Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΟΣΑ: Βλέπει επιβράδυνση της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας φέτος

Επι­βρά­δυν­ση της διε­θνούς καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας δια­πι­στώ­νει σε νέα έκθε­σή του ο ΟΟΣΑ, εκτι­μώ­ντας αφε­νός ότι οι δια­δο­χι­κές αυξή­σεις των επι­το­κί­ων επι­βα­ρύ­νουν την κατά­στα­ση και αφε­τέ­ρου πως η ανά­καμ­ψη της οικο­νο­μί­ας της Κίνας δεν αντα­πο­κρί­θη­κε στις προσ­δο­κί­ες των ιμπε­ρια­λι­στι­κών οργα­νι­σμών και των επι­τε­λεί­ων τους.

Ειδι­κό­τε­ρα, προ­βλέ­πει ότι η ανά­πτυ­ξη της παγκό­σμιας οικο­νο­μί­ας θα πέσει το 2024 στο 2,7%, έπει­τα από το 3% που ανα­μέ­νε­ται για φέτος.

Για την Ευρω­ζώ­νη προ­βλέ­πο­νται σημα­ντι­κή επι­βρά­δυν­ση των ρυθ­μών ανά­πτυ­ξης από 3,4% το 2022, στο 0,6% φέτος και ένας λίγο υψη­λό­τε­ρος ρυθ­μός ανά­πτυ­ξης 1,1% το 2024. Για τη Γερ­μα­νία προ­βλέ­πει συρ­ρί­κνω­ση 0,2% φέτος.

Η ανά­πτυ­ξη των ΗΠΑ ανα­μέ­νε­ται στο 2,2% το 2023, ενώ προ­βλέ­πε­ται υπο­χώ­ρη­σε στο 1,3% το 2024.

Για την Κίνα προ­βλέ­πε­ται αύξη­ση του ΑΕΠ κατά 5,1% το 2023 και 4,6% το 2024.

Ο ΟΟΣΑ σημειώ­νει ότι οι κίν­δυ­νοι για την παγκό­σμια ανά­πτυ­ξη είναι καθο­δι­κοί. Μετα­ξύ άλλων θεω­ρεί ως βασι­κές πηγές ανη­συ­χί­ες είναι την «ισχύς και την ταχύ­τη­τα μετά­δο­σης της νομι­σμα­τι­κής πολι­τι­κής», την  «επι­μο­νή του πλη­θω­ρι­σμού», όπως και τους «κιν­δύ­νους για ενδε­χό­με­να νέα σοκ στις παγκό­σμιες αγο­ρές Ενέρ­γειας και τροφίμων».

Ο γενι­κός πλη­θω­ρι­σμός μειώ­νε­ται παγκο­σμί­ως, αλλά ο δομι­κός — που δεν περι­λαμ­βά­νει τις τιμές της Ενέρ­γειας και των τρο­φί­μων — παρα­μέ­νει επί­μο­νος σε πολ­λές οικο­νο­μί­ες. Ο γενι­κός πλη­θω­ρι­σμός στις οικο­νο­μί­ες του G20 προ­βλέ­πε­ται να μειω­θεί στο 6% το 2023 και στο 4,8% το 2024, παρα­μέ­νο­ντας υψη­λό­τε­ρος από τον στό­χο που θέτουν οι περισ­σό­τε­ρες κεντρι­κές τράπεζες.

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο