Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι τραυματίστηκε σε τροχαίο

Το αυτο­κί­νη­το του Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι ενε­πλά­κη σε τρο­χαίο ατύ­χη­μα στο Κίε­βο, μετέ­δω­σε πριν από λίγο το πρα­κτο­ρείο Reuters επι­κα­λού­με­νο εκπρό­σω­πο του προ­έ­δρου της Ουκρανίας.

Σύμ­φω­να με ανάρ­τη­ση του Σερ­χίι Νικι­φό­ροφ στο Facebook, ο ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι δεν τραυ­μα­τί­στη­κε σοβαρά.

Ειδι­κό­τε­ρα, στην ανάρ­τη­σή του ο εκπρό­σω­πος του προ­έ­δρου της Ουκρα­νί­ας ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Στο Κίε­βο, ένα αυτο­κί­νη­το συγκρού­στη­κε με το αυτο­κί­νη­το του προ­έ­δρου της Ουκρα­νί­ας και οχή­μα­τα της συνο­δεί­ας του. Οι για­τροί που συνό­δευαν τον αρχη­γό του κρά­τους προ­σέ­φε­ραν τις πρώ­τες βοή­θειες στον οδη­γό του αυτο­κι­νή­του και τον μετέ­φε­ραν σε ασθε­νο­φό­ρο. Ο πρό­ε­δρος εξε­τά­στη­κε από για­τρό, δεν δια­πι­στώ­θη­κε σοβα­ρός τραυ­μα­τι­σμός. Η αστυ­νο­μία ερευ­νά τις συν­θή­κες υπό τις οποί­ες σημειώ­θη­κε το ατύχημα.».

 

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο