Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οταν η «Αυγή» ξεπερνά… και τις πληρωμένες διαφημίσεις!

Με αφορ­μή χτε­σι­νό προ­κλη­τι­κό άρθρο στην κυβερ­νη­τι­κή «Αυγή» υπέρ της εργο­δο­σί­ας συγκε­κρι­μέ­νης αλυ­σί­δας σού­περ μάρ­κετ και της παρέμ­βα­σης των ανθρώ­πων της μέσα στο συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα, η Πανελ­λα­δι­κή Γραμ­μα­τεία Εμπο­ρί­ου — Υπη­ρε­σιών του ΠΑΜΕ σχο­λιά­ζει τα εξής:

«Οποιος έχει ακό­μα απο­ρί­ες και ερω­τη­μα­τι­κά για το ρόλο της ομά­δας Βασι­λό­που­λου, τη σχέ­ση τους με την κυβέρ­νη­ση και κυρί­ως για την ωμή εμπλο­κή της εργο­δο­σί­ας μέσα στην ΟΙΥΕ και στα σωμα­τεία μηχα­νι­σμούς της, μπο­ρεί να δια­βά­σει το σημε­ρι­νό (σ.σ. χτε­σι­νό) άρθρο του Α. Πετρό­που­λου στην “Αυγή”.

Αν η ίδια η επι­χεί­ρη­ση του “Σκλα­βε­νί­τη” είχε δώσει πλη­ρω­μέ­νη δια­φή­μι­ση στην “Αυγή”, ενδε­χο­μέ­νως να ήταν και πιο μετρη­μέ­νη στο περιεχόμενο!

Παρα­θέ­του­με ένα ενδει­κτι­κό σημείο:

“Ο Σκλα­βε­νί­της, χωρίς δια­φή­μι­ση, χωρίς κου­πό­νια προ­σφο­ρών στις γνω­στές κυρια­κά­τι­κες εφη­με­ρί­δες της δια­πλο­κής, τηρώ­ντας κατά γράμ­μα την εργα­τι­κή νομο­θε­σία, τις συλ­λο­γι­κές κλα­δι­κές συμ­βά­σεις, αυξά­νο­ντας επι­πλέ­ον τους μισθούς μέσω επι­χει­ρη­σια­κής σύμ­βα­σης, δεν ανοί­γει ποτέ την Κυρια­κή, χαλώ­ντας όχι μόνο την πιά­τσα των εργο­δο­τών, αλλά και των συν­δι­κα­λι­στών. Ενας από τους λόγους που δια­λύ­θη­κε πρό­σφα­τα λόγω επει­σο­δί­ων μετα­ξύ ΠΑΣΚ και ΠΑΜΕ το συνέ­δριο της Ομο­σπον­δί­ας Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων ήταν οι συσχε­τι­σμοί του επι­κεί­με­νου συνε­δρί­ου της ΓΣΕΕ και οι “αδέ­σπο­τοι” σύνε­δροι της Ομο­σπον­δί­ας που προ­έρ­χο­νται κατά κύριο λόγο από το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων του Σκλα­βε­νί­τη! Για­τί; Για­τί υπο­γρά­φουν συμ­βά­σεις (που επα­νήλ­θαν μετά τον Αύγου­στο), υπε­ρα­σπί­ζο­νται τα δικαιώ­μα­τά τους. Και γι’ αυτόν τον λόγο κατη­γο­ρού­νται ως “εργο­δο­τι­κοί”!

και εδώ η «προ­τρο­πή» για… «ζεστό χαμό­γε­λο» (έστω και πιο «ραφι­να­ρι­σμέ­νη»), μαζί με αμπε­λο­φι­λο­σο­φί­ες ότι έτσι… «θα φτιά­ξου­με μια καλύ­τε­ρη κοι­νω­νία» και θα «εξα­σφα­λί­σου­με το μέλ­λον μας»!

Το πιο καλό διαφημιστικό team της εργοδοσίας και των εργατοπατέρων

Η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την ομά­δα Βασι­λό­που­λου στο εργα­τι­κό — συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα απο­τε­λούν από κοι­νού το πιο καλό δια­φη­μι­στι­κό team της επι­χεί­ρη­σης! Η ομά­δα Βασι­λό­που­λου είναι αυτή που υπε­ρα­σπί­ζε­ται την “υγιή επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα”, προ­τάσ­σο­ντας τον “καλό επι­χει­ρη­μα­τία”, είναι αυτή που προ­κη­ρύσ­σει απερ­γί­ες τις Κυρια­κές ανα­λό­γως τη διά­θε­ση του Σκλα­βε­νί­τη αν θα ανοί­ξει ή όχι, που ακυ­ρώ­νει απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις στα εμπο­ρι­κά κέντρα μόνο και μόνο διό­τι μέσα σε αυτά υπάρ­χει κατά­στη­μα της συγκε­κρι­μέ­νης επιχείρησης.

Στο συγκε­κρι­μέ­νο άρθρο της “Αυγής”, πέρα από την εμφα­νή άγνοια περί ΟΙΥΕ και των σωμα­τεί­ων της, όση προ­σπά­θεια κι αν γίνε­ται για να καθα­για­στεί ή να απο­τρα­βη­χτεί ο “Σκλα­βε­νί­της” από τα πρό­σφα­τα άθλια — αντερ­γα­τι­κά κεί­με­να που κυκλο­φό­ρη­σαν με αφορ­μή το “My Market”, κάνει ότι δεν γνω­ρί­ζει πως στα σωμα­τεία — μορ­φώ­μα­τα της εργο­δο­σί­ας των supermarket ψηφί­ζουν, απει­λούν, εκβιά­ζουν και εκλέ­γο­νται τα golden boys όλων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

Σε αντι­στοι­χία με το υπο­χρε­ω­τι­κό «χαμό­γε­λο» στα «My Market», ο «Σκλα­βε­νί­της» οργα­νώ­νει σεμι­νά­ρια για… τον «Ενθου­σια­σμέ­νο Πελά­τη» και τρο­μο­κρα­τεί τους εργα­ζό­με­νους για το πώς θα στα­θούν στη… «Στιγ­μή της Αλή­θειας» απέ­να­ντί του!

Επί­σης, για να μην υπάρ­χει καμιά αυτα­πά­τη πως το “χαμό­γε­λο” που θέλουν να επι­βά­λουν στους συνα­δέλ­φους των “My Market” είναι μεμο­νω­μέ­νο γεγο­νός, υπάρ­χουν και τα εσω­τε­ρι­κά σεμι­νά­ρια του “Σκλα­βε­νί­τη” με τίτλο… “Ο ενθου­σια­σμέ­νος πελά­της”, όπου οι εργα­ζό­με­νοι μαθαί­νουν πως πρέ­πει να απα­ντούν “σωστά”. Διό­τι όλοι στον κλά­δο του εμπο­ρί­ου γνω­ρί­ζουν πως το “χαμό­γε­λο” απαι­τεί­ται απ’ όλους τους εργα­ζό­με­νους, ακό­μα κι αν είναι “χαμό­γε­λο” με δόντια!

Τέλος, εφό­σον ο κ. Πετρό­που­λος γνω­ρί­ζει τόσο καλά τα ζητή­μα­τα των επι­χει­ρη­σια­κών συμ­βά­σε­ων του Σκλα­βε­νί­τη, για­τί δεν ανα­φέ­ρε­ται στην πιο πρό­σφα­τη επι­χει­ρη­σια­κή σύμ­βα­ση, στην εντα­τι­κο­ποί­η­ση και στον αριθ­μό των ελα­στι­κών μορ­φών εργα­σί­ας, αλλά κρύ­βε­ται πίσω από κάτι αορι­στί­ες περί δικαιω­μά­των ή πίσω από τις συμ­βά­σεις του Αυγού­στου που δεν έχουν απο­λύ­τως καμία σχέ­ση με τον τρό­πο αμοι­βής στη συγκε­κρι­μέ­νη επιχείρηση;
Απλή­ρω­τη διαφήμιση…».

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο