Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ονδούρα: Νίκη των σοσιαλδημοκρατών — Εξελέγη πρόεδρος η πρώην πρώτη κυρία Σιομάρα Κάστρο

Η Σιο­μά­ρα Κάστρο, σύζυ­γος του έκπτω­του πρώ­ην προ­έ­δρου της Ονδού­ρας Μανου­έλ Ζελά­για, ανα­κη­ρύ­χθη­κε νική­τρια των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών της Ονδού­ρας την Τρί­τη, αφού ο αντί­πα­λός της Νάσ­ρι Ασφού­ρα παρα­δέ­χτη­κε την ήττα του.

Η Κάστρο, επι­κε­φα­λής του σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού κόμ­μα­τος Ελευ­θε­ρία και την Επα­νί­δρυ­ση (LIBRE), εκλέ­γε­ται με σαφή πλειο­ψη­φία 20 ποσο­στιαί­ων μονά­δων ένα­ντι του αντι­πά­λου της, όντας η πρώ­τη γυναί­κα που θα ανα­λά­βει το ανώ­τα­το αξί­ω­μα στην χώρα.

Με πάνω από το 52% των ψήφων κατα­με­τρη­μέ­νο, το σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό LIBRE λαμ­βά­νει 53% ένα­ντι του 34% του δεξιού Εθνι­κού Κόμ­μα­τος (PN).

Η δια­φαι­νό­με­νη νίκη της Σιο­μά­ρα Κάστρο θα τερ­μα­τί­σει δώδε­κα χρό­νια μονο­κρα­το­ρί­ας του Εθνι­κού Κόμ­μα­τος, ενώ η 62χρονη πολι­τι­κός θα δια­δε­χθεί τον πρό­ε­δρο Χουάν Ορλά­ντο Ερνά­ντες, που τερ­μα­τί­ζει τη δεύ­τε­ρη θητεία του με φόντο τις υπο­ψί­ες σε βάρος του για εμπλο­κή στο λαθρε­μπό­ριο των ναρκωτικών.

Η Κάστρο είχε υπη­ρε­τή­σει στο παρελ­θόν ως Πρώ­τη Κυρία της Ονδού­ρας μετα­ξύ 2006 και 2009, έως ότου ο σύζυ­γός της, Μανου­έλ Ζελά­για, εκδιώ­χθη­κε με στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα. Ο Ζελά­για είχε ισχυ­ρι­στεί ότι οι ΗΠΑ ήταν πίσω από το πρα­ξι­κό­πη­μα, το οποίο έλε­γε πως ήρθε αφό­του ο ίδιος είχε συνυ­πο­γρά­ψει τη συμ­φω­νία για την «Μπο­λι­βα­ρια­νή Συμ­μα­χία για τους Λαούς της Αμε­ρι­κής μας» (ALBA) του Ούγκο Τσάβες.

Συγχαρητήρια από Αβάνα και Ουάσινγκτον

Την δια­φαι­νό­με­νη νίκη της Κάστρο χαι­ρέ­τι­σαν τόσο η Κού­βα, όσο και η κυβέρ­νη­ση των Ηνω­μέ­νων Πολιτειών.

«Συγ­χα­ρη­τή­ρια στη νεο­ε­κλεγ­μέ­νη πρό­ε­δρο Σιο­μά­ρα Κάστρο. Η Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή και η Καραϊ­βι­κή γιορ­τά­ζουν μαζί με την Ονδού­ρα» σημεί­ω­σε σε μήνυ­μα του ο πρό­ε­δρος της Κού­βας Μιγκέλ Ντιάς Κανέλ, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας το αμε­ρι­κα­νο­κί­νη­το πρα­ξι­κό­πη­μα ενά­ντια στον πρό­ε­δρο Ζελά­για το 2009.

Τα συγ­χα­ρη­τή­ρια του στη νέα πρό­ε­δρο της Ονδού­ρα έσπευ­σε να δώσει και ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ, Άντο­νι Μπλίν­κεν δηλώ­νο­ντας την πρό­θε­ση της Ουά­σινγ­κτον να συνερ­γα­στεί με τη νέα διοί­κη­ση της χώρας.

«Συγ­χαί­ρου­με την Ονδού­ρα για την υψη­λή προ­σέ­λευ­ση των ψηφο­φό­ρων, την ειρη­νι­κή συμ­με­το­χή και την ενερ­γό συμ­με­το­χή της κοι­νω­νί­ας των πολι­τών που χαρα­κτή­ρι­σαν αυτές τις εκλο­γές, σημα­το­δο­τώ­ντας μια διαρ­κή δέσμευ­ση στη δημο­κρα­τι­κή δια­δι­κα­σία», δήλω­σε ο Μπλίνκεν.

che guevara 008

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο