Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ορεστειακά»: Στο αίμα η Αθήνα για τη μετάφραση της «Ορέστειας» του Αισχύλου

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Στις 8 Νοέμ­βρη του 1903 κόντε­ψε να ξανα­κυ­λή­σει στο αίμα η Αθή­να με τα “Ορε­στεια­κά”. Μια παρά­στα­ση στο Βασι­λι­κό Θέα­τρο της “Ορέ­στειας” του Αισχύ­λου  σε μετά­φρα­ση σε μια γλώσ­σα που σήμε­ρα θα χαρα­κτη­ρί­ζα­με μει­χτή από το Γεώρ­γιο Σωτηριάδη.

Πέραν των υπο­λοί­πων, «αφορ­μή για τα Ορε­στεια­κά έδω­σε η απαγ­γε­λία από τη Μαρί­κα Κοτο­πού­λη του ποι­ή­μα­τος του Κ. Παλα­μά “Το χαί­ρε της Τρα­γω­δί­ας”, λίγο πριν την έναρ­ξη της παρά­στα­σης. Το ποί­η­μα προ­κά­λε­σε τους αντι­φρο­νού­ντες για τη γλωσ­σι­κή του μορ­φή. Γι’ αυτό και το πλή­θος που επι­τέ­θη­κε στο θέα­τρο και οι φοι­τη­τές στις δια­δη­λώ­σεις τους ανά­με­σα στα άλλα φώνα­ζαν «κάτω ο Παλα­μάς». Οι φοι­τη­τές κάλε­σαν το λαό σε δια­δή­λω­ση και απαί­τη­σαν να απα­γο­ρευ­τεί η παρά­στα­ση, για­τί το μετα­φρα­σμέ­νο κεί­με­νο απο­τε­λού­σε παρω­δία των εθνι­κών κει­μη­λί­ων. Ενώ δινό­ταν η  παρά­στα­ση, πολ­λοί δια­δη­λω­τές, φωνά­ζο­ντας συν­θή­μα­τα «Κάτω οι χυδαϊ­στές!, κάτω οι μαλ­λια­ροί!, κάτω οι πρη­σκο­πό­δη­δες! «κάτω οι προ­δό­τες!», «κάτω οι Σλά­βοι!» «φωτιά στο Βασι­λι­κό Θέα­τρο» σχί­ζο­ντας και πυρ­πο­λώ­ντας τα προ­γράμ­μα­τα της Ορέ­στειας επί της οδού Στα­δί­ου, προ­σπά­θη­σαν να παρε­μπο­δί­σουν την παρά­στα­ση. Στη συμπλο­κή που ακο­λού­θη­σε έπε­σε 1 νεκρός και υπήρ­ξαν 6 τραυματίες.

Οι βίαιες αντι­δρά­σεις των καθα­ρο­λό­γων οφεί­λο­νται: σε λόγους γλωσ­σι­κού και κοι­νω­νι­κού συντη­ρη­τι­σμού αλλά και σε ταπει­νά ελα­τή­ρια ιδιο­τέ­λειας (ερα­σι­τε­χνι­κής ποιό­τη­τας Εται­ρία υπέρ της διδα­σκα­λί­ας των αρχαί­ων δρα­μά­των του Μιστριώ­τη)  αλλά και στην επί­ση­μη ανα­γνώ­ρι­ση της λογο­τε­χνι­κής αξί­ας του Παλα­μά, που ενό­χλη­σε τους αρχαϊ­ζο­ντες καθηγητές.

Ο Μιστριώ­της, δηλω­μέ­νος αντί­πα­λος του Παλα­μά, ξεσή­κω­σε φοι­τη­τές και προ­σκεί­με­νες εφη­με­ρί­δες ώστε να συμ­με­τά­σχει και ο αθη­ναϊ­κός λαός σε συλ­λα­λη­τή­ρια Εκεί­νες τις ημέ­ρες είπε στο μάθη­μα του «Εάν το έθνος νομί­ζει ότι οι υπάλ­λη­λοι καλώς μισθο­δο­τού­νται εγώ παραι­τού­με και ας έλθει ο Παλα­μάς να διδάξει».

Την ευθύ­νη του Μιστριώ­τη στα «Ορε­στεια­κά» επι­βε­βαιώ­νει και το βού­λευ­μα των εν Αθή­ναις πλημ­με­λειο­δι­κών που δια­πί­στω­σε «χάριν ιδιο­τε­λών λόγων ως πρό­ε­δρος της εται­ρεί­ας προς παρά­στα­σιν αρχαί­ων δρα­μά­των προ­κα­λέ­σαν ερε­θι­σμόν και ατα­ξί­αν εις τους κύκλους των φοιτητών».

Τα Ορε­στεια­κά κλό­νι­σαν την κυβέρ­νη­ση του Δ. Ράλ­λη που δε απο­δέ­χτη­κε το αίτη­μα του Γ. Μιστριώ­τη που πρέ­σβευε οι παρα­στά­σεις των αρχαί­ων δρα­μά­των να γίνε­ται στη γλώσ­σα που γρά­φτη­καν ακο­λού­θη­σαν συμπλοκές.

___________________________________________________________________________________________________________

Ηρακλής Κακαβάνης —  Δημοσιογράφος — Συγγραφέας. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Από το 1991 έως το 2013 εργάστηκε στον Ριζοσπάστη. Από το 2013 αρθρογραφεί σε διαδικτυακά Μέσα. Από το 2010 συνεργάτης του περιοδικού «Θέματα Παιδείας».
Facebook
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο