Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουίλιαμ Φόστερ, ο συγγραφέας της «Ιστορίας του παγκόσμιου συνδικαλιστικού κινήματος»

Στις 24 Φεβρουα­ρί­ου 1881 γεν­νιέ­ται ο Ουί­λιαμ Φόστερ. Επι­φα­νής παρά­γων του αμε­ρι­κα­νι­κού και του παγκό­σμιου εργα­τι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος και του κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες Αμε­ρι­κής. Ο Φόστερ ήταν εργά­της της χαλυ­βουρ­γί­ας και δια­κρί­θη­κε για την αγω­νι­στι­κό­τη­τά του στην υπε­ρά­σπι­ση των εργα­τι­κών δικαιω­μά­των. Ανα­δεί­χθη­κε στη θέση του γενι­κού γραμ­μα­τέα της συν­δι­κα­λι­στι­κής οργά­νω­σης των εργα­τών χαλυ­βουρ­γί­ας και πρω­το­στά­τη­σε στη μεγά­λη απερ­γία του κλά­δου το Σεπτέμ­βρη του 1919, στην οποία πήραν μέρος πάνω από 365 χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι. Το 1920, επι­κε­φα­λής μιας ομά­δας επα­να­στα­τών εργα­τών, εντάσ­σε­ται στο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών. Το 1921, ο Φόστερ και άλλοι γνω­στοί εκπρό­σω­ποι του αμε­ρι­κά­νι­κου συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος συγκρό­τη­σαν το Σύν­δε­σμο Φίλων της Σοβιε­τι­κής Ρωσί­ας, που έπαι­ξε σημα­ντι­κό ρόλο για την ενί­σχυ­ση του νεα­ρού τότε σοβιε­τι­κού κρά­τους. Στο συγ­γρα­φι­κό του έργο, κορυ­φαία θέση έχει η «Ιστο­ρία του παγκό­σμιου συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος». Ανα­δεί­χθη­κε στη θέση του προ­έ­δρου του ΚΚ ΗΠΑ. Πέθα­νε το 1961.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο