Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουκρανία-Ανατολική Ευρώπη: Κλιμακώνεται επικίνδυνα η αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας

Kλι­μα­κώ­νε­ται επι­κίν­δυ­να η αντι­πα­ρά­θε­ση ανά­με­σα στις δυνά­μεις του Ευρω­α­τλα­ντι­σμού και την Ρωσία. Ένα 24ωρο μετά την συνά­ντη­ση των ΥΠΕΞ ΗΠΑ — Ρωσί­ας, από την οποία δεν προ­έ­κυ­ψε κανέ­να σημά­δι εκτό­νω­σης, όλες οι κινή­σεις μαρ­τυ­ρούν την κρι­σι­μό­τη­τα της κατά­στα­σης, όπως τα σενά­ρια για απο­μά­κρυν­ση από το Κίε­βο, των οικο­γε­νειών των δυτι­κών διπλωματών.

Με επί­κε­ντρο την Ουκρα­νία υπάρ­χει έντο­νη στρα­τιω­τι­κή κινη­τι­κό­τη­τα, ωστό­σο, το «θερ­μό μέτω­πο» εκτεί­νε­ται σε μια πολύ ευρύ­τε­ρη περιο­χή που περι­λαμ­βά­νει την Αν. Ευρώ­πη, τη Βαλ­τι­κή, τη Μαύ­ρη Θάλασ­σα, με βάση και τα αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κά σχέ­δια περι­κύ­κλω­σης της Ρωσίας.

Η εφη­με­ρί­δα «Bild» μετέ­δω­σε ότι το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Γερ­μα­νί­ας επε­ξερ­γά­ζε­ται σχέ­διο απο­μά­κρυν­σης των οικο­γε­νειών των εργα­ζο­μέ­νων στη γερ­μα­νι­κή πρε­σβεία στην Ουκρα­νία, για την περί­πτω­ση που η έντα­ση με τη Ρωσία κλι­μα­κω­θεί περαιτέρω.

Αντί­στοι­χες ενέρ­γειες γίνο­νται και από άλλες δυτι­κές κυβερ­νή­σεις. Σύμ­φω­να, μάλι­στα, με αμε­ρι­κα­νι­κά ΜΜΕ, οι οικο­γέ­νειες των εργα­ζο­μέ­νων στην πρε­σβεία των ΗΠΑ στο Κίε­βο έχουν ήδη λάβει οδη­γί­ες να ξεκι­νή­σουν την απο­χώ­ρη­σή τους από τη Δευτέρα.

Πάντως, οι εξε­λί­ξεις, τα παζά­ρια και οι διερ­γα­σί­ες είναι σύν­θε­τες, καθώς στον ευρω­α­τλα­ντι­κό άξο­να υπάρ­χουν αντι­θέ­σεις για τη στά­ση απέ­να­ντι στη Ρωσία, παρά την εμφα­νή προ­σπά­θεια των ΗΠΑ να «μπε­το­νά­ρουν» το δυτι­κό στρατόπεδο.

Το Βερο­λί­νο εξα­κο­λου­θεί να απορ­ρί­πτει το ουκρα­νι­κό αίτη­μα για παρά­δο­ση όπλων. «Η σοβα­ρό­τη­τα της κατά­στα­σης απαι­τεί άμε­ση επα­νε­ξέ­τα­ση και αλλα­γή πορεί­ας από τον κυβερ­νη­τι­κό συνα­σπι­σμό στο θέμα της παρά­δο­σης όπλων στην Ουκρα­νία», δήλω­σε ο Ουκρα­νός πρέ­σβης στο Βερο­λί­νο Άντρι Μέλ­νικ, για να λάβει απά­ντη­ση από την υπουρ­γό ‘Αμυ­νας Κρι­στί­νε Λάμπρεχτ, η οποία, σε συνέ­ντευ­ξή της στην Welt am Sonntag δήλω­σε ότι «οι παρα­δό­σεις όπλων δεν θα βοη­θού­σαν αυτή τη στιγμή».

Πάντως, η ίδια πρό­σθε­σε ότι τον επό­με­νο μήνα το Βερο­λί­νο θα παρα­δώ­σει στο Κίε­βο «πλή­ρες νοσο­κο­μείο πεδί­ου, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της απα­ραί­τη­της εκπαί­δευ­σης, με πλή­ρη χρη­μα­το­δό­τη­ση της Γερ­μα­νί­ας για 5,3 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ».

Οξύνεται και ο ενεργειακός ανταγωνισμός

Πλευ­ρά αυτών των διερ­γα­σιών είναι και οι κινή­σεις που γίνο­νται στον ενερ­γεια­κό τομέα, όπου ευρω­παϊ­κές χώρες όπως η Γερ­μα­νία εξαρ­τώ­νται σε σημα­ντι­κό βαθ­μό από το Ρωσι­κό φυσι­κό αέριο.

Η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση βρί­σκε­ται σε συνο­μι­λί­ες με τους εταί­ρους της για την δυνα­τό­τη­τα αύξη­σης της προ­μή­θειας φυσι­κού αερί­ου, δήλω­σε η ευρω­παία επί­τρο­πος Ενέρ­γειας Κάντρι Σίμ­σον μετά την συνά­ντη­ση με τους ευρω­παί­ους υπουρ­γούς Ενέρ­γειας σήμε­ρα στην Γαλλία.

Η πλευ­ρά της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης κατη­γο­ρεί την Ρωσία ότι έχει μειώ­σει την ροή του φυσι­κού αερί­ου προς την Ευρώ­πη, γεγο­νός που έχει σοβα­ρή αντα­νά­κλα­ση στις τιμές. Η Μόσχα αρνεί­ται κάτι τέτοιο.

Η επί­τρο­πος δήλω­σε ότι θα συμ­με­τά­σχει σε δια­σκέ­ψεις στο Αζερ­μπαϊ­τζάν και τις ΗΠΑ τον Φλε­βά­ρη, για να συζη­τή­σεις τρό­πους για την αύξη­ση της τρο­φο­δο­σί­ας της Ευρώ­πης. Φυσι­κά, ο στό­χος δεν είναι μόνο η αύξη­ση της προ­μή­θειας, αλλά πρω­τί­στως η απε­ξάρ­τη­ση από το ρωσι­κό φυσι­κό αέριο, που δια­κα­ώς επι­θυ­μούν οι ΗΠΑ.

Οι υπουρ­γοί Ενέρ­γειας της ΕΕ συνα­ντή­θη­καν στην Αμιέν για να συζη­τή­σουν τις συν­θή­κες «αβε­βαιό­τη­τας» που επι­κρα­τούν στην αγο­ρά λόγω της ουκρα­νι­κής κρί­σης και της σημα­ντι­κής μεί­ω­σης των ροών από την Ρωσία τους τελευ­ταί­ους μήνες, δήλω­σε η επίτροπος.

«Το μήνυ­μά μου είναι ότι η Ευρώ­πη έχει μία ισχυ­ρή και καλά δια­φο­ρο­ποι­η­μέ­νη υπο­δο­μή φυσι­κού αερί­ου και σαφείς δια­δι­κα­σί­ες αλλη­λεγ­γύ­ης σε περί­πτω­ση ανά­γκης», είπε. «Αλλά οφεί­λου­με να παρα­μεί­νου­με σε υψη­λή επι­φυ­λα­κή, να βελ­τιώ­σου­με την ετοι­μό­τη­τα ένα­ντι των κιν­δύ­νων και να ενι­σχύ­σου­με την αλλη­λεγ­γύη μετα­ξύ κρα­τών μελών», πρόσθεσε.

Η Κάντρι Σίμ­σον επε­σή­μα­νε την πρό­τα­ση της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής, η οποία παρου­σιά­σθη­κε τον Δεκέμ­βρη και προ­βλέ­πει την ανα­θε­ώ­ρη­ση των κανό­νων προ­μή­θειας φυσι­κού αερί­ου για την βελ­τί­ω­ση του συντο­νι­σμού μετα­ξύ των χωρών μελών ως προς την δημιουρ­γία αποθεμάτων.

«Στό­χος είναι η επί­τευ­ξη απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρης χρή­σης των δυνα­το­τή­των απο­θή­κευ­σης και η δια­σφά­λι­ση επαρ­κών επι­πέ­δων απο­θε­μά­των», σημεί­ω­σε. «Αλλά…η μόνη διαρ­κής λύση στην εξάρ­τη­σή μας από τα ορυ­κτά καύσιμα…είναι η ολο­κλή­ρω­ση της πρά­σι­νης μετά­βα­σης», διε­μή­νυ­σε, καθώς απο­τε­λεί στρα­τη­γι­κή επι­λο­γή της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης να προ­ω­θη­θούν οι «πρά­σι­νες» μπίζ­νες όπου τα ευρω­παϊ­κά μονο­πώ­λια έχουν πλεονέκτημα.

902.gr / ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το ΚΚΕ για την επι­κίν­δυ­νη αντι­πα­ρά­θε­ση ΗΠΑ-Ρωσί­ας στην Ουκρανία

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο