Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οπαδική βία: Στο προσκήνιο πάλι η διαπλοκή οπαδικών στρατών και επιχειρηματιών

Νέα στοι­χεία έρχο­νται στο φως σχε­τι­κά με τη δολο­φο­νία του 31χρονου αστυ­νο­μι­κού Γιώρ­γου Λυγ­γε­ρί­δη στις 7/12/2023 από χού­λι­γκαν. Η δικο­γρα­φία που έχει σχη­μα­τι­στεί αφο­ρά σε περί­που 160 άτο­μα, 67 εκ των οποί­ων έχουν συλ­λη­φθεί (οι απο­λο­γί­ες τους άρχι­σαν την Παρασκευή).

Στα στοι­χεία κατα­γρά­φο­νται στους λεγό­με­νους «μεγά­λους», ηγε­τι­κά στε­λέ­χη της Θύρας 7 του Ολυ­μπια­κού, που βρί­σκο­νται σε επί­ση­μα έγγρα­φα της ΠΑΕ με την ιδιό­τη­τα SLO (Supporter Liaison Officer), δηλα­δή κάτι σαν δια­με­σο­λα­βη­τές ανά­με­σα στην ομά­δα και τους φιλά­θλους. Κάποιοι εμφα­νί­ζο­νται μάλι­στα και ως υπάλ­λη­λοι του δήμου Πει­ραιά, με συμ­βά­σεις ορι­σμέ­νου χρό­νου, χωρίς να εμφα­νί­ζο­νται ποτέ στην εργα­σία τους.

Οι Ιωσήφ Αντι­ζάς, Δημή­τρης Μοι­ρώ­τσος και Αλέ­ξαν­δρος Χόλ­μπεν (οι δύο πρώ­τοι έχουν συλ­λη­φθεί, ο τρί­τος κατα­ζη­τεί­ται) είχαν δια­πι­στεύ­σεις να μπαι­νο­βγαί­νουν στους αγω­νι­στι­κούς χώρους με άμε­σους δεσμούς με τους μεγα­λο­με­τό­χους της πει­ραϊ­κής ομά­δας σε διά­φο­ρα αθλή­μα­τα και, σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα­τα, με άμε­ση επα­φή με τον πρό­ε­δρο της ΠΑΕ, Β. Μαρι­νά­κη. Τέτοιο ρόλο είχε και ο Βασί­λης Ρου­μπέ­της, ο οποί­ος δολο­φο­νή­θη­κε στον Κορυ­δαλ­λό από μέλη της λεγό­με­νης «Greek Mafia».

Ακό­μα, στους συλ­λη­φθέ­ντες είναι ένας μάνα­τζερ τρά­περ, που είχε τα κλει­διά απο­θή­κης του συν­δέ­σμου για τη μετα­φο­ρά «πολε­μο­φο­δί­ων». Επί­σης, ένας χρυ­σαυ­γί­της, που είχε πραγ­μα­το­ποι­ή­σει ρατσι­στι­κή, εμπρη­στι­κή επί­θε­ση σε κου­ρείο μετα­νά­στη στην περιο­χή της Μετα­μόρ­φω­σης και έχει κατα­δι­κα­στεί σε φυλά­κι­ση 14 ετών και 3 μηνών.

Πηγή: 902.gr

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο