Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας ‑μπροστά στο 13ο Συνέδριο: κυκλοφορεί το νέο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου

Κυκλο­φό­ρη­σε το νέο τεύ­χος του ενη­με­ρω­τι­κού δελ­τί­ου της ΟΓΕ με το σύν­θη­μα του 13ου Συνε­δρί­ου της, που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 22,23 και 24 Οκτώ­βρη, στο γήπε­δο του TAE-KWO-DO, στο Π. Φάλη­ρο: «Με πυξί­δα τις ανά­γκες μας δυνα­μώ­νου­με τον αγώ­να για Ισο­τι­μία και Χει­ρα­φέ­τη­ση ενά­ντια στους εκμε­ταλ­λευ­τές του μόχθου μας».ΟΓΕ Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει

Σε πρώ­το πλά­νο υπάρ­χει ένα αφιέ­ρω­μα με παρεμ­βά­σεις εργα­ζό­με­νων γυναι­κών από πολ­λούς κλά­δους (Υγεία, Επι­σι­τι­σμό — Του­ρι­σμό, Εμπό­ριο, Εκπαί­δευ­ση, Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό, Πλη­ρο­φο­ρι­κή — Τηλε­πι­κοι­νω­νί­ες, Φάρ­μα­κο, Τρό­φι­μα — Ποτά), αλλά και αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νη και αγρό­τισ­σα, που ανα­δει­κνύ­ουν τα ιδιαί­τε­ρα προ­βλή­μα­τα των γυναι­κών στο χώρο τους, αλλά και την ανά­γκη για ανυ­πο­χώ­ρη­το, συλ­λο­γι­κό αγώ­να ενά­ντια στις αιτί­ες και τους αίτιους που τα δημιουρ­γούν.

ΟΓΕ 13ο Συνέδριο

Στα περιε­χό­με­να μπο­ρεί­τε να διαβάσετε:

 • Τον απο­χαι­ρε­τι­σμό της ΟΓΕ στον Μίκη Θεοδωράκη
 • Για το νέο νόμο σχε­τι­κά με την επι­κου­ρι­κή ασφάλιση
 • Για την Υγεία : «Δαμά­ζο­ντας τα κύμα­τα…» της πανδημίας
 • Για την Παι­δεία σχε­τι­κά με το νέο χτύ­πη­μα στη μορ­φω­τι­κή απο­στο­λή του σχολείου
 • Χρο­νο­γρά­φη­μα: «Έι, Κερα­μέ­ως, leave them kids alone!»
 • Για την Προ­σχο­λι­κή Αγω­γή: Ανα­κοί­νω­ση της ΟΓΕ, Παι­δα­γω­γι­κό Πρό­γραμ­μα «Κυψέ­λη»
 • Για το παι­δί σχε­τι­κά με τις επι­πτώ­σεις της παν­δη­μί­ας COVID-19 στην ψυχι­κή υγεία των παιδιών
 • Δύο απο­κα­λυ­πτι­κά άρθρα σχε­τι­κά με τον ψηφια­κό κόσμο: Εργα­σία-λάστι­χο και προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να — πρώ­τη ύλη για τα κέρ­δη των ομί­λων και — Μέσα «κοι­νω­νι­κής» δικτύ­ω­σης / ενσω­μά­τω­σης της συνεί­δη­σης των νέων γυναικών
 • Για το Αφγα­νι­στάν: 20 χρό­νια μετά..
 • Για το Προ­σφυ­γι­κό: Ρεπορ­τάζ από τη Λέρο
 • Για τις επι­τρο­πές αλλη­λεγ­γύ­ης γυναι­κών Τουρ­κί­ας και για τον αγώ­να τους
 • Στον Πολι­τι­σμό μια σύντο­μη γνω­ρι­μία με το ζωγρά­φο Γκω­γκέν και την ιστο­ρία κάποιων έργων του
 • Τρία απο­κα­λυ­πτι­κά άρθρα με θέμα­τα επι­και­ρό­τη­τας: «Γυναι­κο­κτο­νί­ας» το ανά­γνω­σμα… — ΕΕ: «Ζώνη ελευ­θε­ρί­ας για τα άτο­μα ΛΟΑΤΚΙ» ή φυλα­κή για τους λαούς; — Θεω­ρί­ες «κοι­νω­νι­κού φύλου»
 • Για το περι­βάλ­λον και τον αγώ­να των κατοί­κων της Β. Εύβοιας
 • Για τις δρά­σεις της ΟΓΕ σχε­τι­κά με το ξεπού­λη­μα του παρα­λια­κού μετώ­που Καλα­μα­ριάς και την κινη­το­ποί­η­ση της ΟΓΕ ενά­ντια στην ισραη­λι­νή κατο­χή στην Παλαιστίνη.

Αναζητήστε το τεύχος στα κεντρικά γραφεία της ΟΓΕ

 • Βεραν­ζέ­ρου 1 (4ος όρο­φος) – πλ. Κάνιγ­γος, Αθή­να / τηλ. 210 3629460
 • Στους Συλ­λό­γους ή τις Ομά­δες της ΟΓΕ στη περιο­χή σας σε όλη την Ελλάδα.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο