Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οριοθετημένη η πυρκαγιά στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς — Παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις

Αμε­τά­βλη­το παρα­μέ­νει το τελευ­ταίο διή­με­ρο το σκη­νι­κό στο Εθνι­κό Πάρ­κο Δαδιάς, με απου­σία ενερ­γών μετώ­πων και το σύνο­λο των δυνά­με­ων πυρό­σβε­σης σε επα­γρύ­πνη­ση λόγω του υψη­λού δεί­κτη επι­κιν­δυ­νό­τη­τας εκδή­λω­σης πυρ­κα­γιάς (δεί­κτης 4). Η κατα­στρο­φή όμως που ήδη έχει προ­κλη­θεί είναι τεράστια.

Με το Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα να χαρα­κτη­ρί­ζει την πυρ­κα­γιά οριο­θε­τη­μέ­νη, σε όλη την έκτα­ση του δάσους όπου είναι εμφα­νή τα σημά­δια που άφη­σε στο πέρα­σμά της, οι επί­γειες δυνά­μεις κατά­σβε­σης ελέγ­χουν την περιο­χή για τον εντο­πι­σμό των λεγό­με­νων «καμι­νά­δων» (εστί­ες καπνού) τις οποί­ες εξου­δε­τε­ρώ­νουν, ενώ με το πρώ­το φως της ημέ­ρας και μέχρι το μεση­μέ­ρι δύο πυρο­σβε­στι­κά αερο­σκά­φη επι­χει­ρού­σαν με στο­χευ­μέ­νες ρίψεις νερού.

Δεδο­μέ­νων των υψη­λών θερ­μο­κρα­σιών και των βοριά­δων έντα­σης 4 μπο­φόρ στην περιο­χή, σήμε­ρα επι­χει­ρούν 260 πυρο­σβέ­στες με επτά ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των, 62 πυρο­σβε­στι­κά οχή­μα­τα και μηχα­νή­μα­τα έργου της Τοπι­κής Αυτο­διοί­κη­σης και του στρατού.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο