Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουγγαρία: Αυστηροποιείται το νομικό πλαίσιο για τις αμβλώσεις

Οι έγκυ­ες που θέλουν να προ­χω­ρή­σουν σε άμβλω­ση θα πρέ­πει προη­γου­μέ­νως να πλη­ρο­φο­ρη­θούν «με ξεκά­θα­ρο τρό­πο» από τον μαιευ­τή­ρα τους τις «ζωτι­κές λει­τουρ­γί­ες του εμβρύ­ου», σύμ­φω­να με μια τρο­πο­ποί­η­ση του νόμου που δημο­σιεύ­τη­κε αργά το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας στην Εφη­με­ρί­δα της Κυβέρ­νη­σης της Ουγγαρίας.

Η τρο­πο­λο­γία αλλά­ζει τις ανα­γκαί­ες προ­ϋ­πο­θέ­σεις για την άμβλω­ση σε αυτή τη χώρα-μέλος της ΕΕ, όπου ο τερ­μα­τι­σμός της κύη­σης είναι νόμι­μος από τη δεκα­ε­τία του 1950 – στις περισ­σό­τε­ρες περι­πτώ­σεις, μέχρι τη 12η εβδο­μά­δα της εγκυμοσύνης.

Το διά­ταγ­μα, που υπέ­γρα­ψε ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Σάντορ Πίντερ, θα τεθεί σε εφαρ­μο­γή από την Πέμ­πτη και σημα­το­δο­τεί την αυστη­ρο­ποί­η­ση των κανόνων.

Το αντι­πο­λι­τευό­με­νο, ακρο­δε­ξιό κόμ­μα Mi Hazank, που ζητού­σε αυτήν την αλλα­γή, εξέ­φρα­σε την ικα­νο­ποί­η­σή του με μια ανα­κοί­νω­ση όπου υπο­στη­ρί­ζε­ται ότι «οι μαμά­δες θα ακούν στο εξής τον χτύ­πο της καρ­διάς του εμβρύ­ου», μολο­νό­τι στο κεί­με­νο του νόμου δεν γίνε­ται ρητή ανα­φο­ρά σε κάτι τέτοιο.

«Για του­λά­χι­στον λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα, το παι­δί εμβρυα­κής ηλι­κί­ας θα μπο­ρεί να ακου­στεί από τη μητέ­ρα, προ­τού να γίνει η άμβλω­ση», ισχυ­ρί­στη­κε επί­σης η βου­λευ­τής Ντό­ρα Ντού­ρο σε μια ανάρ­τη­σή της στο Facebook. Ο νόμος, που ανα­θε­ω­ρή­θη­κε το 1992, «δεν είναι χαραγ­μέ­νος σε μάρ­μα­ρο», συνέ­χι­σε, ευχα­ρι­στώ­ντας τις οργα­νώ­σεις που τάσ­σο­νται «υπέρ της ζωής» για τη στή­ρι­ξή τους. «Γρά­φου­με ιστο­ρία!», πρόσθεσε.

Η Διε­θνής Αμνη­στία από την πλευ­ρά της έκα­νε λόγο για «ανη­συ­χη­τι­κή οπι­σθο­χώ­ρη­ση». Η από­φα­ση αυτή, που ελή­φθη «χωρίς καμία δια­βού­λευ­ση», θα κατα­στή­σει δυσκο­λό­τε­ρη την πρό­σβα­ση στην άμβλω­ση και «θα προ­κα­λέ­σει ακό­μη περισ­σό­τε­ρα τραύ­μα­τα στις γυναί­κες που αντι­με­τω­πί­ζουν ήδη μια δύσκο­λη κατά­στα­ση», είπε ο εκπρό­σω­πός τη μη κυβερ­νη­τι­κής οργά­νω­σης, Άρον Ντεμέτερ.

Στο νέο Σύνταγ­μα της Ουκρα­νί­ας, που τέθη­κε σε ισχύ το 2012, ανα­φέ­ρε­ται ότι η χώρα υπε­ρα­σπί­ζε­ται «τη ζωή του εμβρύ­ου από τη σύλ­λη­ψή του». Λίγους μήνες νωρί­τε­ρα, η κυβέρ­νη­ση του Βίκτορ Όρμπαν χρη­μα­το­δό­τη­σε μια εκστρα­τεία κατά των αμβλώ­σε­ων, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ευρω­παϊ­κά κον­δύ­λια, γεγο­νός που προ­κά­λε­σε την οργή της Ευρω­παϊ­κής Επιτροπής.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο