Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουκρανία: Ελεύθεροι αφέθηκαν οι αδελφοί Κονονόβιτς — Βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό

Ελεύ­θε­ροι έπει­τα από σχε­δόν 9 μήνες φυλά­κι­σης αφέ­θη­καν οι Μιχα­ήλ και Αλε­ξά­ντερ Κονο­νό­βιτς, αμφό­τε­ροι μέλη της Λενι­νι­στι­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Ένω­σης Νεο­λαί­ας της Ουκρα­νί­ας που είχαν συλ­λη­φθεί από τις αντι­δρα­στι­κές αρχές του Κιέ­βου τον περα­σμέ­νη Μάρτη.

Σύμ­φω­να με το λευ­κο­ρω­σι­κό πόρ­ταλ «sb.by», τα δύο αδέρ­φια έχουν τεθεί σε κατ’ οίκον περιο­ρι­σμό, φέρο­ντας ηλε­κτρο­νι­κό πομπό στον αστρά­γα­λο προ­κει­μέ­νου να ελέγ­χε­ται κάθε κίνη­σή τους, ενώ  η επό­με­νη ακρό­α­ση έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί για τις 14 Δεκέμβρη.

Σύμ­φω­να με την συντά­κτρια του «sb.by», είναι πολύ πιθα­νό οι ουκρα­νι­κές αρχές να μην κατά­φε­ραν να «δέσουν», όπως θα ήθε­λαν, το κατα­σκευα­σμέ­νο κατη­γο­ρη­τή­ριο με απο­τέ­λε­σμα να ανα­γκα­στούν στην προ­σω­ρι­νή απε­λευ­θέ­ρω­ση των Κονο­νό­βιτς προ­κει­μέ­νου να ξανα­δούν τα στοι­χεία. Σημειώ­νε­ται ότι σε αρκε­τές δικα­στι­κές ακρο­ά­σεις, μάρ­τυ­ρες κατη­γο­ρί­ας που είχαν αναγ­γελ­θεί δεν εμφανίστηκαν.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο Α’ Γραμ­μα­τέ­ας της Λενι­νι­στι­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Ενω­σης Νεο­λαί­ας της Ουκρα­νί­ας, Μιχα­ήλ Κονο­νό­βιτς και ο αδελ­φός του Αλε­ξά­ντερ συνε­λή­φθη­σαν αναί­τια από τις ουκρα­νι­κές αρχές στις 7 Μάρ­τη, στο πλαί­σιο των αντι­κομ­μου­νι­στι­κών διώ­ξε­ων και απα­γο­ρεύ­σε­ων που εντεί­νο­νται εδώ και χρό­νια στη χώρα. Και οι δύο τους είναι στε­λέ­χη του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ουκρα­νί­ας, το οποίο έχει τεθεί εκτός νόμου με βάση την αντι­κομ­μου­νι­στι­κή νομο­θε­σία του 2014 που ισχύ­ει στη χώρα.

Πηγή: idcommunism.com

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο