Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οργή για το μαχαίρωμα σκύλου στη Νίκαια — Αμετανόητος ο 54χρονος δράστης

Μεγά­λη έντα­ση σημειώ­θη­κε σήμε­ρα το πρωί έξω από τα δικα­στή­ρια Πει­ραιά όπου οδη­γή­θη­καν οι δυο κατη­γο­ρού­με­νοι για το βάρ­βα­ρο τραυ­μα­τι­σμό σκύ­λου στη Νίκαια. Φιλό­ζω­οι, άνθρω­ποι που είχαν συγκε­ντρω­θεί έξω από τα δικα­στή­ρια και περα­στι­κοί απο­δο­κί­μα­σαν έντο­να τους κατη­γο­ρού­με­νος και επι­χεί­ρη­σαν να τους λιν­τσά­ρουν, κάτι που απο­φεύ­χθη­κε εξαι­τί­ας της παρου­σί­ας αντρών της αστυ­νο­μί­ας που τους φυγά­δευ­σαν σε ταξί.

Η δίκη τους ανα­βλή­θη­κε για τις 23 Οκτωβρίου.

Λίγες ώρες μετά την επί­θε­ση ο σκύ­λος παρα­μέ­νει σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση, ενώ ο 54χρονος που μαχαί­ρω­σε το άτυ­χο τετρά­πο­δο, συνε­λή­φθη. Στο βίντεο ένας άνδρας, γονα­τι­σμέ­νος, κρα­τά­ει με όλη του τη δύνα­μη στο έδα­φος το κεφά­λι του σκύ­λου, πιέ­ζο­ντάς τον ασφυ­κτι­κά στο λαι­μό με ένα μεταλ­λι­κό σκου­πό­ξυ­λο. Το σκυ­λί έχει, επί­σης, μαχαι­ρω­θεί στα πλευρά.

Αφού ειδο­ποι­ή­θη­κε η αστυ­νο­μία ο σκύ­λος μετα­φέρ­θη­κε στο Δια­δη­μο­τι­κό Κέντρο περί­θαλ­ψης αδέ­σπο­των ζώων όπου υπο­βλή­θη­κε σε εγχεί­ρη­ση, με τις τελευ­ταί­ες πλη­ρο­φο­ρί­ες να κάνουν λόγο για βελ­τιω­μέ­νη κατά­στα­ση της υγεί­ας του.

Όπως ανέ­φε­ρε ο κτη­νί­α­τρος του δια­δη­μο­τι­κού κέντρου περί­θαλ­ψης αδέ­σπο­των ζώων Π. Γιω­τό­που­λος «το σκυ­λί προ­σκο­μί­στη­κε χθες το πρωί, αιμορ­ρα­γού­σε ακα­τά­σχε­τα, σχε­δόν μισο­πε­θα­μέ­νος. Στα­θε­ρο­ποι­ή­σα­με την κατά­στα­ση και προ­χω­ρή­σα­με σε χει­ρουρ­γι­κή επέμ­βα­ση. Η μαχαι­ριά είχε φτά­σει κοντά στον πνεύ­μο­να. Το χει­ρουρ­γείο ολο­κλη­ρώ­θη­κε επι­τυ­χώς και ο σκύ­λος είναι όρθιος κι έχει προς το παρόν έχει δια­φύ­γει τον κίν­δυ­νο. Χρειά­ζο­νται 4 – 5 μέρες για να είμα­στε σίγουροι”.

Αμετανόητος ο δράστης

Αμε­τα­νό­η­τος φέρε­ται να είναι ο 54χρονος δρά­στης, καθη­γη­τής στο επάγ­γελ­μα, που μαχαί­ρω­σε το άτυ­χο σκυ­λά­κι. Μιλώ­ντας στο δελ­τίο ειδή­σε­ων του MEGA, ο ίδιος αρνεί­ται ότι μαχαί­ρω­σε τον σκύ­λο ενώ ισχυ­ρί­ζε­ται ότι ο σκύ­λος του επι­τέ­θη­κε και εκεί­νος πάλε­ψε για να αμυνθεί.

«Θα αστειεύ­ε­στε βέβαια με το μαχαί­ρω­μα τώρα έτσι; Δεν το θεω­ρώ να μου το λέτε σοβα­ρά. Εμέ­να μου όρμη­σε, με έρι­ξε κάτω, όταν λοι­πόν ήμουν ανά­σκε­λα με το κεφά­λι προς τον ουρα­νό είδα τον γεί­το­νά μου, τον ……. , που τον φώνα­ξα να με βοη­θή­σει απε­γνω­σμέ­να», σημεί­ω­σε μιλώ­ντας σε δημοσιογράφο.

Όπως λέει «είχα το κεφά­λι προς τον ουρα­νό με τον σκύ­λο πεσμέ­νο και μέσα στην απελ­πι­σία μου για­τί λέω ‘τώρα αυτό που δια­κυ­βεύ­ε­ται είναι η ζωή μου’ έκα­να κάτι για­τί ο σκύ­λος επε­τί­θε­το στο λαι­μό μου για να με σκο­τώ­σει, έπρε­πε να προ­στα­τεύ­σω τη ζωή μου».

Μάλι­στα, ο 54χρονος άνδρας έκα­νε μήνυ­ση στον ιδιο­κτή­τη του σκύ­λου υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι το ζώο του επιτέθηκε.

Χθες το βρά­δυ, φιλό­ζω­οι και κάτοι­κοι της περιο­χής πραγ­μα­το­ποί­η­σαν συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας έξω από το σπί­τι του.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο