Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οργάνωση ΚΚΕ Φωκίδας: Ανακοίνωση με αφορμή τα τελευταία γεγονότα από τη δολοφονία του 13χρονου κοριτσιού στην Άμφισσα

Την οδύ­νη της για τον άδι­κο χαμό της 13χρονης στην περιο­χή Κάμι­νος της Άμφισ­σας, τη Δευ­τέ­ρα 4 Ιού­νη εκφρά­ζει η ΤΕ Φωκί­δας του ΚΚΕ. Παράλ­λη­λα εκφρά­ζει τα θερ­μά της συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια και στους οικεί­ους του αδι­κο­χα­μέ­νου κοριτσιού.

Σε ανα­κοί­νω­σή της σημειώνει:

«Το γεγο­νός αυτό έρχε­ται να προ­στε­θεί σε μια σει­ρά ανά­λο­γων περι­στα­τι­κών που συγκλό­νι­σαν την Ελλά­δα τα τελευ­ταία χρό­νια όπως αυτό του μικρού Μάριου απ’ το Μενί­δι, πέρ­σι. Είναι απο­τε­λέ­σμα­τα μιας υπαρ­κτής κατά­στα­σης που βιώ­νου­με και στην περιο­χή μας και σχε­τί­ζε­ται με τη φτώ­χεια, την εξα­θλί­ω­ση, τον κοι­νω­νι­κό απο­κλει­σμό, τα στε­ρε­ό­τυ­πα και το ρατσι­σμό που αυτό το σύστη­μα της εκμε­τάλ­λευ­σης ανθρώ­που από άνθρω­πο παρά­γει. Μια κατά­στα­ση που το ΚΚΕ επα­νει­λημ­μέ­να προ­σπα­θεί να αναδείξει.

Έτσι λέμε πως και το πρό­βλη­μα της εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας, της παρα­βα­τι­κό­τη­τας και του κοι­νω­νι­κού απο­κλει­σμού είναι συνέ­πεια μιας κοι­νω­νί­ας που βρί­σκε­ται σε βαθιά κρί­ση, για­τί λει­τουρ­γεί με γνώ­μο­να το κέρ­δος και όχι την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων λαϊ­κών αναγκών.

Στην περιο­χή μας το πρό­βλη­μα εμφα­νί­ζε­ται πιο οξυ­μέ­νο τα τελευ­ταία χρό­νια με πολ­λές και δια­φο­ρε­τι­κές εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες και με την ανο­χή των κυβερ­νή­σε­ων και των δημο­τι­κών αρχών. Δρα­στη­ριό­τη­τες που δεν μπο­ρούν να ξερι­ζω­θούν για­τί συν­δέ­ο­νται με επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα και με κρα­τι­κούς μηχα­νι­σμούς. Με την πολι­τι­κή τους στη­ρί­ζουν τα μονο­πώ­λια και τον καπι­τα­λι­σμό, απο­νε­κρώ­νουν συστη­μα­τι­κά τις δομές του αθλη­τι­σμού, του πολι­τι­σμού, της πρό­λη­ψης κατά των ναρ­κω­τι­κών αλλά και τις δομές επα­νέ­ντα­ξης για τους τοξι­κο­μα­νείς, παρέ­χουν άλλο­θι αντι­κει­με­νι­κά στη δρά­ση φασι­στι­κών, ναζι­στι­κών και άλλων αντι­δρα­στι­κών ομά­δων στην περιο­χή μας, με αφορ­μή την εγκληματικότητα.

Η λύση στο πρό­βλη­μα δεν είναι η αστυ­νο­μο­κρα­τία, η ίδια η ζωή το έχει απο­δεί­ξει αυτό. Εξάλ­λου, οι όποιες ανα­διαρ­θρώ­σεις της αστυ­νο­μί­ας δεν γίνο­νται με κρι­τή­ριο την αντι­με­τώ­πι­ση αυτού του προ­βλή­μα­τος, αλλά με γνώ­μο­να τη μεί­ω­ση των κρα­τι­κών δαπα­νών. Προ­τε­ραιό­τη­τα της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ, όπως άλλω­στε και των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων, δεν είναι η αντι­με­τώ­πι­ση πρώ­τα απ’ όλα του οργα­νω­μέ­νου εγκλή­μα­τος, αλλά η τρο­μο­κρά­τη­ση και κατα­στο­λή του λαϊ­κού κινή­μα­τος. Αυτό απο­δει­κνύ­ει και η γενι­κό­τε­ρη διά­τα­ξη της αστυ­νο­μί­ας γι’ αυτό και χιλιά­δες αστυ­νο­μι­κοί βρί­σκο­νται στα ΜΑΤ και σε άλλες υπη­ρε­σί­ες που έχουν απο­στο­λή την κατα­στο­λή των εργα­τι­κών — λαϊ­κών αγώ­νων. Αυτό δεν σημαί­νει ότι ταυ­τί­ζου­με το προ­σω­πι­κό των σωμά­των ασφα­λεί­ας με τον κατα­σταλ­τι­κό ρόλο που αντι­κει­με­νι­κά έχουν αυτά τα σώμα­τα στα πλαί­σια αυτού του συστήματος.

Λύση δεν απο­τε­λεί ούτε η λογι­κή της αυτο­δι­κί­ας. Όχι μόνο δεν λύνει τίπο­τα, αλλά οξύ­νει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο την κατά­στα­ση. Παρά­γο­ντες και στε­λέ­χη της φασι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης της Χρυ­σής Αυγής, αλλά και από τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα, πλειο­δο­τούν και σπε­κου­λά­ρουν σε υπαρ­κτά προ­βλή­μα­τα και κατα­στά­σεις, εκμε­ταλ­λευό­με­νοι την αγα­νά­κτη­ση των θυμά­των της εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας. Έχουν σοβα­ρό­τα­τες ευθύ­νες όλοι αυτοί που παρο­τρύ­νουν τους κατοί­κους της περιο­χής προς την αυτοδικία.

Εδώ να υπο­γραμ­μί­σου­με και την υπο­κρι­σία της κυβέρ­νη­σης, που από τη μία τάχα συμ­με­ρί­ζε­ται τη δίκαιη αγα­νά­κτη­ση των λαϊ­κών οικο­γε­νειών για την αύξη­ση της εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας στην περιο­χή της Άμφισ­σας και αλλού και από την άλλη σε από­λυ­τη προ­σαρ­μο­γή με τις επι­τα­γές της ΕΕ αλλά και τη σύμ­φω­νη γνώ­μη της πλειο­ψη­φί­ας των άλλων αστι­κών κομ­μά­των, ψηφί­ζει νόμο για τη νομι­μο­ποί­η­ση των δήθεν “μαλα­κών” ναρ­κω­τι­κών, νομι­μο­ποιεί δηλα­δή το εμπόριο.

Με το ίδιο σκε­πτι­κό τοπο­θε­τού­μα­στε και στα προ­βλή­μα­τα δια­βί­ω­σης και παρα­βα­τι­κό­τη­τας που εμφα­νί­ζο­νται στις κοι­νό­τη­τες των Ρομά της περιο­χής μας και ανα­δει­κνύ­ο­νται έντο­να τον τελευ­ταίο και­ρό. Για εμάς τέτοια σοβα­ρά ζητή­μα­τα δεν μπο­ρούν να αντι­με­τω­πί­ζο­νται με ορί­ζο­ντα τις επό­με­νες εκλο­γές, να κου­κου­λώ­νε­ται προ­σω­ρι­νά το πρό­βλη­μα και να εμφα­νί­ζε­ται μετά εντο­νό­τε­ρο. Για εμάς μονα­δι­κή λύση είναι η απο­γκε­το­ποί­η­ση και η έντα­ξη στην κοι­νω­νία, καθώς απο­τε­λούν κι αυτοί ανα­πό­σπα­στο κομ­μά­τι των φτω­χών λαϊ­κών στρω­μά­των του τόπου μας. Σε αυτή την κατεύ­θυν­ση θεω­ρού­με πως πρέ­πει με την πλή­ρη ευθύ­νη του κρά­τους, σε ένα μακρο­χρό­νιο, ολο­κλη­ρω­μέ­νο σχέ­διο με απο­κλει­στι­κή κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση να ενθαρ­ρυν­θούν οι ρομά, αλλά να διεκ­δι­κή­σουν και οι ίδιοι:

Άμε­σα να παρ­θούν μέτρα για μετε­γκα­τά­στα­σή τους σε σπί­τια με πλή­ρεις υπο­δο­μές, σε εγκε­κρι­μέ­νο σχέ­διο πόλης ή να εντα­χθούν στο σχέ­διο πόλης οι περιο­χές που κατοι­κούν με τη δημιουρ­γία οδι­κού δικτύ­ου και υπο­δο­μών, με παρο­χή ηλε­κτρο­δό­τη­σης και νερού, δημιουρ­γία ιατρεί­ων, σχο­λεί­ων, υπη­ρε­σιών κοι­νω­νι­κής πρό­νοιας, δημό­σιων μέσων μετα­φο­ράς, αλλά και οικο­δό­μη­σης κατοι­κιών, όπου απαιτείται.

Να υπάρ­ξει η απα­ραί­τη­τη μέρι­μνα για τη μόρ­φω­ση όλων των παι­διών Ρομά. Έντα­ξη στους παι­δι­κούς σταθ­μούς, στα νηπια­γω­γεία, στα σχο­λεία υπο­χρε­ω­τι­κής εκπαί­δευ­σης, με τμή­μα­τα ενι­σχυ­τι­κής διδα­σκα­λί­ας όπου χρειά­ζε­ται, ώστε να αντι­με­τω­πι­στεί και να ξερι­ζω­θεί ορι­στι­κά ο αναλφαβητισμός.

Πλή­ρη και στα­θε­ρή απα­σχό­λη­ση με ασφα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα, απλο­ποί­η­ση των δια­δι­κα­σιών για τη νομι­μο­ποί­η­ση όσων απ’ αυτούς ασκούν εμπο­ρι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες και να αξιο­ποι­η­θεί η σύγ­χρο­νη τεχνο­λο­γία, ώστε η εμπο­ρι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα που ασκούν να μην έχει συνέ­πειες στο περι­βάλ­λον και στην υγεία.

Η ιστο­ρι­κή πεί­ρα έχει απο­δεί­ξει ότι τέτοια φαι­νό­με­να όπως αυτά που βιώ­νου­με και στην περιο­χή μας με τη δολο­φο­νία του 13χρονου κορι­τσιού, ξερι­ζώ­θη­καν μόνο όταν ξερι­ζώ­θη­καν οι αιτί­ες που τα γεν­νούν και τα τρο­φο­δο­τούν, δηλα­δή τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά καπι­τα­λι­στι­κά συμ­φέ­ρο­ντα και το κρά­τος, η εξου­σία που τα περι­φρου­ρεί. Και αυτό βεβαί­ως έγι­νε χάρη στην κινη­το­ποί­η­ση της εργα­τι­κής τάξης και των λαϊ­κών στρωμάτων.

Οι εργα­ζό­με­νοι, ο λαός της Άμφισ­σας πρέ­πει να βγά­λουν τα συμπε­ρά­σμα­τά τους και από αυτό το γεγονός.

Να συσπει­ρω­θούν στα Σωμα­τεία τους, τους Συλ­λό­γους τους, στους φορείς του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινήματος.

Να διεκ­δι­κή­σουν άμε­σα μέτρα που στρέ­φο­νται ενά­ντια στις αιτί­ες αυτών των φαι­νο­μέ­νων και να παλέ­ψουν συνο­λι­κά για να ξερι­ζώ­σουν όλο αυτό το σημε­ρι­νό σάπιο εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα που μπρο­στά στο κέρ­δος δεν διστά­ζει σε κανέ­να έγκλη­μα, να γκρε­μί­σουν την εξου­σία που το προστατεύει.

Να κατα­δι­κά­σουν κυβερ­νή­σεις, δημο­τι­κές αρχές, δυνά­μεις που με την πολι­τι­κή τους άμε­σα και έμμε­σα ενι­σχύ­ουν τέτοια φαινόμενα.

Να μην παγι­δευ­τούν στη λογι­κή ότι με την ενί­σχυ­ση των μέτρων κατα­στο­λής θα λυθούν τα προ­βλή­μα­τα, για­τί αύριο θα τα βρουν απέ­να­ντί τους ως απερ­γοί, ως εργα­ζό­με­νοι, άνερ­γοι, μαθη­τές που κινη­το­ποιού­νται ενά­ντια στην αδι­κία, ενά­ντια στην εκμε­τάλ­λευ­ση, διεκ­δι­κώ­ντας το δίκιο τους, για τη ζωή τη δικιά τους και των παι­διών τους.

Να ανοί­ξουν το δρό­μο με την πάλη τους για την κοι­νω­νία που κανέ­νας δεν θα φοβά­ται, κανέ­νας δεν θα νιώ­θει ανα­σφά­λεια συνο­λι­κά στη ζωή του, για­τί δεν θα υπάρ­χει το κυνή­γι του κέρ­δους, για­τί όλος ο πλού­τος θα ανή­κει στους εργα­ζό­με­νους όπως και η εξουσία».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο