Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουκρανία: Μαίνεται η ιμπεριαλιστική σύγκρουση | Όλες οι τελευταίες εξελίξεις

Οι ιμπεριαλιστές τη Γη ξαναμοιράζουν -
Με των λαών το αίμα τα σύνορα αλλάζουν

Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ετοιμάζει η G7

Οι χώρες της Ομά­δας των Επτά (G7) ετοι­μά­ζο­νται να επι­βά­λουν ένα νέο πακέ­το κυρώ­σε­ων στη Ρωσία, δήλω­σε η υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών του Ηνω­μέ­νου Βασιλείου…

Ρωσία και Ουκρανία δεν παρέχουν εγγυήσεις για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων

Οι υπουρ­γοί Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσί­ας και της Ουκρα­νί­ας δεν παρεί­χαν στον Διε­θνή Οργα­νι­σμό Ατο­μι­κής Ενέρ­γειας (ΔΟΑΕ) καμία εγγύ­η­ση για την προ­στα­σία των ουκρα­νι­κών πυρη­νι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων κατά τη διάρ­κεια των χθε­σι­νών συνο­μι­λιών τους στην Τουρ­κία, δήλω­σε ο γενι­κός διευ­θυ­ντής του, ο Ραφα­έλ Γκρό­σι.

Ο Γκρό­σι συνα­ντή­θη­κε με τους Σερ­γκέι Λαβρόφ και Ντμί­τρο Κου­λέ­μπα, τους επι­κε­φα­λής της ρωσι­κής και της ουκρα­νι­κής διπλω­μα­τί­ας, χθες στην Αττάλεια.

Μίλη­σε πάντως για θετι­κές ενδεί­ξεις. «Η Ουκρα­νία και η Ρωσι­κή Ομο­σπον­δία θέλουν να συνερ­γα­στούν μαζί μας, συμ­φώ­νη­σαν να συνερ­γα­στούν μαζί μας», είπε εξερ­χό­με­νος από το αερο­δρό­μιο της Βιέν­νης μετά την επι­στρο­φή του. Πρό­σθε­σε πως ελπί­ζει οι συνο­μι­λί­ες να συνεχιστούν.

Με αρκε­τές ουκρα­νι­κές πυρη­νι­κές εγκα­τα­στά­σεις να έχουν κατα­λη­φθεί, υπο­στεί ζημιές ή τεθεί σε κίν­δυ­νο τις δύο εβδο­μά­δες αφό­του άρχι­σε η ρωσι­κή εισβο­λή, ο Ραφα­έλ Γκρό­σι απηύ­θυ­νε επεί­γου­σα έκκλη­ση να διε­ξα­χθούν κατε­πεί­γου­σες δια­πραγ­μα­τεύ­σεις ώστε να υπάρ­ξουν εγγυ­ή­σεις για την ασφά­λειά τους, ώστε να απο­φευ­χθεί ο κίν­δυ­νος πυρη­νι­κού δυστυχήματος.

Ο Γκρό­σι εξέ­φρα­σε εκ νέου ανη­συ­χία για τον εξο­πλι­σμό επι­τή­ρη­σης των πυρη­νι­κών υλι­κών στο Τσερ­νό­μπιλ και στη Ζαπο­ρί­ζια, από όπου ο ΔΟΑΕ δεν έχει δεδο­μέ­να για μέρες. «Αυτό που έχου­με είναι στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα μια κατά­στα­ση που επι­δει­νώ­νε­ται και μας ανη­συ­χεί», είπε.

Οι συν­δέ­σεις δεν αφο­ρούν την επι­χει­ρη­σια­κή ασφά­λεια των εγκα­τα­στά­σε­ων, αλλά το να επα­λη­θεύ­ε­ται ότι η χρή­ση των πυρη­νι­κών υλι­κών γίνε­ται για απο­κλει­στι­κά ειρη­νι­κούς σκο­πούς, διευ­κρί­νι­σε, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας πρό­βλη­μα το ότι ο ΔΟΑΕ δεν λαμ­βά­νει συνε­χή ροή δεδο­μέ­νων για αυτό.

Δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν το ρωσικό κομβόι να έχει αναπτυχθεί γύρω από το Κίεβο

Νέες δορυ­φο­ρι­κές εικό­νες που λήφθη­καν νωρί­τε­ρα την Πέμ­πτη δεί­χνουν ότι η ρωσι­κή στρα­τιω­τι­κή αυτο­κι­νη­το­πο­μπή που βρι­σκό­ταν βορειο­δυ­τι­κά του Κιέ­βου και εκτει­νό­ταν σε περισ­σό­τε­ρα από 60 χιλιό­με­τρα έχει «δια­σκορ­πι­στεί σε μεγά­λο βαθ­μό και ανα­κα­τα­νε­μη­θεί», σύμ­φω­να με την Maxar Technologies, που “δεί­χνουν ότι ορι­σμέ­να στοι­χεία της συνο­δεί­ας έχουν «επα­να­το­πο­θε­τη­θεί» σε δάση και δεντρό­φυ­τες περιο­χές κοντά στη Λου­μπιάν­κα της Ουκρα­νί­ας”, σύμ­φω­να με το Maxar.

Ακρι­βώς βόρεια της αερο­πο­ρι­κής βάσης Αντό­νοφ στο Χόστο­μελ της Ουκρα­νί­ας, φαί­νο­νται ρωσι­κά στρα­τιω­τι­κά οχή­μα­τα να κάθο­νται σε δρό­μους σε κατοι­κη­μέ­νες περιο­χές στην πόλη Ozera — 17 μίλια βορειο­δυ­τι­κά του Κιέβου.

Ρυμουλ­κού­με­νο πυρο­βο­λι­κό και άλλα οχή­μα­τα φαί­νο­νται να κρύ­βο­νται σε αραιά σημεία δέντρων κοντά στη Λου­μπιάν­κα — περί­που τρία μίλια βορειο­δυ­τι­κά της αερο­πο­ρι­κής βάσης Αντόνοφ.

Οι δορυ­φο­ρι­κές εικό­νες τρα­βή­χτη­καν στις 11:37 π.μ. ώρα Κιέ­βου (4:37 π.μ. ET) την Πέμπτη.

Στην Μπε­ρε­στιάν­κα, περί­που 15 χλμ δυτι­κά της αερο­πο­ρι­κής βάσης, μια σει­ρά από φορ­τη­γά καυ­σί­μων και, όπως ισχυ­ρί­ζε­ται ο Maxar, πολ­λα­πλοί εκτο­ξευ­τές πυραύ­λων, τοπο­θε­τού­νται σε ένα χωρά­φι κοντά σε δέντρα.

Για «εγκλήματα πολέμου» της Ρωσίας έκανε λόγο η πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ

Η πρέ­σβει­ρα των ΗΠΑ στα Ηνω­μέ­να Έθνη Λίντα Τόμας-Γκρίν­φιλντ δήλω­σε την Πέμ­πτη ότι οι ενέρ­γειες που δια­πράτ­τει η Ρωσία ενα­ντί­ον του ουκρα­νι­κού λαού…

To Facebook ανακοίνωσε ότι επιτρέπει τη ρητορική μίσους εναντίον Ρώσων!

Reuters, BBC

Η Meta, η μητρι­κή εται­ρεία του Facebook και του Instagram, επι­βε­βαί­ω­σε ότι αλλά­ζει τους κανό­νες της για τη ρητο­ρι­κή μίσους σε πολ­λές χώρες λόγω της εισβο­λής στην Ουκρα­νία. Η εται­ρεία λέει ότι έχει «προ­σω­ρι­νά» έχει χαλα­ρώ­σει τους περιο­ρι­σμούς στη ρητο­ρι­κή μίσους, για παρά­δειγ­μα επι­τρέ­πει το «θάνα­τος στους Ρώσους εισβο­λείς», που συνή­θως θα παρα­βί­α­ζε τους κανό­νες της.

Η Μέτα, ωστό­σο, «δεν θα επι­τρέ­ψει εκκλή­σεις για βία κατά των Ρώσων αμάχων».

Το δημο­σί­ευ­μα του Reuters ανα­φέ­ρει ότι αναρ­τή­σεις που ζητούν το θάνα­το του Ρώσου προ­έ­δρου Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν ή του Λευ­κο­ρώ­σο πρό­ε­δρο Αλε­ξά­ντερ Λου­κα­σέν­κο θα επι­τρέ­πο­νται σε πολ­λές χώρες.

Η προ­σω­ρι­νή αλλα­γή πολι­τι­κής που επι­τρέ­πει εκκλή­σεις για βία κατά Ρώσων στρα­τιω­τών ισχύ­ει για την Αρμε­νία, το Αζερ­μπαϊ­τζάν, την Εσθο­νία, τη Γεωρ­γία, την Ουγ­γα­ρία, τη Λετο­νία, τη Λιθουα­νία, την Πολω­νία, τη Ρου­μα­νία, τη Ρωσία, τη Σλο­βα­κία και την Ουκρα­νία, σύμ­φω­να με ένα email.

Η Ρωσία ζητά συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ για τα στρατιωτικά βιολογικά προγράμματα των ΗΠΑ στην Ουκρανία

TASS

Η Ρωσία ζήτη­σε τη διε­ξα­γω­γή συνε­δρί­α­σης του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ την Παρα­σκευή, 11 Μαρ­τί­ου, για να συζη­τη­θούν τα στρα­τιω­τι­κά βιο­λο­γι­κά προ­γράμ­μα­τα των ΗΠΑ στην Ουκρα­νία, δήλω­σε ο πρώ­τος ανα­πλη­ρω­τής μόνι­μος αντι­πρό­σω­πος της Ρωσί­ας στον ΟΗΕ Ντμί­τρι Πολιάν­σκι.

«Η ρωσι­κή απο­στο­λή ζήτη­σε μια συνε­δρί­α­ση του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας για τις 11 Μαρ­τί­ου για να συζη­τη­θούν οι στρα­τιω­τι­κές βιο­λο­γι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες των ΗΠΑ στο έδα­φος της Ουκρα­νί­ας», έγρα­ψε στο Twitter.

Η Ουά­σιγ­κτον απορ­ρί­πτει τις ρωσι­κές αιτιά­σεις σχε­τι­κά με το έργο βιο­λο­γι­κών εργα­στη­ρί­ων στην Ουκρα­νία κατό­πιν εντο­λής των ΗΠΑ ως προ­πα­γάν­δα και παρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση. Ωστό­σο, η ανα­πλη­ρώ­τρια υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ Βικτό­ρια Νού­λαντ είπε στο Κογκρέ­σο των ΗΠΑ στις 8 Μαρ­τί­ου ότι λει­τουρ­γούν εγκα­τα­στά­σεις βιο­λο­γι­κής έρευ­νας στην Ουκρα­νία και η Ουά­σιγ­κτον προ­σπα­θεί να εμπο­δί­σει τις ρωσι­κές δυνά­μεις να τις θέσουν υπό έλεγχο.

Νωρί­τε­ρα, ο επι­κε­φα­λής των Ρωσι­κών Στρα­τευ­μά­των Πυρη­νι­κής, Χημι­κής και Βιο­λο­γι­κής Προ­στα­σί­ας Ιγκόρ Κιρί­λοφ είχε πει ότι ένα δίκτυο με περισ­σό­τε­ρα από 30 βιο­λο­γι­κά εργα­στή­ρια ιδρύ­θη­κε στην Ουκρα­νία, με σύμ­βα­ση από την Υπη­ρε­σία Μεί­ω­σης Αμυ­ντι­κών Απει­λών των ΗΠΑ (DTRA).

Σύμ­φω­να με τον Κιρί­λοφ, στις 24 Φεβρουα­ρί­ου, όλα αυτά τα εργα­στή­ρια έλα­βαν εντο­λή από το Υπουρ­γείο Υγεί­ας της Ουκρα­νί­ας να απορ­ρί­ψουν πλή­ρως τους βιο­λο­γι­κούς παρά­γο­ντες που είχαν απο­θη­κευ­τεί σε αυτά τα εργαστήρια.

Ο Ρώσος πρε­σβευ­τής στις ΗΠΑ Ανα­τό­λι Αντό­νοφ δήλω­σε στις αρχές Φεβρουα­ρί­ου ότι οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες παρα­μέ­νουν η μόνη χώρα που δεν έχει εκπλη­ρώ­σει τις δεσμεύ­σεις της βάσει της Σύμ­βα­σης για τα Χημι­κά Όπλα και δεν έχει εξα­λεί­ψει το χημι­κό από­θε­μά της.

Ο Ζελένσκι: Κατηγορεί τη Ρωσία για “επίθεση” σε ανθρωπιστικό διάδρομο προς τη Μαριούπολη

Ο ουκρα­νός πρό­ε­δρος κατη­γό­ρη­σε τον ρωσι­κό στρα­τό ότι εμπό­δι­σε την απο­μά­κρυν­ση αμά­χων από τις πολιορ­κού­με­νες πόλεις…

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την πολιορκία μεγάλων πόλεων, εντείνοντας την περικύκλωσή τους

CNN, BBC

Οι ρωσι­κές δυνά­μεις συνε­χί­ζουν την πολιορ­κία μεγά­λων πόλε­ων, εντεί­νο­ντας την περι­κύ­κλω­σή τους, με τις ουκρα­νι­κές αρχές αλλά και δυτι­κούς αξιω­μα­τού­χους να εκτι­μούν ότι ετοι­μά­ζο­νται για την τελι­κή επίθεση.

Το Υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου σε ανάρ­τη­σή του στο Twitter υπο­στή­ρι­ξε ότι «λόγω της ισχυ­ρής ουκρα­νι­κής αντί­στα­σης, οι ρωσι­κές δυνά­μεις δεσμεύ­ουν έναν αυξη­μέ­νο αριθ­μό των ανα­πτυσ­σό­με­νων δυνά­με­ών τους για να περι­κυ­κλώ­σουν βασι­κές πόλεις», ενώ εκτι­μά ότι αυτό «θα μειώ­σει τον αριθ­μό των δια­θέ­σι­μων δυνά­με­ων για να συνε­χί­σουν την προ­έ­λα­σή τους και θα επι­βρα­δύ­νει περαι­τέ­ρω την πρό­ο­δο της Ρωσίας».

Ανα­φο­ρι­κά με το Κίε­βο, ανώ­τε­ρος αξιω­μα­τού­χος της άμυ­νας των ΗΠΑ, δήλω­σε σε δημο­σιο­γρά­φους την Πέμ­πτη ότι οι ρωσι­κές δυνά­μεις προ­χώ­ρη­σαν χθες κοντά στο αερο­δρό­μιο Χόστο­μελ, κατά περί­που 5 χιλιό­με­τρα (ή περί­που 3 μίλια).

Οι ρωσι­κές δυνά­μεις συνε­χί­ζουν να «προ­ω­θούν τα στρα­τεύ­μα­τά τους» κατά μήκος δύο παράλ­λη­λων γραμ­μών έξω από το Κίε­βο, και σε αυτές τις γραμ­μές, η πλη­σιέ­στε­ρη γραμ­μή έχει «φθά­σει περί­που 40 χιλιό­με­τρα ανα­το­λι­κά του Κιέ­βου», είπε ο αξιωματούχος.

Στη νότια γραμ­μή, ο αξιω­μα­τού­χος πιστεύ­ει ότι οι ρωσι­κές δυνά­μεις «ίσως επα­να­το­πο­θε­τού­νται προς το Σού­μι», αλλά δεν είναι σαφές πόσες δυνά­μεις, πόσο γρή­γο­ρα κινού­νται προς τα πίσω ή για­τί το κάνουν αυτό, είπε ο αξιωματούχος.

Πούτιν:
Δεν είναι αντίθετος σε άμεσες συνομιλίες με τον Ζελένσκι, δηλώνει ο Τσαβούσογλου

CNN

Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Τουρ­κί­ας Μεβλούτ Τσα­βού­σο­γλου δήλω­σε ότι ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν δεν είναι αντί­θε­τος στις άμε­σες συνο­μι­λί­ες με τον πρό­ε­δρο της Ουκρα­νί­ας Βολο­ντί­μιρ Ζελένσκι.

Μιλώ­ντας σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου την Πέμ­πτη στην Αττά­λεια, μετά την τρι­με­ρή συνά­ντη­ση των υπουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών Ουκρα­νί­ας, Ρωσί­ας και Τουρ­κί­ας, ο Τσα­βού­σο­γλου είπε: «Λέγε­ται ότι ο Ζελέν­σκι είναι έτοι­μος για τέτοιου είδους συνά­ντη­ση και ο Πού­τιν δεν είναι κατ’ αρχήν αντί­θε­τος. Ο Πού­τιν ανέ­φε­ρε επί­σης αυτή την ιδέα στον Πρό­ε­δρο Ερντο­γάν».

Ο Τσα­βού­σο­γλου είπε επί­σης ότι η πρό­σω­πο με πρό­σω­πο συνά­ντη­ση των υπουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών Ουκρα­νί­ας — Ρωσί­ας —που έγι­νε με τη μεσο­λά­βη­ση του ιδί­ου και διε­ξή­χθη στην Τουρ­κία νωρί­τε­ρα την Πέμ­πτη αλλά δεν οδή­γη­σε σε σημα­ντι­κή πρό­ο­δο — ήταν του­λά­χι­στον μια αρχή.

«Κανείς δεν πρέ­πει να περι­μέ­νει θαύ­μα­τα με μία συνά­ντη­ση, αλλά μια συνά­ντη­ση υπουρ­γι­κού επι­πέ­δου είναι μια σημα­ντι­κή αρχή», είπε ο Τούρ­κος υπουρ­γός Εξωτερικών.

Απεξάρτηση» της ΕΕ από ρωσικά καύσιμα
σε πέντε χρόνια ζητά η πρόεδρος της Κομισιόν

BBC

Η ΕΕ θα πρέ­πει να στα­μα­τή­σει να χρη­σι­μο­ποιεί ρωσι­κά καύ­σι­μα σε πέντε χρό­νια, δήλω­σε η πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής Ούρ­σου­λα φον ντερ Λάιεν, την ώρα που οι ηγέ­τες της ΕΕ συνα­ντώ­νται στις Βερ­σαλ­λί­ες για να συζη­τή­σουν το θέμα.

«Είμα­στε πολύ εξαρ­τη­μέ­νοι από τα ρωσι­κά ορυ­κτά καύ­σι­μα», έγρα­ψε στο Twitter η πρό­ε­δρος της Κομι­σιόν. Η Φον ντερ Λάιεν είπε ότι θα προ­τεί­νει ένα σχέ­διο στα μέσα Μαΐ­ου για την «στα­δια­κή κατάρ­γη­ση» του ρωσι­κού πετρε­λαί­ου, φυσι­κού αερί­ου και άνθρα­κα έως το 2027.

Πρό­κει­ται για χρο­νι­κό όριο σαφώς που είναι σαφώς νωρί­τε­ρα από το σχέ­διο που ανα­κοί­νω­σε την Τρί­τη η ΕΕ για να κάνει την Ευρώ­πη ανε­ξάρ­τη­τη από τα ρωσι­κά ορυ­κτά καύ­σι­μα έως το 2030.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Οι ΗΠΑ δέχθηκαν τελικά οικογένεια Ουκρανών προσφύγων, μετά την αρχική άρνησή τους

Μια Ουκρα­νή και τα τρία παι­διά της — ηλι­κί­ας έξι, 12 και 14 ετών — που βρί­σκο­νταν στα σύνο­ρα ΗΠΑ-Μεξι­κού, πέρα­σαν τελι­κά σήμε­ρα στις Ηνωμένες…

Πυρκαγιά κοντά στο Ινστιτούτο Φυσικής και Τεχνολογίας του Χάρκοβο

Οι υπη­ρε­σί­ες έκτα­κτης ανά­γκης στην πόλη Χάρ­κο­βο της βορειο­α­να­το­λι­κής Ουκρα­νί­ας ανα­κοί­νω­σαν ότι κατα­πο­λε­μούν μια πυρ­κα­γιά κοντά στο Ινστιτούτο…

Η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε απαγόρευση εξαγωγών σε 200 προϊόντα

Η ρωσι­κή κυβέρ­νη­ση έχει καταρ­τί­σει κατά­λο­γο αγα­θών και εξο­πλι­σμού που είχαν εισα­χθεί προη­γου­μέ­νως στη Ρωσία από το εξωτερικό…

Οχι σε διαδικασία — «εξπρές» για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, λέει ο Σολτς

Ο Γερ­μα­νός καγκε­λά­ριος Όλαφ Σολτς δήλω­σε την Πέμ­πτη ότι απορ­ρί­πτει μια γρή­γο­ρη δια­δι­κα­σία για την έντα­ξη της Ουκρα­νί­ας στην Ευρω­παϊ­κή Ένωση.
«Είναι πολύ σημα­ντι­κό να συνε­χί­σου­με να επι­διώ­κου­με τα πράγ­μα­τα που έχου­με πράγ­μα­τι απο­φα­σί­σει στο παρελ­θόν», είπε ο Σολτς σε δημο­σιο­γρά­φους, πριν την έναρ­ξη της συνό­δου κορυ­φής της ΕΕ στις Βερ­σαλ­λί­ες της Γαλλίας.

Ο Σολτς ανα­φέρ­θη­κε στη συμ­φω­νία σύν­δε­σης που συνή­ψαν η ΕΕ και η Ουκρα­νία το 2017, η οποία στο­χεύ­ει στην εμβά­θυν­ση των πολι­τι­κών και οικο­νο­μι­κών δεσμών. «Αυτή είναι η πορεία που πρέ­πει να ακο­λου­θή­σου­με», είπε.
Ο Γερ­μα­νός ηγέ­της υπαι­νί­χθη­κε ότι με 27 κρά­τη μέλη της ΕΕ, είναι ήδη δύσκο­λο να ληφθούν ομό­φω­νες απο­φά­σεις στην ΕΕ για θέμα­τα όπως η εξω­τε­ρι­κή, οικο­νο­μι­κή και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κή πολιτική.

Από την πλευ­ρά του και ο Ολλαν­δός πρω­θυ­πουρ­γός Μαρκ Ρού­τε απέρ­ρι­ψε επί­σης την έκκλη­ση της Ουκρα­νί­ας για ταχεία έντα­ξη στην ΕΕ. «Δεν υπάρ­χει ταχεία δια­δι­κα­σία έντα­ξης, κάτι τέτοιο δεν υπάρ­χει», είπε.

Άρση των κυρώσεων στην τουρκική αμυντική βιομηχανίας ζήτησε ο Τούρκος πρόεδρος

ΑΠΕ-ΜΠΕ, Anadolu, Reuters
Τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία
είχαν σήμε­ρα το από­γευ­μα οι πρό­ε­δροι Τουρ­κί­ας και ΗΠΑ.Οι Ταγίπ Ερντο­γάν και Τζο Μπάι­ντεν συζή­τη­σαν για τη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία και για διμε­ρή θέμα­τα, σύμ­φω­να με την ενη­μέ­ρω­ση από την τουρ­κι­κή προεδρία.

Ο Ταγίπ Ερντο­γάν είπε στον Αμε­ρι­κα­νό ομό­λο­γό του Τζο Μπάι­ντεν πως ο ρόλος της Τουρ­κί­ας στην προ­σπά­θεια να συνε­χι­στεί ο διά­λο­γος μετα­ξύ Μόσχας και Κιέ­βου είναι σημα­ντι­κός, προ­κει­μέ­νου να απο­τρα­πεί η κλι­μά­κω­ση της κρί­σης. Ανέ­φε­ρε πως η τρι­με­ρής συνά­ντη­ση Λαβρόφ-Κου­λέ­μπα-Τσα­βού­σο­γλου στην Αττά­λεια, λίγες ώρες νωρί­τε­ρα, ήταν μία διπλω­μα­τι­κή επιτυχία.
Ο Μπάι­ντεν χαι­ρέ­τι­σε τις προ­σπά­θειες της Τουρ­κί­ας να στη­ρί­ξει τη διπλω­μα­τι­κή επί­λυ­ση της κρί­σης. Στη διάρ­κεια της τηλε­φω­νι­κής επι­κοι­νω­νί­ας τους, που διήρ­κε­σε περί­που μία ώρα, οι δύο ηγέ­τες εξέ­φρα­σαν την ανη­συ­χία τους για τη συνε­χι­ζό­με­νη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία και επα­να­βε­βαί­ω­σαν την υπο­στή­ρι­ξή τους στο Κίε­βο, σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση του Λευ­κού Οίκου.

Όπως ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­ση που εκδό­θη­κε από το γρα­φείο του Ερντο­γάν, ο τούρ­κος πρό­ε­δρος είπε στον ομό­λο­γο του πως έχει έρθει η ώρα να αρθούν όλες οι «άδι­κες» κυρώ­σεις σε βάρος της τουρ­κι­κής αμυ­ντι­κής βιο­μη­χα­νί­ας. Συμπλή­ρω­σε ότι η Τουρ­κία επι­θυ­μεί να αγο­ρά­σει 40 νέα μαχη­τι­κά αερο­σκά­φη F‑16 και να εκσυγ­χρο­νί­σει αυτά που έχει ήδη, το συντο­μό­τε­ρο δυνατόν.
Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η Άγκυ­ρα σχε­δί­α­ζε αρχι­κά να απο­κτή­σει περισ­σό­τε­ρα από 100 μαχη­τι­κά F‑35, που κατα­σκευά­ζει η Lockheed Martin, αλλά οι ΗΠΑ απέ­κλει­σαν την Τουρ­κία από το πρό­γραμ­μα το 2019 αφό­του απέ­κτη­σε τα ρωσι­κά αντι­πυ­ραυ­λι­κά συστή­μα­τα S‑400. Η Τουρ­κία χαρα­κτή­ρι­σε άδι­κη την από­φα­ση και αξί­ω­σε απο­ζη­μί­ω­ση για την πλη­ρω­μή 1,4 δισ. δολαρίων.
Πριν από μερι­κούς μήνες είχε γίνει γνω­στό ότι η Άγκυ­ρα υπέ­βα­λε αίτη­μα στην Ουά­σινγ­κτον για την αγο­ρά 40 αερο­σκα­φών F‑16 και εξο­πλι­σμού για τον εκσυγ­χρο­νι­σμό του στό­λου των μαχη­τι­κών της. Η από­κτη­ση των ρωσι­κών S‑400 έφε­ρε επί­σης αμε­ρι­κα­νι­κές κυρώ­σεις στην Τουρ­κία. Τον Δεκέμ­βριο του 2020 η Ουά­σινγ­κτον έβα­λε στη μαύ­ρη λίστα τη Διεύ­θυν­ση Αμυ­ντι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας της Τουρ­κί­ας, τον επι­κε­φα­λής της Ισμα­ήλ Ντε­μίρ και άλλους τρεις αξιωματούχους.ΚΝΕ

Συσκέψεις και εκδηλώσεις μπροστά στις εξελίξεις με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία

Πλή­θος συσκέ­ψε­ων και εκδη­λώ­σε­ων διορ­γα­νώ­νο­νται το επό­με­νο διά­στη­μα από τις ΤΟ της ΚΝΕ στην Αττι­κή, σε σχο­λεία, σχο­λές και γει­το­νιές, ώστε να συζη­τή­σουν πλα­τιά με ακό­μα περισ­σό­τε­ρους νέους, μπρο­στά στις εξε­λί­ξεις με τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρανία:

  • Εκδή­λω­ση — συζή­τη­ση με τίτλο «Τι συμ­βαί­νει στην Ουκρα­νία; Έλα να ακού­σεις, να ρωτή­σεις, να πεις τη γνώ­μη σου», διορ­γα­νώ­νουν οι Μαθη­τι­κές ΟΒ της ΤΟ Πει­ραιά και της ΤΟ Νότιων Συνοι­κιών της ΚΝΕ, το Σάβ­βα­το 12 Μάρ­τη, στις 19.00, στο «Τρα­βέρ­σο», το Πολι­τι­στι­κό Στέ­κι Πει­ραιά της ΚΝΕ (Φίλω­νος 9), με ομι­λή­τρια την Αφρο­δί­τη Μπό­μπο­λη, μέλος του Γρα­φεί­ου του ΚΣ της ΚΝΕ.
  • Εκδή­λω­ση — συζή­τη­ση με τίτλο «Τι συμ­βαί­νει στην Ουκρα­νία; Έλα να ακού­σεις, να ρωτή­σεις, να πεις τη γνώ­μη σου», διορ­γα­νώ­νουν οι ΟΒ της ΚΝΕ στη Νέα Ιωνία, το Σάβ­βα­το 12 Μάρ­τη, στις 19.00, στο ΚΕΠ Ν. Ιωνί­ας (Πατριάρ­χου Ιωα­κείμ 4, ΗΣΑΠ Ν. Ιωνί­ας), με ομι­λη­τή τον Νίκο Ρεμπά­πη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.
  • Εκδή­λω­ση — συζή­τη­ση με τίτλο «Τι συμ­βαί­νει στην Ουκρα­νία; Έλα να ακού­σεις, να ρωτή­σεις, να πεις τη γνώ­μη σου», διορ­γα­νώ­νουν οι ΤΟ του ΠΑΔΑ της ΚΝΕ, τη Πέμ­πτη 17 Μάρ­τη, στην Πανε­πι­στη­μιού­πο­λη 2, στην αίθου­σα Β218, με ομι­λη­τή τον Θέμη Γκιώ­νη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.
  • Εκδή­λω­ση — συζή­τη­ση με τίτλο «Όχι στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο! Μονό­δρο­μος δεν είναι ο καπι­τα­λι­σμός. Διέ­ξο­δο θα δώσει μόνο ο λαός!», διορ­γα­νώ­νει η ΤΟ Μαθη­τεί­ας — Κατάρ­τι­σης της ΚΝΕ, το Σάβ­βα­το 2 Απρί­λη, στις 18.30, Στέ­κι Πολι­τι­σμού και Νεα­νι­κής Δημιουρ­γί­ας της ΚΝΕ (Τροί­ας 36, ΗΣΑΠ Βικτώ­ρια), με ομι­λη­τή τον Αντώ­νη Κωστα­δή­μα, μέλος του Γρα­φεί­ου του ΚΣ της ΚΝΕ.

 Η Ρωσία απαγορεύει εξαγωγές ορισμένων προϊόντων και ξένου εξοπλισμού

Η Ρωσία απα­γό­ρευ­σε τις εξα­γω­γές ορι­σμέ­νων προ­ϊ­ό­ντων και εξο­πλι­σμού από τη χώρα, προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πί­σει τις οικο­νο­μι­κές κυρώσεις…

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο Τσερνομπίλ σύμφωνα με τη Μόσχα

Το υπουρ­γείο Ενέρ­γειας της Ρωσί­ας ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι Λευ­κο­ρώ­σοι ειδι­κοί απο­κα­τέ­στη­σαν την ηλε­κτρο­δό­τη­ση στον πυρη­νι­κό σταθμό

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο