Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουκρανία: Μάχες στο Τσέρνομπιλ — Σταθμοί του μετρό στο Κίεβο θα χρησιμοποιηθούν ως καταφύγια

Ρωσι­κά στρα­τεύ­μα­τα από την πλευ­ρά της Λευ­κο­ρω­σί­ας εισήλ­θαν σήμε­ρα σε μια περιο­χή κοντά στο πρώ­ην πυρη­νι­κό εργο­στά­σιο του Τσέρ­νο­μπιλ, έγι­νε γνω­στό από έναν σύμ­βου­λο του ουκρα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών, καθώς συνε­χί­ζο­νται οι μάχες στη χώρα, μετα­δί­δει το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Reuters.

Από την πλευ­ρά του, το Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο κάνει λόγο για μάχες που βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη κοντά στον χώρο απο­θή­κευ­σης των πυρη­νι­κών απο­βλή­των στο εργο­στά­σιο του Τσέρ­νο­μπιλ, επι­κα­λού­με­νο τον σύμ­βου­λο του υπουρ­γού Εσω­τε­ρι­κών Αντόν Γκερατσένκο.

“Τα στρα­τεύ­μα­τα των εισβο­λέ­ων εισχώ­ρη­σαν από τη Λευ­κο­ρω­σία στη ζώνη του εργο­στα­σί­ου του Τσέρ­νο­μπιλ. Τα μέλη της Εθνο­φρου­ράς που προ­στα­εύ­ουν τον χώρο απο­θή­κευ­σης προ­βάλ­λουν πει­σμα­τι­κά αντί­στα­ση”, έγρα­ψε στο Telegram.

Την ίδια ώρα, ο δήμαρ­χος της πρω­τεύ­ου­σας του Κιέ­βου δήλω­σε ότι 4 σταθ­μοί του μετρό θα χρη­σι­μο­ποι­η­θούν ως κατα­φύ­για για τις αερο­πο­ρι­κές επι­δρο­μές, ενώ η ουκρα­νι­κή ηγε­σία στην περιο­χή του Ντο­νέ­τσκ ανέ­φε­ρε πως ρωσι­κές δυνά­μεις έπλη­ξαν ένα νοσο­κο­μείο εκεί, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν τέσ­σε­ρις άνθρωποι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο