Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Οργισμένα Νιάτα» στο «Ολβιο»

Το έργο του Αγγλου συγ­γρα­φέα Τζον Οσμπορν «Οργι­σμέ­να Νιά­τα» ανε­βαί­νει σε από­δο­ση, δρα­μα­τουρ­γι­κή επε­ξερ­γα­σία και σκη­νο­θε­σία Κίρ­κης Καρα­λή, στο θέα­τρο «Ολβιο». Ενα έργο που δια­δρα­μα­τί­ζε­ται σε τρεις Κυρια­κές. Ωρες ανί­ας και αυτο­κα­τα­στρο­φής. Σ’ εκεί­να τα απο­γεύ­μα­τα της υπαρ­ξια­κής μελαγ­χο­λί­ας. Σ’ ένα σπί­τι που μοιά­ζει με κόλα­ση κεκλει­σμέ­νων των θυρών. Κάθε συμ­φι­λί­ω­ση, δεν είναι παρά ένα φαι­νό­με­νο παρο­δι­κό. Μια σκη­νι­κή ιστο­ρία που δεν μπο­ρεί να υπο­δεί­ξει κανέ­ναν δρό­μο λυτρω­μού. Ολα τα ιδα­νι­κά τα εξά­ντλη­σε μια περα­σμέ­νη γενιά. Η περα­σμέ­νη γενιά θα αντι­δρά­σει λέγο­ντας πως πολ­λά απ’ τα ανεκ­πλή­ρω­τα ιδα­νι­κά της τα άφη­σε παρα­κα­τα­θή­κη στους απο­γό­νους της. Για να ‘χουν με κάτι να παίζουν.

orgismena niata 2

Μετά­φρα­ση — έρευ­να: Χρή­στος Κεχα­γιάς. Ανα­λυ­τι­κή προ­σέγ­γι­ση: Ανδρο­κλής Δεληο­λά­νης. Σκη­νι­κά: Αγγε­λος Μέντης. Κοστού­μια: Από­στο­λος Μητρό­που­λος. Πρω­τα­γω­νι­στούν (αλφα­βη­τι­κά): Παρ­θε­νό­πη Μπου­ζού­ρη, Σήφης Πολυ­ζω­ί­δης, Χάρης Τζωρ­τζά­κης, Πέγκυ Τρικαλιώτη.

«Η φωνή της νεο­λαί­ας του και­ρού του Οσμπορν (1956)», σημειώ­νει η Κίρ­κη Καρα­λή, «είναι η ίδια με τη φωνή κάθε νεο­λαί­ας από τότε και μετά (μετα­πο­λε­μι­κής, μεσο­πο­λε­μι­κής ή εμπό­λε­μης), είναι πικρα­μέ­νη για τον σύγ­χρο­νο κόσμο, μιλά με κυνι­σμό, φοβά­ται να αγγί­ζει τη χαρά, για­τί συνή­θι­σε στον πόνο. Το έργο είναι ένας πίνα­κας της νευ­ρω­τι­κής επο­χής μας, σαρ­κα­στι­κός και άφρων. Υψώ­νει φωνή που περι­φρο­νεί τους “ώρι­μους” και “βολε­μέ­νους” κάθε γενιάς, μάχε­ται ενα­ντί­ον εκεί­νων που προ­σπα­θούν να επι­βά­λουν ένα απο­νευ­ρω­μέ­νο καθω­σπρέ­πει σήμε­ρα… Φωνή που προ­σβάλ­λει όσους φυγο­μα­χούν, που πνί­γε­ται από την λιπο­τά­κτισ­σα καρ­διά τους. Που δια­μαρ­τύ­ρε­ται ενά­ντια στην κρα­τού­σα τάξη. Που εξου­θε­νώ­νε­ται από το άγχος της επο­χής της… Φωνή γενιάς που ανα­ζη­τά το υψη­λό ιδα­νι­κό πάνω στο οποίο πρέ­πει να πατή­σει για να αλλά­ξει τον κόσμο, να τον κάνει καλύτερο…».

Οργι­σμέ­να Νιά­τα Θέα­τρο OLVIO (κοντά στο μετρό Κερα­μει­κού) Ιερά Οδός 67 & Φαλαι­σί­ας 7, Βοτανικός

Tηλέ­φω­νο: 2103414118

Παρα­στά­σεις: Πέμ­πτη 21:00 & Παρα­σκευή στις 18:30

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο