Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οργανώσεις ΚΚΕ-ΚΝΕ: Αποχαιρετούν με οδύνη την 22χρονη Αγάπη Τσακλίδου, θύμα του δυστυχήματος των Τεμπών

Με βαθιά θλί­ψη η Επι­τρο­πή Περιο­χής Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας και η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Πανε­πι­στη­μί­ων Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΚΚΕ, εκφρά­ζουν τα θερ­μό­τε­ρα συλ­λυ­πη­τή­ρια και την οδύ­νη της στο σύντρο­φο Γιώρ­γο Τσα­κλί­δη και την συντρό­φισ­σα Ελέ­νη Βασά­ρα για τον άδι­κο χαμό της μονα­χο­κό­ρης τους Αγά­πης, φοι­τή­τριας του τμή­μα­τος Αγρο­νό­μων και Τοπο­γρά­φων Μηχα­νι­κών του ΑΠΘ, ενός ακό­μη θύμα­τος του δυστυ­χή­μα­τος των Τεμπών που θυσιά­στη­κε στο βωμό του κέρδους.

Η κηδεία θα γίνει αύριο Δευ­τέ­ρα 4.15 μ.μ. στα κοι­μη­τή­ρια Ανα­στά­σε­ως του Κυρί­ου στη Θέρμη.

Το Συμ­βού­λιο Περιο­χής Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας της ΚΝΕ απο­χαι­ρε­τά με βαθιά θλί­ψη και οδύ­νη τη φίλη και συνα­γω­νί­στρια Αγά­πη Τσα­κλί­δου, την 22χρονη φοι­τή­τρια Τοπο­γρά­φων Μηχα­νι­κών του ΑΠΘ, εκλεγ­μέ­νη με την Παν­σπου­δα­στι­κή Κίνη­ση Συνερ­γα­σί­ας στο ΔΣ του φοι­τη­τι­κού της συλ­λό­γου, που χάθη­κε άδι­κα στο σιδη­ρο­δρο­μι­κό έγκλη­μα στα Τέμπη.

Εκφρά­ζει τα βαθιά και ειλι­κρι­νή του συλ­λυ­πη­τή­ρια στο σύντρο­φό μας Νίκο Τσα­κλί­δη για την απώ­λεια της ξαδέρ­φης του και στους συντρό­φους Γιώρ­γο Τσα­κλί­δη και Ελέ­νη Βασά­ρα γονείς της Αγάπης.

Βαθύ­τα­τα συλ­λυ­πη­τή­ρια εκφρά­ζουν επί­σης η Επι­τρο­πή Περιο­χής Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ και το Συμ­βού­λιο Περιο­χής Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας της ΚΝΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο