Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΥΙΕ: «Υπερφόρτωση για τις εταιρείες courier, σημαίνει εξόντωση των εργαζομένων»

«Υπερ­φόρ­τω­ση για τις εται­ρεί­ες courier, σημαί­νει εξό­ντω­ση των εργα­ζο­μέ­νων», τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­σή της η Ομο­σπον­δία Ιδιω­τι­κών υπαλ­λή­λων Ελλά­δος (ΟΥΙΕ).

Οι εται­ρεί­ες courier, που μάλι­στα εντάσ­σο­νται στην λίστα των πλητ­τό­με­νων επι­χει­ρή­σε­ων, ανα­κοί­νω­σαν η μία μετά την άλλη, ότι το δίκτυο τους έχει υπερ­φορ­τω­θεί και δεν μπο­ρεί ν’ αντα­πε­ξέλ­θει στις ανά­γκες τους κατα­να­λω­τι­κού κοι­νού. Απο­λο­γού­νται δε στους πελά­τες τους και ζητούν την κατα­νό­η­ση τους για τις μεγά­λες καθυ­στε­ρή­σεις, προ­σθέ­τει η ΟΥΙΕ.

Ωστό­σο, συμπλη­ρώ­νει η ΟΥΙΕ, η στά­ση τους απέ­να­ντι στους εργα­ζο­μέ­νους τους είναι κάθε άλλο παρά «απο­λο­γη­τι­κή». Οι εργα­ζό­με­νοι στις εται­ρεί­ες courier σηκώ­νουν στις πλά­τες τους την «υπερ­φόρ­τω­ση των συστη­μά­των», εργά­ζο­νται υπε­ρε­ντα­τι­κά κάνο­ντας υπε­ρω­ρί­ες, που πολ­λές φορές παρα­βιά­ζουν το 11ωρο της ξεκού­ρα­σης και ανα­γκά­ζο­νται να κάνουν βάρ­διες για περισ­σό­τε­ρες από 13 ώρες ημε­ρη­σί­ως ή/και για 7 ημέ­ρες συνε­χό­με­να. Ταυ­τό­χρο­να, σημειώ­νει η ΟΥΙΕ, στα δια­χρο­νι­κά ελλι­πή Μέσα Ατο­μι­κής Προ­στα­σί­ας για τον κλά­δο, έρχο­νται να προ­στε­θούν οι ελλι­πείς συν­θή­κες υγιει­νής και ασφά­λειας μέσα στην παν­δη­μία, που, σε συν­δυα­σμό με την υπε­ρε­ντα­τι­κο­ποί­η­ση της δου­λειάς, αυξά­νουν κατα­κό­ρυ­φα την επι­κιν­δυ­νό­τη­τα του επαγγέλματος.

«Στις εται­ρεί­ες courier και στα κατα­στή­μα­τα franchise τους, ανθί­ζουν χρό­νια τώρα η υπο­α­μει­βό­με­νη εργα­σία και οι ελα­στι­κές εργα­σια­κές σχέ­σεις, καθώς οι όροι εργα­σί­ας δεν ρυθ­μί­ζο­νται από κλα­δι­κή Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση Εργα­σί­ας και σε κάποιες από αυτές ούτε από επι­χει­ρη­σια­κή. Στη συγκυ­ρία της παν­δη­μί­ας οι εργα­ζό­με­νοι, οι οποί­οι θα έπρε­πε να προ­στα­τευ­τούν δου­λεύ­ουν σε συν­θή­κες ζού­γκλας», υπογραμμίζει.

Παράλ­λη­λα ανα­φέ­ρει ότι σε αυτές τις συν­θή­κες, το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας δεν μπο­ρεί να «κοι­τά­ει αλλού». Οφεί­λει να προ­στα­τεύ­σει τους εργα­ζό­με­νους με:

Την επι­βο­λή αυξη­μέ­νων μέτρων υγιει­νής και ασφά­λειας (απο­λύ­μαν­ση οχη­μά­των, εγκα­τα­στά­σε­ων και εξο­πλι­σμού, απο­μό­νω­ση και απο­λύ­μαν­ση εμπο­ρευ­μά­των, να δίνεται/προβλέπεται ο χρό­νος στους εργα­ζό­με­νους για ν’ ακο­λου­θή­σουν τα μέτρα ατο­μι­κής προστασίας).

– Τη θεσμο­θέ­τη­ση της ανέ­πα­φης παράδοσης.

– Την αύξη­ση της ετή­σιας κανο­νι­κής άδειας κατά του­λά­χι­στον πέντε (5) ημέρες.

– Τη θεσμο­θέ­τη­ση ημε­ρή­σιου πλα­φόν υπερωριών.

Επί­σης, η ΟΙΥΕ δια­βε­βαιώ­νειό­τι με τα σωμα­τεία μέλη της θ’ ανα­λά­βει κάθε δυνα­τή πρω­το­βου­λία για την προ­ά­σπι­ση των δικαιω­μά­των των συνα­δέλ­φων της και καλεί το κατα­να­λω­τι­κό κοι­νό να στα­θεί με σεβα­σμό και αλλη­λεγ­γύη στον αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων στις εται­ρεί­ες courier, που εργά­ζο­νται μέσα σε πολύ αντί­ξο­ές συνθήκες.

Σκλη­ρός Απρί­λης του 2020μ.Χ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο