Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουάσινγκτον καλεί Μαδούρο: Οι ΗΠΑ «φλερτάρουν» τη Βενεζουέλα για πετρέλαιο

Στη Βενεζουέλα και την κυβέρνηση Μαδούρο στρέφουν το ενδιαφέρον τους οι ΗΠΑ προκειμένου να βρουν εναλλακτικούς προμηθευτές πετρελαίου

Ο πόλε­μος στην Ουκρα­νία έχει ωθή­σει τις ΗΠΑ να εστιά­σουν το ενδια­φέ­ρον τους στους συμ­μά­χους του Ρώσου προ­έ­δρου Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή προ­κει­μέ­νου να βρουν εναλ­λα­κτι­κούς προ­μη­θευ­τές πετρε­λαί­ου, επε­σή­μα­ναν πριν λίγες μέρες οι «New York Times» επι­κα­λού­με­νες πηγές που θέλη­σαν να δια­τη­ρή­σουν την ανω­νυ­μία τους λόγω της ευαι­σθη­σί­ας του θέματος.

Στο πλαί­σιο αυτό, ανώ­τε­ροι αξιω­μα­τού­χοι των ΗΠΑ ταξί­δε­ψαν κρυ­φά στη Βενε­ζου­έ­λα το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο, σύμ­φω­να με τους «New York Times», σε μια προ­σπά­θεια να «ξεπα­γώ­σουν» οι εχθρι­κές σχέ­σεις με την κυβέρ­νη­ση του Νικο­λάς Μαδού­ρο, συμ­μά­χου του Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή, καθώς η Βενε­ζου­έ­λα είναι σημα­ντι­κή πετρε­λαιο­πα­ρα­γω­γός χώρα.

Σύμ­φω­να με τους «New York Times», η επί­σκε­ψη αυτή των Αμε­ρι­κα­νών αξιω­μα­τού­χων του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ και του Λευ­κού Οίκου στο Καρά­κας συν­δέ­ε­ται με την επι­θυ­μία των ΗΠΑ να αντι­κα­τα­στή­σουν μέρος του πετρε­λαί­ου που αγο­ρά­ζουν από τη Ρωσία με αυτό της Βενεζουέλας.

Ο Λευ­κός Οίκος επε­σή­μα­νε την Παρα­σκευή ότι εξε­τά­ζει τρό­πους να μειώ­σει τις εισα­γω­γές ρωσι­κού πετρε­λαί­ου μετά την εισβο­λή της Μόσχας στην Ουκρα­νία χωρίς να πλη­γούν οι Αμε­ρι­κα­νοί κατα­να­λω­τές και δια­τη­ρώ­ντας τον παγκό­σμιο εφοδιασμό.

Οι ΗΠΑ είχαν αφή­σει να εννοη­θεί τον Φεβρουά­ριο ότι θα ήταν δια­τε­θει­μέ­νες να αλλά­ξουν την πολι­τι­κή των κυρώ­σε­ων εις βάρος της Βενε­ζου­έ­λας, αν προ­χω­ρή­σουν οι συνο­μι­λί­ες μετα­ξύ της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κής κυβέρ­νη­σης Μαδού­ρο και της δεξιάς αντι­πο­λί­τευ­σης, οι οποί­ες ξεκί­νη­σαν τον Αύγου­στο αλλά ανε­στά­λη­σαν τον Οκτώβριο.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η Ουά­σινγ­κτον είχε δια­κό­ψει τις διπλω­μα­τι­κές της σχέ­σεις με το Καρά­κας μετά την επα­νε­κλο­γή του Μαδού­ρο το 2018, κατη­γο­ρώ­ντας τον Βενε­ζου­ε­λά­νο ηγέ­τη για «νοθεία» στις εκλο­γές. Στην συνέ­χεια οι ΗΠΑ στή­ρι­ξαν και ανα­γνώ­ρι­σαν επι­σή­μως τον επί­δο­ξο πρα­ξι­κο­πη­μα­τία Χουάν Γκουαϊ­δό ως «μετα­βα­τι­κό πρό­ε­δρο» της χώρας, επι­βάλ­λο­ντας ταυ­τό­χρο­να κυρώ­σεις σε βάρος της λατι­νο­α­με­ρι­κά­νι­κης χώρας.

Πηγές: Reuters, NYT, AFP.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο