Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουκρανία: Κατηγορεί την Ρωσία για χρήση όπλων φωσφόρου στο Ντονμπάς

Για χρή­ση όπλων φωσφό­ρου στο χωριό Σολο­βιό­βε της ανα­το­λι­κής Ουκρα­νί­ας κατη­γο­ρεί τα ρωσι­κά στρα­τεύ­μα­τα η Ουκρανία.

Ενώ ο φώσφο­ρος δεν κατα­τάσ­σε­ται ως χημι­κό όπλο σύμ­φω­να με τη Σύμ­βα­ση για τα Χημι­κά Όπλα, η χρή­ση του ως εμπρη­στι­κό όπλο κοντά σε αμά­χους είναι παρά­νο­μη, σημειώ­νει το BBC.

Οι ρωσι­κές δυνά­μεις βομ­βάρ­δι­σαν επί­σης και πάλι το χωριό Λαστό­κι­νε, προ­κα­λώ­ντας ζημιές σε μια κατοι­κία και ένα κατά­στη­μα, δήλω­σε ο επι­κε­φα­λής της περι­φε­ρεια­κής στρα­τιω­τι­κής διοί­κη­σης του Ντο­νέ­τσκ, Πάβλο Κιρι­λέν­κο. στην υπη­ρε­σία μηνυ­μά­των Telegram.

Σύμ­φω­να με τον ίδιο, οι Ρώσοι στό­χευ­σαν το Αβντίβ­κα με εκτο­ξευ­τές πολ­λα­πλών ρου­κε­τών Grad τη νύχτα, ακο­λου­θού­με­νοι από αερο­πο­ρι­κή επι­δρο­μή και περαι­τέ­ρω βομ­βαρ­δι­σμούς το πρωί. Πρό­σθε­σε ότι υπέ­στη­σαν ζημιές κατοι­κί­ες και πολι­τι­κές υποδομές.

Η Μόσχα έχει στρέ­ψει σε μεγά­λο βαθ­μό το στρα­τιω­τι­κό της ενδια­φέ­ρον στις ανα­το­λι­κές πολι­τεί­ες του Ντο­νέ­τσκ και του Λου­χάνσκ, γνω­στές ως περιο­χή του Ντονμπάς.

Πηγή: BBC

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο