Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουκρανία: Να απελευθερωθούν τώρα οι Μιχαήλ και Αλεξάντερ Κονονόβιτς — Τρόποι διαμαρτυρίας

Ο Α’ Γραμ­μα­τέ­ας της Λενι­νι­στι­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Ενω­σης Νεο­λαί­ας της Ουκρα­νί­ας, Μιχα­ήλ Κονο­νό­βιτς και ο αδελ­φός του Αλε­ξά­ντερ συνε­λή­φθη­σαν αναί­τια από τις ουκρα­νι­κές αρχές στις 7 Μάρ­τη, στο πλαί­σιο των αντι­κομ­μου­νι­στι­κών διώ­ξε­ων και απα­γο­ρεύ­σε­ων που εντεί­νο­νται εδώ και χρό­νια στη χώρα. Και οι δύο τους είναι στε­λέ­χη του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ουκρα­νί­ας, το οποίο έχει τεθεί εκτός νόμου με βάση την αντι­κομ­μου­νι­στι­κή νομο­θε­σία του 2014 που ισχύ­ει στη χώρα.

Στις 11 Μάρ­τη, αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ και της ΚΝΕ κατέ­θε­σε διά­βη­μα δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην Πρε­σβεία της Ουκρα­νί­ας στην Αθήνα.

Σύμ­φω­να με την τελευ­ταία ενη­μέ­ρω­ση της Παγκό­σμια Ομο­σπον­δία Δημο­κρα­τι­κών Νεο­λαιών (ΠΟΔΝ) στις 12 Μάρ­τη, οι αδελ­φοί Κονο­νό­βιτς βρί­σκο­νταν προ­φυ­λα­κι­σμέ­νοι στο Κίε­βο, ενώ έχουν δεχθεί βία από τις ουκρα­νι­κές αρχές.

Η ζωή τους βρί­σκε­ται σε κίνδυνο.

Τι μπορουμε να κάνουμε

1) Υπο­γράψ­τε και δια­δώ­στε το δια­δι­κτυα­κό ψήφι­σμα για την άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­ση των Μιχα­ήλ και Αλε­ξά­ντερ Κονονόβιτς.

https://www.change.org/p/freedom-to-mikhail-and-alexander-kononovich

2) Στείλ­τε emails και επι­στο­λές δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην πρε­σβεία της Ουκρα­νί­ας στην Αθή­να και στο προ­ξε­νείο στη Θεσσαλονίκη.

Πρε­σβεία της Ουκρανίας

Στε­φά­νου Δέλ­τα 2, Φιλο­θέη, 152 37, Αθήνα.
Τηλ: 2106800230

[email protected]
[email protected]

Σελί­δα στο Facebook: https://www.facebook.com/Embassy-of-Ukraine-to-the-Hellenic-Republic-1474484016097476/

Σελί­δα στο Twitter: twitter.com/ukringrc

Προ­ξε­νείο της Ουκρα­νί­ας (Θεσ­σα­λο­νί­κη)

Κου­ντου­ριώ­του 2, 54625 Θεσσαλονίκη.
Τηλ: 2310500045

[email protected]

Κάθε μέρα που περ­νά­ει είναι κρί­σι­μη για τους αδελ­φούς Κονο­νό­βιτς. Χρέ­ος όλων μας να στα­θού­με στο πλευ­ρό τους ζητώ­ντας την άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­ση τους.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο