Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουκρανία — Ένας χρόνος ιμπεριαλιστικός πόλεμος: Το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή, ενάντια στον πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή

Στις 24 Φλε­βά­ρη 2022, με την απα­ρά­δε­κτη εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία, η σύγκρου­ση ΝΑΤΟ — Ρωσί­ας πέρα­σε σε νέα φάση. Μετά το πρα­ξι­κό­πη­μα του 2014 και την ωμή επέμ­βα­ση των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ στην Ουκρα­νία, αλλά και τη δημιουρ­γία αυτό­νο­μων περιο­χών στα ανα­το­λι­κά της χώρας, που στη­ρί­ζο­νταν πολι­τι­κά και στρα­τιω­τι­κά από τη Ρωσία, στην αντι­πα­ρά­θε­ση με το καθε­στώς του Κιέ­βου και τους δυτι­κούς συμ­μά­χους του, το ξέσπα­σμα του πολέ­μου ήταν το απο­τέ­λε­σμα κλι­μά­κω­σης των αντα­γω­νι­σμών ανά­με­σα στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα, που δεν μπο­ρού­σαν πλέ­ον να συμ­βι­βα­στούν με άλλον τρόπο.

Η έναρ­ξη του πολέ­μου βρή­κε το ΚΚΕ σε ετοι­μό­τη­τα να πρω­το­στα­τή­σει στην οργά­νω­ση της πάλης του λαού ενά­ντιά του και ενά­ντια στην ελλη­νι­κή εμπλο­κή. Αλλά να δώσει με επι­τυ­χία και την αντι­πα­ρά­θε­ση με την κυβέρ­νη­ση και τις αστι­κές πολι­τι­κές δυνά­μεις, που συντο­νί­στη­καν αμέ­σως με την ευρω­α­τλα­ντι­κή προ­πα­γάν­δα, συγκα­λύ­πτο­ντας τις πραγ­μα­τι­κές αιτί­ες και τον χαρα­κτή­ρα του πολέ­μου, βάζο­ντας τον λαό να δια­λέ­ξει ιμπεριαλιστή.

Σημα­ντι­κή συμ­βο­λή σ’ αυτήν τη μάχη είχε και ο «Ριζο­σπά­στης», καλύ­πτο­ντας καθη­με­ρι­νά τις εξε­λί­ξεις, φιλο­ξε­νώ­ντας πλού­σια αρθρο­γρα­φία και απο­κα­λύ­πτο­ντας σοβα­ρές πτυ­χές του πολέ­μου και της ελλη­νι­κής εμπλο­κής. Γι’ αυτό στο αφιέ­ρω­μα για τον έναν χρό­νο του πολέ­μου, παρου­σιά­ζου­με στις επό­με­νες σελί­δες 11 απο­κα­λυ­πτι­κά δημο­σιεύ­μα­τα της εφη­με­ρί­δας μας σχε­τι­κά με τον πόλε­μο και την ελλη­νι­κή εμπλο­κή, που προ­κά­λε­σαν ευρύ­τε­ρο ενδια­φέ­ρον και αντιδράσεις.

* * *

Τη μέρα που ξέσπα­σε ο πόλε­μος, σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημεί­ω­νε μετα­ξύ άλλων ότι «το εύφλε­κτο υλι­κό συσ­σω­ρευό­ταν στα­δια­κά εδώ και χρό­νια στην περιο­χή», ότι ανε­ξάρ­τη­τα απ’ τα προ­σχή­μα­τα «η πολε­μι­κή σύγκρου­ση στην Ουκρα­νία είναι το απο­τέ­λε­σμα της όξυν­σης των αντα­γω­νι­σμών ανά­με­σα στα δύο αντι­μα­χό­με­να στρα­τό­πε­δα, με επί­κε­ντρο πρώ­τα απ’ όλα τις σφαί­ρες επιρ­ρο­ής, τα μερί­δια των αγο­ρών, τις πρώ­τες ύλες, τα ενερ­γεια­κά σχέ­δια και τους δρό­μους μετα­φο­ράς, αντα­γω­νι­σμοί που δεν μπο­ρούν να επι­λυ­θούν πλέ­ον με διπλω­μα­τι­κά — πολι­τι­κά μέσα και εύθραυ­στους συμβιβασμούς».

Κατο­νό­μα­ζε τους ενό­χους, απ’ τη μία ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, «που στη­ρί­ζουν την αντι­δρα­στι­κή κυβέρ­νη­ση του Κιέ­βου, τους παρα­στρα­τιω­τι­κούς μηχα­νι­σμούς και τις φασι­στι­κές ομά­δες της Ουκρα­νί­ας και που εδώ και χρό­νια προ­ω­θούν τις θέσεις τους (διεύ­ρυν­ση του ΝΑΤΟ με χώρες της Ανα­το­λι­κής Ευρώ­πης, αντι­πυ­ραυ­λι­κή ασπί­δα κ.λπ.), με στό­χο την οικο­νο­μι­κή, πολι­τι­κή και στρα­τιω­τι­κή περι­κύ­κλω­ση της Ρωσί­ας» και, από την άλλη, «η καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία, που προ­ω­θεί τα δικά της σχέ­δια καπι­τα­λι­στι­κής ενο­ποί­η­σης χωρών της πρώ­ην ΕΣΣΔ και που τα τελευ­ταία χρό­νια προ­χώ­ρη­σε στην έντα­ξη της Κρι­μαί­ας στη Ρωσι­κή Ομο­σπον­δία και πρό­σφα­τα στην ανα­γνώ­ρι­ση της “ανε­ξαρ­τη­σί­ας” των λεγό­με­νων “Λαϊ­κών Δημο­κρα­τιών” του Ντο­νιέ­τσκ και του Λουγκάνσκ».

«Θύμα­τα», σημεί­ω­νε, «για μια ακό­μη φορά οι λαοί των εμπλε­κό­με­νων χωρών και όχι μόνο, αφού οι οικο­νο­μι­κές και γεω­πο­λι­τι­κές προ­ε­κτά­σεις αυτής της σύγκρου­σης επη­ρε­ά­ζουν τους λαούς όλου του κόσμου». Με την ανα­κοί­νω­ση εκεί­νη το ΚΚΕ επι­σή­μα­νε τις ευθύ­νες των ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων δια­χρο­νι­κά για τη συμ­με­το­χή στους «ιμπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς, με στό­χο τη γεω­στρα­τη­γι­κή ανα­βάθ­μι­ση της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης», η οποία εκθέ­τει τον λαό σε ανυ­πο­λό­γι­στους κιν­δύ­νους και σημεί­ω­νε: «Η εργα­τι­κή — λαϊ­κή πάλη πρέ­πει να χαρά­ξει αυτο­τε­λή γραμ­μή, μακριά από όλα τα αστι­κά και ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέδια».

* * *

Με το σύν­θη­μα «Συνα­γερ­μός! Οχι στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο! Καμία εμπλο­κή!», απ’ τις δυνά­μεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν και οι πρώ­τες κινη­το­ποι­ή­σεις την Παρα­σκευή 25 Φλε­βά­ρη σε Αθή­να, Θεσ­σα­λο­νί­κη και άλλες πόλεις της χώρας. Στην Αθή­να η συγκέ­ντρω­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στη ρωσι­κή πρε­σβεία και ακο­λού­θη­σε πορεία προς την αμε­ρι­κά­νι­κη πρεσβεία.

Στις 12 Μάρ­τη 2022 δημο­σιο­ποι­ή­θη­κε Από­φα­ση της ΚΕ του ΚΚΕ για τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία, όπου σημειω­νό­ταν μετα­ξύ άλλων: «Η πολε­μι­κή σύγκρου­ση στην Ουκρα­νία πυρο­δο­τεί επι­κίν­δυ­νες εξε­λί­ξεις για τους λαούς της Ευρώ­πης, για όλο τον κόσμο, μετά τη ρωσι­κή εισβο­λή, καθώς ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός αντα­γω­νι­σμός εισέρ­χε­ται σε νέα φάση. Ο κίν­δυ­νος μιας πιο γενι­κευ­μέ­νης πολε­μι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης είναι σήμε­ρα πιο ορα­τός από κάθε ανά­λο­γη κατά­στα­ση (…) Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, με ουσια­στι­κή συναί­νε­ση των ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, κλι­μα­κώ­νει την εμπλο­κή της χώρας που γίνε­ται θύτης και ο λαός μας θύμα (…) Καμιά εμπλο­κή! Να μην πλη­ρώ­σει ο λαός τον πόλε­μο! Αυτό είναι το πατριω­τι­κό και διε­θνι­στι­κό καθή­κον. Ανοί­γου­με τον δρό­μο για να δώσει τη διέ­ξο­δο η εργα­τι­κή — λαϊ­κή πάλη!».

Την Παρα­σκευή 1 Απρί­λη πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην Αθή­να μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και τη συμ­με­το­χή της Ελλά­δας σε αυτόν, στο Σύνταγ­μα, με ομι­λη­τή τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κουτσούμπα.

Το ΚΚΕ ήταν επί­σης το μόνο κόμ­μα που αρνή­θη­κε να παρα­στεί στην ειδι­κή συνε­δρί­α­ση της Βου­λής την Πέμ­πτη 7 Απρί­λη, στην οποία απευ­θύν­θη­κε με βιντε­ο­σκο­πη­μέ­νο μήνυ­μά του ο Ουκρα­νός Πρό­ε­δρος, Β. Ζελέν­σκι, έπει­τα από πρό­σκλη­ση της κυβέρ­νη­σης. Η εμφά­νι­ση μαζί με αυτόν και στρα­τιω­τι­κών του ναζι­στι­κού Τάγ­μα­τος του Αζόφ δικαί­ω­σε τη στά­ση του ΚΚΕ. Σε επι­στο­λή του προς τον πρό­ε­δρο της Βου­λής το ΚΚΕ σημεί­ω­σε ότι «η στά­ση αυτή είναι η μεγα­λύ­τε­ρη ένδει­ξη αλλη­λεγ­γύ­ης προς τον ουκρα­νι­κό λαό, ο οποί­ος για να βγει πραγ­μα­τι­κά νικη­τής θα πρέ­πει να απαλ­λα­γεί τόσο από τη ρωσι­κή εισβο­λή όσο και από κυβερ­νή­σεις τύπου Ζελέν­σκι, που τον σέρ­νουν στο σφα­γείο των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών και πολέμων».

* * *

Αμε­σες ήταν οι πρω­το­βου­λί­ες και στο Διε­θνές Κομ­μου­νι­στι­κό Κίνη­μα: Το ΚΚΕ, μαζί με το ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων Ισπα­νί­ας, το ΚΚ Μεξι­κού, το ΚΚ Τουρ­κί­ας, πήρε την πρω­το­βου­λία για την έκδο­ση Κοι­νής Ανα­κοί­νω­σης των ΚΚ, την οποία υπέ­γρα­ψαν 44 ΚΚ και 30 Κομ­μου­νι­στι­κές Νεο­λαί­ες απ’ όλο τον κόσμο. Αντι­προ­σω­πεί­ες του Κόμ­μα­τος συμ­με­τεί­χαν επί­σης σε αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις και εκδη­λώ­σεις που οργά­νω­σαν Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα σε άλλες χώρες. Το ζήτη­μα του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου βρέ­θη­κε στο επί­κε­ντρο των παρεμ­βά­σε­ων και της Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ.

Παράλ­λη­λα, το ΚΚΕ βρέ­θη­κε στο πλάι των Ουκρα­νών προ­σφύ­γων που έφτα­σαν στη χώρα μας. Εκα­νε παρεμ­βά­σεις για να παρ­θούν όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα, να αντι­με­τω­πι­στούν τα προ­βλή­μα­τα, με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης, για τη φιλο­ξε­νία των προ­σφύ­γων σε ανθρώ­πι­νες συν­θή­κες, την πλή­ρη υγειο­νο­μι­κή κάλυ­ψή τους, την εκπαί­δευ­ση των προ­σφυ­γό­που­λων και την κάλυ­ψη όλων των ανα­γκών τους. Ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος ήταν στο επί­κε­ντρο και του Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» τον περα­σμέ­νο Σεπτέμ­βρη, όπου χιλιά­δες νέοι υπο­δέ­χτη­καν με ενθου­σια­σμό τα μηνύ­μα­τα μετα­ξύ άλλων της Νεο­λαι­ί­στι­κης Πτέ­ρυ­γας της Ενω­σης Κομ­μου­νι­στών Ουκρα­νί­ας και της Επα­να­στα­τι­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Ενω­σης Νεο­λαί­ας Ρωσί­ας (μπολ­σε­βί­κοι).

«Ριζο­σπά­στης του Σαββατοκύριακου»

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο