Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ομολόγησε το κτήνος τη δολοφονία της Καρολάιν στα Γλυκά Νέρα

Συνε­λή­φθη, όπως ανα­κοί­νω­σε η αστυ­νο­μία ο 32χρονος πιλό­τος, σύζυ­γος της Καρο­λάιν, καθώς ομο­λό­γη­σε τη στυ­γε­ρή δολο­φο­νία της 20χρονης κοπέ­λας στα Γλυ­κά Νερά.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, το ζευ­γά­ρι είχε διά­φο­ρες προ­στρι­βές και το μοι­ραίο βρά­δυ είχαν τσα­κω­θεί μετα­ξύ τους, ενώ, κατά τις ίδιες πλη­ρο­φο­ρί­ες, η κοπέ­λα απεί­λη­σε τον 32χρονο ότι θα φύγει από το σπί­τι και θα πάρει μαζί και το παι­δί τους.

Επι­πλέ­ον, επι­βε­βαιώ­θη­καν οι πλη­ρο­φο­ρί­ες για απο­στο­λή μηνυ­μά­των μετα­ξύ των δύο εκεί­νη τη νύχτα, στα οποία η 20χρονη χρη­σι­μο­ποί­η­σε τη λέξη «stupid», απευ­θυ­νό­με­νη στον σύζυ­γό της.

Εν τέλει, όπως απο­δεί­χθη­κε, ο 32χρονος σκό­τω­σε την 20χρονη κοπέ­λα και στη συνέ­χεια σκη­νο­θέ­τη­σε το έγκλη­μα, όπως το περιέ­γρα­ψε στις αστυ­νο­μι­κές αρχές.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο άνδρας είχε μετα­φερ­θεί εσπευ­σμέ­να σήμε­ρα το πρωί από την Αλόν­νη­σο, όπου τελέ­στη­κε μνη­μό­συ­νο για την άτυ­χη κοπέ­λα, στη ΓΑΔΑ, καθώς η ΕΛ.ΑΣ. είχε στα χέρια της νέα στοι­χεία, όπως επι­βε­βαί­ω­σε και με τις ανα­κοι­νώ­σεις της νωρίτερα.

Τα τρία νέα ευρή­μα­τα που πυρο­δό­τη­σαν ραγδαί­ες εξε­λί­ξεις και τον κατέ­στη­σαν βασι­κό ύπο­πτο στην υπό­θε­ση ήταν:

– Το βιο­με­τρι­κό ρολόι που φορού­σε στο χέρι της η Κάρο­λαιν, το οποίο φέρε­ται να έχει κατα­γρά­ψει παλ­μούς, την ώρα που η μαρ­τυ­ρία του συζύ­γου της θα έπρε­πε να δεί­χνει ότι δεν υπήρ­χε καμία ένδει­ξη ζωής για την 20χρονη.

– Η αφαί­ρε­ση των καρ­τών μνή­μης από τις κάμε­ρες του σπι­τιού, από την οποία προ­έ­κυ­πτε από­κλι­ση συγκρι­τι­κά με όσα είχε κατα­θέ­σει ο 32χρονος, ο οποί­ος έχει παρα­θέ­σει συγκε­κρι­μέ­νη ώρα φυγής των δρα­στών και συγκε­κρι­μέ­νη ώρα που αφαι­ρούν την κάρ­τα SIM. Όμως, οι ώρες αυτές φαί­νε­ται ότι δια­ψεύ­δο­νταν τα εργα­στη­ρια­κά δεδομένα.

- Η «ύπο­πτη» δρα­στη­ριό­τη­τα που κατε­γρά­φη στο κινη­τό του την ώρα του περι­στα­τι­κού, στο οποίο, ωστό­σο, ο ίδιος ισχυ­ρι­ζό­ταν ότι ήταν δεμέ­νος και ακινητοποιημένος.

Τα στοι­χεία αυτά, που όπως ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά η ΕΛ.ΑΣ. νωρί­τε­ρα, «δεν μπο­ρού­σαν να περι­μέ­νουν», οδή­γη­σαν εν πολ­λοίς και στην εσπευ­σμέ­νη μετα­φο­ρά του πιλό­του από την Αλόν­νη­σο σήμε­ρα το πρωί.

Πηγή: Καθη­με­ρι­νή

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο