Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ουζερί Τσιτσάνης», «Χάος», «Και οι Δήμιοι Πεθαίνουν» — Ελεύθερη είσοδος στον «Αιολία» (Σκοπευτήριο Καισαριανής)

Συνε­χί­ζο­νται οι προ­βο­λές από το θερι­νό δημο­τι­κό κινη­μα­το­γρά­φο «Αιο­λία», που λει­τουρ­γεί στην καρ­διά του Άλσους του Σκο­πευ­τη­ρί­ου της Και­σα­ρια­νής (Σολο­μω­νί­δου και Φιλαδελφείας).

Και φέτος, από Δευ­τέ­ρα έως Πέμ­πτη οι προ­βο­λές είναι δωρε­άν, ως ένδει­ξη ουσια­στι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης και ανα­κού­φι­σης μέσα στην κρίση.

Το πρό­γραμ­μα αυτής της βδο­μά­δας έχει ως εξής:

Κυρια­κή 16 Ιού­λη: «Ουζε­ρί Τσι­τσά­νης» (2015), του Μανού­σου Μανου­σά­κη. Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη του 1942 ο Γιώρ­γος δου­λεύ­ει μαζί με το γαμπρό του Τσι­τσά­νη σε ένα ουζε­ρί. Θα ερω­τευ­τεί μια Εβραιο­πού­λα, την Εστρέα. Με τους: Ανδρέ­ας Κων­στα­ντί­νου, Γιάν­νη Στάν­κο­γλου, Βασι­λι­κή Τρουφάκου.

Δευ­τέ­ρα 17 και Τρί­τη 18 Ιού­λη: «Χάος» (1984), των αδερ­φών Ταβιά­νι. Μια εκπλη­κτι­κή, ποι­η­τι­κή ται­νία. Πέντε δια­φο­ρε­τι­κές μετα­ξύ τους ιστο­ρί­ες συν­θέ­τουν μια τοι­χο­γρα­φία της Σικε­λί­ας των αρχών του 20ού αιώ­να, θίγο­ντας θέμα­τα όπως της μετα­νά­στευ­σης, του έρω­τα, της επι­στρο­φής στην πατρι­κή γη… Και όλα αυτά με την υπέ­ρο­χη μου­σι­κή του Ποβιό­νι. Με τους Ομέ­ρο Αντο­νού­τι, Μαρ­γκα­ρί­τα Λοτζάνο.

Τετάρ­τη 19 και Πέμ­πτη 20 Ιού­λη: «Και οι Δήμιοι Πεθαί­νουν» (1943), του Φριτζ Λακγ. Το σενά­ριο είναι των Μπέρ­τολτ Μπρεχτ — Φριτς Λανγκ και η μου­σι­κή του Χανς Αϊσλερ. Η ται­νία είναι βασι­σμέ­νη σε ένα ιστο­ρι­κό γεγο­νός που έλα­βε χώρα στις 27 Μάη του 1942 στην Πρά­γα της Τσε­χο­σλο­βα­κί­ας. Πρό­κει­ται για τη δολο­φο­νία του εγκά­θε­του του ναζι­στι­κού Ράιχ διοι­κη­τή της Πρά­γας, Χάι­ντριχ, γνω­στό­τε­ρου ως «δημί­ου της Πρά­γας». Στην ται­νία ξεχω­ρί­ζει η σύν­θε­ση του Χ. Αϊσλερ «Το Τρα­γού­δι της Κομι­ντέρν» που ντύ­νει το χορω­δια­κό του τέλους υπό τον τίτλο «Ποτέ συνθηκολόγηση».

 

Δεί­τε εδώ ανα­λυ­τι­κά το πρό­γραμ­μα του καλοκαιριού

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο