Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουκρανία: Απαγορεύτηκε δια νόμου η δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος — Δεσμεύτηκε η περιουσία του

Άλλο ενα επει­σό­διο στο σήριαλ αντι­κομ­μου­νι­στι­κών διώ­ξε­ων που λαμ­βά­νουν χώρα στην Ουκρα­νία ήρθε να προ­στε­θεί χθες. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, με σχε­τι­κή του από­φα­ση, το Όγδοο Διοι­κη­τι­κό Εφε­τείο του Κιέ­βου επι­κύ­ρω­σε την προει­λημ­μέ­νη από­φα­ση πλή­ρους απα­γό­ρευ­σης της δρά­σης του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ουκρανίας.

Σε ανα­κοί­νω­ση του δικα­στη­ρί­ου ανα­φέ­ρε­ται: «Το δικα­στή­ριο ικα­νο­ποί­η­σε το αίτι­μα του υπουρ­γεί­ου Δικαιο­σύ­νης της Ουκρα­νί­ας. Οι δρα­στη­ριό­τη­τες του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ουκρα­νί­ας απα­γο­ρεύ­θη­καν. Η περιου­σία, τα χρη­μα­τι­κά απο­θέ­μα­τα και άλλα περιου­σια­κά στοι­χεία του κόμ­μα­τος, τα κεντρι­κά, περι­φε­ρεια­κά γρα­φεία και άλλες δομές του κόμ­μα­τος μετα­φέρ­θη­καν στην ιδιο­κτη­σία του κράτους».

Η εν λόγω από­φα­ση του διοι­κη­τι­κού εφε­τεί­ου έρχε­ται ουσια­στι­κά να επι­κυ­ρώ­σει νομι­κά την πλή­ρη απα­γό­ρευ­ση κάθε δρά­σης του ΚΚ Ουκρα­νί­ας που εφαρ­μό­ζε­ται από το 2015, στο πλαί­σιο του δια­βό­η­του νόμου περί «απο­κομ­μου­νι­στι­κο­ποί­η­σης» της κυβέρ­νη­σης Ποροσένκο.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι το 2019 η Κεντρι­κή Εκλο­γι­κή Επι­τρο­πή απα­γό­ρευ­σε στον Πρώ­το Γραμ­μα­τέα του ΚΚ Ουκρα­νί­ας Πέτρο Σιμο­νέν­κο να θέσει υπο­ψη­φιό­τη­τα για τις προ­ε­δρι­κές εκλογές.

Η από­φα­ση αυτή έρχε­ται σε μια περί­ο­δο που βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη η δίκη-παρω­δία των δυο νεα­ρών κομ­μου­νι­στών, Μιχα­ήλ και Αλε­ξά­ντερ Κονο­νό­βιτς, οι οποί­οι συνε­λή­φθη­σαν από τις αντι­δρα­στι­κές ουκρα­νι­κές αρχές τον περα­σμέ­νο Μάρ­τιο εξαι­τί­ας των πολι­τι­κών τους ιδεών.

Πηγή: idcommunism.com

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο