Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οπορτουνισμός = καιροσκοπισμός, τυχοδιωκτισμός

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Στη χτε­σι­νή ψηφο­φο­ρία στη Βου­λή για την εξου­σιο­δό­τη­ση της κυβέρ­νη­σης να δια­πραγ­μα­τευ­τεί το τρί­το μνη­μό­νιο, μαζί με όλα τα άλλα και ένας μύθος ακό­μη κατέρ­ρευ­σε. Αυτός για τον καλό, αρι­στε­ρό ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Π. Λαφα­ζά­νης, της Αρι­στε­ρής Πλατ­φόρ­μας του ΣΥΡΙΖΑ δήλω­σε: «με το “παρών” εξέ­φρα­σα τη ριζι­κή και κατη­γο­ρη­μα­τι­κή μου αντί­θε­ση σε μια “πρό­τα­ση” που κιν­δυ­νεύ­ει να παρα­τεί­νει την κηδε­μο­νία της πατρί­δας μου. Στη­ρί­ζω την κυβέρ­νη­ση αλλά δεν στη­ρί­ζω ένα πρό­γραμ­μα λιτό­τη­τας, νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρων απορ­ρυθ­μί­σε­ων και ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων, που αν γίνει δεκτό από τους “θεσμούς” και εφαρ­μο­στεί στην πρά­ξη, θα επι­τεί­νει το φαύ­λο κύκλο της ύφε­σης, της φτώ­χειας και της δυστυχίας».

Και εγώ ο αφε­λής ανα­ρω­τιέ­μαι πώς γίνε­ται να στη­ρί­ζει μια κυβέρ­νη­ση που θα εφαρ­μό­σει ένα πρό­γραμ­μα λιτό­τη­τας που θα διευ­ρύ­νει τη φτώ­χεια και τη δυστυχία!!!

Για να είμα­στε ειλι­κρι­νείς όμως ούτε αφε­λείς είμα­στε ούτε μας εκπλήσ­σει η στά­ση του Π. Λαφα­ζά­νη (και άλλων στε­λε­χών της κυβέρ­νη­σης) «εμείς σας ξέρου­με ‑αρκε­τούς, τους περισ­σό­τε­ρους από σας- πολ­λά χρό­νια. Πάντα ήσα­σταν οπα­δοί του πολι­τι­κού αμο­ρα­λι­σμού, του οπορ­του­νι­σμού, που ελλη­νι­στί και χωρίς τη βαθύ­τε­ρη θεω­ρη­τι­κή του ανά­λυ­ση, σημαί­νει απλά και­ρο­σκο­πι­σμός, τυχο­διω­κτι­σμός» (από τη χτε­σι­νή ομι­λία του Δ. Κου­τσού­μπα στη Βουλή).

Ξέρου­με ότι τόσο και­ρό δεν κάνουν τίπο­τα άλλο παρά να εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται – εμπο­ρεύ­ο­νται ορά­μα­τα και ευαι­σθη­σί­ες ανθρώ­πων φορώ­ντας το μαν­δύα του «αρι­στε­ρού».

Η χτε­σι­νή ψηφο­φο­ρία διέ­λυ­σε και τις τελευ­ταί­ες αυτα­πά­τες για τον απα­τη­λό χαρα­κτή­ρα του δημο­ψη­φί­σμα­τος και το ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ, με τον έτε­ρο οπορ­του­νι­στή Νίκο Φίλη να υπο­στη­ρί­ζει ότι η πρό­τα­ση της κυβέρ­νη­σης είναι σε πλή­ρη συνέ­πεια με το «όχι» του δημοψηφίσματος!!!

Με τόσο ωμό — χυδαίο τρό­πο ερμη­νεύ­ει την αγα­νά­χτη­ση του κόσμου και τη διά­θε­ση του για κατάρ­γη­ση των μνημονίων.

Τέρ­μα πια στις αυτα­πά­τες. Από τους εμπό­ρους ελπί­δας προ­σμο­νή καμιά. Λύση σε αυτή τη ζοφε­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα υπάρ­χει. Αυτός της ρήξης και της ανατροπής.

Ραντε­βού στο δρόμο…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο