Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ: Πολιτικοί απατεώνες η κυβέρνηση της ΝΔ και οι υπουργοί Δ. Μιχαηλίδου και Αδ. Γεωργιάδης

Το γεγο­νός ότι ο ένας υπουρ­γός ρίχνει το μπα­λά­κι των ευθυ­νών στον άλλον, «ακο­λου­θώ­ντας παρελ­κυ­στι­κή τακτι­κή και κοροϊ­δεύ­ο­ντας χιλιά­δες οικο­δό­μους που περι­μέ­νουν ουσια­στι­κές λύσεις στα προ­βλή­μα­τα και τις δίκαιες διεκ­δι­κή­σεις τους», καταγ­γέλ­λει η Ομο­σπον­δία Οικο­δό­μων.

Χαρα­κτη­ρί­ζει «πολι­τι­κούς απα­τε­ώ­νες» την νυν υπουρ­γό Εργα­σί­ας Δ. Μιχαη­λί­δου και τον πρώ­ην υπουρ­γό Εργα­σί­ας, νυν Υγεί­ας, Αδ. Γεωρ­γιά­δη, καθώς δεν απα­ντούν στα προ­βλή­μα­τα των εργαζομένων.

Συγκε­κρι­μέ­να, η Ομο­σπον­δία καταγ­γέλ­λει: «Ο κ. Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης, υπουρ­γός Υγεί­ας σήμε­ρα και αντι­πρό­ε­δρος της ΝΔ, ήταν προη­γού­με­να υπουρ­γός Εργα­σί­ας. Δεσμεύ­τη­κε απέ­να­ντι στην Ομο­σπον­δία μας και τους οικο­δό­μους για την άμε­ση υλο­ποί­η­ση δύο ζητημάτων:

  • Την κήρυ­ξη ως γενι­κώς υπο­χρε­ω­τι­κής της Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης Εργα­σί­ας που έχει υπο­γρά­ψει η Ομο­σπον­δία μας με τις εργο­δο­τι­κές οργανώσεις.
  • Τη μεί­ω­ση των ορί­ων ηλι­κί­ας συντα­ξιο­δό­τη­σης των ασφα­λι­σμέ­νων οικο­δό­μων μετά την 1/1/1993 (νέων) κατά 2 χρό­νια (από τα 62 στα 60 χρόνια).

Τον Γενά­ρη του 2024 έγι­νε ανα­σχη­μα­τι­σμός στην κυβέρ­νη­ση και τον κ. Γεωρ­γιά­δη αντι­κα­τέ­στη­σε η κ. Μιχαηλίδου.

Στο αίτη­μα της Ομο­σπον­δί­ας μας να υλο­ποι­η­θούν οι δεσμεύ­σεις του υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας, η κ. Μιχαη­λί­δου ζήτη­σε χρό­νο να συνεν­νοη­θεί και να ενη­με­ρω­θεί σχε­τι­κά από τον προη­γού­με­νο υπουρ­γό Εργα­σί­ας. Της δώσα­με όσο χρό­νο χρεια­ζό­ταν και με το παραπάνω.

Στις 20 Μάρ­τη με αφορ­μή τη συνά­ντη­ση που είχε αντι­προ­σω­πεία Συν­δι­κά­των και Ομο­σπον­διών για το ζήτη­μα του κατώ­τα­του μισθού και των συμ­βά­σε­ων, στην οποία συμ­με­τεί­χε και η Ομο­σπον­δία μας, θέσα­με εκ νέου το ζήτη­μα των δεσμεύ­σε­ων απέ­να­ντι στους οικοδόμους.

Θαυ­μά­στε απά­ντη­ση υπουρ­γού της κυβέρ­νη­σης που δεί­χνει την πολι­τι­κή απα­τε­ω­νιά και τους μοι­ρα­σμέ­νους ρόλους των μελών της:

Να πάμε στο υπουρ­γείο Υγεί­ας και στον Άδω­νι Γεωρ­γιά­δη για να υλο­ποι­ή­σει όσα δεσμεύ­τη­κε και ότι η ίδια θα εφαρ­μό­σει ό,τι προ­βλέ­πει ο νόμος Χατζη­δά­κη (που έχει παρα­πεμ­φθεί στην Ολο­μέ­λεια του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρά­τειας με εισή­γη­ση να κρι­θεί αντι­συ­νταγ­μα­τι­κός ως προς τις προ­βλέ­ψεις που αφο­ρούν τα σωμα­τεία και το ΓΕΜΗΣΟΕ), για­τί όπως είπε ο κ. Χατζη­δά­κης δια­τέ­λε­σε υπουρ­γός Εργα­σί­ας και είναι και αντι­πρό­ε­δρος της ΝΔ (ο έτε­ρος είναι ο κ. Γεωργιάδης).

Πρό­κει­ται για πολι­τι­κό παπα­τζι­λί­κι άνευ προη­γου­μέ­νου με κατα­νε­μη­μέ­νους ρόλους και τακτική.

Ρίχνουν ο ένας το μπα­λά­κι στον άλλο ακο­λου­θώ­ντας παρελ­κυ­στι­κή τακτι­κή και κοροϊ­δεύ­ο­ντας χιλιά­δες οικο­δό­μους που περι­μέ­νουν ουσια­στι­κές λύσεις στα προ­βλή­μα­τα και τις δίκαιες διεκ­δι­κή­σεις τους.

Εμείς δεν έχου­με χαρι­στεί σε καμιά κυβέρ­νη­ση και σε κανέ­ναν υπουργό.

Με τον αγώ­να μας πάντα είμα­στε συγκε­κρι­μέ­νοι στο τι λέμε, πώς το λέμε, πότε το λέμε. Το λιγό­τε­ρο που έχου­με να πού­με για την κυβέρ­νη­ση, την κ. Μιχαη­λί­δου και τον κ. Γεωρ­γιά­δη είναι ότι πρό­κει­ται για πολι­τι­κούς απατεώνες.

Δεν πρό­κει­ται να γίνου­με “το μπα­λά­κι” ανά­με­σα σε πρώ­ην, νυν και επό­με­νους υπουρ­γούς Εργασίας.

Έχου­με μάθει να αντι­με­τω­πί­ζου­με τέτοιους, όπως οι παρα­πά­νω, σε όλη την ιστο­ρία μας. Να στα­μα­τή­σουν να στρου­θο­κα­μη­λί­ζουν. Τους έχουν πάρει όλοι χαμπά­ρι. Η πολι­τι­κή τους αρχί­ζει και τελειώ­νει με βάση όσα απαι­τούν οι μεγα­λο­ερ­γο­δό­τες. Τα δικά μας αιτή­μα­τα στο καλά­θι με τα άχρηστα.

Η απά­ντη­ση θα δοθεί στον δρό­μο του αγώ­να. Με τους οικο­δό­μους δεν κατά­φε­ρε κανείς να κάνει παι­χνί­δια. Εδώ είμα­στε και θα τα ξανα­πού­με. Αν νομί­ζουν ότι έχουν ξεμπερ­δέ­ψει, είναι “βαθιά νυχτωμένοι”».

Πηγή: 902

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο