Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οταν η ΕΣΣΔ αρνήθηκε να παίξει στη Χιλή για την πρόκριση στο Μουντιάλ (ΒΙΝΤΕΟ)

Σχε­δόν μισός αιώ­νας συμπλη­ρώ­νο­νται από τότε που η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση αρνή­θη­κε να διεκ­δι­κή­σει τις πιθα­νό­τη­τες συμ­με­το­χής σε ένα Μου­ντιάλ, επι­λέ­γο­ντας να δια­μαρ­τυ­ρη­θεί στη δικτα­το­ρία Πινοσέτ.

Μία ημέ­ρα σαν σήμε­ρα, στις 21 Νοεμ­βρί­ου 1973, ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νος ο επα­να­λη­πτι­κός αγώ­να play-off για την πρό­κρι­ση στο Μου­ντιάλ 1974, μετα­ξύ Χιλής και Σοβιε­τι­κής Ένωσης.

Μετά το ματς στη Μόσχα (0–0), η ΕΣΣΔ αρνή­θη­κε να πάει στη Χιλή, δια­μαρ­τυ­ρό­με­νη ενά­ντια στο πρα­ξι­κό­πη­μα Πινο­σέτ, ενά­ντια στον νόμι­μα εκλεγ­μέ­νο πρό­ε­δρο, Σαλ­βα­δόρ Αλιέ­ντε. Ο Πινο­σέτ είχε μετα­μορ­φώ­σει το εθνι­κό στά­διο σε στρα­τό­πε­δο συγκέντρωσης.

Η ΕΣΣΔ ζήτη­σε ο αγώ­νας να γίνει σε ουδέ­τε­ρο έδα­φος. Όμως, η Fifa, αφού διε­νήρ­γη­σε κάποιες επι­θε­ω­ρή­σεις, απο­φά­σι­σε ότι δεν υπήρ­χαν ειδι­κοί λόγοι που θα την οδη­γού­σαν να λάβει μια τέτοια απόφαση.

Έτσι, η ΕΣΣΔ «παραι­τή­θη­κε» από την δυνα­τό­τη­τα να διεκ­δι­κή­σει την συμ­με­το­χή της στο Μου­ντιάλ 1974 και στις 21 Νοεμ­βρί­ου η εθνι­κή ομά­δα της Χιλής παρου­σιά­στη­κε μόνη στο γήπε­δο, μπρο­στά σε 20.000 θεα­τές και σημεί­ω­σε το νικη­φό­ρο γκολ, ο αρχη­γός Φραν­τσί­σκο Βαλ­ντές (σ.σ. ο αγώ­νας κατα­κυ­ρώ­θη­κε «στα χαρ­τιά» με 2–0).

Το Μου­ντιάλ του 1974 διε­ξή­χθη στην Δυτι­κή Γερ­μα­νία, η εθνι­κή ομά­δα της οποί­ας κατέ­κτη­σε και το τρό­παιο, νικώ­ντας στον τελι­κό με σκορ 2–1 την Ολλανδία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο