Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουκρανία: Κλιμακώνεται συνεχώς η ιμπεριαλιστική σύγκρουση ‑εκατόμβες νεκρών

Οι σημαντικότερες εξελίξεις της 30ης μέρας του πολέμου 

Με σφο­δρές συγκρού­σεις στο στρα­τιω­τι­κό πεδίο συνε­χί­στη­κε η 30η ημέ­ρα του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου, ενώ σημα­ντι­κές ήταν οι εξε­λί­ξεις και σε ότι αφο­ρά τις διερ­γα­σί­ες σε επί­πε­δο ιμπε­ρια­λι­στι­κών οργα­νι­σμών, και συγκε­κρι­μέ­να οι Σύνο­δοι Κορυ­φής του ΝΑΤΟ, της G7 και της ΕΕ.

Συνε­χί­στη­καν οι μάχες σε Ίζιουμ και τα βορειο­α­να­το­λι­κά προ­ά­στια του Κιέ­βου. Εκρή­ξεις σημειώ­θη­καν στο λιμά­νι του Μπερ­ντιάνσκ. Πάνω από 1000 οι νεκροί άμα­χοι, σύμ­φω­να με τον ΟΗΕ.

Η ΕΕ διπλα­σιά­ζει τη στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια προς την Ουκρα­νία. Η Γερ­μα­νία επι­τα­χύ­νει τις δια­δι­κα­σί­ες για τις παρα­δό­σεις όπλων στη Ουκρα­νία. Η Βρε­τα­νία στέλ­νει άλλους 6.000 αντιαρ­μα­τι­κούς πυραύ­λους στην Ουκρανία

Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα στις Βρυ­ξέλ­λες η Σύνο­δος κορυ­φής του ΝΑΤΟ, που ενέ­κρι­νε την απο­στο­λή επι­πλέ­ον στρα­τευ­μά­των στην ανα­το­λι­κή του πτέ­ρυ­γα, με τέσ­σε­ρις μονά­δες μάχης, στη Βουλ­γα­ρία, την Ουγ­γα­ρία, τη Ρου­μα­νία και τη Σλοβακία.

Στη σύνο­δο συμ­με­τεί­χε και ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν, ο οποί­ος σε συνέ­ντευ­ξή του είπε μετα­ξύ άλλων ότι οι ΗΠΑ »θα απα­ντή­σουν» αν η Ρωσία χρη­σι­μο­ποι­ή­σει χημι­κά όπλα.

Σε εξέ­λι­ξη είναι και η Σύνο­δος Κορυ­φής της ΕΕ, με τους 27 ηγέ­τες να εμφα­νί­ζο­νται διχα­σμέ­νοι για το ενδε­χό­με­νο επι­βο­λής νέων κυρώ­σε­ων στη Ρωσία.

Από την άλλη, οι ΗΠΑ ανα­κοί­νω­σαν νέες κυρώ­σεις κατά βου­λευ­τών και στρα­τιω­τι­κών εται­ρειών της Ρωσίας.

Οι ΗΠΑ κήρυ­ξαν οικο­νο­μι­κό πόλε­μο στη Ρωσία, είπε η εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Εξωτερικών.

Από την πλευ­ρά της η Κίνα απέρ­ρι­ψε ξανά τις αμε­ρι­κα­νι­κές κατη­γο­ρί­ες ότι ενι­σχύ­ει στρα­τιω­τι­κά τη Ρωσία και ζήτη­σε έρευ­να για τα αμε­ρι­κα­νι­κά βιο­λο­γι­κά εργα­στή­ρια, τα οποία χαρα­κτή­ρι­σε «απει­λή» για την παγκό­σμια ασφάλεια.

Οι σημαντικότερες εξελίξεις ενώ μπαίνουμε στην 31η ημέρα του πολέμου…

Οι έντο­νες μάχες συνε­χί­ζο­νται σε διά­φο­ρες κατευ­θύν­σεις γύρω από το Κίε­βο, στη Μαριού­πο­λη, στην Ιζιούμ και στο Χάρκοβο.

Συνε­χί­ζε­ται η Σύνο­δος Κορυ­φής της ΕΕ. Χθες οι 27 ηγέ­τες απο­φά­σι­σαν μεί­ω­ση εξάρ­τη­σης» από τη ρωσι­κή Ενέρ­γεια και ενί­σχυ­ση της «συνερ­γα­σί­ας» στο πλαί­σιο του ΝΑΤΟ αλλα δεν συμ­φώ­νη­σαν στην επι­βο­λή νέων κυρώ­σε­ων στη Ρωσία.

Οι 27 κατη­γό­ρη­σαν επί­σης τη Ρωσία για «εγκλή­μα­τα πολέμου»

Η Σύνο­δος κορυ­φής του ΝΑΤΟ ενέ­κρι­νε χθες την απο­στο­λή επι­πλέ­ον στρα­τευ­μά­των στην ανα­το­λι­κή του πτέ­ρυ­γα, με τέσ­σε­ρις μονά­δες μάχης, στη Βουλ­γα­ρία, την Ουγ­γα­ρία, τη Ρου­μα­νία και τη Σλοβακία.

«Επι­κίν­δυ­να» και «απο­στα­θε­ρο­ποι­η­τι­κά» χαρα­κτή­ρι­σε η Ρωσία τα σχέ­δια του NATO στην ανα­το­λι­κή του πτέρυγα

Στην Πολω­νία θα βρε­θεί σήμε­ρα ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Τζο Μπάι­ντεν, ο οποί­ος χθες είπε ότι οι ΗΠΑ »θα απα­ντή­σουν» αν η Ρωσία χρη­σι­μο­ποι­ή­σει χημι­κά όπλα.

Κοντά στα πολω­νο-ουκρα­νι­κά σύνο­ρα ο Μπάιντεν
Ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν θα μετα­βεί σήμε­ρα στην πόλη Ζέτσ­νο, περί­που 80 χιλιό­με­τρα από τα σύνο­ρα της Ουκρανίας,…

Η ΕΕ κατη­γο­ρεί τη Ρωσία για «εγκλή­μα­τα πολέμου»
Η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση κατη­γό­ρη­σε τη Ρωσία πως δια­πράτ­τει εγκλή­μα­τα πολέ­μου στην Ουκρα­νία, με την τελι­κή ανα­κοί­νω­ση της Συνό­δου Κορυ­φής στις Βρυξέλλες…

Ο επι­κε­φα­λής των ρωσό­φω­νων του Ντο­νέ­τσκ υπο­στη­ρί­ζει ότι βρί­σκε­ται στη Μαριού­πο­λη

Πάνω από 3.000 άμα­χοι εγκα­τέ­λει­ψαν σήμε­ρα τις πολιορ­κη­μέ­νες πόλεις της Ουκρα­νί­ας, σύμ­φω­να με το Κίεβο
Συνο­λι­κά 3.343 πολί­τες εγκα­τέ­λει­ψαν σήμε­ρα τις πολιορ­κη­μέ­νες πόλεις της Ουκρα­νί­ας μέσω ανθρω­πι­στι­κών δια­δρό­μων, όπως δήλω­σε κορυ­φαία αξιωματούχος…

«Επι­κίν­δυ­να» και «απο­στα­θε­ρο­ποι­η­τι­κά» χαρα­κτή­ρι­σε η Ρωσία τα σχέ­δια του NATO στην ανα­το­λι­κή του πτέρυγα
Η διπλω­μα­τία της Ρωσί­ας κατα­φέρ­θη­κε με σφο­δρό­τη­τα την Πέμ­πτη ενα­ντί­ον των σχε­δί­ων του NATO για τη συγκρό­τη­ση τεσ­σά­ρων επι­πλέ­ον πολυ­ε­θνι­κών μάχιμων…

Περιο­ρι­σμό της δυνα­τό­τη­τας της Ρωσί­ας να αξιο­ποιεί τα απο­θέ­μα­τά της σε χρυ­σό απο­φά­σι­σαν οι G7
Μέτρα με στό­χο να περιο­ρί­σουν τη δυνα­τό­τη­τα της Ρωσί­ας να αξιο­ποιεί το από­θε­μά της σε χρυ­σό απο­φά­σι­σαν οι ηγέ­τες της G7, που συνε­δρί­α­σαν σήμε­ρα στις…

«Μεί­ω­ση εξάρ­τη­σης» από τη ρωσι­κή Ενέρ­γεια και ενί­σχυ­ση της «συνερ­γα­σί­ας» στο πλαί­σιο του ΝΑΤΟ απο­φά­σι­σαν ΕΕ και ΗΠΑ
Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες συζή­τη­σαν για συνερ­γα­σία σχε­τι­κά με τη μεί­ω­ση της εξάρ­τη­σης από τα ρωσι­κά ορυ­κτά καύ­σι­μα, επι­τά­χυν­ση της…

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο