Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουάσινγκτον: Σχεδόν 80.000 Ρώσοι στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στην Ουκρανία

Σχε­δόν 80.000 ρώσοι στρα­τιω­τι­κοί έχουν σκο­τω­θεί ή τραυ­μα­τι­στεί από την έναρ­ξη της εισβο­λής στην Ουκρα­νία την 24η Φεβρουα­ρί­ου, δήλω­σε χθες Δευ­τέ­ρα ο τρί­τος τη τάξει στο Πεντά­γω­νο, ο Κόλιν Καλ, προ­σθέ­το­ντας ότι κατά την άπο­ψη της Ουά­σινγ­κτον, «κανέ­νας» από τους στό­χους που είχαν αναγ­γελ­θεί από τον ρώσο πρό­ε­δρο Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν δεν έχει επι­τευ­χθεί μέχρι σήμερα.

«Οι Ρώσοι έχουν πιθα­νόν χάσει 70.000 ή 80.000 στρα­τιώ­τες μέσα σε λιγό­τε­ρους από έξι μήνες», είπε στον Τύπο ο κ. Καλ, υφυ­πουρ­γός Άμυ­νας αρμό­διος για πολι­τι­κά θέμα­τα, διευ­κρι­νί­ζο­ντας ότι ο αριθ­μός αυτός συμπε­ρι­λαμ­βά­νει νεκρούς και τραυματίες.

Οι ρωσι­κές δυνά­μεις έχουν επί­σης απο­λέ­σει «3.000 ως 4.000» τεθω­ρα­κι­σμέ­να οχή­μα­τα παντός τύπου κι ενδέ­χε­ται να έχουν έλλει­ψη κατευ­θυ­νό­με­νων πυραύ­λων ακρι­βεί­ας, ιδί­ως πυραύ­λων αέρος-εδά­φους και θαλάσ­σης-εδά­φους, υπο­στή­ρι­ξε ακό­μη ο αμε­ρι­κα­νός αξιωματούχος.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο