Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ορισμένες σκέψεις με αφορμή το βιβλίο: «Ναπολέων Σουκατζίδης- Το μεγαλείο ενός αγωνιστή Αντίστασης» του Θέμου Κορνάρου

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // 

Κυκλο­φό­ρη­σε πρό­σφα­τα από τις εκδό­σεις «ατε­χνως»- σε μία ιδιαί­τε­ρα καλαί­σθη­τη έκδο­ση- το βιβλίο «Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης- Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή Αντί­στα­σης» του Θέμου Κορνάρου.

Πρό­κει­ται για μία ιδιαί­τε­ρα καλο­γραμ­μέ­νη ψηφί­δα-λογο­τε­χνι­κό πορ­τρέ­το-πάνω στη ζωή και τον θάνα­το του ήρωα του λαϊ­κού και κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος Ναπο­λέ­ο­ντα Σου­κα­τζί­δη. Προ­φα­νώς και δεν πρό­κει­ται για ένα καθα­ρά ιστο­ρι­κό – βιο­γρα­φι­κό βιβλίο ‚αν και η πετυ­χη­μέ­νη εισα­γω­γή του Νίκου Μότ­τα, οι παρα­πο­μπές και τα φωτο­γρα­φι­κά ντο­κου­μέ­ντα δίνουν και τέτοια πολύ­τι­μα στοιχεία.

Είναι μία λογο­τε­χνι­κή απο­τί­μη­ση-και μάλι­στα δημο­σιευ­μέ­νη σε εφη­με­ρί­δα- στιγ­μών της ζωής του, που προ­σφέ­ρουν εκτός από συγκί­νη­ση διδάγ­μα­τα και για το σήμερα.

Σε μία επο­χή που χαρα­κτη­ρί­ζε­ται ως «αντι­η­ρω­ϊ­κή», σε μία επο­χή που από όλους τους πόρους το σάπιο καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα «διδά­σκει» τον συμ­βι­βα­σμό, το «κοί­τα τον εαυ­τό σου» κλπ. το φωτει­νό παρά­δειγ­μα του Ναπο­λέ­ο­ντα Σου­κα­τζί­δη μπο­ρεί να δώσει προ­ο­πτι­κές. Κανείς φυσι­κά κανείς δεν γεν­νιέ­ται ήρω­ας. Γίνε­ται όμως μέσα από το καμί­νι της ταξι­κής πάλης, μέσα από τις γραμ­μές του ΚΚΕ, μέσα τελι­κά από τον μονα­δι­κό αγώ­να για να «ανθρω­πεύ­σει ο άνθρωπος».

Μέσα από την απα­ρά­μιλ­λη λογο­τε­χνι­κή πένα του Θέμου Κορ­νά­ρου ανα­δει­κνύ­ο­νται πλευ­ρές στη δρά­ση και γενι­κό­τε­ρα ζωή που πρέ­πει να έχει και σήμε­ρα ο αγωνιστής.

- Η ανά­γκη της αδιά­κο­πής προ­σφο­ράς, βάζο­ντας το εγώ κάτω από το εμείς: «…Σ’ έπει­θε με την πρώ­τη επα­φή μαζί του πώς ήτα­νε ο τύπος του ευτυ­χι­σμέ­νου, επει­δή μπο­ρού­σε να υπη­ρε­τή­σει χωρίς να υπο­λο­γί­ζει ποτέ σε προ­σω­πι­κά ωφε­λή­μα­τα ή σε απώ­τε­ρες φιλοδοξίες»

- Η ανά­γκη για ανοι­κτές, πραγ­μα­τι­κά ανθρώ­πι­νες σχέ­σεις με τις λαϊ­κές μάζες: «…Ποτέ δεν έπια­νες το πρό­σω­πο του με σπα­σμό κού­ρα­σης ή χαρα­κω­μέ­νο από εκνευ­ρι­σμό. Ήξε­ρες πώς όποιας στιγ­μή κι αν τον αντί­κρυ­ζες θα τον έβρι­σκες να ασπρο­βο­λά τα’ ολό­φω­το γέλιο της αισιο­δο­ξί­ας και της καλοσύνης».

- Ο τρό­πος που συζη­τού­σε με τον κόσμο: «Του ζητού­σες τη γνώ­μη του για κάποιο ζήτη­μα. Αν ήταν έτοι­μος μιλού­σε αμέ­σως, αρα­διά­ζο­ντας ένα σωρό ατρά­ντα­χτα επι­χει­ρή­μα­τα. Άλλες φορές τον άκου­γε να απο­κρί­νε­ται: «Δεν τοχω σκε­φτεί ποτέ μου. Θα ήθε­λες να το σκε­φτώ και ότι βγάλω;»

- Μονα­δι­κές οι στιγ­μές περι­γρα­φής της φρί­κης του ναζι­στι­κού στρα­το­πέ­δου, η δρά­ση εκεί των κρα­του­μέ­νων (πλειο­ψη­φία τους μέλη του ΚΚΕ) και οι σκη­νές από την επι­λο­γή των 200 για εκτέ­λε­ση: «Το στρα­τό­πε­δο παρου­σί­α­ζε μία εσω­τε­ρι­κή πει­θαρ­χία που θα τη ζήλευε και το καλύ­τε­ρα οργα­νω­μέ­νο έθνος. Ο κατά­δι­κος είχε την εντύ­πω­ση πως και την ώρα κοι­μό­τα­νε, κάποιος σκε­φτό­τα­νε γι’αυτόν, κάποιος του προ­γραμ­μά­τι­ζε την ερχό­με­νη μέρα για να είναι ικα­νός να αντι­δρά στα βασα­νι­στι­κά σοφί­σμα­τα των χιτλερικών».

- Και η αγέ­ρω­χη στά­ση απέ­να­ντι στον θάνα­το: «Όλα σε προ­στά­ζουν να ξεπε­ρα­στείς. Νοιώ­θεις έτοι­μος, πρό­θυ­μος, χαρού­με­νος για όλες τις θυσί­ες και για όλους τους πόνους. Μόνο που δεν υπο­φέ­ρεις να σε περι­φρο­νεί ο θάνατος!»

Τελι­κά πρό­κει­ται για ένα μικρό σε μέγε­θος, αλλά με μεγά­λη συναι­σθη­μα­τι­κή-ηθι­κή και λογο­τε­χνι­κή αξία!

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο