Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ονορέ ντε Μπαλζάκ: Διπλή οικογένεια

Λίγα λόγια για την έκδοση 

Για πρώ­τη φορά ολό­κλη­ρη στα ελλη­νι­κά η νου­βέ­λα του Μπαλ­ζάκ “Διπλή οικο­γέ­νεια” όπου καυ­τη­ριά­ζο­νται θρη­σκεία, αρι­βι­σμός, κοι­νω­νι­κή ανι­σό­τη­τα, γάμος, μοι­χεία, ακό­μα και ο έρωτας.

Η υπό­θε­ση της νουβέλας

Σ ’ένα σκο­τει­νό σοκά­κι στις παλιές γει­το­νιές του Παρι­σιού, σ’ ένα φτω­χι­κό δια­μέ­ρι­σμα, ζει η Καρο­λίν με την γριά μητέ­ρα της. Η κοπέ­λα βγά­ζει τα προς το ζην κεντώ­ντας νυχθη­με­ρόν δαντέ­λες. Παρά τις δυσκο­λί­ες που αντι­με­τω­πί­ζει, δεν έχει χάσει ακό­μα την αισιο­δο­ξία της ούτε την δρο­σιά της νιό­της της. Ένας δικα­στι­κός, ο Ροζέ ντε Γκραν­βίλ , περ­νά­ει κάτω απ’το παρά­θυ­ρό της και οι ματιές τους δια­σταυ­ρώ­νο­νται. Εκεί­νος θαμπώ­νε­ται απ’ την ομορ­φιά της κι εκεί­νη εντυ­πω­σιά­ζε­ται απ’ το πόσο θλιμ­μέ­νος και πρό­ω­ρα γερα­σμέ­νος δεί­χνει.  Έκτο­τε ο Ροζέ περ­νά­ει σχε­δόν καθη­με­ρι­νά απ’ το δρό­μο της Καρο­λίν, την γνω­ρί­ζει καλύ­τε­ρα και εκφρά­ζει τον έρω­τα και τον θαυ­μα­σμό του υπό το βλέμ­μα και με τις μηχα­νορ­ρα­φί­ες της γριάς μάνας της. Έχει σκο­πό να την σώσει απ’ την ανέ­χεια και της χαρί­ζει μια άνε­τη ζωή ενώ εκεί­νη του χαρί­ζει δύο παι­διά και την άδο­λη καρ­διά της. Δεν ξέρει όμως πως ο ευερ­γέ­της της είναι ήδη παντρε­μέ­νος κι έχει δεύ­τε­ρη οικο­γέ­νεια, εγκα­τε­στη­μέ­νη στο αρχο­ντι­κό του, στα περί­χω­ρα του Παρισιού.

Χρό­νια πριν, στον καθε­δρι­κό ναό Σακρ-Κερ, ο Ροζέ, νεα­ρός τότε δικη­γό­ρος, γιος του κόμη Ντε Γκραν­βίλ, είχε γνω­ρί­σει την νεα­ρή Ανζε­λίκ, πλού­σια κλη­ρο­νό­μο και πιστή καθο­λι­κή την οποία ο πατέ­ρας του προ­ό­ρι­ζε για νύφη του, και την οποία γνώ­ρι­ζε από όταν ήταν παι­διά και επι­θυ­μού­σε να παντρευ­τεί. Το συνοι­κέ­σιο προ­χώ­ρη­σε. Κι ενώ στην αρχή ο γάμος ήταν ανέ­φε­λος, οι αυστη­ρές αρχές της Ανζε­λίκ και η τυφλή υπα­κοή της στον καθο­λι­κό πνευ­μα­τι­κό της με τον και­ρό είχαν στε­γνώ­σει την ψυχή της από κάθε τρυ­φε­ρό συναί­σθη­μα κι είχαν αφή­σει πίσω τους μόνο την αίσθη­ση του χρι­στια­νι­κού καθή­κο­ντος. Σιγά σιγά ο Ροζέ έπα­ψε να ελπί­ζει πως θα ζήσει τη συζυ­γι­κή ευτυ­χία και την οικο­γε­νεια­κή θαλ­πω­ρή που λαχτα­ρού­σε αφού αντι­λή­φθη­κε πως ανά­με­σα σ’ αυτόν και την γυναί­κα του είχε ορθω­θεί το τεί­χος της θρη­σκο­λη­ψί­ας. Απ’ την άλλη μεριά, η Ανζε­λίκ θεω­ρού­σε πως έκα­νε το χρι­στια­νι­κό της καθή­κον και πως τηρού­σε τις συζυ­γι­κές υπο­χρε­ώ­σεις της, γι’ αυτό και παρέ­βλε­ψε την αλλα­γή της συμπε­ρι­φο­ράς του άντρα της. Το μόνο που ευχό­ταν γι’ αυτόν, ήταν να σωθεί η ψυχή του και να βρει τον δρό­μο του Θεού.

Ο πατέ­ρας Φοντα­νόν, συντη­ρη­τι­κός και φιλό­δο­ξος κλη­ρι­κός, ανα­κα­λύ­πτει την διπλή ζωή που διά­γει ο Ροζέ ντε Γκραν­βίλ και σπεύ­δει να ενη­με­ρώ­σει την νόμι­μη σύζυ­γό του Ανζε­λίκ στην οποία από χρό­νια ασκεί έλεγ­χο υπό μορ­φήν πνευ­μα­τι­κής καθο­δή­γη­σης. Η εκ βαθέ­ων συζή­τη­ση του ζεύ­γους απο­κα­λύ­πτει τον βαθ­μό απο­ξέ­νω­σής του και την αιτία της. Η θρη­σκο­λη­ψία της Ανζε­λίκ και οι βαθύ­τα­τα συντη­ρη­τι­κές κατα­βο­λές της δεν της επι­τρέ­πουν να υπο­κύ­ψει  στην πλά­νη της κοσμι­κής ζωής με απο­τέ­λε­σμα να στε­ρεί και απ’ τον άντρα της την ερω­τι­κή αρμονία.

Μετά από πολ­λά χρό­νια, ο αξιό­τι­μος κόμης ντε Γκραν­βίλ, πρό­ω­ρα γερα­σμέ­νος, περ­νά ξανά απ’ τα παρά­θυ­ρα της Καρο­λίν, της γυναί­κας που ξέρει να αγα­πά δίχως να θέτει όρους. Μόνο που πλέ­ον έχει άλλον στην καρ­διά της. Τέλος ο Γκραν­βίλ συνει­δη­το­ποιεί πως έχει χάσει όλα τα καλά, εκεί­να τα αγα­θά που είχε στη ζωή του εις διπλούν…

Βιο­γρα­φι­κό: Ονο­ρέ ντε Μπαλζάκ

Στις 20 Μαΐ­ου 1799 γεν­νιέ­ται ο Ονο­ρέ ντε Μπαλ­ζάκ, κορυ­φαία μορ­φή της παγκό­σμιας λογοτεχνίας.

Ωστό­σο άρχι­σε τη στα­διο­δρο­μία του από πολύ χαμη­λά. Κατα­πιά­στη­κε με τη λογο­τε­χνία αφού απέ­τυ­χε σ’ όλα τα επαγ­γέλ­μα­τα που δοκί­μα­σε δια­δο­χι­κά, σαν τυπο­γρά­φος, σαν εκδό­της, σα μεταλ­λουρ­γός κ.ά. Τα πρώ­τα νεα­νι­κά του χρό­νια τα έζη­σε μέσα σε στε­ρή­σεις και άγο­νες προ­σπά­θειες να δημιουρ­γή­σει μια οικο­νο­μι­κή βάση ζωής. Η πεί­ρα που απέ­κτη­σε από τις βιο­πο­ρι­στι­κές του περι­πέ­τειες ήταν πολύ­τι­μη για το μετέ­πει­τα έργο του που το προί­κι­σε με έναν αφά­ντα­στο πλού­το ζωής.

Τα πρώ­τα του λογο­τε­χνή­μα­τα ήταν ταπει­νά. Μετά τα 30 του άρχι­σε να κατα­γί­νε­ται σοβα­ρά με το μυθιστόρημα.

Ο Ονο­ρέ ντε Μπαλ­ζάκ, ο συγ­γρα­φέ­ας της «Ανθρώ­πι­νης Κωμω­δί­ας», πέθα­νε σε ηλι­κία μόλις 51 ετών, στις 18 Αυγού­στου 1850.

Η μετα­φρα­στι­κή ομάδα

«Γνω­ρι­στή­κα­με την επο­χή της παν­δη­μί­ας στο δια­δι­κτυα­κό εργα­στή­ρι λογο­τε­χνι­κής μετά­φρα­σης του Γαλ­λι­κού Ινστι­τού­του, όλες γυναί­κες που ζού­με σε δια­φο­ρε­τι­κές πόλεις στην Ελλά­δα και στη Γαλ­λία. Με κινη­τή­ρια δύνα­μη την αγά­πη μας για τη γαλ­λι­κή λογο­τε­χνία φτιά­ξα­με την παρού­σα μετα­φρα­στι­κή ομά­δα για να κάνου­με το πάθος μας έργο και να το μοι­ρα­στού­με με τον κόσμο»

«Είμα­στε όλες γυναί­κες και  μετα­φρά­σα­με ένα κεί­με­νο που καυ­τη­ριά­ζει σεξι­στι­κά δια­χρο­νι­κά στε­ρε­ό­τυ­πα, κάτι το οποίο μας αφο­ρά άμε­σα, η δε προ­σπά­θειά του Μπαλ­ζάκ συνα­ντά τις δικές μας ανη­συ­χί­ες και είναι και σήμε­ρα επίκαιρη».

Λεπτο­μέ­ρειες έκδοσης

Εκδό­της: Εκδό­σεις Ατέχνως
Χρο­νο­λο­γία έκδο­σης:  Αύγου­στος 2023
Συγ­γρα­φέ­ας:  Ονο­ρέ ντε Μπαλζάκ
Μετά­φρα­ση: Hélène Godard, Ζαφει­ρού­λα Λαμπράκη,Πολυτίμη Λινάρ­δου, Βασι­λι­κή Πετρο­πού­λου, Στέλ­λα Τσού­που, Βασι­λι­κή Χαμάκου
Επι­μέ­λεια: Δήμη­τρα Τσιούνη
Σελι­δο­ποί­η­ση: Πέτρος Φιλιππίδης
Αριθ­μός σελί­δων: 96
Δια­στά­σεις: 14Χ21
ISBN: 978–618-5685–30‑0
Τιμή 12 (συμπε­ρι­λαμ­βά­νει ΦΠΑ)

Διά­θε­ση – Διανομή:
Κεντρι­κή διά­θε­ση: Τσι­γα­ρί­δας ΑΕ — 210.2717521

Επί­σης:

Αθή­να: Σίμος Αχιλ­λέ­ας: Βιβλιο­πω­λείο “Εν Αθή­ναις” — Μαυ­ρο­κορ­δά­του 9, Αθή­να 106 78 — 2103830491 (Χον­δρι­κή – Λιανική)

Συμ­με­τρία Α.Ε Δια­κί­νη­ση — Εμπο­ρία & Έκδο­ση Βιβλί­ων — Ζαλόγ­γου 6, Εξάρ­χεια – τηλ. 211 104 1943

Κεντρι­κή διά­θε­ση για την Κύπρο: Βιβλιο­πω­λείο Περι­διά­βα­ση  (Τηλ:24 645646, 99545635)

Μπο­ρεί­τε να το παραγ­γεί­λε­τε και να το παρα­λά­βε­τε στο χώρο που θα μας υποδείξετε.

Παραγ­γε­λί­ες είτε
με
email EkdoseisAtexnos@gmail.com
μέσω του
site ekdoseis-atexnos.gr
τηλε­φω­νι­κά
📱 6979795057

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο