

Τι έκα­ναν τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα; Ένα ατε­λεί­ω­το «blame game», πετώ­ντας σαν μπα­λά­κι την ευθύ­νη ο ένας στον άλλο. Μια διαρ­κής προ­σπά­θεια χοντρο­κομ­μέ­νης συγκά­λυ­ψης των ευθυ­νών της κυβέρ­νη­σης πρώ­τα απ’ όλα, αλλά και των ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ που κυβέρ­νη­σαν. Και όλοι μαζί, διαρ­κώς, να ξεπλέ­νουν την ΕΕ, για να μην απο­κα­λυ­φθεί ότι οι δικές της ευρω­παϊ­κές Οδη­γί­ες, η δικιά της πολι­τι­κή οδή­γη­σε με μαθη­μα­τι­κή ακρί­βεια στο προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα των Τεμπών.

Ο λαός μας δεν αντέ­χει άλλο εμπαιγ­μό. Το ξέρουν και τα μικρά παι­διά πλέ­ον ότι όλοι αυτοί δεν θέλουν να απο­κα­λυ­φθεί η αλή­θεια. Δεν θα τα κατα­φέ­ρουν, όμως, όσο υπάρ­χει εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα, όσο υπάρ­χει το ΚΚΕ. Δώσα­με μια υπό­σχε­ση και θα την τηρή­σου­με. Οι ένο­χοι πρέ­πει να τιμω­ρη­θούν και ποι­νι­κά και πολι­τι­κά. Πρέ­πει να τιμω­ρη­θούν όμως και στην κάλ­πη. Για­τί η πολι­τι­κή της ΕΕ που οδή­γη­σε στη διά­λυ­ση του σιδη­ρό­δρο­μου δεν «έπε­σε από τον ουρα­νό». Τη συν­δια­μόρ­φω­σαν, την εφάρ­μο­σαν οι κυβερ­νή­σεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Την ψήφι­σαν όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα, σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κά, φιλε­λεύ­θε­ρα και ακρο­δε­ξιά, στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο και μέσα στην ελλη­νι­κή Βου­λή. Το ίδιο κάνουν και σε όλα τα υπό­λοι­πα ζητήματα.

Για­τί μπο­ρεί στο ελλη­νι­κό Κοι­νο­βού­λιο να κρα­τούν κάπως τα προ­σχή­μα­τα και ο ΣΥΡΙΖΑ να ψήφι­σε το 50% και το ΠΑΣΟΚ, αντί­στοι­χα, το 70% των αντι­λαϊ­κών νομο­σχε­δί­ων της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο όμως πιο απε­λευ­θε­ρω­μέ­νοι και με «ευρω­παϊ­κό» αέρα απο­κα­λύ­πτο­νται ακό­μη περισ­σό­τε­ρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ (μαζί με τους ευρω­βου­λευ­τές του που σήμε­ρα βρί­σκο­νται στη Νέα Αρι­στε­ρά) ψήφι­σε ακρι­βώς το ίδιο με τη ΝΔ στο 74,6%, το ΠΑΣΟΚ ψήφι­σε το ίδιο με τη ΝΔ στο 92,6% των ψηφο­φο­ριών και η Ελ. Λύση το ίδιο με τη ΝΔ στο 54,3%.

Και φυσι­κά, όλοι τους ψηφί­ζουν ευλα­βι­κά στην ελλη­νι­κή Βου­λή όσα νομο­σχέ­δια και άρθρα ανα­φέ­ρο­νται σε ευρω­παϊ­κές Οδη­γί­ες, που είναι ασφα­λώς ο πυρή­νας των επι­λο­γών των μεγά­λων ομί­λων. Είναι εξί­σου πρό­κλη­ση, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αρι­στε­ρά να παρου­σιά­ζουν ότι η τήρη­ση αυτών των Οδη­γιών οδη­γεί στον «ευρω­παϊ­κό παρά­δει­σο» που περιγράφουν.

Η ΕΕ του κεφαλαίου, της φτώχειας 
και των πολέμων 
δεν είναι μονόδρομος για τον λαό

Η χώρα μας δεν απο­τε­λεί εξαί­ρε­ση, ζού­με τα απο­τε­λέ­σμα­τα της ίδιας πολι­τι­κής με τους υπό­λοι­πους ευρω­παϊ­κούς λαούς. Οι 16 εκα­τομ­μύ­ρια άνερ­γοι της ΕΕ θα μπο­ρού­σαν να σας το βεβαιώ­σουν. Στην ΕΕ της δήθεν «αλλη­λεγ­γύ­ης, της ελευ­θε­ρί­ας και της δημο­κρα­τί­ας», σε 10 κρά­τη — μέλη απα­γο­ρεύ­ε­ται ο συν­δι­κα­λι­σμός, σε περισ­σό­τε­ρα από 15 κρά­τη ισχύ­ουν μέτρα απα­γό­ρευ­σης, παρα­βί­α­σης του δικαιώ­μα­τος στην απεργία.

Στην ΕΕ που απο­θε­ώ­νουν, ο αντι­κομ­μου­νι­σμός και η θεω­ρία των «δύο άκρων» είναι επί­ση­μη πολι­τι­κή. Και μετά απο­ρούν κάποιοι, για­τί όπου βρε­θούν και όπου στα­θούν τα στε­λέ­χη του ΣΥΡΙΖΑ την ανα­πα­ρά­γουν με αισχρό τρό­πο. Και να πού­με εδώ στους κυρί­ους και τις κυρί­ες της Νέας Αρι­στε­ράς ότι κανείς σας δεν έφυ­γε από τον ΣΥΡΙΖΑ για­τί δια­φω­νού­σε στην ανα­πα­ρα­γω­γή της θεω­ρί­ας των «δύο άκρων». Σε αυτά συμ­φω­νού­σα­τε όλοι μαζί. Σε άλλα τα χαλά­σα­τε… στις καρέκλες!

Παρά τις υπαρ­κτές δια­φο­ρές από χώρα σε χώρα, λοι­πόν, παντού υπάρ­χει αυτό που όλοι τους θέλουν να κρύ­ψουν, ότι στον 21ο αιώ­να, στην επο­χή της τεχνη­τής νοη­μο­σύ­νης και των άλλων μεγά­λων επι­στη­μο­νι­κών επι­τευγ­μά­των, αντί ο άνθρω­πος να απαλ­λάσ­σε­ται από μονό­το­νες και κου­ρα­στι­κές δου­λειές και να αυξά­νε­ται ο ελεύ­θε­ρος χρό­νος, αντί να μειώ­νο­νται τα όρια ηλι­κί­ας συντα­ξιο­δό­τη­σης, αντί να αξιο­ποιού­νται για την ενί­σχυ­ση της δημό­σιας και δωρε­άν Υγεί­ας και για την κάλυ­ψη όλων των σύγ­χρο­νων ανα­γκών, συμ­βαί­νουν ακρι­βώς τα αντίθετα.

Για­τί ο πλού­τος που παρά­γουν οι εργα­ζό­με­νοι και όλα αυτά τα επι­τεύγ­μα­τα βρί­σκο­νται σήμε­ρα στα χέρια των καπι­τα­λι­στών, που τα αξιο­ποιούν με απο­κλει­στι­κό κρι­τή­ριο την αύξη­ση της κερ­δο­φο­ρί­ας τους. Αυτό συμ­βαί­νει και εκεί που υπάρ­χουν «νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρες» κυβερ­νή­σεις και εκεί που υπάρ­χουν οι δήθεν «προ­ο­δευ­τι­κές κυβερ­νή­σεις» της αμαρ­τω­λής σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας που δια­φη­μί­ζουν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.

Γι’ αυτό η πάλη, για να είναι απο­τε­λε­σμα­τι­κή, πρέ­πει να κατευ­θύ­νε­ται στη συνο­λι­κή ανα­τρο­πή αυτού του σάπιου συστή­μα­τος, στην κατά­κτη­ση μιας γνή­σιας εργα­τι­κής, λαϊ­κής δια­κυ­βέρ­νη­σης και εξου­σί­ας. Για­τί μόνο στην πορεία αυτού του αγώ­να μπο­ρούν ο λαός, οι εργα­ζό­με­νοι να υπο­λο­γί­ζουν και στην από­σπα­ση νέων κατα­κτή­σε­ων, στις σημε­ρι­νές δύσκο­λες συν­θή­κες. Μόνο αν συν­δε­θεί με αυτή την ξεκά­θα­ρη προ­ο­πτι­κή, θα μπο­ρέ­σει να μετα­τρα­πεί το σημε­ρι­νό ρεύ­μα γενι­κής αμφι­σβή­τη­σης σε ριζο­σπα­στι­κό πραγ­μα­τι­κά ρεύ­μα ολο­μέ­τω­πης αντι­πα­ρά­θε­σης με το κεφά­λαιο και τη στρα­τη­γι­κή του.

Το ΚΚΕ, με το σύγ­χρο­νο, επι­στη­μο­νι­κά επε­ξερ­γα­σμέ­νο Πρό­γραμ­μά του, τεκ­μη­ριώ­νει ότι δεν είναι μονό­δρο­μος η Ευρω­παϊ­κή Ενω­ση του κεφα­λαί­ου, της εκμε­τάλ­λευ­σης, της ακρί­βειας, της φτώ­χειας, των πολέμων.

Με χιλιά­δες κόκ­κι­να ψηφο­δέλ­τια στις 9 Ιού­νη τους χαλά­με τα σχέ­δια, δυνα­μώ­νου­με την αμφι­σβή­τη­ση της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής κυβέρ­νη­σης, ΕΕ, ΝΑΤΟ

Οι καταπιεσμένοι
της Ευρώπης
μπορούν να δώσουν διέξοδο 
σπάζοντας τα δεσμά της ΕΕ

Ο λαός μας έχει την ευκαι­ρία να στη­ρί­ξει το μονα­δι­κό ψηφο­δέλ­τιο που δηλώ­νει ότι υπάρ­χει διέ­ξο­δος από τον ευρω­μο­νό­δρο­μο, των μνη­μο­νί­ων διαρ­κεί­ας και των αντι­λαϊ­κών προ­α­παι­τού­με­νων. Εχου­με την ευκαι­ρία να βρο­ντο­φω­νά­ξου­με σε όλους τους λαούς της Ευρώ­πης ότι υπάρ­χει άλλος δρό­μος: Οι κατα­πιε­σμέ­νοι, αυτοί που παρά­γουν τον πλού­το, οι εκα­τομ­μύ­ρια «αθέ­α­τοι», για τα μονο­πώ­λια και τις κυβερ­νή­σεις τους, Ευρω­παί­οι, μπο­ρούν να δώσουν διέ­ξο­δο στα προ­βλή­μα­τά τους, σπά­ζο­ντας τα δεσμά από την ΕΕ, τις ενώ­σεις του κεφαλαίου.

Εμείς κατα­θέ­του­με μια ριζι­κά δια­φο­ρε­τι­κή πρό­τα­ση για την οικο­δό­μη­ση της Ευρώ­πης της αλλη­λεγ­γύ­ης, της φιλί­ας, της ειρη­νι­κής δια­βί­ω­σης των λαών, της ευη­με­ρί­ας και του σοσια­λι­σμού. Με την παρα­γω­γή και την εξου­σία στα χέρια του λαού και της εργα­τι­κής τάξης.

Η πλού­σια πεί­ρα του λαού μας και όλων των λαών επι­βε­βαιώ­νει ότι δεν έχουν τίπο­τα να περι­μέ­νουν από την ΕΕ και οποια­δή­πο­τε αστι­κή κυβέρ­νη­ση, από τις αστι­κές πολι­τι­κές δυνά­μεις, κυβερ­νη­τι­κές και δήθεν αντι­πο­λι­τευό­με­νες. Μόνο ο λαός θα σώσει τον λαό, απο­φα­σί­ζο­ντας να απαλ­λα­γεί από τα δεσμά της εξου­σί­ας του κεφα­λαί­ου και των ενώ­σε­ών του. Να ξεφορ­τω­θεί όλους αυτούς που κάθο­νται στον σβέρ­κο του, παίρ­νο­ντας στα δικά του χέρια τα κλει­διά της εξου­σί­ας και της οικονομίας.

Η ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ στις ευρω­ε­κλο­γές θα είναι η μονα­δι­κή επι­λο­γή, η μόνη πραγ­μα­τι­κά σημα­ντι­κή συμ­βο­λή σε αυτή την υπό­θε­ση. Για­τί θα δώσει δύνα­μη και ελπί­δα στον λαό μας, θα δυνα­μώ­σει το ελπι­δο­φό­ρο ρεύ­μα αμφι­σβή­τη­σης της κυρί­αρ­χης αστι­κής πολι­τι­κής που έγι­νε δια­κρι­τό στις προη­γού­με­νες εκλο­γι­κές μάχες. Θα δώσει ώθη­ση σε κάθε εργα­τι­κό — λαϊ­κό αγώ­να και διεκ­δί­κη­ση, στις οποί­ες πρω­το­στα­τεί το ΚΚΕ με όλες τις δυνά­μεις του. Θα απο­δεί­ξει ότι ο λαός δεν έχει δώσει καμιά λευ­κή επι­τα­γή στη ΝΔ και τον Μητσο­τά­κη για να τσα­κί­ζει τα δικαιώ­μα­τά του, κου­νώ­ντας το δάχτυ­λο του 41% που ήδη φαντά­ζει μακρι­νό παρελ­θόν, αν και έχουν περά­σει μόλις 8 μήνες. Θα της κόψει τη φόρα που έχει πάρει με την επί­θε­ση στα δικαιώ­μα­τα στην Εκπαί­δευ­ση, στην Υγεία, παντού.

Η ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ στις ευρω­ε­κλο­γές θα δώσει ανά­σα, κου­ρά­γιο σε όλους όσοι βλέ­πουν πως ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ απο­τε­λούν απλά τη συμπο­λι­τευό­με­νη αντι­πο­λί­τευ­ση για την κυβέρ­νη­ση, δίνο­ντάς της διαρ­κώς πάσες και σωσί­βια σωτη­ρί­ας, όπως στην πρό­σφα­τη συζή­τη­ση για την πρό­τα­ση μομ­φής στη Βου­λή. Ράμ­μα­τα για τη γού­να τους έχουν οι έντι­μοι άνθρω­ποι και για τα άλλα κόμ­μα­τα που απο­σπά­στη­καν από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Νέα Αρι­στε­ρά, η Πλεύ­ση, το ΜέΡΑ25, που μάταια προ­σπα­θούν να ανα­βα­πτι­στούν, μπας και «τσι­μπή­σουν» κάτι από τη λαϊ­κή δυσαρέσκεια.

«Σκύλος» που γαβγίζει και δεν 
δαγκώνει τα αφεντικά του τα διάφορα 
εθνικιστικά, ρατσιστικά κόμματα

Η ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ στις ευρω­ε­κλο­γές σε συν­δυα­σμό με την οργα­νω­μέ­νη λαϊ­κή δρά­ση και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα είναι η μόνη που μπο­ρεί να βάλει φραγ­μό επί­σης στην ενί­σχυ­ση των ακρο­δε­ξιών, φασι­στι­κών δυνά­με­ων. Για­τί την ακρο­δε­ξιά και τα διά­φο­ρα φασι­στοει­δή δεν μπο­ρούν να την αντι­πα­λέ­ψουν τα αστι­κά κόμ­μα­τα φιλε­λεύ­θε­ρης ή σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κής κατεύ­θυν­σης, δεν μπο­ρεί να την πολε­μή­σει η ΕΕ, για­τί η ακρο­δε­ξιά είναι «δικό τους παι­δί», σπλά­χνο από τα σπλά­χνα του συστή­μα­τός τους.

Απο­δεί­χθη­κε άλλω­στε ότι τα διά­φο­ρα εθνι­κι­στι­κά, ρατσι­στι­κά κόμ­μα­τα, όπως η Ελλη­νι­κή Λύση του Βελό­που­λου, είναι «σκύ­λος» που γαβγί­ζει και δεν δαγκώ­νει τα αφε­ντι­κά του. Ολα όσα πήραν θέσεις εξου­σί­ας, έγι­ναν «αρνά­κια», που τηρούν ευλα­βι­κά τις δεσμεύ­σεις στην ΕΕ και που­λά­νε τον λαό και τους ψηφο­φό­ρους που τους ψήφι­σαν. Το ίδιο κάνουν και σήμε­ρα στην Ελλά­δα, όσο κι αν προ­σπα­θούν να πλα­σά­ρουν ένα πιο «αντι­συ­στη­μι­κό» προ­φίλ, με λαϊ­κί­στι­κες κορό­νες, όπως το κόμ­μα του γυρο­λό­γου της πολι­τι­κής Βελό­που­λου, που από το ΠΑΣΟΚ πήγε στο ΛΑΟΣ, από εκεί στη ΝΔ και μετά έφτια­ξε δικό του κόμ­μα για να μαζέ­ψει τα αδέ­σπο­τα και να τα βάλει πάλι στη στρού­γκα της σαπί­λας της άρχου­σας τάξης.

Για­τί, βέβαια, δεν γίνε­ται και να ψηφί­ζεις πάνω από το 40% των νομο­σχε­δί­ων της ΝΔ, και να είσαι υπέρ των ιδιω­τι­κών πανε­πι­στη­μί­ων, και να υπερ­ψη­φί­ζεις τον λεγό­με­νο «Ευρω­παϊ­κό Πυλώ­να Κοι­νω­νι­κών Δικαιω­μά­των», που θεσμο­θε­τεί και επί­ση­μα τη ζωή με τα «ελά­χι­στα», μαζί με ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, και να πλα­σά­ρε­σαι σαν «αντι­συ­στη­μι­κός», ότι πολε­μάς και το σύστη­μα! Δεν γίνε­ται, κύριε Βελό­που­λε, και να είσαι δήθεν απέ­να­ντι στη «δια­πλο­κή και τις ρεμού­λες», και να υπερ­ψη­φί­ζεις μαζί με ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, μετά το ξέσπα­σμα του «Qatar-Gate», το ψήφι­σμα για τις «ομά­δες συμ­φε­ρό­ντων» στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο, τα λόμπι δηλα­δή, όπου αυτές οι ομά­δες χαρα­κτη­ρί­ζο­νταν «ζωτι­κό στοι­χείο της ευρω­παϊ­κής δημοκρατίας»!

Δεν γίνε­ται και να είσαι «στα κάγκε­λα» για τα Τέμπη και να έχεις υπερ­ψη­φί­σει την Εκθε­ση του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου το 2021 για τον σιδη­ρό­δρο­μο, όπου κωδι­κο­ποιεί­ται η λογι­κή «κόστους — οφέ­λους» στα ζητή­μα­τα ασφά­λειας, η πολι­τι­κή δηλα­δή που οδή­γη­σε και στο έγκλη­μα των Τεμπών!

Δεν γίνε­ται επί­σης και να που­λάς φού­μα­ρα περί «ανε­ξάρ­τη­της εθνι­κής πολι­τι­κής στην άμυ­να» και να έχεις στη­ρί­ξει κάθε ψήφι­σμα που δίνει «πρά­σι­νο φως» στην επέ­κτα­ση της φωτιάς του πολέ­μου, στην επι­τά­χυν­ση των ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχε­δια­σμών στην περιο­χή της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης με τη μετα­τρο­πή της σε «Σού­δα του Βορ­ρά» και σε ενερ­γεια­κό κόμ­βο για τη στή­ρι­ξη αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών σχε­δια­σμών και σχε­δια­σμών ελλη­νι­κών επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

Σίγου­ρα, τέλος, δεν γίνε­ται να το παί­ζεις και «φιλο­λαϊ­κός» και να υιο­θε­τείς τα επι­χει­ρή­μα­τα της κυβέρ­νη­σης ότι «οι αυξή­σεις στους μισθούς δεν μπο­ρεί να θίγουν την κερ­δο­φο­ρία» ή να έχεις ψηφί­σει τη νέα ΚΑΠ για τους αγρό­τες! Και να παρι­στά­νεις τον «προ­στά­τη των αγρο­τών» κοροϊ­δεύ­ο­ντάς τους…

Ολα αυτά ο ελλη­νι­κός λαός τα έχει ξανα­δεί. Ειδι­κά εδώ στη Μακε­δο­νία, έχει τρο­φο­δο­τή­σει κατά και­ρούς με υψη­λά ποσο­στά αρχη­γι­κά κόμ­μα­τα μιας χρή­σης, με αρι­βί­στες πολι­τι­κούς, δήθεν «αστέ­ρες» της trash tv και του τηλε­μάρ­κε­τινγκ, που με τα ίδια ξεφτι­σμέ­να επι­χει­ρή­μα­τα και ρητο­ρι­κή αξιο­ποι­ή­θη­καν σαν μαξι­λα­ρά­κια για το σύστη­μα απέ­να­ντι στη λαϊ­κή αγα­νά­κτη­ση, ξεπου­λώ­ντας τους αγώ­νες και τη γνή­σια αγα­νά­κτη­ση του ελλη­νι­κού λαού.

Αυτήν τη φορά, όμως, να μην τους κάνου­με τη χάρη! Δεν χρειά­ζε­ται ο λαός μας κι άλλους ευρω­βου­λευ­τές που θα συντάσ­σο­νται πλή­ρως με τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα στη στή­ρι­ξη της ΕΕ. Χρειά­ζε­ται πιο πολ­λούς κομ­μου­νι­στές ευρω­βου­λευ­τές, για να αντι­με­τω­πί­σουν και την αντί­δρα­ση και τα κόμ­μα­τά της. Για­τί μόνο το ΚΚΕ τα βάζει με συνέ­πεια με το σύστη­μα και την πολι­τι­κή που τρο­φο­δο­τεί με πολ­λούς τρό­πους την ακρο­δε­ξιά και τις επι­κίν­δυ­νες, για τον λαό και τη νεο­λαία, αντι­λή­ψεις της.

Το απο­δεί­ξα­με παντού! Και στον δρό­μο και στη Βου­λή και η Θεσ­σα­λο­νί­κη το ξέρει καλά αυτό! Ψήφος στο ΚΚΕ για μπλό­κο στους φασί­στες και την ακρο­δε­ξιά, στον ρατσι­σμό και τον ύπου­λο λαϊκισμό!

Ενίσχυση του ΚΚΕ για ένα αποτέλεσμα
που θα ταρακουνήσει όλη την Ευρώπη

Στην κάλ­πη της 9ης Ιού­νη δεν κρί­νε­ται η κυβερ­νη­τι­κή «στα­θε­ρό­τη­τα», όπως θα θελή­σει να εκβιά­σει ξανά η ΝΔ. Δεν έχει επί­σης λόγο να ενδια­φέ­ρε­ται ο λαός για το ποιο από τα δύο κόμ­μα­τα — ναυά­για της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας θα βρε­θεί μπρο­στά, στη μετα­ξύ τους κούρ­σα, παί­ζο­ντας τους μελ­λο­ντι­κούς κυβερ­νη­τι­κούς δελ­φί­νους της συμφοράς.

Κρί­νε­ται μόνο ένα πράγ­μα: Αν θα δυνα­μώ­σει στην Ελλά­δα και πανευ­ρω­παϊ­κά το ρεύ­μα αμφι­σβή­τη­σης απέ­να­ντι στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή των κυβερ­νή­σε­ων και της ΕΕ. Αν θα γίνει πιο ισχυ­ρό το εργα­τι­κό — λαϊ­κό αντί­πα­λο δέος απέ­να­ντι στην πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης. Αν θα δυνα­μώ­σουν οι δυνα­τό­τη­τες απο­κά­λυ­ψης της ΕΕ, των σχε­δια­σμών και των κατευ­θύν­σε­ών της στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο. Αν, με λίγα λόγια, θα ενι­σχυ­θεί πολύ περισ­σό­τε­ρο το ΚΚΕ!

Μαζί, λοιπόν, στους τρεις μήνες που ακολουθούν, να δυναμώσουμε την αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ, στις κάλπες και τους δρόμους της διεκδίκησης! Αυτό είναι που προέχει τώρα. Παρά τις επιμέρους απόψεις και επιφυλάξεις του καθενός και της καθεμιάς, τις οποίες εμείς ξέρετε ότι είμαστε πάντα ανοιχτοί να συζητάμε δημιουργικά και ταυτόχρονα να δρούμε από κοινού, χέρι — χέρι.

Πάμε να δημιουρ­γή­σου­με ένα απο­τέ­λε­σμα που το βρά­δυ των εκλο­γών θα ταρα­κου­νή­σει όλη την Ευρώ­πη, που θα μεγα­λώ­σει το χαμό­γε­λο στην εργα­τι­κή τάξη της Ευρώ­πης, που θα γίνει αντι­κεί­με­νο συζή­τη­σης και αισιο­δο­ξί­ας. Πάμε να σηκώ­σου­με το ΚΚΕ ακό­μα πιο ψηλά, για να στεί­λου­με από την Ελλά­δα πανευ­ρω­παϊ­κό μήνυ­μα ελπί­δας και ενδυ­νά­μω­σης των αγώ­νων, με ένα ακό­μα πιο δυνα­τό ΚΚΕ στην Ελλά­δα και στην Ευρώ­πη! Η ψήφος στο ΚΚΕ θα δώσει μήνυ­μα αγω­νι­στι­κής αισιο­δο­ξί­ας και ανά­τα­σης σε όλους τους λαούς της ΕΕ, που σε πολ­λές χώρες βρί­σκο­νται και αυτοί στους δρό­μους του αγώ­να, ανη­συ­χούν και προ­βλη­μα­τί­ζο­νται για τα ίδια ζητή­μα­τα. Θα είναι ένα γερό χαστού­κι που θα φτά­σει μέχρι τις Βρυ­ξέλ­λες, εκεί που μέσα σε κλει­στές αίθου­σες τα διά­φο­ρα κορά­κια της Κομι­σιόν και τα λόμπι της ΕΕ μηχα­νορ­ρα­φούν ενά­ντια στους λαούς για να κερ­δί­ζουν τα αφε­ντι­κά τους, οι μονο­πω­λια­κοί όμιλοι.

Για­τί πλέ­ον τελειώ­σα­νε τα ψέμα­τα και οι αυτα­πά­τες των κομ­μά­των της ΕΕ περί σύγκλι­σης, ευη­με­ρί­ας για όλους, εξα­σφά­λι­σης δικαιω­μά­των που δήθεν θα πρό­σφε­ρε στον λαό μας η συμ­με­το­χή σε αυτή την Ένω­ση των μονο­πω­λί­ων. Τώρα, λοι­πόν, στέλ­νου­με αγω­νι­στι­κό μήνυ­μα μαχη­τι­κής αισιο­δο­ξί­ας στην Ελλά­δα και σε όλη την Ευρώ­πη, για να ενι­σχυ­θεί η πάλη για ανα­σύ­ντα­ξη του εργα­τι­κού και λαϊ­κού κινή­μα­τος σε κάθε χώρα.

Τώρα, τους δυο μήνες που απο­μέ­νουν, να φτά­σου­με ακό­μη πιο μακριά με το μήνυ­μα του ΚΚΕ στα χέρια. Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνα­τό για πανευ­ρω­παϊ­κή αντε­πί­θε­ση! Σπά­με τα δεσμά της ΕΕ! Για την Ελλά­δα και την Ευρώ­πη του σοσια­λι­σμού, την Ευρώ­πη των εργα­τών, των αγρο­τών, των λαών! Στην ΕΕ της σημε­ρι­νής βαρ­βα­ρό­τη­τας, στέλ­νου­με το κατάλ­λη­λο μήνυ­μα: Πιο δυνα­τό ΚΚΕ — πιο μαζι­κοί αγώ­νες αντε­πί­θε­σης για το δίκιο των λαών!

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο