Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ — ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ — ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ: Στη μάχη για την επιτυχία της νέας απεργίας στις 2 Οκτώβρη

 • Στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια η απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας

 • Την ίδια ώρα στο Αγαλμα Βενιζέλου η συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη

 • Τη Δευτέρα η συνδικαλιστική σύσκεψη της Γραμματείας Αττικής του ΠΑΜΕ

Σε κλι­μά­κω­ση των κινη­το­ποι­ή­σε­ών τους, με νέα απερ­γία την Τετάρ­τη 2 Οκτώ­βρη, ενά­ντια στο αντι­λαϊ­κό «ανα­πτυ­ξια­κό» πολυ­νο­μο­σχέ­διο, προ­χω­ρούν Ομο­σπον­δί­ες, Εργα­τι­κά Κέντρα και Συν­δι­κά­τα σε όλη τη χώρα.Με ώθη­ση από την απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση της περα­σμέ­νης Τρί­της, συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις παίρ­νουν απο­φά­σεις απερ­για­κής κλι­μά­κω­σης και οργα­νώ­νουν την παρέμ­βα­σή τους για την επι­τυ­χία της νέας απεργίας.

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια. Στον Πειραιά η συγκέντρωση έχει οριστεί στις 11 π.μ. στην πλατεία Καραϊσκάκη.

Η απεργιακή συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη θα γίνει στις 10.30 π.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου.

Συγκε­ντρώ­σεις θα γίνουν σε όλη τη χώρα, ενώ μέχρι στιγ­μής έχουν ορι­στεί σε: Βόλο (10.30 π.μ., πλα­τεία Πανε­πι­στη­μί­ου), Ηρά­κλειο (10.30 π.μ., πλα­τεία Ελευ­θε­ρί­ας), Ικα­ρία (12 μ., πλα­τεία Ευδή­λου), Καλα­μά­τα (10 π.μ., πλα­τεία 23ης Μαρ­τί­ου), Κατε­ρί­νη (11.30 π.μ., κεντρι­κή πλα­τεία), Λάρι­σα (10.30 π.μ., κεντρι­κή πλα­τεία), Λαύ­ριο (11 π.μ., άγαλ­μα Μεταλ­λω­ρύ­χων), Νάου­σα (10.30 π.μ., πλα­τεία Καρα­τά­σου), Πάτρα (10.30 π.μ., Εργα­τι­κό Κέντρο), Πρέ­βε­ζα (10 π.μ., Φόρος), Ρόδο (10.30 π.μ., πλα­τεία Κύπρου), Σάμο (10 π.μ., Εργα­τι­κό Κέντρο), Τρί­πο­λη (10.30 π.μ., πλα­τεία Πετρι­νού), Χαλ­κί­δα (10.30 π.μ., πλα­τεία Αγοράς).

logo ΠΑΜΕ

Το ΠΑΜΕ έχει απευ­θύ­νει κάλε­σμα σε όλες τις συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις να πάρουν απερ­για­κές απο­φά­σεις για τις 2 Οκτώ­βρη και να οργα­νώ­σουν πρω­το­βου­λί­ες πλα­τιάς ενη­μέ­ρω­σης των εργα­ζο­μέ­νων για το περιε­χό­με­νο της αντερ­γα­τι­κής επί­θε­σης, σπά­ζο­ντας το κλί­μα σιγής νεκρο­τα­φεί­ου που επι­χει­ρούν να επι­βά­λουν κυβέρ­νη­ση και εργο­δο­σία. «Η μαζι­κή συμ­με­το­χή εργα­ζο­μέ­νων σε δημό­σιο και ιδιω­τι­κό τομέα, στην απερ­γία και τις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις στις 24 Σεπτέμ­βρη, έδω­σε την κατεύ­θυν­ση της συνέ­χι­σης και της κλι­μά­κω­σης του αγώ­να. Να απα­ντή­σου­με στο πολυ­νο­μο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης με το όπλο μας και την ίδια μορ­φή πάλης που θέλουν να καταρ­γή­σουν, δηλα­δή με τα συν­δι­κά­τα μας και την απερ­γία», τονί­ζει στην ανα­κοί­νω­σή του.

 • Παράλ­λη­λα, στο πλαί­σιο της προ­ε­τοι­μα­σί­ας για την αγω­νι­στι­κή συνέ­χεια, η Γραμ­μα­τεία Αττι­κής του ΠΑΜΕ καλεί σε σύσκε­ψη Ομο­σπον­διών, Εργα­τι­κών Κέντρων, συν­δι­κά­των και συν­δι­κα­λι­στών, τη Δευ­τέ­ρα 30/9, στις 6.30 μ.μ., στο θέα­τρο «Διά­να» (Ιππο­κρά­τους 7, Αθήνα).
 • Από­φα­ση να προ­κη­ρύ­ξουν απερ­γία για την Τετάρ­τη 2/10 έχουν πάρει πολ­λές δευ­τε­ρο­βάθ­μιες συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις, μετα­ξύ των οποί­ων τα Εργα­τι­κά Κέντρα Αθή­νας, Πει­ραιά, Πάτρας, Λάρι­σας κ.ά.
 • Η ΑΔΕΔΥ έχει προ­κη­ρύ­ξει την ίδια μέρα στά­ση εργα­σί­ας (11 π.μ. έως τη λήξη του ωρα­ρί­ου), ενώ Σωμα­τεία και Ομο­σπον­δί­ες εργα­ζο­μέ­νων στο Δημό­σιο προ­κη­ρύσ­σουν στά­σεις εργα­σί­ας με έναρ­ξη μία ή δύο ώρες νωρί­τε­ρα, προ­κει­μέ­νου να διευ­κο­λύ­νουν τη συμ­με­το­χή στις απερ­για­κές συγκεντρώσεις.

Πολυνομοσχέδιο — «σκούπα» για ΣΣΕ και συνδικαλιστικά δικαιώματα

«Το πολυ­νο­μο­σχέ­διο με τον ψευ­δε­πί­γρα­φο τίτλο “ανά­πτυ­ξη παντού” είναι νομο­σχέ­διο — σκού­πα για τους μισθούς των εργα­ζο­μέ­νων και τις συν­δι­κα­λι­στι­κές ελευ­θε­ρί­ες», σχο­λιά­ζει το ΠΑΜΕ. «Δίνει γην και ύδωρ στους επεν­δυ­τές και γκρε­μί­ζει όσα εργα­τι­κά — λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα έμει­ναν όρθια με σκλη­ρό αγώ­να στην περί­ο­δο της κρί­σης, με παράλ­λη­λο τσά­κι­σμα στα συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα. Είναι φανε­ρή πλέ­ον η επι­χεί­ρη­ση να μπει στο γύψο το συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα, η συλ­λο­γι­κή οργά­νω­ση και διεκ­δί­κη­ση των εργα­ζο­μέ­νων», υπο­γραμ­μί­ζει.

 • Μετα­ξύ άλλων, το νομο­σχέ­διο προ­βλέ­πει ορι­στι­κό εντα­φια­σμό των κλα­δι­κών συμ­βά­σε­ων, με πλέγ­μα αντι­δρα­στι­κών δια­τά­ξε­ων: Ως όρος για την όποια επέ­κτα­ση των κλα­δι­κών ΣΣΕ προ­στί­θε­ται η «τεκ­μη­ρί­ω­ση των επι­πτώ­σε­ων στην αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα του κλά­δου». Θεσμο­θε­τεί­ται υπε­ρί­σχυ­ση τοπι­κών κλα­δι­κών, ακό­μα και συμ­βά­σε­ων που υπο­γρά­φο­νται από Ενώ­σεις Προ­σώ­πων, ένα­ντι της κλα­δι­κής σύμ­βα­σης. Με Υπουρ­γι­κές Απο­φά­σεις θα προ­βλέ­πο­νται εξαι­ρέ­σεις επι­χει­ρή­σε­ων από τις κλα­δι­κές ΣΣΕ, με επί­κλη­ση «οικο­νο­μι­κών προ­βλη­μά­των» κ.τ.λ. Καταρ­γεί­ται ουσια­στι­κά ακό­μα και το ελά­χι­στο δικαί­ω­μα για μονο­με­ρή προ­σφυ­γή στον ΟΜΕΔ.
 • Παράλ­λη­λα, εισά­γο­νται δια­τά­ξεις για πιο ασφυ­κτι­κό έλεγ­χο των συν­δι­κά­των από το κρά­τος και την εργο­δο­σία, με προ­βλέ­ψεις για ηλε­κτρο­νι­κό μητρώο και ηλε­κτρο­νι­κές ψηφο­φο­ρί­ες, κου­ρε­λιά­ζο­ντας τα κατα­στα­τι­κά των σωμα­τεί­ων, βάζο­ντας εμπό­δια στη συλ­λο­γι­κή δράση.

Απέναντι στο «μαύρο μέτωπο» κυβέρνησης — εργοδοσίας — εργατοπατέρων

Το ΠΑΜΕ σημειώ­νει ακό­μα πως απέ­να­ντι στους εργα­ζό­με­νους έχει συγκρο­τη­θεί «ένα μαύ­ρο μέτω­πο κυβέρ­νη­σης — υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας — εργο­δο­τι­κών ενώ­σε­ων και των γνω­στών εργα­το­πα­τέ­ρων στη ΓΣΕΕ για να περά­σουν αυτά τα μέτρα χωρίς ουσια­στι­κή ενη­μέ­ρω­ση των εργα­ζο­μέ­νων, χωρίς αντι­στά­σεις».

 • Στο πλαί­σιο αυτό, «η ηγε­τι­κή ομά­δα της ΓΣΕΕ ανοι­χτά και ξεδιά­ντρο­πα παί­ζει το ρόλο της, στην υπη­ρε­σία της κυβέρ­νη­σης, του ΣΕΒ και των άλλων εργο­δο­τι­κών ενώ­σε­ων. Είναι οι σύγ­χρο­νοι “Εφιάλ­τες” του εργα­τι­κού — συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος, κάνουν τα αδύ­να­τα δυνα­τά για να σπεί­ρουν σύγ­χυ­ση, μοι­ρο­λα­τρία, να απο­δυ­να­μώ­σουν την απά­ντη­ση και την ενη­μέ­ρω­ση των εργα­ζο­μέ­νων.
 • Οι εργα­ζό­με­νοι τους έχουν κατα­λά­βει, γι’ αυτό και είναι πλή­ρως απα­ξιω­μέ­νοι. Βρί­σκο­νται μακριά από τις ανά­γκες των εργα­ζο­μέ­νων στους χώρους δου­λειάς, στα­θε­ροί από­ντες από τα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα και τις κινη­το­ποι­ή­σεις. Δεν πρέ­πει να τους επι­τρέ­ψου­με να απα­ξιώ­σουν τα συν­δι­κά­τα, το μεγά­λο όπλο της συλ­λο­γι­κής οργά­νω­σης και πάλης των εργα­ζο­μέ­νων, το οποίο χτυ­πιέ­ται και με το πολυ­νο­μο­σχέ­διο».

Συνεχίζουν με ώθηση από την απεργία της περασμένης Τρίτης

 • «Είναι ώρα μάχης και πρέ­πει να σημά­νει συνα­γερ­μός», τονί­ζει η Ομο­σπον­δία Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Γάλα­κτος, Τρο­φί­μων και Ποτών. Καλεί τα ΔΣ των σωμα­τεί­ων να συνε­δριά­σουν για λήψη απερ­για­κής από­φα­σης, «να πάρουν κάθε μέτρο ενη­μέ­ρω­σης των εργα­ζο­μέ­νων, να βρε­θούν σε κάθε χώρο δου­λειάς. Να προ­χω­ρή­σουν σε συλ­λο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες, με Γενι­κές Συνε­λεύ­σεις, με συζη­τή­σεις, να αξιο­ποι­ή­σουν κάθε τρό­πο παρέμβασης».
 • Τους εργα­ζό­με­νους που απήρ­γη­σαν σε δεκά­δες χώρους δου­λειάς στον κλά­δο χαι­ρε­τί­ζει η Ομο­σπον­δία Μισθω­τών Τύπου και Βιο­μη­χα­νί­ας Χάρ­του. Καλεί τα συν­δι­κά­τα του κλά­δου να πάρουν απο­φά­σεις συμ­με­το­χής στη νέα απερ­γία και να μπουν μπρο­στά στον αγώ­να «για σύγ­χρο­νους όρους δου­λειάς και αμοι­βής, για δου­λειά και ζωή με δικαιώματα».
 • Τους απερ­γούς του κλά­δου χαι­ρε­τί­ζει η Γραμ­μα­τεία Αστι­κών Συγκοι­νω­νιών του ΠΑΜΕ, καλώ­ντας ταυ­τό­χρο­να τα σωμα­τεία του χώρου να συγκα­λέ­σουν Γενι­κές Συνε­λεύ­σεις, συνε­δριά­σεις Διοι­κη­τι­κών Συμ­βου­λί­ων και να πάρουν απερ­για­κές απο­φά­σεις για τις 2 Οκτώβρη.
 • Τα ναυ­τερ­γα­τι­κά σωμα­τεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΕΜΑΓΕΝ, με κοι­νή ανα­κοί­νω­σή τους, χαι­ρε­τί­ζουν την καθο­λι­κή συμ­με­το­χή των ναυ­τερ­γα­τών «στην 24ωρη πανελ­λα­δι­κή απερ­γία στις 24 Σεπτέμ­βρη, ενά­ντια στις τρο­μο­κρα­τι­κές μεθο­δεύ­σεις εφο­πλι­στών — κυβέρ­νη­σης ΝΔ και στις απο­φά­σεις δικα­στη­ρί­ων». Μπρο­στά στις 2 Οκτώ­βρη, τονί­ζουν ότι «οι εξε­λί­ξεις επι­βάλ­λουν την άμε­ση συνε­δρί­α­ση της Εκτε­λε­στι­κής Επι­τρο­πής της ΠΝΟ».
 • Ο Κερ­κυ­ραϊ­κός Σύν­δε­σμος Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων καλεί σε έκτα­κτη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση την Κυρια­κή 29/9, στις 7 μ.μ., στο Εργα­τι­κό Κέντρο.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΜΕ
Απάντηση στη συκοφαντική επίθεση της συνδικαλιστικής μαφίας

Απά­ντη­ση στη νέα συκο­φα­ντι­κή επί­θε­ση από τη συν­δι­κα­λι­στι­κή μαφία και τον εκπρό­σω­πο Τύπου της, τον γνω­στό εργο­δό­τη — «συν­δι­κα­λι­στή» Καρα­γε­ωρ­γό­που­λο, δίνει με ανα­κοί­νω­σή της η Γραμ­μα­τεία Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΠΑΜΕ.

Η μοντα­ζιέ­ρα της συν­δι­κα­λι­στι­κής μαφί­ας «πήρε φωτιά», με κατά­πτυ­στη ανάρ­τη­ση που εμφα­νί­στη­κε στην ηλε­κτρο­νι­κή σελί­δα «Κεντρο­α­ρι­στε­ρά» και στη συνέ­χεια δια­κι­νή­θη­κε ως… «non paper» από την ηγε­τι­κή ομά­δα του Εργα­τι­κού Κέντρου Θεσ­σα­λο­νί­κης. Με ένα βίντεο — προ­ϊ­όν άθλιας κοπτο­ρα­πτι­κής και με ένα ακό­μα πιο κατά­πτυ­στο συκο­φα­ντι­κό κεί­με­νο σχε­τι­κά με την παρέμ­βα­ση στε­λε­χών του ΠΑΜΕ στη συνε­δρί­α­ση της διοί­κη­σης του ΕΚΘ στις 20/9 (κατά την οποία οι εργα­το­πα­τέ­ρες απερ­γο­σπα­στι­κά κατα­ψή­φι­σαν την πρό­τα­ση για συμ­με­το­χή στην απερ­γία στις 24/9), επι­τί­θε­νται στις ταξι­κές δυνά­μεις και ειδι­κό­τε­ρα στον Λεω­νί­δα Στολ­τί­δη, μέλος της Εκτε­λε­στι­κής Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ, παρου­σιά­ζο­ντας ψευ­δώς ότι «απει­λού­σε και έβρι­ζε τα μέλη του ΔΣ που δεν ανή­κουν στην παρά­τα­ξή του».

 • Η Γραμματεία Θεσσαλονίκης του ΠΑΜΕ καταγγέλλει τα εξής:

«Η συν­δι­κα­λι­στι­κή μαφία της ΓΣΕΕ και συγκε­κρι­μέ­να το παράρ­τη­μά της στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, η πλειο­ψη­φία του ΕΚΘ, που έχει καθί­σει στο σβέρ­κο των εργα­ζο­μέ­νων παρι­στά­νο­ντας τους αντι­προ­σώ­πους της, ασχο­λεί­ται με τρεις βασι­κές δου­λειές αυτήν την περίοδο:

 • Να σπέρ­νει απο­γο­ή­τευ­ση και μοι­ρο­λα­τρία στους εργα­ζό­με­νους, τη λογι­κή του “τίπο­τα δεν γίνε­ται”, ή, ακό­μα χει­ρό­τε­ρα, να μεγα­λώ­νουν τα κέρ­δη των αφε­ντι­κών “για να έχου­με και αυτά τα λίγα”.
 • Να… περι­μέ­νει να δει “τι θα κάνει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ”, που ήδη έχει φέρει μια σει­ρά εμβλη­μα­τι­κών αντι­λαϊ­κών μέτρων.
 • Και να επι­τί­θε­ται στο ταξι­κό κίνη­μα, στο ΠΑΜΕ, με κάθε τρό­πο να προ­σπα­θεί να επι­τε­θεί στα συν­δι­κά­τα και τους αγω­νι­στές εργα­ζό­με­νους που δίνουν τη μάχη για ένα ταξι­κό, μαζι­κό, ενω­τι­κό εργα­τι­κό κίνη­μα, ενά­ντια στις ορέ­ξεις των εργοδοτών.

Για να τα κατα­φέ­ρουν, επι­στρα­τεύ­ουν μεθό­δους του δασκά­λου τους, Γκέ­μπελς, με ψευ­τιές και συκο­φα­ντί­ες ενά­ντια στο ταξι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα, ενά­ντια σε αγω­νι­στές. Ετσι, κυκλο­φο­ρεί ένα non paper σε ΜΜΕ με συκο­φα­ντι­κούς ισχυ­ρι­σμούς για την παρέμ­βα­ση των εκλεγ­μέ­νων μας στη συνε­δρί­α­ση του ΔΣ του ΕΚΘ στις 19/9/19. Τους καλού­με να αφή­σουν την παρα­χά­ρα­ξη και τις βρω­μιές και να ασχο­λη­θούν λίγο και με την απερ­γία που κατά τ’ άλλα απο­φά­σι­σαν.

ΥΓ.
Το κατά­πτυ­στο δημο­σί­ευ­μα δια­κι­νεί­ται από τον γνω­στό ιδιο­κτή­τη επι­χει­ρή­σε­ων — “συν­δι­κα­λι­στή” — εργο­δό­τη Καρα­γε­ωρ­γό­που­λο, υπεύ­θυ­νο του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΓΣΕΕ».

Οι προσυγκεντρώσεις στην Αθήνα

Οι προ­συ­γκε­ντρώ­σεις των συν­δι­κά­των και των μαζι­κών φορέ­ων για την απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στα Προ­πύ­λαια έχουν ορι­στεί στις 9.45 π.μ., στα εξής σημεία:

 • Πλα­τεία Κάνιγ­γος: Σωμα­τεία και Επι­τρο­πές Αγώ­να εργα­ζο­μέ­νων από τον ιδιω­τι­κό και τον δημό­σιο τομέα
 • Ομό­νοια: ΟΒΣΑ και σύλ­λο­γοι αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων, γυναι­κεί­οι σύλ­λο­γοι της ΟΓΕ, σωμα­τεία συντα­ξιού­χων και άλλοι μαζι­κοί φορείς από τις γει­το­νιές της Αθήνας
 • Προ­πύ­λαια: Φοι­τη­τι­κοί σύλλογοι

Μαζικές εξορμήσεις σε Αθήνα και Πειραιά

 • Μαζι­κές εξορ­μή­σεις για την προ­ε­τοι­μα­σία της απερ­γί­ας οργα­νώ­νει το ΠΑΜΕ.
 • Το Σάβ­βα­το 28/9: Στην Αθή­να, στις 9 π.μ. στην οδό Αθη­νάς και στις 11 π.μ. στο Σύνταγ­μα, όπου η θεα­τρι­κή του ομά­δα θα παρου­σιά­σει σατι­ρι­κό δρώ­με­νο. Στον Πει­ραιά, στις 9 π.μ. στην αγορά.
 • Τη Δευ­τέ­ρα 29/9: Στην Αθή­να, στις 9 π.μ. στο Σύνταγ­μα, και στον Πει­ραιά, την ίδια ώρα, στο σταθ­μό του ΗΣΑΠ.

pdf

ΠΑΜΕ — Όλες και όλοι στην ΑΠΕΡΓΙΑ στις 2 Οκτώ­βρη και στη συγκέ­ντρω­ση στα προπύλαια

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο