Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ομόφωνα ένοχοι οι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση Τοπαλούδη

Ομό­φω­να ένο­χοι για ομα­δι­κό βια­σμό και ανθρω­πο­κτο­νία από πρό­θε­ση από κοι­νού κρί­θη­καν οι δύο κατη­γο­ρού­με­νοι στην υπό­θε­ση Τοπαλούδη.

Το δικα­στή­ριο ανα­κοί­νω­σε την ετυ­μη­γο­ρία του επί της ενο­χής των δύο νεα­ρών κατη­γο­ρου­μέ­νων και η δια­δι­κα­σία συνε­χί­ζε­ται με το αν θα ανα­γνω­ρι­στούν ή όχι ελα­φρυ­ντι­κά ώστε να ανα­κοι­νω­θεί η από­φα­ση του Μει­κτού Ορκω­τού Δικα­στη­ρί­ου επί των ποινών.

Αδιαθεσία αισθάνθηκε η μητέρα της Ελ. Τοπαλούδη που μεταφέρθηκε στο ιατρείο του Εφετείου

Αδια­θε­σία αισθάν­θη­κε η μητέ­ρα της Ελέ­νης Τοπα­λού­δη η οποία φορ­τί­στη­κε ιδιαί­τε­ρα όταν άκου­σε την υπε­ρά­σπι­ση του Ροδί­τη κατη­γο­ρού­με­νου να ζητά ελα­φρυ­ντι­κό μετε­φη­βι­κής ηλι­κί­ας για τον εντο­λέα της.

Η κ. Τοπα­λού­δη απο­χώ­ρη­σε οργι­σμέ­νη από τη δικα­στι­κή αίθου­σα όταν άκου­σε τον συνή­γο­ρο του 23χρονου να λέει «μακά­ρι η Ελέ­νη να βρι­σκό­ταν στην ζωή». Η γυναί­κα άρχι­σε να κλαί­ει και να φωνά­ζει πως το παι­δί της “δεν γυρ­νά­ει πίσω”, κατα­χει­ρο­κρο­τού­με­νη από πολ­λούς που βρι­σκό­ταν στην δικα­στι­κή αίθου­σα . Βγαί­νο­ντας από την αίθου­σα του δικα­στη­ρί­ου, οδη­γή­θη­κε σε χώρο του Εφε­τεί­ου που λει­τουρ­γεί ως ιατρείο.

Έξω από την δικα­στι­κή αίθου­σα πολ­λοί συγκε­ντρω­μέ­νοι, μέλη οργα­νώ­σε­ων κ.ά., με πανώ και αφί­σες φωνά­ζουν συν­θή­μα­τα ζητώ­ντας την παρα­δειγ­μα­τι­κή τιμω­ρία των δύο κατηγορουμένων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο