Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ομολογεί τις επαναπροωθήσεις ξεριζωμένων η κυβέρνηση

Την ώρα που πυκνώ­νουν οι καταγ­γε­λί­ες για παρά­νο­μες επα­να­προ­ω­θή­σεις προ­σφύ­γων και μετα­να­στών στο Αιγαίο, ο αρμό­διος υπουρ­γός Μετα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου Ν. Μητα­ρά­κης, σε συνέ­ντευ­ξή του σήμε­ρα στον ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό «Real», μίλη­σε για «προ­στα­σία» των συνό­ρων, απο­φεύ­γο­ντας να κάνει ανα­φο­ρά στις σχε­τι­κές επι­χει­ρη­σια­κές δρά­σεις του ελλη­νι­κού Λιμε­νι­κού και παρα­δε­χό­με­νος ουσια­στι­κά τις επα­να­προ­ω­θή­σεις προς την Τουρκία.

Είπε ότι «δεν επι­τρέ­που­με σε μια βάρ­κα να εισέλ­θει παρά­νο­μα στα ευρω­παϊ­κά χωρι­κά ύδα­τα. Στις περισ­σό­τε­ρες περι­πτώ­σεις μόνο η παρου­σία του Λιμε­νι­κού σε εκεί­νο το σημείο και η άμε­ση ενη­μέ­ρω­ση των τουρ­κι­κών λιμε­νι­κών αρχών αρκεί, μπο­ρεί να αργή­σουν κάποιες ώρες, αλλά τελι­κά θα έρθουν να τους μαζέ­ψουν. Από εκεί και πέρα θέλω να τονί­σω ότι η ευρω­παϊ­κή νομο­θε­σία, καθώς υπάρ­χουν κανό­νες για την ασφά­λεια των συνό­ρων, δίνει από­λυ­τα το δικαί­ω­μα στα κρά­τη- μέλη να απο­τρέ­πουν παρά­νο­μες εισό­δους στα χωρι­κά ύδατα».

Σε ερω­τή­σεις με ποιον τρό­πο «συμ­μορ­φώ­νο­νται» οι επι­βά­τες στις λέμ­βους — θαλασ­σο­πνί­χτες, απά­ντη­σε πως «αντι­λαμ­βά­νε­στε ότι είναι λάθος να απο­κα­λύ­ψει κάποιος πώς κινεί­ται επι­χει­ρη­σια­κά το ΛΣ». Πρό­σθε­σε δε, προ­κλη­τι­κά, ότι «το να μην επι­τρέ­ψεις σε κάποιον να μπει στα ελλη­νι­κά χωρι­κά ύδα­τα, με έναν τρό­πο που δεν δημιουρ­γεί κίν­δυ­νο και σε καμία περί­πτω­ση δεν θέτει σε κίν­δυ­νο ζωές, είναι αυτό που κάνου­με και μας επι­τρέ­πει το Διε­θνές Δίκαιο». Σύμ­φω­να όμως με όσες καταγ­γε­λί­ες έχουν έρθει στο φως της δημο­σιό­τη­τας, αυτός ο «τρό­πος» είναι η αφαί­ρε­ση της εξω­λέμ­βιας μηχα­νής από κατά­φορ­τες λέμ­βους και η εγκα­τά­λει­ψη των επι­βα­τών τους μεσο­πέ­λα­γα σε σωστι­κές λέμ­βους που παρα­σύ­ρο­νται από αέρα και ρεύ­μα­τα. Και συνέ­χι­σε την πρό­κλη­ση δηλώ­νο­ντας ότι η Τουρ­κία είναι ασφα­λής χώρα για τους ξερι­ζω­μέ­νους, την ώρα που δεν έχει επι­κυ­ρώ­σει μια σει­ρά Συν­θή­κες προ­στα­σί­ας των προ­σφύ­γων, ενώ μίλη­σε και για «υβρι­δι­κή απει­λή, όπως έχει επι­βε­βαιώ­σει το Ευρω­παϊ­κό Συμ­βού­λιο, και από κει και πέρα βάλα­με τη δική μας επι­φυ­λα­κή στο μέγιστο».

Θυμί­ζου­με ότι πριν από λίγες μέρες το Λιμε­νι­κό γυρό­φερ­νε στο νότιο Αιγαίο ένα ακυ­βέρ­νη­το φορ­τη­γό πλοίο κατά­φορ­το με περί­που 400 ξερι­ζω­μέ­νους, με στό­χο της κυβέρ­νη­σης την επα­να­προ­ώ­θη­σή τους στην Τουρ­κία. Αφη­σε μάλι­στα τους ανθρώ­πους αυτούς για τρεις μέρες στη θάλασ­σα χωρίς τη στοι­χειώ­δη βοή­θεια, μέχρι να τους οδη­γή­σει τελι­κά στο κλει­στό κέντρο — φυλα­κή της Κω.

Αυτή είναι η «μοί­ρα» των θυμά­των των ιμπε­ρια­λι­στι­κών επεμ­βά­σε­ων σε μια σει­ρά χώρες όπου συμ­με­τέ­χουν ενερ­γά οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις (πριν του ΣΥΡΙΖΑ, σήμε­ρα της ΝΔ) και της βαρ­βα­ρό­τη­τας στην οποία έχουν κατα­δι­κα­στεί οι λαοί τους: Να γίνο­νται «μπα­λά­κι» στους αντα­γω­νι­σμούς των αστι­κών τάξε­ων και να κατα­λή­γουν στις ΝΑΤΟι­κού τύπου φυλα­κές της ΕΕ οι οποί­ες έχουν στη­θεί στα νησιά και στον Εβρο.

Πηγή: 902.gr

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο