Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οτο Γκέρικε

Στις 11 Μαΐ­ου 1686 πεθαί­νει ο Γερ­μα­νός φυσι­κός Οτο Γκέ­ρι­κε, γνω­στός από το πεί­ρα­μά του που έμει­νε στην ιστο­ρία ως «τα ημι­σφαί­ρια του Μαγδεμ­βούρ­γου». Πρό­κει­ται για δύο μεταλ­λι­κά ημι­σφαί­ρια που κλεί­νουν αερο­στε­γώς. Αν αφαι­ρε­θεί ο αέρας, με μια αντλία, τα δυο ημι­σφαί­ρια συγκολ­λού­νται μετα­ξύ τους και πρέ­πει να κατα­βλη­θεί τερά­στια δύνα­μη για να απο­χω­ρι­στούν. Ο Γκέ­ρι­κε, με το πεί­ρα­μά του, απέ­δει­ξε ότι ο ατμο­σφαι­ρι­κός αέρας ασκεί πίε­ση, ενώ στη­ριγ­μέ­νος στα απο­τε­λέ­σμα­τα του πει­ρά­μα­τος προ­χώ­ρη­σε στην κατα­σκευή της αεραντλίας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο