Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουκρανία: Οι τέσσερις όροι που θέτει ο Πούτιν για τον τερματισμό της εισβολής

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν έθε­σε την Δευ­τέ­ρα στον Γάλ­λο ομό­λο­γό του Εμα­νου­έλ Μακρόν τέσ­σε­ρις όρους για να τερ­μα­τι­στεί η εισβο­λή στην Ουκρανία.

Οι τέσ­σε­ρις όροι είναι οι εξής:

— Ανα­γνώ­ρι­ση της ρωσι­κής κυριαρ­χί­ας στην Κριμαία

— Απο­στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση του ουκρα­νι­κού κράτους

— Απο­να­ζι­στι­κο­ποί­η­ση του ουκρα­νι­κού κράτους

— Δια­σφά­λι­ση ουδέ­τε­ρου καθε­στώ­τος της Ουκρανίας

Ο Πού­τιν ζήτη­σε “την ανα­γνώ­ρι­ση της ρωσι­κής κυριαρ­χί­ας στην Κρι­μαία, την επί­τευ­ξη της απο­στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­σης και της απο­να­ζι­στι­κο­ποί­η­σης του ουκρα­νι­κού κρά­τους και την εγγύ­η­ση του ουδέ­τε­ρου καθε­στώ­τος του” για να επι­τρα­πεί μια διευ­θέ­τη­ση, δήλω­σε το Κρεμ­λί­νο σε ανα­κοί­νω­ση, μετά μια τηλε­φω­νι­κή συνο­μι­λία μετα­ξύ των δύο αρχη­γών κρατών.

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος υπο­γράμ­μι­σε ότι η επί­λυ­ση της σύγκρου­σης “δεν είναι δυνα­τή παρά μόνο εάν ληφθούν υπό­ψη άνευ όρων τα νόμι­μα συμ­φέ­ρο­ντα ασφα­λεί­ας της Ρωσί­ας”, σύμ­φω­να με το Κρεμλίνο.

“Η ρωσι­κή πλευ­ρά είναι ανοι­χτή σε δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με εκπρο­σώ­πους της Ουκρα­νί­ας και ελπί­ζει ότι αυτές θα οδη­γή­σουν στα προσ­δο­κώ­με­να απο­τε­λέ­σμα­τα”, δια­βε­βαί­ω­σε η ρωσι­κή προεδρία.

Μακρόν και Πού­τιν ανα­φέ­ρο­νται στις συνο­μι­λί­ες μετα­ξύ του Κιέ­βου και της Μόσχας που άρχι­σαν πριν από λίγες ώρες στη Λευ­κο­ρω­σία. Πριν από την έναρ­ξή τους, το Κρεμ­λί­νο είχε δηλώ­σει ότι δεν ήθε­λε να “ανα­κοι­νώ­σει” τη θέση του, ενώ η Ουκρα­νία ζητεί άμε­ση κατά­παυ­ση του πυρός και απο­χώ­ρη­ση των ρωσι­κών δυνάμεων.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από TASS, ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο