Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουκρανία: Νεκρός ρωσόφωνος πολιτοφύλακας στο Λουγκάνσκ

Νεκρός έπε­σε ένας Ρωσό­φω­νος πολι­το­φύ­λα­κας σε επει­σό­διο που σημειώ­θη­κε το από­γευ­μα της Τρί­της, σύμ­φω­να με ανα­φο­ρές από τη Ρωσία. Όπως μετέ­δω­σε ο αντα­πο­κρι­τής του «Open TV» στη Μόσχα, το συμ­βάν έγι­νε νωρίς το βρά­δυ της Τρί­της στο Λου­γκάνσκ, που βρί­σκε­ται υπό τον έλεγ­χο ρωσό­φων πολιτοφυλάκων.

Σύμ­φω­να με ρωσι­κά ΜΜΕ, εκπρό­σω­πος των πολι­το­φυ­λά­κων τόνι­σε σε δηλώ­σεις του ότι ένας οπλί­της της πολι­το­φυ­λα­κής έπε­σε νεκρός από πυρά Ουκρα­νού ελεύ­θε­ρου σκο­πευ­τή στον οικι­σμό Γκολουμπόφσκογιε

Σημειώ­νε­ται πως το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο «Tass» μετέ­δω­σε νωρί­τε­ρα ότι το «υπουρ­γείο Κρα­τι­κής Ασφά­λειας» της απο­κα­λού­με­νης «Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας του Λου­γκάνσκ» απέ­τρε­ψε την Τρί­τη τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση στο χώρο μιας συγκέ­ντρω­σης προς τιμήν βετεράνων

Σύμ­φω­να με το δημο­σί­ευ­μα, ένας κάτοι­κος του Λου­γκάνσκ ειδο­ποί­η­σε για την εύρε­ση ενός αντι­κει­μέ­νου που μοιά­ζει με αυτο­σχέ­διο εκρη­κτι­κό μηχα­νι­σμό σε έναν κάδο απορ­ριμ­μά­των στο πάρ­κο Φιλί­ας του Λαού. Η βόμ­βα απο­τε­λού­νταν από ένα κινη­τό τηλέ­φω­νο, έναν πυρο­κρο­τη­τή, δύο πλά­κες TNT συνο­λι­κού βάρους 400 γραμ­μα­ρί­ων και κομ­μά­τια από χαλύ­βδι­νες ράβδους. Το υπουρ­γείο δήλω­σε ότι είχε λόγους να πιστεύ­ει ότι η πυρο­δό­τη­ση του μηχα­νι­σμού είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί για την ώρα μιας συγκέ­ντρω­σης αφιε­ρω­μέ­νης στους βετε­ρά­νους που θα γινό­ταν το πρωί της 15ης Φεβρουαρίου.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο