Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ομοιοπαθητική: Το επιστημονικοφανές… ξεμάτιασμα

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης //

Έχω γνω­ρί­σει ανθρώ­πους που ξοδεύ­ουν ικα­νό ποσο­στό του πενι­χρού εισο­δή­μα­τός τους ανά μήνα στην ομοιο­πα­θη­τι­κή. Άλλους να προ­σπα­θούν να θερα­πεύ­σουν την ωτί­τι­δα ή την ιογε­νή πνευ­μο­νία του παι­διού τους με ομοιο­πα­θη­τι­κά σκευά­σμα­τα, αρνού­με­νοι τη χρή­ση αντι­βιο­τι­κών (δεν σας φαί­νε­ται λίγο εγκλη­μα­τι­κό αυτό;). Μια φίλη, “μαρ­ξί­στρια” προ­σφεύ­γει στην ομοιο­πα­θη­τι­κή για να αντι­με­τω­πί­σει την κατά­θλι­ψή της. Μια άλλη μου ‘στει­λε στο fb πρό­σκλη­ση για διά­λε­ξη ομοιο­πα­θη­τι­κού (στά­θη­κε η αφορ­μή γι’ αυτό το άρθρο). Κάποιοι, ακό­μη πιο επι­κίν­δυ­νοι, αντι­κα­θι­στούν τα εμβό­λια με ομοιο­πα­θη­τι­κά “φάρ­μα­κα”.

-Και λοι­πόν; θα μου πεί­τε. Πόσοι άλλοι τρέ­χουν σε αστρο­λό­γους, ξεμα­τιά­στρες, καφε­τζού­δες και προφήτες;

Πολ­λοί θα σας απα­ντή­σω. Στη συγκε­κρι­μέ­νη περί­πτω­ση έχει να κάνει με την υγεία των ανθρώ­πων και ελλο­χεύ­ουν κίν­δυ­νοι. Μάλι­στα, σε όλες αυτές τις απο­κλί­σεις από την λογι­κή και την επι­στή­μη, παρα­τη­ρεί­ται έξαρ­ση και μια συνά­φεια ανά­με­σά τους. Δεν είναι λίγοι αυτοί που μετα­ξύ δύο επι­σκέ­ψε­ων στην ομοιο­πα­θη­τι­κή, συμ­βου­λεύ­ο­νται τ’ άστρα ή σε ώρα ανά­γκης, κατα­φεύ­γουν στη θεία τους (η θεία κάποιου άλλου) για ένα ξεμά­τια­σμα – ακό­μη και τηλεφωνικό.

Η προ­σφυ­γή στον ανορ­θο­λο­γι­σμό και στην δει­σι­δαι­μο­νία είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κά των κοι­νω­νιών σε κρί­ση. Των οποί­ων οι ιθύ­νο­ντες και οι θεσμοί τους όχι μόνο δεν κατα­πο­λε­μούν αυτή την τάση αλλά την καλ­λιερ­γούν και την ενι­σχύ­ουν με την προ­βο­λή τους. Είναι επί­σης απόρ­ροια της έλλει­ψης γνώ­σης, της παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης, της άμβλυν­σης ή της ανυ­παρ­ξί­ας ικα­νό­τη­τας κρι­τι­κής σκέψης.

Να το ξεκα­θα­ρί­σου­με απ’ την αρχή: Δεν είμαι για­τρός. Ένας απλός μηχα­νι­κός είμαι σαν τον… Βυθούλ­κα. Το άρθρο αυτό την μόνη ταπει­νή φιλο­δο­ξία που έχει είναι να στα­θεί μια πρώ­τη αφορ­μή για περε­ταί­ρω ενημέρωση.

Να ξεκα­θα­ρί­σου­με, επί­σης και το ότι η ομοιο­πα­θη­τι­κή ΔΕΝ είναι ιατρι­κή. Δεν είναι καν επι­στή­μη. Αντι­θέ­τως: Είναι τσαρ­λα­τα­νι­σμός. Είναι μαγεία, είναι αλχη­μεία, είναι ανορ­θο­λο­γι­σμός, είναι κερ­δο­φό­ρα βιο­μη­χα­νία ορι­σμέ­νων επι­τή­δειων, είναι απά­τη, είναι μία σαλά­τα όλων αυτών. Είναι οπι­σθο­δρό­μη­ση και μεσαιω­νι­σμός. Επί πλέ­ον, κάποιες φορές και υπό συν­θή­κες, μπο­ρεί να κατα­στεί μια πολύ επι­κίν­δυ­νη ενασχόληση.

-Μα πωλού­νται στα φαρ­μα­κεία τα ομοιο­πα­θη­τι­κά “φάρ­μα­κα”, θα πού­νε μερικοί.

Και λοι­πόν; Τα φαρ­μα­κεία πωλούν επί­σης, καλ­λυ­ντι­κά, παντό­φλες, σερ­βιέ­τες και προ­φυ­λα­κτι­κά. Δε νομί­ζω να υπο­στη­ρί­ζει κανείς πως πρό­κει­ται για φάρμακα.

-Μα ασκεί­ται και από για­τρούς, θα συμπλη­ρώ­σουν κάποιοι άλλοι.

Και τι μ’ αυτό; Και η οδή­γη­ση ασκεί­ται (και) από για­τρούς, όπως και πολ­λά άλλα πράγ­μα­τα, αλλά δεν υπάρ­χει κανείς που θα υπο­στη­ρί­ξει ότι η οδή­γη­ση ή όλα τα υπό­λοι­πα είναι… ιατρική.

Καλώς ήλθα­τε στον αλλό­κο­το κόσμο της ομοιο­πα­θη­τι­κής. Στον κόσμο που αγνο­εί ιούς, μικρό­βια και τις επι­δρά­σεις τους, στον κόσμο των πνευ­μά­των, της “πνευ­μα­τοει­δούς δύνα­μης”, της άρνη­σης των επι­στη­μών. Στον κόσμο της πρώ­της ξαδέρ­φης της… αστρολογίας!

Η ομοιο­πα­θη­τι­κή δημιουρ­γή­θη­κε τον 18ο αιώ­να για να ενι­σχύ­σει το “ζωτι­κό πνεύ­μα” του σώμα­τος. Μια από τις βασι­κές αρχές της, κατά τον ιδρυ­τή της Σάμιου­ελ Χάνε­μαν, είναι ότι το “όμοιο για­τρεύ­ει το όμοιο”. Επι­φα­νεια­κά αυτό μπο­ρεί να ακού­γε­ται κάπως πιθα­νό, αλλά σ’ αντί­θε­ση με ένα εμβό­λιο που εισά­γει μια απο­δυ­να­μω­μέ­νη μορ­φή ενός ιού στο σώμα, για να δημιουρ­γή­σει αντι­σώ­μα­τα και να ενι­σχύ­σει το ανο­σο­ποι­η­τι­κό σύστη­μα, το “όμοιο για­τρεύ­ει όμοιο” κάνει την αστή­ρι­χτη υπό­θε­ση πως ό,τι προ­κα­λεί παρό­μοια συμ­πτώ­μα­τα, μπο­ρεί και να τα θερα­πεύ­ει. Στον κόσμο του Χάνε­μαν, ο αραιω­μέ­νος δηλη­τη­ριώ­δης κισ­σός θερα­πεύ­ει εξαν­θή­μα­τα επει­δή ανα­ραί­ω­τος προ­κα­λεί εξαν­θή­μα­τα όταν αγγί­ζε­ται. Με την ίδια λογι­κή, το κρεμ­μύ­δι θερα­πεύ­ει μάτια που τρέ­χουν και το δηλη­τή­ριο του φιδιού την ακαμψία.

O Σάμου­ελ Χάνε­μαν (Samuel Hahnemann, 1755–1843), ένας Γερ­μα­νός ιατρός, άρχι­σε να δια­μορ­φώ­νει τις βασι­κές αρχές της ομοιο­πα­θη­τι­κής στα τέλη του 18ο αιώ­να. Εκεί­νη την επο­χή, όλες οι παθή­σεις θεω­ρού­νταν πως είχαν ως αιτία μια ανι­σορ­ρο­πία στα τέσ­σε­ρα βασι­κά σωμα­τι­κά υγρά: αίμα, φλέγ­μα, μαύ­ρη χολή και κίτρι­νη χολή. Η ιατρι­κή και η επι­στή­μη γενι­κό­τε­ρα τότε, βρι­σκό­ταν στο θερα­πευ­τι­κό επί­πε­δο πρό­κλη­σης αιμορ­ρα­γί­ας, τοπο­θέ­τη­σης βδελ­λών, χορή­γη­σης καθαρ­τι­κών και άλλων ιατρι­κών δια­δι­κα­σιών που έκα­ναν πολύ περισ­σό­τε­ρο κακό παρά καλό και που σήμε­ρα απορ­ρί­πτο­νται συλ­λή­βδην. Σκε­πτό­με­νος ο Χάνε­μαν ότι αυτές οι θερα­πεί­ες σκό­πευαν να «επι­φέ­ρουν εξι­σορ­ρό­πη­ση στους χυμούς του σώμα­τος με αντί­θε­τες ενέρ­γειες», ανέ­πτυ­ξε την αντί­λη­ψη του «περί ομοί­ων» – μια αντί­λη­ψη ότι τα συμ­πτώ­μα­τα της ασθέ­νειας μπο­ρούν να θερα­πευ­τούν με εξαι­ρε­τι­κά μικρές ποσό­τη­τες ουσιών που προ­κα­λούν παρό­μοια συμ­πτώ­μα­τα σε υγιείς ανθρώ­πους όταν δίδο­νται σε μεγά­λες ποσό­τη­τες. Η λέξη ομοιο­πα­θη­τι­κή προ­έρ­χε­ται από τις ελλη­νι­κές λέξεις όμοιος και πάθος (μαρ­τύ­ριο η ασθένεια).

Αξί­ζει, όμως και το πώς αυτο­συ­στή­νε­ται ο Χάνεμαν:

«Ομο­λο­γώ με ειλι­κρι­νή ευγνω­μο­σύ­νη ότι το απε­ριό­ρι­στο έλε­ος του ενός μεγί­στου δωρη­τή κάθε αγα­θού με όπλι­σε ως τώρα με σθέ­νος και χαρ­μό­συ­νο πνεύ­μα εν μέσω όλων των επι­θέ­σε­ων των εχθρών μου και δεν έχω καμιά άλλη επι­θυ­μία να απο­μέ­νει παρά μόνο να θέσω ενώ­πιων του κόσμου με τρό­πο αλη­θι­νό το αγα­θό εκεί­νο (ομοιο­πα­θη­τι­κή) το οποίο το υπέρ­τα­το ον μου επέ­τρε­ψε να ανα­κα­λύ­ψω ή μου απο­κά­λυ­ψε θα μπο­ρού­σα να πω, για την ανα­κού­φι­ση των ταλαι­πω­ριών της ανθρω­πό­τη­τας».[i]

Μπο­ρεί­τε να ανα­κρά­ξε­τε ομο­θυ­μα­δόν: Αλληλούια!

Συνε­χί­ζει:

«Η άρι­στη θερα­πεία βρί­σκε­ται στην αρχή: Για να θερα­πεύ­εις ήπια, γρή­γο­ρα, βέβαια και μόνι­μα, διά­λε­γε για κάθε περί­πτω­ση αρρώ­στιας ένα φάρ­μα­κο, που μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει όμοια πάθη­ση (όμοιον πάθος) σαν αυτό που πρό­κει­ται να θερα­πεύ­σει»[ii].

Παρα­κά­τω ο Χάνε­μαν το κάνει ακό­μη χειρότερο:

«Οι παθή­σεις των ανθρώ­πων δεν βασί­ζο­νται σε υλι­κό ερέ­θι­σμα, δηλα­δή σε νοσο­γό­νο ύλη, αλλά ότι είναι μόνο πνευ­μα­τοει­δείς (δυνα­μι­κές) δια­τα­ρα­χές της πνευ­μα­τοει­δούς δύνα­μης (της ζωτι­κής αρχής, της ζωτι­κής δύνα­μης) που ζωο­γο­νεί το σώμα του ανθρώ­που»[iii].

Όσο για το πώς κατέ­λη­ξε στην ομοιο­πα­θη­τι­κή, ο Χάνε­μαν μας γνω­στο­ποιεί ότι την ομοιο­πα­θη­τι­κή, του την απε­κά­λυ­ψε ο «Δημιουρ­γός», « στον οποί­ον πίστευε», χωρίς να μας  διευ­κρι­νί­ζει, εάν αυτή η απο­κά­λυ­ψη αφο­ρού­σε μόνον στο «νόμο των ομοί­ων» ή και στην, απο­λύ­τως απα­ραί­τη­τη για την ομοιο­πα­θη­τι­κή θερα­πεία, «δυνα­μο­ποί­η­ση»[iv]Τον ίδιο ακρι­βώς ισχυ­ρι­σμό προ­έ­βα­λε και ο Edward Bach, ότι δηλα­δή, του απο­κά­λυ­ψε ο θεός το παγα­νι­στι­κό «δι’ ανθέ­ων θερα­πευ­τι­κό σύστη­μα»[v]. 

Εστί δε “δυνα­μο­ποί­η­ση” η κρού­ση του δια­λύ­μα­τος πολ­λα­πλώς επί ειδι­κού δέρ­μα­τος. Όπως αντι­λαμ­βά­νε­στε, πρό­κει­ται για εξαι­ρε­τι­κώς… επι­στη­μο­νι­κή δια­δι­κα­σία. Και μη χει­ρό­τε­ρα, που λένε.

Έρχε­ται και ο πολύς Βυθούλ­κας (Γιώρ­γος Βυθούλ­κας, ιδρυ­τής της ομοιο­πα­θη­τι­κής στην Ελλά­δα, ο οποί­ος ΔΕΝ είναι για­τρός, όπως πιστεύ­ουν πολ­λοί αφε­λείς που είναι αλλερ­γι­κοί με την στοι­χειώ­δη έρευ­να, αλλά απλός υπο­μη­χα­νι­κός) και το αποτελειώνει:

«Οι αιτί­ες των ασθε­νειών δεν είναι υλι­κές, αλλά ενερ­γεια­κές»[vi].

Κι ότι κατα­λά­βα­τε. Βλέ­πε­τε, κατά τους εκπρο­σώ­πους της ομοιο­πα­θη­τι­κής, οι ιοί, τα μικρό­βια, τα βακτή­ρια, οι βάκι­λοι και γενι­κά ό,τι ανι­χνεύ­ου­με, ακό­μη και στο μικρο­σκό­πιο, είναι ατέ­λειες του φακού του οργά­νου ή του ματιού μας.

Αυτή η “ενέρ­γεια” του Βυθούλ­κα είναι μη ανι­χνεύ­σι­μη επι­στη­μο­νι­κά και βεβαί­ως, δεν έχει καμιά σχέ­ση με ό,τι ορί­ζου­με ως ενέρ­γεια στην επι­στή­μη. Αυτή η “πνευ­μα­τι­κή ενέρ­γεια”, που στην πιά­τσα του ανορ­θο­λο­γι­σμού, της μαγεί­ας και της ανοη­σί­ας είναι γνω­στή και ως ζωτι­κή, συμπα­ντι­κή, αστρι­κό φως, βιο­ε­νέρ­γεια κλπ, συνα­ντά­ται σε όλες τις εναλ­λα­κτι­κές αρλού­μπες. Ίσως να ‘ναι κάτι σαν την ενέρ­γεια των θαυ­μα­τουρ­γών εικό­νων ή τις αλλό­κο­τες και άγνω­στες επι­δρά­σεις της αστρο­λο­γί­ας. Με άλλα λόγια, τσαρ­λα­τα­νι­σμός κι απάτη.

Τα ομοιο­πα­θη­τι­κά “φάρ­μα­κα” είναι μια κατη­γο­ρία σκευα­σμά­των που προ­κύ­πτουν από τη δια­δι­κα­σία της “ομοιο­πα­θη­τι­κής αραί­ω­σης”. Η οποία σε συν­δυα­σμό με μερι­κά κτυ­πή­μα­τα-ανα­δεύ­σεις λέγε­ται και “δυνα­μο­ποί­η­ση”. Με αυτή τη δια­δι­κα­σία έχου­με δια­δο­χι­κά στά­δια αραί­ω­σης, της όποιας ουσί­ας υπο­τί­θε­ται πως περιέ­χουν, μέχρι το σημείο που δεν υπάρ­χει και δεν ανι­χνεύ­ε­ται ούτε ένα μόριο της ουσί­ας στο διά­λυ­μα. Συγκε­κρι­μέ­να, ορι­σμέ­να γνω­στά ομοιο­πα­θη­τι­κά “φάρ­μα­κα” ισχυ­ρί­ζο­νται πως έχουν αραί­ω­ση 30C. Αυτό σημαί­νει, ένα μόριο ενερ­γής ουσί­ας σε 1060 μόρια δια­λύ­τη. Δηλα­δή, ο αριθ­μός 10 ακο­λου­θού­με­νος από 60 μηδε­νι­κά. Το μέγε­θος αυτό γίνε­ται κατα­νοη­τό αν γνω­ρί­ζε­τε πως το μέγε­θος του υπο­λο­γι­ζό­με­νου σύμπα­ντος απο­τε­λεί­ται χοντρι­κά από 1080 άτο­μα. Ένα σύμπαν, λοι­πόν, δεν μας φτά­νει ή πολύ απλά η διά­λυ­ση είναι τόσο εξω­φρε­νι­κή που στο τελι­κό σκεύ­α­σμα δεν υπάρ­χει ούτε ένα μόριο της ενερ­γής ουσί­ας. Υπάρ­χει όμως και αραί­ω­ση 200C όπου πια δεν μας φτά­νουν και τα γει­το­νι­κά σύμπα­ντα (αν υπάρ­χουν) για να την αντι­στοι­χί­σου­με. Τέτοια αραί­ω­ση έχει το Oscillococcinum ένα ομοιο­πα­θη­τι­κό σκεύ­α­σμα «για την ανα­κού­φι­ση του κρυο­λο­γή­μα­τος και των συμ­πτω­μά­των παρό­μοιων με της γρί­πης». Για την ιστο­ρία, η δρα­στι­κή ουσία του συγκε­κρι­μέ­νου “φαρ­μά­κου” απο­τε­λεί­ται από μικρές ποσό­τη­τες συκω­τιού και καρ­διάς φρε­σκο­σφαγ­μέ­νης (προ­σο­χή! Έχει τη… σημα­σία του το φρε­σκο­σφαγ­μέ­νη) πάπιας και επω­ά­ζε­ται για σαρά­ντα μέρες (και νύχτες). Στη συνέ­χεια, το διά­λυ­μα φιλ­τρά­ρε­ται, στε­γνώ­νε­ται υπό ψύχος, ενυ­δα­τώ­νε­ται ξανά, αραιώ­νε­ται επα­νει­λημ­μέ­να και τοπο­θε­τεί­ται σε σφαι­ρί­δια ζάχα­ρης. Εάν έστω ένα μόριο από την καρ­διά ή το συκώ­τι της πάπιας επε­βί­ω­νε της αραί­ω­σης, η συγκέ­ντρω­σή του θα ήταν 1 προς 100 εις την 200. Αυτός ο τερά­στιος αριθ­μός που έχει 400 μηδε­νι­κά, είναι πολύ μεγα­λύ­τε­ρος από τον αριθ­μό μορί­ων που υπο­λο­γί­ζε­ται ότι υπάρ­χουν σε πολ­λά περισ­σό­τε­ρα κι από τα σύμπα­ντα που χρειά­στη­κε να ανα­φερ­θού­με παρα­πά­νω. Όπως γρά­φει και η US News & World Report στο τεύ­χος της, της 17ης Φεβρουα­ρί­ου του 1997, μόνο μια πάπια τον χρό­νο απαι­τεί­ται για να παρα­σκευα­στεί το προ­ϊ­όν που είχε πωλή­σεις 20 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων το 1996. «Η πάπια των 20 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων». Συκώ­τι και καρ­διά πάπιας, λοι­πόν και δη φρε­σκο­σφαγ­μέ­νης. Λίγες τρί­χες λεί­πουν από κάποιο εξω­τι­κό ζώο και η εκφώ­νη­ση ενός άμπρα-κατά­μπρα, για να δέσει το… ξόρ­κι. Ξεφω­νη­μέ­νη μαγεία και μπό­λι­κο χρήμα!

 

Από την χημεία γνω­ρί­ζου­με ότι υπάρ­χει ένα όριο στην αραί­ω­ση που μπο­ρεί να γίνει χωρίς την ολο­κλη­ρω­τι­κή απώ­λεια της αρχι­κής ουσί­ας. Αυτό το όριο, που σχε­τί­ζε­ται με τον αριθ­μό του Avogadrο, αντι­στοι­χεί στις ομοιο­πα­θη­τι­κές αραιώ­σεις 12C ή 24X (ένα μέρος προς 10 εις την 24). Ο Χάνε­μαν πίστευε ότι η βίαιη ανα­κί­νη­ση ή η κονιορ­το­ποί­η­ση σε κάθε σκα­λο­πά­τι της αραί­ω­σης αφή­νει πίσω μια ουσία «παρό­μοια με πνεύ­μα»-«μη αντι­λη­πτή πλέ­ον με τις αισθή­σεις» που θερα­πεύ­ει με το να ανα­ζω­ο­γο­νεί την «ζωτι­κή δύνα­μη του σώμα­τος». Κι άλλη μαγεία!

Οι σύγ­χρο­νοι οπα­δοί της ομοιο­πα­θη­τι­κής υπο­στη­ρί­ζουν ότι ακό­μα και εάν το τελευ­ταίο μόριο φύγει, παρα­μέ­νει μια “ανά­μνη­ση”. Προ­φα­νώς και η βασι­μό­τη­τα αυτής της αντί­λη­ψης δεν έχει απο­δει­χθεί. Κι αν λει­τουρ­γού­σε κάτι τέτοιο θα την είχα­με άσχη­μα για­τί ούτε νερό δεν θα μπο­ρού­σα­με να πιού­με. Πώς λει­τουρ­γεί το ομοιο­πα­θη­τι­κό “φάρ­μα­κο”; Απλώς, δεν λειτουργεί!

Ο προ­τει­νό­με­νος μηχα­νι­σμός του Ζακ Μπεν­βε­νίστ (ομοιο­πα­θη­τι­κός ανο­σο­λό­γος) ήταν αυτός της “μνή­μης νερού”. Για να επι­μεί­νου­με λίγο ακό­μη σ’ αυτό, θεω­ρεί­στε μια πισί­να με πλα­στι­κές μπά­λες όπως αυτές που έχουν στις παι­δι­κές χαρές. Για κάποιο λόγο σας τη “δίνει” – ίσως να μην είστε κι αυτό που λένε “σοβα­ρός άνθρω­πος” και ρίχνε­τε μια βου­τιά μέσα σ’ αυτές. Στο παρά­δειγ­μά μας, το σώμα σας παί­ζει το ρόλο της ενερ­γής ουσί­ας του φαρ­μά­κου και οι μπά­λες είναι ο δια­λύ­της ή αλλιώς το σώμα σας είναι το καλού­πι γύρω απ’ το οποίο δια­τάσ­σε­ται ο δια­λύ­της. Αν τώρα συνέλ­θε­τε, ανα­λο­γι­ζό­με­νος τι κάνε­τε “σοβα­ρός άνθρω­πος” μέσα στις μπά­λες και εξέλ­θε­τε, θα δια­πι­στώ­σε­τε ότι οι μπά­λες πίσω σας θα καταρ­ρεύ­σουν η μία πάνω στην άλλη και θα συμπλη­ρώ­σουν το χώρο που πριν κάλυ­πτε το σώμα σας. Αυτό άλλω­στε επι­τάσ­σει και η λογι­κή, καθώς και μερι­κές από τις επι­στή­μες. Όχι, λέει η ομοιο­πα­θη­τι­κή. Εντά­ξει, μπο­ρεί να συμ­βαί­νει στις μπά­λες αλλά στο νερό μένει… κενό. Αυτή υπο­τί­θε­ται πως είναι η “μνή­μη νερού”. Η “μνή­μη νερού” υπο­στη­ρί­ζει ότι τα μόρια του δια­λύ­τη κρα­τά­νε το σχή­μα που είχαν όταν η ουσία του φαρ­μά­κου ήταν μέσα στο διά­λυ­μα και λόγω αυτής της παρα­μέ­νου­σας διά­τα­ξης, με την ουσία απού­σα, προ­σο­μοιώ­νει τη δρά­ση της ουσί­ας χωρίς να χρειά­ζε­ται να είναι η ουσία μέσα στα φάρμακα.

 

Θα συνι­στού­σα ψυχραι­μία και παρα­κα­λώ να λεί­ψουν ενέρ­γειες ενα­ντί­ον βιβλί­ων χημεί­ας και συνα­φών θετι­κών επι­στη­μών που ενδε­χο­μέ­νως υπάρ­χουν στην βιβλιο­θή­κη σας. Αυτά τα γρά­φουν καλά και δεν ευθύ­νο­νται για τις παρα­δο­ξο­λο­γί­ες (για να μην πού­με τίπο­τα χει­ρό­τε­ρο) της ομοιοπαθητικής.

Με όλα αυτά, έχου­με “θερα­πεία” χωρίς παρε­νέρ­γειες. Εδώ να πού­με ότι τα μόρια του νερού πράγ­μα­τι κρα­τά­νε αυτή τη διά­τα­ξη αν αφαι­ρε­θούν τα μόρια της ουσί­ας. Όμως για ένα τετρά­κις εκα­τομ­μυ­ριο­στό του δευ­τε­ρο­λέ­πτου. Δηλα­δή το «1» διά του «10» ακο­λου­θού­με­νο από 15 μηδε­νι­κά. Απ’ ότι φαί­νε­ται δεν μας κάνει αυτός ο χρό­νος. Κι επα­να­λαμ­βά­νω: Ευτυ­χώς που συμ­βαί­νει έτσι.

Για να λύσει λοι­πόν, αυτό το παρά­δο­ξο η ομοιο­πα­θη­τι­κή γίνε­ται ακό­μη πιο ψευ­δο-επι­στή­μη υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι το νερό “θυμά­ται” το πλέ­ον εντε­λώς απών ενερ­γό συστα­τι­κό. Κατά τους ομοιο­πα­θη­τι­κούς, «μόνο η ελά­χι­στη δόση μπο­ρεί να περιέ­χει την καθα­ρή, φανε­ρή, πνευ­μα­τοει­δή φαρ­μα­κευ­τι­κή δύνα­μη και να επι­δρά τόσο πολύ»[vii] και για­τί με την “δυνα­μο­ποί­η­ση” «δυνά­μεις κρυμ­μέ­νες και απο­κοι­μι­σμέ­νες… στα ακα­τέρ­γα­στα φάρ­μα­κα ανα­πτύσ­σο­νται και ενερ­γο­ποιού­νται σ’ έναν απί­στευ­το βαθ­μό»[viii]. Να λοι­πόν, η «μαγι­κή, ιαμα­τι­κή δύνα­μη των φαρ­μά­κων που παρα­σκευά­στη­καν (δυνα­μο­ποι­ή­θη­καν) με την ομοιο­πα­θη­τι­κή»[ix]   και το ότι «το τρί­ψι­μο της φαρ­μα­κευ­τι­κής ύλης και η δόνη­ση του δια­λύ­μα­τός της (δυνα­μο­ποί­η­ση)… εκπνευ­μα­τί­ζει την ύλη». Είναι να μην ανα­τρι­χιά­ζεις μ’ όλα αυτά;

Και καλά την επο­χή του Χάνε­μαν που ήταν ελλι­πείς οι γνώ­σεις. Σήμε­ρα όμως;

Αλλά, δεν θα είχε το νερό “μνή­μη” και άλλων πιο συνη­θι­σμέ­νων ουσιών που συνα­ντά; Αλά­τι, ούρα… αλλά και άλλες επι­βλα­βέ­στε­ρες και τοξι­κές ουσί­ες; Φαντα­στεί­τε, λοι­πόν, τι και πόσες εντυ­πω­μέ­νες ουσί­ες στη “μνή­μη” του νερού κατα­πί­νου­με κάθε φορά σ’ ένα ποτή­ρι νερού. Ως εκ θαύ­μα­τος και σε πεί­σμα του ομοιο­πα­θη­τι­κού παρα­λο­γι­σμού όμως, δεν παθαί­νου­με τίποτα.

Χώρια τα ούρα του… Πλά­τω­να και κάποιων δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων άλλων, μιας και οι επι­στή­μο­νες έχουν υπο­λο­γί­σει ότι σε κάθε ποτή­ρι νερό που πίνου­με, του­λά­χι­στον ένα μόριο είχε περά­σει από την κύστη του συγκε­κρι­μέ­νου. Το ότι ξεδι­ψά­με υγιώς είναι και μια αναί­ρε­ση της εξω­φρε­νι­κής “μνή­μης του νερού”.

Βεβαί­ως, η εργα­σία του Μπεν­βε­νίστ, ως ήτο φυσι­κό, καταρ­ρί­φτη­κε από όλα τα επα­να­λη­πτι­κά πει­ρά­μα­τα που είχαν στό­χο να εξα­κρι­βώ­σουν την εγκυ­ρό­τη­τα του μηχα­νι­σμού. Καμία έγκρι­τη επι­στη­μο­νι­κή μελέ­τη, μέχρι σήμε­ρα, δεν κατά­φε­ρε να επι­βε­βαιώ­σει τον μηχανισμό.

Εν ολί­γοις, δεν υπάρ­χει καμία επι­στη­μο­νι­κή μελέ­τη που να επι­βε­βαιώ­νει το μηχα­νι­σμό δρά­σης των ομοιο­πα­θη­τι­κών σκευασμάτων.

Εδώ, σας προ­τεί­νω να παρα­κο­λου­θή­σε­τε μια από τις δια­λέ­ξεις του Τζέιμς Ράντι στο You Tube[x], όπου ο γνω­στός διώ­κτης του ανορ­θο­λο­γι­σμού κατα­πί­νει ολό­κλη­ρο μπου­κα­λά­κι με ομοιο­πα­θη­τι­κά υπνω­τι­κά. Για την ακρί­βεια, 32 χάπια, δόση εξί­μι­ση ημε­ρών. Παρ’ όλη αυτή τη δόση, που σε οποια­δή­πο­τε περί­πτω­ση κανο­νι­κού υπνω­τι­κού θα ήταν θανα­τη­φό­ρα, ο Τζέιμς Ράντι συνε­χί­ζει την διά­λε­ξή του χωρίς το παρα­μι­κρό σύμ­πτω­μα. Ενδε­χο­μέ­νως, μάλι­στα, στο σπί­τι του να είχε και αϋπνί­ες. Μετα­ξύ μας κι άλλα 32 να είχε κατα­πιεί πάλι δεν θα παρου­σί­α­ζε κανέ­να πρό­βλη­μα. Συμπέ­ρα­σμα: Η από­πει­ρα αυτο­κτο­νί­ας με ομοιο­πα­θη­τι­κά χάπια είναι παντε­λώς ατε­λέ­σφο­ρη και καθα­ρή ανοη­σία. Ανοη­σία είναι, επί­σης και η ενα­σχό­λη­σή της με αυτή αν είστε ένας απλός πελά­της της. Αν όμως είστε ένας επαγ­γελ­μα­τί­ας, τότε πρό­κει­ται για επι­κερ­δέ­στα­τη επιχείρηση.

Έτσι, ο Τζέιμς Ράντι δεν έπα­θε τίπο­τα – ούτε καν νύστα­ξε, αν και κατά­πιε 32 υπνω­τι­κά ομοιο­πα­θη­τι­κά σκευά­σμα­τα. Τα χάπια αυτά είναι ομοιο­πα­θη­τι­κά. Δηλα­δή απλή ζάχα­ρη. Ή αλά­τι. Ακίν­δυ­να πράγματα.

Εκτός από τις περι­πτώ­σεις εκεί­νες που η ομοιο­πα­θη­τι­κή γίνε­ται επι­κίν­δυ­νη με ορι­σμέ­να σκευά­σμα­τά της. Δια­βά­στε τι λέει το ίδιο το Κέντρο Συμπλη­ρω­μα­τι­κής Ιατρι­κής των ΗΠΑ (NCCIH) ή πρώ­ην Εθνι­κό Κέντρο Συμπλη­ρω­μα­τι­κών και Εναλ­λα­κτι­κών Θερα­πειών (NCCAM):

«Παρά το γεγο­νός ότι ο κόσμος νομί­ζει πως τα ομοιο­πα­θη­τι­κά σκευά­σμα­τα είναι αραιω­μέ­να και δεν υπάρ­χει κίν­δυ­νος, ορι­σμέ­να σκευά­σμα­τα που χαρα­κτη­ρί­ζο­νται ομοιο­πα­θη­τι­κά περιέ­χουν δρα­στι­κές ουσί­ες και συστα­τι­κά τα οποία μπο­ρούν να έχουν παρενέργειες».

Εδώ, το Ίδρυ­μα ανα­φέ­ρε­ται στα «nosodes» ή αλλιώς ομοιο­πα­θη­τι­κούς εμβο­λια­σμούς που προ­ω­θού­νται ως υπο­κα­τά­στα­τα των συμ­βα­τι­κών εμβο­λί­ων αλλά τα δεδο­μέ­να για την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τά τους είναι ανύ­παρ­κτα. Και το Ίδρυ­μα προ­τρέ­πει σαφώς:

«Να μην χρη­σι­μο­ποιούν την ομοιο­πα­θη­τι­κή ως υπο­κα­τά­στα­το των συμ­βα­τι­κών θερα­πειών, δηλα­δή να μην παρα­τά­νε τις απο­δε­δειγ­μέ­νες ιατρι­κές μεθό­δους θερα­πεί­ας. Αν χρη­σι­μο­ποιούν κάποιο ομοιο­πα­θη­τι­κό σκεύ­α­σμα να ενη­με­ρώ­νουν οπωσ­δή­πο­τε τον (κανο­νι­κό) για­τρό τους. Να ακο­λου­θούν το πρό­γραμ­μα εμβο­λια­σμών και να μην το υπο­κα­τα­στή­σουν με ομοιο­πα­θη­τι­κούς εμβο­λια­σμούς. Οι έγκυ­ες και γενι­κά όσοι σκέ­φτο­νται να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν την ομοιο­πα­θη­τι­κή θα πρέ­πει πρώ­τα να συμ­βου­λευ­τούν και να ενη­με­ρώ­σουν τους για­τρούς τους για οποια­δή­πο­τε συμπλη­ρω­μα­τι­κή πρα­κτι­κή[xi]».

Προ­σο­χή, λοι­πόν, για­τί τα πράγ­μα­τα μπο­ρεί να γίνουν, εκτός από πολυ­έ­ξο­δα και επικίνδυνα.

Αλλά, ας περά­σου­με σε έναν για­τρό, οπα­δό της ομοιο­πα­θη­τι­κής. Ο κος Δημή­τρης Σού­λης (καρ­διο­λό­γος ομοιο­πα­θη­τι­κός), σε τηλε­ο­πτι­κή του συνέ­ντευ­ξη, επιμένει:

«Η δια­φο­ρά της ομοιο­πα­θη­τι­κής από την συμ­βα­τι­κή ιατρι­κή είναι στον τρό­πο δρά­σης του φαρ­μά­κου. Το ομοιο­πα­θη­τι­κό φάρ­μα­κο αν κι έχει τη μορ­φή χαπιού, περισ­σό­τε­ρο έχει νόη­μα να το αντι­λαμ­βα­νό­μα­στε στο μυα­λό μας σαν εμβό­λιο. Όλοι μας γεν­νιό­μα­στε με τις εργο­στα­σια­κές μας ρυθ­μί­σεις. Κάθε άνθρω­πος κου­βα­λά­ει προ­διά­θε­ση για παθή­σεις και ανά­λο­γα με τις συν­θή­κες που θα βρε­θεί μπο­ρεί να ανα­πτύ­ξει σωμα­τι­κά συμ­πτώ­μα­τα, ψυχι­κά ή και τα δύο. Το φάρ­μα­κο το ομοιο­πα­θη­τι­κό με την ίδια έννοια που το εμβό­λιο μπο­ρεί να κινη­το­ποι­ή­σει μηχα­νι­σμούς άμυ­νας του ανο­σο­ποι­η­τι­κού συστή­μα­τος ένα­ντι κάποιων μικρο­βί­ων έτσι και το ομοιο­πα­θη­τι­κό μπο­ρεί να κινη­το­ποι­ή­σει μηχα­νι­σμούς αυτο­θε­ρα­πεί­ας προ­κει­μέ­νου να βάλει τον οργα­νι­σμό να μπα­λώ­σει τις τρύ­πες του…».

Τα εμβό­λια χρη­σι­μο­ποιού­νται για την πρό­λη­ψη μιας ασθέ­νειας η οποία δεν υφί­στα­ται ακό­μη στον οργα­νι­σμό, ενερ­γο­ποιώ­ντας την παρα­γω­γή αντι­σω­μά­των προ­λη­πτι­κά. Η ομοιο­πα­θη­τι­κή χρη­σι­μο­ποιεί­ται για την κατα­πο­λέ­μη­ση των ασθε­νειών που υπάρ­χουν ήδη στο σώμα και άρα αντι­σώ­μα­τα είναι ήδη στην παρα­γω­γή. Ο αριθ­μός των αντι­σω­μά­των που προ­κλή­θη­κε σε παρα­γω­γή από ένα εμβό­λιο μπο­ρεί να ανι­χνευ­θεί στην κυκλο­φο­ρία του αίμα­τος, ενώ η ομοιο­πα­θη­τι­κή δεν έχει σκο­πό, και δεν μπο­ρεί να παρά­γει κάποια μετρή­σι­μη αντί­δρα­ση. Τα εμβό­λια εισά­γουν αδρα­νείς εκδό­σεις των παθο­γό­νων μικρο­βί­ων στο σώμα, ενώ οι ομοιο­πα­θη­τι­κές ουσί­ες (αν ανι­χνεύ­ο­νταν στο διά­λυ­μα) είναι οι ίδιες με εκεί­νες που προ­κα­λούν την ασθέ­νεια. Τέλος, και πιο προ­φα­νές, τα εμβό­λια περιέ­χουν μια μεγά­λη και πλή­ρως μετρή­σι­μη ποσό­τη­τα του δρα­στι­κού συστα­τι­κού, ενώ τα ομοιο­πα­θη­τι­κά φάρ­μα­κα δεν περιέ­χουν μετρή­σι­μα – ούτε καν ανι­χνεύ­σι­μα, δρα­στι­κά συστα­τι­κά. Έτσι, για την ομοιο­πα­θη­τι­κή μπο­ρού­με πράγ­μα­τι να πού­με ότι δου­λεύ­ει ακρι­βώς όπως ένα εμβό­λιο; Σε καμία περί­πτω­ση! Εκτός κι αν λει­τουρ­γεί, όπως ένα “πνευ­μα­τι­κό” απο­τύ­πω­μα του εμβο­λί­ου. Πάλι στη μαγεία οδηγηθήκαμε.

Τα ομοιο­πα­θη­τι­κά “φάρ­μα­κα” δεν έχουν τίπο­τα μέσα. Ευτυ­χώς, τα περισ­σό­τε­ρα! Κανέ­να μικρο­ορ­γα­νι­σμό, καμία ουσία, ΤΙΠΟΤΑ! Υπάρ­χουν και κάποια που έχουν το κάτι τις τους. Αυτά όμως ενδε­χο­μέ­νως να είναι κι επι­κίν­δυ­να. Το είδα­με παραπάνω.

Αλλά ο κος Δ. Σού­λης συνε­χί­ζει απτόητος:

«…αυτό έχει ένα μεγά­λο κακό κι ένα μεγά­λο καλό. Το μεγά­λο κακό είναι ότι θέλει το χρό­νο του. Γι αυτό και η θερα­πεία δεν είναι τόσο άμε­ση με την ίδια έννοια που δεν θερα­πεύ­ε­ται η γρί­πη με εμβό­λιο γρί­πης. Το μεγά­λο καλό είναι τα μόνι­μα απο­τε­λέ­σμα­τα. Δηλα­δή όταν φτά­σου­με στο σημείο να πού­με στον ασθε­νή μας “τι κάνεις καλέ μου”; “καλά είμαι”, τότε ο ασθε­νής δια­κό­πτει την ομοιο­πα­θη­τι­κή θερα­πεία και συνε­χί­ζει να είναι καλά».

Λέει ότι τα απο­τε­λέ­σμα­τα είναι μόνι­μα. Τι εννο­εί μόνι­μα; Όπως είναι μόνι­μη η επί­δρα­ση του εμβο­λί­ου NMR ή του εμβο­λί­ου της πολιο­μυ­ε­λί­τι­δας; Αν εννο­εί αυτό, η δήλω­σή του είναι απα­ρά­δε­κτη για για­τρό καθώς δεν υπάρ­χει καμία απο­λύ­τως μελέ­τη σ’ όλο τον κόσμο που να επι­βε­βαιώ­νει αυτόν τον ισχυ­ρι­σμό. Αν εννο­εί ότι ο ασθε­νής αναρ­ρώ­νει πλή­ρως με την ομοιο­πα­θη­τι­κή “θερα­πεία” υπάρ­χει μια ερώτηση:

Αν ο ασθε­νής παίρ­νει κανο­νι­κή αγω­γή για το πρό­βλη­μά του και ταυ­τό­χρο­να και ομοιο­πα­θη­τι­κή αγω­γή ποια εκ των δύο τον θερα­πεύ­ει πλήρως;

Κι όσο για την εναλ­λα­κτι­κό­τη­τα της ομοιο­πα­θη­τι­κής ως ιατρι­κή, μας εξη­γεί ο κος Σούλης:

«Ο όρος εναλ­λα­κτι­κή ιατρι­κή είναι λίγο παρα­πλα­νη­τι­κός. Για­τί, εναλ­λα­κτι­κό ορί­ζου­με κάτι που προ­ο­ρί­ζε­ται να αντι­κα­τα­στή­σει κάποια προη­γού­με­νη επι­λο­γή. Ενώ στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα οι περισ­σό­τε­ρες θερα­πεί­ες που ονο­μά­ζο­νται εναλ­λα­κτι­κές συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης και της ομοιο­πα­θη­τι­κής έχουν το βασι­κό πλε­ο­νέ­κτη­μα ότι μπο­ρούν να συν­δυα­στούν με την ήδη υπάρ­χου­σα επι­λο­γή της συμ­βα­τι­κής ιατρι­κής και πολ­λές φορές αυτό είναι και αυτό που πρέ­πει να γίνει».

Έτσι, όμως, κε ομοιο­πα­θη­τι­κέ, είναι η ιατρι­κή που «βγά­ζει το φίδι από την τρύ­πα» και η ομοιο­πα­θη­τι­κή που σφε­τε­ρί­ζε­ται την θερα­πεία. Εδώ είναι και η ειδο­ποιός δια­φο­ρά. Μπο­ρεί κάποιος να επι­ζή­σει με την συμ­βα­τι­κή ιατρι­κή. Ένας φου­κα­ράς, όμως, που εμπι­στεύ­ε­ται την ομοιο­πα­θη­τι­κή δεν μπο­ρεί να επι­βιώ­σει μόνο με τα μαν­τζού­νια της. Κι άντε την επό­με­νη φορά που θα αρρω­στή­σει από κάτι σοβα­ρό να πάρει μόνο ομοιο­πα­θη­τι­κά “φάρ­μα­κα”!

Κι ας πού­με, καλά όταν ο ασθε­νής ακο­λου­θεί την συμ­βα­τι­κή ιατρι­κή. Μικρό το κακό για την υγεία του, μεγα­λύ­τε­ρο κυρί­ως για την τσέ­πη και την πνευ­μα­τι­κή του υπό­στα­ση. Αλλά ο πολύς Βυθούλ­κας λέει το εξής κατα­πλη­κτι­κό σε συνέ­ντευ­ξή του στον Στ. Θεοδωράκη:

«Το ομοιο­πα­θη­τι­κό φάρ­μα­κο όντας πολύ ευαί­σθη­το φάρ­μα­κο δεν έχει αυτή την επί­δρα­ση που θα μπο­ρού­σε να έχει εφ’ όσον μεσ’ στον οργα­νι­σμό εισέρ­χο­νται χημι­κά φάρ­μα­κα. Το γεγο­νός ότι εισέρ­χο­νται στον οργα­νι­σμό πολύ δυνα­τά χημι­κά φάρ­μα­κα, η ομοιο­πα­θη­τι­κή όντας πολύ ευαί­σθη­τη δεν έχει σχε­δόν κανέ­να απο­τέ­λε­σμα ή πολύ λίγο, πολύ μικρό».

Εδώ τα πράγ­μα­τα αγριεύ­ουν. Πίσω από τα λόγια του εν λόγω υπο­μη­χα­νι­κού και ουδό­λως για­τρού, ελλο­χεύ­ει η προ­τρο­πή για περιο­ρι­σμό των φαρ­μά­κων, διό­τι ανα­σχέ­ουν την επί­δρα­ση των… ευαί­σθη­των ομοιο­πα­θη­τι­κών μαν­τζου­νιών και κατ’ επέ­κτα­ση το απο­τέ­λε­σμα της ομοιο­πα­θη­τι­κής “θερα­πεί­ας”.

Η ομοιο­πα­θη­τι­κή, μας λέει ο κος Δ. Σού­λης και οι συν αυτώ, είναι απο­τε­λε­σμα­τι­κή γύρω στο 70%. Θερα­πεύ­ει από τις… εμβο­ές, λοι­μώ­δη νοσή­μα­τα, αρθρί­τι­δα, σχι­ζο­φρέ­νεια, καρ­δια­κή ανε­πάρ­κεια, λευ­χαι­μία, το σύν­δρο­μο Down (!), το AIDS, αυτο­ά­νο­σα νοσή­μα­τα, ακό­μα και μορ­φές καρ­κί­νου. Και την κατά πλά­κας σκλή­ρυν­ση! Και προς επίρ­ρω­ση του παρα­πά­νω ισχυ­ρι­σμού, μας δεί­χνει μαγνη­τι­κή τομο­γρα­φία πριν και μετά την ομοιο­πα­θη­τι­κή θερα­πεία, ασθε­νούς που πάσχει από σκλήρυνση.

Το ότι την περί­ο­δο που λάβαι­νε χώρα η ομοιο­πα­θη­τι­κή θερα­πεία ελατ­τώ­θη­καν τα δείγ­μα­τα δεν συνε­πά­γε­ται ότι ευθύ­νε­ται αυτή. Αυτό λέγε­ται λογι­κή πλά­νη της ψευ­δούς αιτί­ας. Μια απλή συσχέ­τι­ση δεν συνε­πά­γε­ται κατ’ ανά­γκη αιτιότητα.

Η βρα­χυ­πρό­θε­σμη ελάτ­τω­ση των αλλοιώ­σε­ων σε ασθε­νείς με σκλή­ρυν­ση είναι συχνό φαι­νό­με­νο, λένε οι για­τροί και συγκε­κρι­μέ­να σε ασθε­νείς με ήπια μορ­φή υπο­τρο­πιά­ζου­σας δια­λεί­που­σας σκλή­ρυν­σης. Ο λόγος γι’ αυτήν την ελάτ­τω­ση είναι για­τί το σώμα προ­σπα­θεί να επι­διορ­θώ­σει σε κάποιο βαθ­μό τη βλά­βη αντι­κα­θι­στώ­ντας την κατε­στραμ­μέ­νη μυε­λί­νη. Αυτό εμφα­νί­ζε­ται στη μαγνη­τι­κή τομο­γρα­φία Τ2 με πιο ήπια έντα­ση της λευ­κής κου­κί­δας ή και με εξα­φά­νι­σή της σε κάποια σημεία. Συνε­πώς, ο χαρα­κτη­ρι­σμός απί­στευ­το φαι­νό­με­νο είναι παρα­πλα­νη­τι­κός, στην καλύ­τε­ρη περίπτωση.

Ξεχά­σα­με όμως μια σημα­ντι­κή… λεπτομέρεια:

Ο ασθε­νής το ίδιο διά­στη­μα έπαιρ­νε και συμ­βα­τι­κή θεραπεία.

Αλλά ο ομοιο­πα­θη­τι­κός καρ­διο­λό­γος κατέ­λη­ξε ότι για την βρα­χυ­πρό­θε­σμη και συνη­θι­σμέ­νη στην συγκε­κρι­μέ­νη πάθη­ση «βελ­τί­ω­ση», ευθύ­νε­ται η ομοιο­πα­θη­τι­κή. Εύγε, ομοιο­πα­θη­τι­κέ! Πού το στη­ρί­ζει αυτό; Ρωτή­στε τον!

Η ομοιο­πα­θη­τι­κή… θερα­πεύ­ει και τον καρκίνο:

«Στη θερα­πεία του καρ­κί­νου η ομοιο­πα­θη­τι­κή έχει νόη­μα με τους εξής δια­φο­ρε­τι­κούς τρό­πους: Πρώ­τον και παράλ­λη­λα – το τονί­ζου­με, με οποια­δή­πο­τε άλλη θερα­πεία κάνει κάποιος έχει νόη­μα να προ­σπα­θή­σει να κατα­πο­λε­μή­σει κανείς τη νόσο αυτήν καθε­αυ­τήν. Έχουν γίνει πει­ρά­μα­τα σε ποντί­κια στα οποία φαί­νε­ται η απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα της ομοιο­πα­θη­τι­κής να προ­στα­τεύ­ει τα ποντί­κια ένα­ντι του καρκίνου…».

Σε τέτοιες περι­πτώ­σεις είναι που γίνο­νται επι­κίν­δυ­νοι οι ομοιο­πα­θη­τι­κοί. Για όλα αυτά καμία πηγή, καμία ανα­φο­ρά σε έρευνα.

Για το ότι δεν ασχο­λού­νται πολ­λοί για­τροί με την ομοιο­πα­θη­τι­κή, προσέξτε:

«Υπάρ­χουν πολ­λοί λόγοι. Πρώ­τα απ’ όλα να πού­με ότι ένας για­τρός είναι ένας άνθρω­πος ο οποί­ος κου­βα­λά­ει στην πλά­τη του του­λά­χι­στον έξι χρό­νια προ­πτυ­χια­κής εκπαί­δευ­σης και άλλα από 4–7 μετα­πτυ­χια­κής. Δεν είναι δυνα­τόν να ζητή­σου­με από όλους τους για­τρούς να γίνουν ομοιο­πα­θη­τι­κοί. Για να γίνουν ομοιο­πα­θη­τι­κοί χρειά­ζε­ται να αφιε­ρώ­σουν του­λά­χι­στον 2–3 χρό­νια για τα βασι­κά και κάποιες δεκα­ε­τί­ες για να την κατακτήσουν».

Οι «πολ­λοί λόγοι» είναι ο εξής ένας: Ζήτη­μα χρό­νου. Και… τεμπε­λιάς. Ίσως και ζήλειας από τους για­τρούς που δεν βρή­καν χρό­νο, δεν ήταν αρκού­ντως επι­με­λείς, βαρέ­θη­καν κλπ. Γι’ αυτό και δεν την θεω­ρούν αξιό­πι­στη οι για­τροί στην συντρι­πτι­κή τους πλειο­νό­τη­τα. Από… γινάτι!

Αλλά ποια ιατρι­κή σχο­λή στον κόσμο έχει τμή­μα ομοιο­πα­θη­τι­κής, πού υφί­στα­ται ειδί­κευ­ση ομοιο­πα­θη­τι­κής και πού ανα­γνω­ρί­ζε­ται ως ιατρι­κή ειδι­κό­τη­τα σε παγκό­σμια κλί­μα­κα; Και για­τί υπάρ­χει τόσος σκε­πτι­κι­σμός και άρνη­ση από την ιατρι­κή παγκοσμίως:

«Είναι πολύ λογι­κό να υπάρ­ξει σκε­πτι­κι­σμός. Και αυτό ξεκι­νά­ει από το γεγο­νός ότι ουσια­στι­κά ο τρό­πος δρά­σης των ομοιο­πα­θη­τι­κών φαρ­μά­κων αν και έχει εν μέρει εξη­γη­θεί ουσια­στι­κά παρα­μέ­νει ακό­μα άγνω­στος. Βεβαί­ως πρέ­πει να πού­με άγνω­στος παρα­μέ­νει και ο τρό­πος δρά­σης πολ­λών φαρ­μά­κων της συμ­βα­τι­κής ιατρι­κής τα οποία είναι αγα­πη­μέ­να φάρ­μα­κα που χρη­σι­μο­ποιού­με όλοι οι για­τροί στους ασθε­νείς μας».

Να μας έφερ­νε και κανέ­να παρά­δειγ­μα, καλά θα ήταν. Όσον αφο­ρά την ομοιο­πα­θη­τι­κή, η ιατρι­κή ανά τον κόσμο στέ­κε­ται σθε­να­ρά ενα­ντί­ον της.

Στην Ελλά­δα, ο καθη­γη­τής Παθο­λο­γί­ας Αθα­νά­σιος Αβρα­μί­δης που έχει ασχο­λη­θεί επι­στα­μέ­νως με το θέμα τονί­ζει ότι «είναι πολύ επι­κίν­δυ­νο να θερα­πεύ­εις πραγ­μα­τι­κούς αρρώ­στους με φαρ­μα­κο­δυ­να­μι­κώς αδρα­νείς ουσί­ες»[xii].

Ο καθη­γη­τής Πνευ­μο­νο­λο­γί­ας, Πανα­γιώ­της Μπε­χρά­κης δηλώ­νει: «Η θεσμο­θε­τη­μέ­νη αναρ­χία με τη χρή­ση των απο­κα­λού­με­νων φαρ­μά­κων, χωρίς καμιά προη­γού­με­νη έγκρι­ση από τον ΕΟΦ, πρέ­πει να στα­μα­τή­σει. Δεν είναι δυνα­τόν σκευά­σμα­τα να θεω­ρού­νται αδρα­νή όσον αφο­ρά την επι­κιν­δυ­νό­τη­τά τους και απο­τε­λε­σμα­τι­κά όσον αφο­ρά τις ευερ­γε­τι­κές επι­δρά­σεις τους»[xiii].

Οι καθη­γη­τές Αβρα­μί­δης, Μπε­χρά­κης και ο διδά­κτωρ Ιατρι­κής Γεώρ­γιος Ιερα­πε­τρι­τά­κης έχουν εκπο­νή­σει έρευ­να 5.000 σελί­δων για τις «ανορ­θό­δο­ξες θερα­πευ­τι­κές μεθό­δους (ΑΝΘΕΜ)»[xiv], όπως τις χαρα­κτη­ρί­ζουν. Στα συμπε­ρά­σμα­τά τους επι­ση­μαί­νουν ότι «σε θεω­ρη­τι­κό επί­πε­δο όλες οι ΑΝΘΕΜ τεί­νουν στην επα­να­φο­ρά μεθό­δων προ­ε­πι­στη­μο­νι­κής ιατρι­κής… Ο θερα­πευ­τής στις διά­φο­ρες ΑΝΘΕΜ δεν έχει ρόλο ιατρού, με την επι­στη­μο­νι­κή έννοια του όρου, αλλά λει­τουρ­γεί ως ενδιά­με­σος μετα­ξύ κάποιας ενερ­γεια­κής δύνα­μης και του αρρώ­στου»[xv].

Η “Ομά­δα Μελέ­της Προ­βλη­μά­των Ιατρι­κής Ηθι­κής” από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, επί­σης, δια­πι­στώ­νει την έλλει­ψη επι­στη­μο­νι­κής βάσε­ως της ομοιο­πα­θη­τι­κής. Σχε­τι­κά μάλι­στα με την πολύ βασι­κή θεω­ρία της ομοιο­πα­θη­τι­κής, τη “θεω­ρία των μια­σμά­των” —το “μία­σμα” ορί­ζε­ται ως «ένα μπλο­κά­ρι­σμα ή μια παρα­μόρ­φω­ση της φυσιο­λο­γι­κής ροής της ενέρ­γειας»[xvi] που δεν μπο­ρεί, κατά τους ομοιο­πα­θη­τι­κούς, να τρο­πο­ποι­η­θεί και να βελ­τιω­θεί με τίπο­τα στον κόσμο, εκτός από το ομοιο­πα­θη­τι­κό “φάρ­μα­κο”[xvii] – η προ­α­να­φερ­θεί­σα ομά­δα ιατρών παρα­τη­ρεί πως η θεώ­ρη­ση ότι «τα χρό­νια νοσή­μα­τα οφεί­λο­νται στην ύπαρ­ξη των «μια­σμά­των» (ψωρι­κού, σιφυ­λι­δι­κού και συκω­τι­κού ή γονορ­ροϊ­κού), που ουδε­μία σχέ­ση έχουν με τις αντί­στοι­χες ασθέ­νειες της κλα­σι­κής ιατρι­κής, «τα οποία μετα­δί­δο­νται, πνευ­μα­τι­κώ τω τρό­πω, από γενε­άς εις γενε­άν όχι μόνο στε­ρεί­ται επι­στη­μο­νι­κής βάσε­ως, αλλά επα­να­φέ­ρει Μεσαιω­νι­κές δοξα­σί­ες περί της αιτιο-παθο­γε­νεί­ας των νόσων»[xviii].

Κατά τον Ιατρι­κό Σύλ­λο­γο Αθη­νών «η Ομοιο­πα­θη­τι­κή δεν απο­τε­λεί επι­στή­μη»[xix], ο δε Ιατρι­κός Σύλ­λο­γος των ΗΠΑ, από την ίδρυ­σή του ακό­μα, απα­γό­ρευ­σε στα μέλη του την οποια­δή­πο­τε σχέ­ση με την ομοιο­πα­θη­τι­κή[xx]. Σήμε­ρα, το Εθνι­κό Συμ­βού­λιο Ενά­ντια σε Απά­τες Υγεί­ας (ΝCΑΗF) στις ΗΠΑ κατα­βάλ­λει φιλό­τι­μες προ­σπά­θειες να πλη­ρο­φο­ρή­σει υπεύ­θυ­να τον κόσμο για την ψευ­δο­ε­πι­στη­μο­νι­κό­τη­τα, την ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα ή και τους κιν­δύ­νους μεθό­δων όπως η ομοιο­πα­θη­τι­κή, ο βελο­νι­σμός, η φυσιο­πα­θη­τι­κή (naturopathy) κ.ά.

Έχου­με όμως και την ξεκά­θα­ρη από­φα­ση του ΚΕΣΥ (Κεντρι­κό Συμ­βού­λιο Υγεί­ας, του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας (αρ. από­φα­σης 2 της ολο­μέ­λειας του ΚΕΣΥ, 15/2/2017):

«Η ομοιο­πα­θη­τι­κή δεν είναι ιατρι­κή».

Σύμ­φω­να με την παρα­πά­νω απόφαση:

  • Η ομοιο­πα­θη­τι­κή δεν συνι­στά ιατρι­κά ή φαρ­μα­κευ­τι­κά θερα­πευ­τι­κή επι­στη­μο­νι­κή μεθο­δο­λο­γία και πρακτική.
  • Δεν είναι ούτε ισό­τι­μη ούτε καν συμπλη­ρω­μα­τι­κή της Ιατρι­κής Επιστήμης.
  • Δεν συνι­στά και “εναλ­λα­κτι­κή ιατρική”.
  • Συνι­στά απλώς πρα­κτι­κή που θα μπο­ρού­σε να χρη­σι­μο­ποιεί τον όρο “ομοιο­πα­θη­τι­κή πρα­κτι­κή”, η οποία ωστό­σο θα αφο­ρά μόνο για­τρούς και οδοντιάτρους.
  • Δεν θα πρέ­πει στον τίτλο “ομοιο­πα­θη­τι­κή πρα­κτι­κή” να χρη­σι­μο­ποιού­νται οι προσ­διο­ρι­στι­κοί όροι “εναλ­λα­κτι­κή ιατρι­κή”, “θερα­πευ­τι­κή”, “ιατρι­κή πρά­ξη” και “θερα­πευ­τι­κή πρά­ξη” ή άλλοι σχε­τι­κοί ιατρι­κοί τίτλοι ή πράξεις.

Βορειό­τε­ρα της χώρας μας η γνω­στή, ισχυ­ρή και ιδιαι­τέ­ρως έγκυ­ρη (ακό­μη) Ρωσι­κή Ακα­δη­μία των Επι­στη­μών απε­φάν­θη ότι η εναλ­λα­κτι­κή θερα­πευ­τι­κή πρα­κτι­κή στε­ρεί­ται επι­στη­μο­νι­κής βάσης.

Σε επί­ση­μο υπό­μνη­μά της, όπως ανα­φέ­ρει το ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό πρα­κτο­ρείο Interfax, επι­τρο­πή της Ρωσι­κής Ακα­δη­μί­ας των Επι­στη­μών ανα­κοί­νω­σε ότι «η θερα­πεία με διά­φο­ρες ουσί­ες σε πολύ αραιω­μέ­νες δόσεις της ομοιο­πα­θη­τι­κής, δεν έχει επι­στη­μο­νι­κή βάση». Η επι­τρο­πή που, υπό τον για­τρό Γ. Αλε­ξά­ντροφ, έχει κάνει σημαία της τον αγώ­να κατά «ψευ­δο­ε­πι­στη­μο­νι­κών μεθό­δων» έχει και τη στή­ρι­ξη του προ­ε­δρεί­ου της γνω­στής Ακα­δη­μί­ας. Στο πόρι­σμά της ανα­φέ­ρει ότι στη­ρί­ζει την από­φα­σή της σε μια «ενδε­λε­χή ανά­λυ­ση» πολυά­ριθ­μων ερευνών.

Σύμ­φω­να με τους επι­στή­μο­νες της Ρωσι­κής Ακα­δη­μί­ας των Επι­στη­μών, «από τις απαρ­χές της πρα­κτι­κής πριν από 200 χρό­νια οι θια­σώ­τες της ομοιο­πα­θη­τι­κής επι­χει­ρούν να απο­δεί­ξουν την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα πολύ αραιω­μέ­νων ουσιών», χωρίς ωστό­σο να τα έχουν κατα­φέ­ρει. Γενι­κό­τε­ρα, όπως υπο­στη­ρί­ζουν, απου­σιά­ζει μια αξιό­πι­στη «θεω­ρη­τι­κή αιτιο­λό­γη­ση των φερό­με­νων ως μηχα­νι­σμών δρά­σης» της ομοιοπαθητικής.

Ο βασι­κός λόγος που θα πρέ­πει να απορ­ρί­πτε­ται η εναλ­λα­κτι­κή θερα­πευ­τι­κή μέθο­δος είναι ότι πιθα­νό­τα­τα οι ασθε­νείς να αρνού­νται να ακο­λου­θή­σουν τις παρα­δο­σια­κές αγω­γές, ελπί­ζο­ντας, εις μάτην, ότι θα ιαθούν. Και αυτό, σύμ­φω­να με τους ίδιους, μπο­ρεί να οδη­γή­σει ακό­μη και στο θάνα­το.

Εκτός των παρα­πά­νω και πολ­λών άλλων παγκο­σμί­ως, έχουν γίνει ουκ ολί­γες ανα­λύ­σεις και μετα­να­λύ­σεις επι­στη­μο­νι­κών ερευ­νών. Για να ξεκα­θα­ρί­σου­με με την ορο­λο­γία, μετα­νά­λυ­ση είναι ο συν­δυα­σμός των απο­τε­λε­σμά­των πολ­λών επι­στη­μο­νι­κών ερευ­νών οι οποί­ες ήδη έχουν περά­σει από την δια­δι­κα­σία εξέ­τα­σης από επι­στή­μο­νες. Πολύ απλά, οι μετα­να­λύ­σεις είναι ένας από τους πιο ισχυ­ρούς δεί­κτες εξέ­τα­σης συναί­νε­σης σ’ ένα συγκε­κρι­μέ­νο θέμα και περι­λαμ­βά­νει τερά­στιο όγκο δεδο­μέ­νων τα οποία περ­νά­νε πολ­λά και προ­σεγ­μέ­να φίλτρα.

Το 1997, μετα­νά­λυ­ση του γνω­στού περιο­δι­κού “THE LANCET”, η οποία εξέ­τα­σε 186 κλι­νι­κές δοκι­μές, έδω­σε ένα μικρό ποσο­στό επι­τυ­χί­ας όσον αφο­ρά την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα της ομοιο­πα­θη­τι­κής,  χωρίς να υπάρ­χει αδιαμ­φι­σβή­τη­το απο­τέ­λε­σμα και ανα­φέ­ρε­ται χαρα­κτη­ρι­στι­κά στην έρευ­να ότι «δεν βρέ­θη­καν επαρ­κή στοι­χεία που να δεί­χνουν ότι η ομοιο­πα­θη­τι­κή είναι απο­τε­λε­σμα­τι­κή σε κάποια συγκε­κρι­μέ­νη πάθη­ση».

Το 1988, συστη­μα­τι­κή έκθε­ση ερευ­νών από το ίδρυ­μα Cochrane σχε­τι­κά με τη χρή­ση της ομοιο­πα­θη­τι­κής για θερα­πεία άσθμα­τος, η οποία ανα­βαθ­μί­στη­κε το 2007, της οποί­ας τα τελι­κά απο­τε­λέ­σμα­τά της έδει­ξαν ότι καμία καθο­ρι­στι­κή ένδει­ξη απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τας της ομοιο­πα­θη­τι­κής δεν διαπιστώθηκε.

Το 2005, ξανά η LANCET. Και άλλη μετα­νά­λυ­ση, η οποία εξέ­τα­σε 110 ελεγ­χό­με­νες μελέ­τες ομοιο­πα­θη­τι­κών φαρ­μά­κων και 110 μελέ­τες αντί­στοι­χων συμ­βα­τι­κών. Προ­φα­νώς, τα συμ­βα­τι­κά φάρ­μα­κα έδει­ξαν πραγ­μα­τι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα ενώ στα ομοιο­πα­θη­τι­κά φάνη­κε ξεκά­θα­ρη σύν­δε­ση με το φαι­νό­με­νο PLACEBO.

Επί­σης το 2005, μετα­νά­λυ­ση 6 επι­στη­μο­νι­κών μελε­τών στο EJC (European Journal of Cancer) σχε­τι­κά με την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα της ομοιο­πα­θη­τι­κής στη θερα­πεία του καρ­κί­νου με αρνη­τι­κά αποτελέσματα.

Το 2015. Η πιο πρό­σφα­τη και αξιό­πι­στη μετα­νά­λυ­ση που έχου­με μέχρι σήμε­ρα, 57 ανα­λύ­σεις, 225 έρευ­νες συνο­λι­κά, που δημο­σιεύ­τη­κε στο NHMRC INFORMATION PAPER. Το συμπέρασμα:

«Με βάση την αξιο­λό­γη­ση των απο­δεί­ξε­ων σχε­τι­κά με την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα της ομοιο­πα­θη­τι­κής κατα­λή­ξα­με στο ότι δεν υπάρ­χει καμία ιατρι­κή πάθη­ση για την οποία η ομοιο­πα­θη­τι­κή έχει απο­δε­δειγ­μέ­να θετι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα εκτός του φαι­νο­μέ­νου placebo».

Για όλες αυτές τις μετα­να­λύ­σεις, η βρε­τα­νι­κή κοι­νω­νία των ομοιο­πα­θη­τι­κών, σφυ­ρί­ζει αδιά­φο­ρα και δηλώνει:

«Έχει απο­δει­χθεί πέραν πάσης αμφι­βο­λί­ας ότι η τυχαιο­ποι­η­μέ­νη ελεγ­χό­με­νη δοκι­μή (randomized controlled trial) δεν είναι κατάλ­λη­λο ερευ­νη­τι­κό εργα­λείο με το οποίο μπο­ρεί να δοκι­μα­στεί η ομοιο­πα­θη­τι­κή».

Με άλλα λόγια: Οι δοκι­μές δεν είναι κατάλ­λη­λες για την δοκι­μα­σία της ομοιο­πα­θη­τι­κής. Εάν εκτε­λε­στεί οποια­δή­πο­τε κλι­νι­κή δοκι­μή και απο­δει­χθεί ότι η ομοιο­πα­θη­τι­κή δεν είναι περισ­σό­τε­ρο απο­τε­λε­σμα­τι­κή από το εικο­νι­κό φάρ­μα­κο (Placebo), τότε φταί­ει το ότι η ομοιο­πα­θη­τι­κή δεν πρέ­πει να δοκι­μα­στεί. Όταν ακού­τε κάποιον να υπο­στη­ρί­ζει έναν ισχυ­ρι­σμό, δηλώ­νο­ντας πως η επί­δρα­σή του δεν μπο­ρεί να ανι­χνευ­θεί μέσω κάποιου ελέγ­χου, τεστ κλπ, εύχο­μαι να αντέ­ξε­τε και να μην τον καρπαζώσετε.

Θα μου πεί­τε, αφού δεν είναι επι­κίν­δυ­να τα ομοιο­πα­θη­τι­κά “φάρ­μα­κα” κι έτσι κι αλλιώς παίρ­νου­με και τα κανο­νι­κά, πειράζει;

Πει­ρά­ζει για­τί πέραν της οικο­νο­μι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης ασθε­νών και άλλων που δεν γνω­ρί­ζουν, ελλο­χεύ­ει μέγας κίν­δυ­νος όταν διά­φο­ροι τσαρ­λα­τά­νοι συστή­νουν την ομοιο­πα­θη­τι­κή ως υπο­κα­τά­στα­το σε μια σοβα­ρή ασθέ­νεια αντί της πραγ­μα­τι­κής ιατρι­κής. Χώρια που δεν φτά­σα­με στα σημε­ρι­νά επί­πε­δα των επι­στη­μών (Ιατρι­κή, χημεία, βιο­λο­γία, φυσι­κή, μαθη­μα­τι­κά κλπ) για να απο­δε­χό­μα­στε αβά­σι­μους ισχυ­ρι­σμούς και “θαυ­μα­τουρ­γές” επιδράσεις.

Μα, κάποιοι μιλά­νε για θερα­πεί­ες. Σύμ­φω­να με τους μελε­τη­τές οι “θερα­πεί­ες” μπο­ρεί να οφεί­λο­νται σε λαν­θα­σμέ­νη διά­γνω­ση (η ασθέ­νεια δεν υπήρ­ξε ποτέ), στην ύπαρ­ξη αυτοϊ­ά­σι­μων κυκλι­κών νοση­μά­των, σε κάποια άλλη θερα­πεία που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε μαζί με την ομοιο­πα­θη­τι­κή και στο φαι­νό­με­νο του placebo ή εικο­νι­κού φαρ­μά­κου. Για “θερα­πεί­ες” μιλά­νε και οι… εικονολάτρες.

Το ένα πρό­βλη­μα μ’ αυτές τις ψευ­δο­ε­πι­στή­μες είναι ότι παρα­βιά­ζουν ασύ­στο­λα βασι­κές αρχές της επι­στη­μο­νι­κής μεθό­δου και με τον μαν­δύα της επι­στή­μης που­λά­νε ανε­πι­βε­βαί­ω­τα μαν­τζού­νια σε αφε­λείς ανθρώ­πους. Το συνα­ντά­με αυτό ιδιαί­τε­ρα και στην αδελ­φή ψυχή της ομοιο­πα­θη­τι­κής, την αστρο­λο­γία. Το άλλο πρό­βλη­μα είναι ότι ακό­μη κι αν εξαι­ρέ­σου­με τους έστω και ελά­χι­στους θανά­τους από λάθος αραιω­μέ­να ομοιο­πα­θη­τι­κά φάρ­μα­κα, δεν είναι όλοι οι ομοιο­πα­θη­τι­κοί σαν τον συμπα­θή και επαμ­φο­τε­ρί­ζο­ντα κο Σού­λη. Πολ­λοί ομοιο­πα­θη­τι­κοί κάνουν εξω­φρε­νι­κές δηλώ­σεις, όπως ότι μπο­ρούν να θερα­πεύ­σουν τον καρ­κί­νο, όλους τους καρ­κί­νους. Άλλοι περ­νά­νε στον κόσμο, έντε­χνα, έναν σκε­πτι­κι­σμό ένα­ντι των κανο­νι­κών φαρ­μά­κων. Αυτοί οι δήθεν “παρα­στρα­τη­μέ­νοι” επι­στή­μο­νες ή είναι τρε­λοί ή απα­τε­ώ­νες που βασί­ζο­νται στην άγνοια και στην αφέ­λεια του κόσμου, αλλά και στη σοβα­ρο­φα­νή εικό­να που παρου­σιά­ζει η ομοιο­πα­θη­τι­κή με δημό­σιες εμφα­νί­σεις. Η συντρι­πτι­κή πλειο­νό­τη­τα του κόσμου, δεν θα ενη­με­ρω­θεί ούτε θα μπει στη δια­δι­κα­σία να ερευ­νή­σει, να δια­βά­σει, ακό­μη και αυτό το άρθρο. Το θέμα πάντως δεν είναι αστείο, ούτε ακίνδυνο.

Έχου­με τον μετα­φυ­σι­κό συλ­λο­γι­σμό ενός ανθρώ­που πριν από 200 χρό­νια από τη μία πλευ­ρά, και από την άλλη δια­θέ­του­με τα πάντα που η ιατρι­κή και οι άλλες επι­στή­μες έχουν κατα­κτή­σει και διδά­ξει μέσω των εκα­το­ντά­δων χιλιά­δων ερευ­νη­τών όλα αυτά τα χρό­νια. Τί δια­λέ­γου­με, λοιπόν;

Είμα­στε υπο­χρε­ω­μέ­νοι να αντι­κρού­ου­με τέτοιους συλ­λο­γι­σμούς και μετα­φυ­σι­κές από­ψεις. Κι όπως λέει και ο “φίλος” μου The Mad Sc1ent1st:

«Όταν ακού­σε­τε κάποιον γνω­στό σας να επαι­νεί την ομοιο­πα­θη­τι­κή σε κάποια έξο­δό σας ή σε κάποιο τρα­πέ­ζι με συγ­γε­νείς μη το πάρε­τε στην πλά­κα και μη τον αφή­σε­τε να μονο­πω­λή­σει την συζή­τη­ση. Οι ηλί­θιες από­ψεις είναι δυστυ­χώς σαν τις επι­δη­μί­ες και εξα­πλώ­νο­νται πολύ γρή­γο­ρα. Εμπλα­κεί­τε σε διά­λο­γο, κάντε την έρευ­νά σας και παρου­σιά­στε στέ­ρεα επι­χει­ρή­μα­τα. Μην κωλώ­νε­τε η κρι­τι­κή δεν είναι ταμπού, η επι­στή­μη είναι με το μέρος σας και η ομοιο­πα­θη­τι­κή δεν είναι επιστήμη».

Αν θέλε­τε να παί­ξε­τε με την υγεία σας και σας έρχο­νται κάπως βαριά τα επι­στη­μο­νι­κά επι­τεύγ­μα­τα ή για κάποιο λόγο βρί­σκε­στε ακό­μη στην επο­χή που μας ήταν άγνω­στα τα μικρό­βια και οι ιοί, απο­τα­θεί­τε στη για­γιά ή στη θεία σας την ξεμα­τιά­στρα. Θα έχει ακρι­βώς τα ίδια απο­τε­λέ­σμα­τα με την ομοιο­πα­θη­τι­κή και θα σας έρθει φθη­νό­τε­ρα. Εν ανά­γκη, στην πλη­σιέ­στε­ρη «θαυ­μα­τουρ­γή» εικό­να. Κι ως τότε, «περα­στι­κά» σας.

Και κάτι τελευ­ταίο: Η ομοιο­πα­θη­τι­κή είναι ασυμ­βί­βα­στη με την επι­στή­μη. Κατά συνέ­πεια είναι κι ασυμ­βί­βα­στη με τον δια­λε­κτι­κό υλι­σμό. Ειδι­κά, κάποιες φίλες μου μαρ­ξί­στριες πρέ­πει να γνω­ρί­ζουν (ή αν δεν γνω­ρί­ζουν ακό­μη, να το ψάξουν ώστε να μάθουν), η ομοιο­πα­θη­τι­κή και ο μαρ­ξι­σμός δεν παρου­σιά­ζουν καμία συνά­φεια – δεν έχουν καμία σχέ­ση μετα­ξύ τους, δεν συνα­ντώ­νται και είναι σε πλή­ρη αντίθεση.

________________________________________________________________________________ 

[i] Ομοιο­πα­θη­τι­κή Ιατρι­κή 5ο τεύ­χος. Αφιέ­ρω­μα στον Χάνε­μαν από τον κο Λέφα.

[ii] Χάνε­μανν Σαμου­ήλ, ΟΡΓΑΝΟΝ της Θερα­πευ­τι­κής Τέχνης, Πύρι­νος Κόσμος, 1989, σελ.50.

[iii] Χάνε­μανν Σαμου­ήλ, ΟΡΓΑΝΟΝ της Θερα­πευ­τι­κής Τέχνης, Πύρι­νος Κόσμος, 1989, σελ.15.

[iv] Χάνε­μανν Σαμου­ήλ, ΟΡΓΑΝΟΝ της Θερα­πευ­τι­κής Τέχνης, Πύρι­νος Κόσμος, 1989, σελ.104–105.

[v] Οάνα Ιφτί­με, Αλέ­ξα­ντρου Ιφτί­με. ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ. Γρα­φι­κές Τέχνες «ΜΕΛΙΣΣΑ», ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2014, σελ.  99–101.

[vi] Βυθούλ­κα Γεωρ­γί­ου, Η Νέα Διά­στα­ση στην Ιατρι­κή, Αδάμ, 1994, σελ. 120.

[vii]  Χάνε­μαν Σαμου­ήλ, ΟΡΓΑΝΟΝ της Θερα­πευ­τι­κής Τέχνης, Πύρι­νος Κόσμος, 1989, σελ. 89.

[viii] Βυθούλ­κα Γ., Ομοιο­πα­θη­τι­κή, Η Ιατρι­κή του μέλ­λο­ντος, Έκδ. Κέντρου Ομοιο­πα­θη­τι­κής Ιατρι­κής, 1985, σελ.16.

[ix] Χάνε­μαν Σαμου­ήλ, ΟΡΓΑΝΟΝ της Θερα­πευ­τι­κής Τέχνης, Πύρι­νος Κόσμος, 1989, σελ. 277–278.

[x]  https://www.youtube.com/watch?v=i0_n9pwvBTk

[xi] NCCIH, πηγή https://www.alfavita.gr/

[xii] Αβρα­μί­δη Αθα­να­σί­ου, Ανορ­θό­δο­ξες Θερα­πευ­τι­κές Μέθο­δοι της «Νέας Επο­χής», Φωτο­δό­τες, 1998, σελ. 32.

[xiii] Κυρια­κά­τι­κη Ελευ­θε­ρο­τυ­πία, 25/5/03.

[xiv] Κυρια­κά­τι­κη Ελευ­θε­ρο­τυ­πία, 25/5/03.

[xv] Κυρια­κά­τι­κη Ελευ­θε­ρο­τυ­πία, 25/5/03.

[xvi] Dr winer michael, Το Πλή­ρες Βιβλίο της Ομοιο­πα­θη­τι­κής, Διό­πτρα, 1992, σελ. 59.

[xvii] Δια­μα­ντί­δη Σπύ­ρου, Ομοιο­πα­θη­τι­κή Ιατρι­κή, Εστία, 1986, σελ. 127.

[xviii] Έγγρα­φο της «Ομά­δος Μελέ­της Προ­βλη­μά­των Ιατρι­κής Ηθι­κής» από την Θεσ­σα­λο­νί­κη, με ημε­ρο­μη­νία 1–7‑97.

[xix] Έγγρα­φο του ΙΣΑ προς όλα τα ΜΜΕ με ημε­ρο­μη­νία 21/11/96.

[xx] Dr winer michael, Το Πλή­ρες Βιβλίο της Ομοιο­πα­θη­τι­κής, Διό­πτρα, 1992, σελ. 325–326.

 

Τα στοι­χεία για τις αντι­δρά­σεις της ελλη­νι­κής ιατρι­κής είναι από το εξαι­ρε­τι­κά ενδια­φέ­ρον άρθρο της καθη­γή­τριας Ελέ­νης Ανδρουλάκη:

«Εναλ­λα­κτι­κές “Θερα­πευ­τι­κές” Μέθο­δοι: Μια νέα μορ­φή πνευ­μα­τι­κού ολο­κλη­ρω­τι­σμού», Β΄ Μέρος, Λίγα λόγια για την Ομοιοπαθητική.

Εδώ θα βρεί­τε μια ενδια­φέ­ρου­σα ανα­φο­ρά στην ομοιο­πα­θη­τι­κή από τον Ρίτσαρντ Ντό­κινς καθώς και μια απο­κα­λυ­πτι­κή συζή­τη­ση με γνω­στό Βρε­τα­νό ομοιοπαθητικό:

https://www.youtube.com/watch?v=imgaB3XEEHA

Τμή­μα­τα της συνέ­ντευ­ξης του ομοιο­πα­θη­τι­κού Δ. Σού­λη μπο­ρεί­τε να παρα­κο­λου­θή­σε­τε σχο­λια­σμέ­να στο:

https://www.youtube.com/watch?v=i0_n9pwvBTk

_______________________________________________________________________________________________________

Στέλιος Κανάκης Διδάσκει στην επαγγελματική εκπαίδευση και παράλληλα δραστηριοποιείται στο χώρο του βιβλίου. Έχει γράψει, υπό μορφή ημερολογίων τα «Με τη μουσική του κόσμου», «Οι μουσικοί του κόσμου» και «Δώδεκα μήνες συνθέτες».  Επίσης το «Ιερές Βλακείες» Εμπειρία Εκδοτική 1η και 2η έκδοση – Εκδόσεις Εντύποις 3η και 4η και το «Η Αγρία Γραφή» Εκδόσεις ΚΨΜ.
[email protected] Facebook: Stelios Kanakis /ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο