Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οπαδοί του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο — Ο Πενς κόντρα στον Τραμπ

Χιλιά­δες οπα­δοί του Ντό­ναλντ Τραμπ παρα­βί­α­σαν τους φραγ­μούς στο κτί­ριο του Καπι­τω­λί­ου, αμέ­σως μετά την ομι­λία του απερ­χό­με­νου προ­έ­δρου των ΗΠΑ, ανα­γκά­ζο­ντας τις αρχές να εκκε­νώ­σουν χώρους και γραφεία.

Ο Τραμπ προ­έ­τρε­ψε τους συγκε­ντρω­μέ­νους να «πορευ­τούν ειρη­νι­κά» προς το Καπι­τώ­λιο, ισχυ­ρι­ζό­με­νος πως στις εκλο­γές υπήρ­ξε νοθεία, την ώρα που συνε­δρί­α­ζε το Κογκρέ­σο για να επι­κυ­ρώ­σει την νίκη Μπάιντεν.

Βίντεο και φωτο­γρα­φί­ες δεί­χνουν δια­δη­λω­τές να παρα­βιά­ζουν οδο­φράγ­μα­τα ασφα­λεί­ας περι­με­τρι­κά του Καπι­τω­λί­ου, και να ανε­βαί­νουν στην κατα­σκευή που τοπο­θε­τή­θη­κε για την ορκω­μο­σία του Μπάιντεν.

Όπως ανέ­φε­ραν αμε­ρι­κα­νι­κά ΜΜΕ, για λόγους ασφα­λεί­ας φυγα­δεύ­τη­κε ο απερ­χό­με­νος αντι­πρό­ε­δρος Μάικ Πενς, ο οποί­ος νωρί­τε­ρα αρνή­θη­κε την προ­τρο­πή του Ντό­ναλντ Τραμπ να μην επι­κυ­ρώ­σει την εκλο­γή του Τζο Μπάιντεν.

Ο Ντό­ναλντ Τραμπ ανέ­βα­σε μήνυ­μα στο Twitter με το οποίο καλεί τους οπα­δούς του να ηρε­μή­σουν και να μεί­νουν ήρε­μοι. «Υπο­στη­ρίξ­τε την αστυ­νο­μία και την επι­βο­λή του νόμου στο Καπι­τώ­λιο. Είναι πραγ­μα­τι­κά στο πλευ­ρό της χώρας μας. Μεί­νε­τε ήρεμοι!».

Οι δρα­μα­τι­κές εξε­λί­ξεις οδή­γη­σαν τις υπη­ρε­σί­ες ασφα­λεί­ας να δώσουν εντο­λή για εκκέ­νω­ση του Καπι­τω­λί­ου από τους βου­λευ­τές, στους οποί­ους δόθη­καν αντια­σφυ­ξιο­γό­νες μάσκες για κάθε ενδεχόμενο.

capitol

Διακόπηκε η συνεδρίαση του Κογκρέσου

Σε ένα κλί­μα πόλω­σης και ανα­βρα­σμού, δια­κό­πη­κε η συνε­δρί­α­ση στο Κογκρέ­σο μετά την εισβο­λή δια­δη­λω­τών-οπα­δών του Τραμπη.

Βου­λή των Αντι­προ­σώ­πων και Γερου­σία των ΗΠΑ αρχι­σαν, νωρί­τε­ρα, να εξε­τά­ζουν την πιστο­ποί­η­ση των απο­τε­λε­σμά­των του Κολε­γί­ου των Εκλε­κτό­ρων που δεί­χνουν ότι ο Δημο­κρα­τι­κός Τζο Μπάι­ντεν νίκη­σε τον Ρεπου­μπλι­κα­νό Ντό­ναλντ Τραμπ.

Ένας αριθ­μός Ρεπου­μπλι­κα­νών και από τα δύο Σώμα­τα δήλω­σαν ότι θα αμφι­σβη­τή­σουν την πιστο­ποί­η­ση μιας χού­φτας Πολι­τειών σε μια τελευ­ταία προ­σπά­θεια είτε να αρνη­θούν τη νίκη του Μπάι­ντεν είτε να καθυ­στε­ρή­σουν την πιστο­ποί­η­ση της νίκης του.

Ο Πενς κόντρα στον Τραμπ

Ο αντι­πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι δεν θα αντι­τα­χθεί στην πιστο­ποί­η­ση της νίκης του Τζο Μπάι­ντεν στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές, κατα­φεύ­γο­ντας πίσω από τους “περιο­ρι­σμούς” του Συντάγματος.

Ο Πενς παρου­σί­α­σε τα επι­χει­ρή­μα­τά του σε επι­στο­λή που δημο­σιο­ποι­ή­θη­κε μόλις πριν από την έναρ­ξη έκτα­κτης συνε­δρί­α­σης του Κογκρέ­σου με σκο­πό την επί­ση­μη κατα­γρα­φή των απο­τε­λε­σμά­των των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών της 3ης Νοεμβρίου.

Ο πρό­ε­δρος Ντό­ναλντ Τραμπ, ο οποί­ος αρνεί­ται να παρα­δε­χθεί την ήττα του, ζήτη­σε από τον Μάικ Πενς, ο οποί­ος προ­ε­δρεύ­ει αυτής της συνε­δρί­α­σης, να εκμε­ταλ­λευ­τεί την ευκαι­ρία για να αρνη­θεί να ανα­γνω­ρί­σει τη νίκη του Δημο­κρα­τι­κού Τζο Μπάιντεν.

Η Βου­λή των Αντι­προ­σώ­πων και η Γερου­σία των ΗΠΑ που πραγ­μα­το­ποιούν μια σπά­νια κοι­νή συνε­δρί­α­ση, άρχι­σαν να εξε­τά­ζουν την πιστο­ποί­η­ση των απο­τε­λε­σμά­των του Κολε­γί­ου των Εκλε­κτό­ρων που δεί­χνουν ότι ο Μπάι­ντεν νίκη­σε τον Τραμπ.

‘Ενας αριθ­μός Ρεπου­μπλι­κα­νών και από τα δύο Σώμα­τα δήλω­σαν ότι θα αμφι­σβη­τή­σουν την πιστο­ποί­η­ση μιας χού­φτας Πολι­τειών σε μια τελευ­ταία προ­σπά­θεια είτε να αρνη­θούν τη νίκη του Μπάι­ντεν είτε να καθυ­στε­ρή­σουν την πιστο­ποί­η­ση της νίκης του.

Άλλοι Ρεπου­μπλι­κα­νοί είπαν ότι η προ­σπά­θεια είναι λαν­θα­σμέ­νη και θα μπο­ρού­σε να βλά­ψει το έθνος μακρο­πρό­θε­σμα. Έκα­ναν έκκλη­ση για την ταχεία πιστο­ποί­η­ση προ­κει­μέ­νου να ανοί­ξει ο δρό­μος για να ορκι­στεί ο Μπάι­ντεν πρό­ε­δρος στις 20 Ιανουα­ρί­ου. Οποια­δή­πο­τε πρό­κλη­ση ανα­μέ­νε­ται να απορ­ρι­φθεί από τη Βου­λή των Αντι­προ­σώ­πων και τη Γερουσία.

Πάντως πέρα από το τρα­γε­λα­φι­κό της όλης δια­δι­κα­σί­ες, με αφορ­μή την περί­πτω­ση του «γρα­φι­κού Τραμπ» έχουν ανα­δει­χτεί όλες εκεί­νες οι ασφα­λι­στι­κές δικλεί­δες που θα απέ­τρε­παν να εισέλ­θει στο Λευ­κό Οίκο κάποιος που θα τον ήθε­λε μεν ο λαός αλλά όχι το κεφάλαιο.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο