Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ονομασία ΠΓΔΜ — Λαβρόφ: Η συζήτηση για το όνομα των Σκοπίων σχετίζεται με την επιθυμία των ΗΠΑ να τα εντάξουν στο ΝΑΤΟ

Η ενερ­γο­ποί­η­ση της συζή­τη­σης του ζητή­μα­τος που αφο­ρά την επί­ση­μη ονο­μα­σία των Σκο­πί­ων σχε­τί­ζε­ται με την επι­θυ­μία των ΗΠΑ να εντά­ξουν τη χώρα αυτή στο ΝΑΤΟ. Την άπο­ψη αυτή δια­τύ­πω­σε ο Ρώσος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Σερ­γκέι Λαβρόφ κατά την διάρ­κεια της συνέ­ντευ­ξης Τύπου που παρα­χώ­ρη­σε με θέμα τα απο­τε­λέ­σμα­τα που επέ­φε­ρε η δρά­ση της ρωσι­κής διπλω­μα­τί­ας το 2017.

«Για ένα μεγά­λο διά­στη­μα οι συνο­μι­λί­ες για την επί­λυ­ση του προ­βλή­μα­τος της ονο­μα­σί­ας των Σκο­πί­ων βρί­σκο­νταν σε μια «ημια­δρα­νή κατά­στα­ση» και «ενερ­γο­ποι­ή­θη­καν μόνο τότε, όταν οι ΗΠΑ απο­φά­σι­σαν, ότι τα Σκό­πια πρέ­πει να είναι στον ΝΑΤΟ» επε­σή­μα­νε ο Λαβρόφ, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι εφό­σον η Ελλά­δα είναι ήδη στο ΝΑΤΟ, δεν της προ­τεί­νε­ται να κάνει υπο­χω­ρή­σεις, σε αντί­θε­ση με τα Σκό­πια «τα οποία πρέ­πει να τα εντά­ξουν στο ΝΑΤΟ».

Ανα­φε­ρό­με­νος στο θέμα της ονο­μα­σί­ας, ο Ρώσος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «Σε όποια ονο­μα­σία και αν κατα­λή­ξουν η Ελλά­δα και τα Σκό­πια για τη Πρώ­ην Γιου­γκο­σλα­βι­κή Δημο­κρα­τία της Μακε­δο­νί­ας, εάν αυτή απο­φα­σι­σθεί επί­ση­μα και επι­κυ­ρω­θεί στο σύνταγ­μα των Σκο­πί­ων, ασφα­λώς και όλοι θα την ανα­γνω­ρί­σουν. Όμως την ουσία των όσων συμ­βαί­νουν, ελπί­ζω ότι όλοι την αντι­λαμ­βά­νο­νται και συνί­στα­ται στο εξής: στην περί­πτω­ση αυτή το θέμα δεν είναι να ληφθούν υπ’ όψιν κάποια γενι­κά και ιδιαί­τε­ρα γνω­ρί­σμα­τα των δύο γει­το­νι­κών λαών, αλλά το να κάνουν τη μια από τις χώρες αυτές οπωσ­δή­πο­τε μέλος του ΝΑΤΟ».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο