Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουκρανία: Ο πόλεμος της προπαγάνδας… και η προπαγάνδα του πολέμου!

Ένας ανε­λέ­η­τος πόλε­μος προ­πα­γάν­δας μαί­νε­ται από την πρώ­τη στιγ­μή των στρα­τιω­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων στην Ουκρα­νία. Είναι ένας παράλ­λη­λος πόλε­μος, που συμπλη­ρώ­νει τους βομ­βαρ­δι­σμούς, τις εχθρο­πρα­ξί­ες και στο­χεύ­ει στο να κυριαρ­χή­σει στο «πεδίο της μάχης» για τη δια­μόρ­φω­ση της κοι­νής γνώμης.

Στις σημε­ρι­νές συν­θή­κες, που η πρό­σβα­ση στο δια­δί­κτυο είναι μαζι­κή, που ο καθέ­νας μέσω των Μέσων Κοι­νω­νι­κής Δικτύ­ω­σης μπο­ρεί να είναι ο ίδιος φορέ­ας αυτής της προ­πα­γάν­δας — ακό­μα και άθε­λά του — με την ταχύ­τη­τα της πλη­ρο­φο­ρί­ας να ταξι­δεύ­ει υπε­ρη­χη­τι­κά, η ανα­πα­ρα­γω­γή και προ­βο­λή εικό­νων και βίντεο παί­ζει καθο­ρι­στι­κό ρόλο και μπο­ρεί να απο­δει­χτεί ένας ανε­κτί­μη­της αξί­ας «σύμ­μα­χος» στην υλο­ποί­η­ση και στή­ρι­ξη των ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχεδίων.

Ανά­με­σα σε πολ­λά άλλα, στο­χεύ­ει μέσω της σκό­πι­μης δια­σπο­ράς ψεύ­τι­κης πλη­ρο­φο­ρί­ας, εικό­νας ή βίντεο, στο να στρέ­ψει τους λαούς να πάρουν το μέρος του ενός ή του άλλου ιμπε­ρια­λι­στι­κού πόλου.

Είναι βεβαί­ως χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι όλα τα βασι­κά ελλη­νι­κά ΜΜΕ έχουν εντα­χθεί ενερ­γά στον πόλε­μο αυτό, ανα­πα­ρά­γο­ντας όλη την προ­πα­γάν­δα που εκπο­ρεύ­ε­ται από το ΝΑΤΟ και την ουκρα­νι­κή πλευ­ρά… Δεν είναι τυχαία επι­λο­γή. Στό­χος είναι να φτια­χτεί κλί­μα που να στη­ρί­ζει την επι­λο­γή της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης και της κυβέρ­νη­σης για «ενερ­γό» εμπλο­κή στην πλευ­ρά των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, στην οξυ­μέ­νη αντι­πα­ρά­θε­σή τους με τη Ρωσία.

Έτσι, από τα ξημε­ρώ­μα­τα της περα­σμέ­νης Πέμ­πτης, μέσα σε μόλις τέσ­σε­ρις μέρες, βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη ένα μπα­ράζ fake news και από τη μία και από την άλλη πλευ­ρά. Εκα­τομ­μύ­ρια views, ανα­πα­ρα­γω­γές φωτο­γρα­φιών και βίντεο που κάνουν τον γύρο του κόσμου μέσω δια­δι­κτύ­ου, τηλε­ο­πτι­κών σταθ­μών, εφη­με­ρί­δων, αλλά και ιστο­σε­λί­δων σε Μέσα Κοι­νω­νι­κής Δικτύ­ω­σης. Ας δού­με παρα­κά­τω ορι­σμέ­να από τα πιο χαρακτηριστικά…

Μπαράζ από …fake news

Άκρως ρεα­λι­στι­κό μεν, βιντε­ο­παι­χνί­δι δε, από το οποίο Ρώσοι και Ουκρα­νοί «δανεί­ζο­νται» πλά­να για να τα παρου­σιά­σουν ως αληθινά..

- Πηγαί­νει ή δεν πηγαί­νει στο μέτω­πο για να πολε­μή­σει κατά των Ρώσων ο Ουκρα­νός στρα­τιώ­της που απο­χαι­ρε­τά σπα­ρα­κτι­κά με κλά­μα­τα την κορού­λα του, όπως δεί­χνει το βίντεο που έπαι­ξε σε όλα τα διε­θνή και ελλη­νι­κά μέσα ενημέρωσης;

Σύμ­φω­να με στοι­χεία που δημο­σιεύ­ο­νται στο δια­δί­κτυο, το βίντεο που προ­βάλ­λε­ται είναι κομ­μέ­νο. Το αυθε­ντι­κό βίντεο έχει τρα­βη­χτεί από ντό­πιο κάτοι­κο στην πόλη Γκορ­λόβ­κα της Ανα­το­λι­κής Ουκρα­νί­ας της ελεγ­χό­με­νης από ρωσό­φω­νους αυτο­νο­μι­στές περι­φέ­ρειας του Ντο­νέ­τσκ, στις 21 Φλε­βά­ρη, δηλα­δή, περί­που τρία εικο­σι­τε­τρά­ω­ρα πριν την έναρ­ξη του πολέ­μου, όταν ακό­μη δεν είχε κηρυ­χθεί επι­στρά­τευ­ση. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, ο υπο­στη­ρι­ζό­με­νος από τη Ρωσία ηγέ­της της επο­νο­μα­ζό­με­νης «Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας του Ντο­νέ­τσκ», Που­σί­λιν, είχε ήδη από τις 18 Φλε­βά­ρη ανα­κοι­νώ­σει την οργα­νω­μέ­νη μετα­κί­νη­ση του άμα­χου πλη­θυ­σμού (γυναί­κες, παι­διά και ηλι­κιω­μέ­νοι) από το Ντο­νέ­τσκ προς το Ροστόφ της Ρωσί­ας. Αρα, σε καμιά περί­πτω­ση το συγκε­κρι­μέ­νο στιγ­μιό­τυ­πο, που αξιο­ποι­ή­θη­κε από τα διε­θνή δίκτυα για να προ­κα­λέ­σει συναι­σθη­μα­τι­κή φόρ­τι­ση υπέρ της μιας πλευ­ράς, δεν αφο­ρά Ουκρα­νό στρα­τιώ­τη που πάει να πολε­μή­σει στο μέτω­πο κατά των Ρώσων…

- Τα πλά­να από τους βομ­βαρ­δι­σμούς της ρωσι­κής αερο­πο­ρί­ας ή από εκτό­ξευ­ση αντια­ε­ρο­πο­ρι­κών πυραύ­λων από την Ουκρα­νία είναι αληθινά;

Αρκε­τά βίντεο που κυκλο­φο­ρούν κυρί­ως από τα Μέσα Κοι­νω­νι­κής Δικτύ­ω­σης και περι­γρά­φουν πλά­να της στρα­τιω­τι­κής σύγκρου­σης στην Ουκρα­νία, απο­κα­λύ­φθη­κε ότι ήταν πλά­να από …βιντε­ο­παι­χνί­δι (!) και γι’ αυτό «κατέ­βη­καν». Πριν απ’ αυτό, όμως, είχαν προ­λά­βει να τα δουν περισ­σό­τε­ρα από 110.000 άτο­μα και κοι­νο­ποι­ή­θη­καν περισ­σό­τε­ρες από 25.000 φορές.

Τα βίντεο αυτά χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν και από Ρώσους και από Ουκρα­νούς. Στη μία περί­πτω­ση …δια­φη­μι­ζό­ταν ο βομ­βαρ­δι­σμός ουκρα­νι­κών στό­χων, στη δεύ­τε­ρη η κατάρ­ρι­ψη ρωσι­κών μαχη­τι­κών αερο­σκα­φών από ουκρα­νι­κούς πυραύλους.

Το πρώ­το βίντεο, που έγι­νε viral την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη, υπο­τί­θε­ται πως έδει­χνε ένα στρα­τιω­τι­κό αερο­πλά­νο να βομ­βαρ­δί­ζει και να απο­φεύ­γει τα αντια­ε­ρο­πο­ρι­κά πυρά. Ωστό­σο, όπως απο­δεί­χθη­κε, ήταν από­σπα­σμα από το παι­χνί­δι στρα­τιω­τι­κής προ­σο­μοί­ω­σης «Arma III»!

- Είναι ή δεν είναι Ρώσοι αλε­ξι­πτω­τι­στές αυτοί που φαί­νο­νται στον νυχτε­ρι­νό ουρα­νό του Κιέβου;

Η συγκε­κρι­μέ­νη φωτο­γρα­φία γνώ­ρι­σε μεγά­λη διά­δο­ση σε πλη­θώ­ρα μέσων ενη­μέ­ρω­σης και κοι­νω­νι­κά δίκτυα, όμως, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, δεν δεί­χνει την πτώ­ση Ρώσων αλε­ξι­πτω­τι­στών στο Κίε­βο. Τα φωτει­νά σημά­δια που φαί­νο­νται στη φωτο­γρα­φία οφεί­λο­νται σε αντα­νά­κλα­ση από πηγές έντο­νου φωτός που υπάρ­χουν στο πεδίο λήψης της φωτογραφίας.

- Είναι ή δεν είναι Ουκρα­νοί αυτοί που συνω­στί­ζο­νται για να πάνε σε κατα­φύ­για, στα πλά­να που δεί­χνουν διε­θνή τηλε­ο­πτι­κά δίκτυα σε όλο τον κόσμο;

Τα πλά­να που προ­βλή­θη­καν σε κεντρι­κό δελ­τίο ειδή­σε­ων (ΣΚΑΪ) στις 25 Φλε­βά­ρη, δεν έχουν σχέ­ση με τα όσα εκτυ­λίσ­σο­νται τα τελευ­ταία εικο­σι­τε­τρά­ω­ρα στην Ουκρα­νία, στο πλαί­σιο της ρωσι­κής εισβο­λής. Σύμ­φω­να με στοι­χεία που δημο­σιο­ποι­ή­θη­καν, στο βίντεο δια­δρα­μα­τί­ζο­νται σκη­νές από ατύ­χη­μα που έγι­νε στον αστι­κό σιδη­ρό­δρο­μο της Ρώμης, στις 23 Οκτώ­βρη του 2018, στις κυλιό­με­νες σκά­λες σταθ­μού του μετρό, με οπα­δούς της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, που πήγαι­ναν να παρα­κο­λου­θή­σουν ποδο­σφαι­ρι­κό αγώνα.

- Είναι πρό­σφα­τη η φωτο­γρα­φία με τους πιστούς Ουκρα­νούς που προ­σεύ­χο­νται για να σωθούν;

Η συγκε­κρι­μέ­νη εικό­να έχει δημο­σιο­ποι­η­θεί στο δια­δί­κτυο από τον Σεπτέμ­βρη του 2019 σε ιστό­το­πο του Διε­θνούς Γρα­φεί­ου Ιερα­πο­στο­λών, μία χρι­στια­νι­κή κοι­νό­τη­τα βαπτι­στών με έδρα τις ΗΠΑ. Στη φωτο­γρα­φία απει­κο­νί­ζε­ται μια ομά­δα προ­σευ­χής στην πλα­τεία του Χάρ­κο­βο. Η εν λόγω ομά­δα ανα­φέ­ρε­ται ότι ξεκί­νη­σε τις συνα­ντή­σεις το 2014, μετά τις εντά­σεις που έλα­βαν χώρα στην περιο­χή ανά­με­σα στους φιλο­ρώ­σους και τους υπο­στη­ρι­κτές της κυβέρνησης.

- Είναι ή δεν είναι πρό­σφα­τη η φωτο­γρα­φία που δεί­χνει Ουκρα­νούς στρα­τιώ­τες που αντι­στέ­κο­νται σε αερο­πο­ρι­κή βάση;

Μία μέρα μετά τη ρωσι­κή εισβο­λή εμφα­νί­στη­καν φωτο­γρα­φία και βίντεο που δεί­χνουν ουκρα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα να αντι­με­τω­πί­ζουν με θάρ­ρος και αντο­χή Ρώσους στρα­τιώ­τες που επι­τί­θε­νται σε αερο­πο­ρι­κή βάση. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, το βίντεο τρα­βή­χτη­κε το 2014, κατά την προ­σάρ­τη­ση της Κρι­μαί­ας και γυρί­στη­κε στην αερο­πο­ρι­κή βάση Belbek κοντά στη Σεβα­στού­πο­λη. Το ίδιο πλά­νο είχε μετα­δο­θεί τότε από το BBC Turkish, αφού μετα­δό­θη­κε από την τουρ­κι­κή τηλεόραση.

Ανά­λο­γα από την άλλη πλευ­ρά σε ορι­σμέ­νες ιστο­σε­λί­δες δια­κι­νή­θη­κε φωτο­γρα­φία του 2014 με αναρ­τη­μέ­νη την Ρωσι­κή σημαία στο κοι­νο­βού­λιο του Χαρ­κό­βου και με τίτλο «Οι Ρώσοι κατέ­λα­βαν το Χάρκοβο»…

Οι πόλεμοι του ΝΑΤΟ…

Το σύμ­βο­λο του πολέ­μου της προ­πα­γάν­δας. Ο κορ­μο­ρά­νος του Κου­βέιτ ήταν στις …ακτές της Βρετάνης.

Ο μηχα­νι­σμός της παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης, της χει­ρα­γώ­γη­σης και της προ­πα­γάν­δας έχει δώσει στο παρελ­θόν πολ­λά ανά­λο­γα δείγ­μα­τα. Παρα­θέ­του­με ορι­σμέ­να για να θυμη­θούν οι παλιοί και να γνω­ρί­σουν οι νεότεροι..

Ιράκ: Ένα δείγ­μα των …ικα­νο­τή­των του το έδει­ξε στον Πόλε­μο του Περ­σι­κού Κόλ­που, από τον Αύγου­στο του 1990 έως τον Φλε­βά­ρη του 1991.

Μερι­κά από τα πλέ­ον χαρα­κτη­ρι­στι­κά fake news ήταν ένα από τα ρεπορ­τάζ που μετέ­δω­σε το CNN εκεί­νη την επο­χή. Παρου­σί­α­ζε μια νεα­ρή Κου­βεϊ­τια­νή νοσο­κό­μα που διη­γού­νταν με λυγ­μούς και λεπτο­μέ­ρειες την εισβο­λή των Ιρα­κι­νών στρα­τιω­τών στο μαιευ­τή­ριο της πόλης του Κου­βέιτ και την αρπα­γή των λεχώ­νων, αφού πρώ­τα τους απέ­σπα­σαν τα νεο­γέν­νη­τα που κεί­το­νταν νεκρά στο πάτωμα!

Όμως, όπως απο­δεί­χτη­κε στη συνέ­χεια, ήταν όλα ψέμα­τα: Η «νοσο­κό­μα» ήταν η κόρη του Κου­βεϊ­τια­νού πρέ­σβη στην Ουά­σιγ­κτον, φοι­τή­τρια στις ΗΠΑ. Και η ιστο­ρία με τις λεχώ­νες ήταν ένα σενά­ριο γραμ­μέ­νο από τον Μάικ Ντί­βερ, πρώ­ην σύμ­βου­λο σε θέμα­τα επι­κοι­νω­νί­ας του Προ­έ­δρου Ρίγκαν και την αμε­ρι­κα­νι­κή εται­ρεία δημο­σί­ων σχέ­σε­ων «Χιλ και Νόουλ­τον», η οποία πλη­ρώ­θη­κε για το «ρεπορ­τάζ» από την κυβέρ­νη­ση του Κουβέιτ!

Ως σύμ­βο­λο του «πολέ­μου της προ­πα­γάν­δας» στον Περ­σι­κό, παρα­μέ­νει ακό­μα και σήμε­ρα η φωτο­γρα­φία του κορ­μο­ρά­νου. Τι είχε γίνει; Κατά τη διάρ­κεια των συμ­μα­χι­κών επι­χει­ρή­σε­ων ενα­ντί­ον του Ιράκ, μετα­δό­θη­κε από τα ξένα ειδη­σε­ο­γρα­φι­κά πρα­κτο­ρεία η φωτο­γρα­φία ενός κορ­μο­ρά­νου που είχε πέσει στην τερά­στια πετρε­λαιο­κη­λί­δα μετά τον βομ­βαρ­δι­σμό των πετρε­λαιο­πη­γών του Κου­βέιτ από τα ιρα­κι­νά αεροπλάνα.

Η φωτο­γρα­φία συνο­δευό­ταν από λεζά­ντα για το τερά­στιο μέγε­θος της οικο­λο­γι­κής κατα­στρο­φής που προ­κά­λε­σαν οι Ιρα­κι­νοί. Ενας ακό­μη λόγος για να δικαιο­λο­γη­θεί η αμε­ρι­κα­νι­κή επι­δρο­μή. Ομως, λίγα εικο­σι­τε­τρά­ω­ρα αργό­τε­ρα, απο­δεί­χτη­κε ότι η φωτο­γρα­φία του κορ­μο­ρά­νου δεν είχε καμιά σχέ­ση με τα γεγο­νό­τα. Είχε τρα­βη­χτεί πριν από μήνες, στις ακτές της Βρε­τά­νης, όταν μετά το ναυά­γιο ενός πετρε­λαιο­φό­ρου δημιουρ­γή­θη­κε μια τερά­στια κηλί­δα στη Μάγχη.

Γιου­γκο­σλα­βία: Στη ΝΑΤΟι­κή θηριω­δία σε βάρος της Γιου­γκο­σλα­βί­ας το 1999, βασι­κοί φορείς ψευ­δών ειδή­σε­ων και βρώ­μι­κης προ­πα­γάν­δας ήταν οι ίδιοι οι εκπρό­σω­ποι της ευρω­α­τλα­ντι­κής συμ­μα­χί­ας. Που με συγκε­κρι­μέ­νους μηχα­νι­σμούς και δίκτυα σε αστι­κά Μέσα Ενη­μέ­ρω­σης, τις μετέ­τρε­παν σε πρώ­τες ειδή­σεις, πολύ συχνά ως …δημο­σιο­γρα­φι­κές αποκαλύψεις.

Ποιος μπο­ρεί να ξεχά­σει το απί­στευ­το ψέμα των ΝΑΤΟι­κών ότι το ποδο­σφαι­ρι­κό γήπε­δο της Πρί­στι­νας είχε μετα­τρα­πεί σε στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης για 100.000 Αλβα­νούς; Πως 20 δάσκα­λοι είχαν δολο­φο­νη­θεί μπρο­στά στα μάτια των μαθη­τών τους; ‘Η πως η οικο­γέ­νεια του Προ­έ­δρου Μιλό­σε­βιτς είχε δια­φύ­γει στο εξω­τε­ρι­κό; Ολα απο­δεί­χτη­καν ψέμα­τα που μάλι­στα τα παρα­δέ­χτη­καν και οι ίδιοι!

Ποιος μπο­ρεί να ξεχά­σει τον τρό­πο με τον οποίο προ­σπα­θού­σαν να απο­δώ­σουν τις μαζι­κές δολο­φο­νί­ες προ­σφύ­γων από τους ΝΑΤΟι­κούς βομ­βαρ­δι­σμούς, στους Σέρβους;

Για παρά­δειγ­μα, η επι­δρο­μή σε δύο ομά­δες Αλβα­νών προ­σφύ­γων στην Τζα­κό­βι­τσα στις 14 Απρί­λη 1999 οδή­γη­σε σε μία αλυ­σί­δα ΝΑΤΟι­κών ψεμά­των. Πρώ­τα απ’ όλα, ο Γερ­μα­νός υπουρ­γός Άμυ­νας, Ρού­ντολφ Σάρ­πινγκ, κατη­γό­ρη­σε τους Σέρ­βους ως υπεύ­θυ­νους για αυτή την επί­θε­ση. Την επο­μέ­νη, σε δελ­τίο Τύπου που δια­νε­μή­θη­κε από το κέντρο Τύπου του ΝΑΤΟ στις Βρυ­ξέλ­λες, παρα­δέ­χο­νταν πως «του­λά­χι­στον ένα ΝΑΤΟι­κό αερο­σκά­φος έρι­ξε κατά λάθος (!) μία βόμ­βα κατά οχή­μα­τος πολι­τών», υπαι­νισ­σό­με­νοι όμως ότι την ίδια ώρα οι Σέρ­βοι πραγ­μα­το­ποιού­σαν επι­θέ­σεις στην περιοχή…

Ωστό­σο, οι μαρ­τυ­ρί­ες επι­ζώ­ντων κατέ­γρα­φαν πως τα ΝΑΤΟι­κά αερο­σκά­φη έκα­ναν γύρους πάνω από τα κεφά­λια των προ­σφύ­γων, βομ­βαρ­δί­ζο­ντάς τους τρεις — τέσ­σε­ρις φορές! Στις 19 Απρί­λη, το ΝΑΤΟ άλλα­ξε την εκδο­χή του βομ­βαρ­δι­σμού των προ­σφύ­γων στην Τζα­κό­βι­τσα, λέγο­ντας πως τελι­κά 12 ΝΑΤΟι­κά αερο­σκά­φη έπλη­ξαν κομ­βόι προ­σφύ­γων ρίχνο­ντας συνο­λι­κά εννιά βόμβες!

Συρία: Τον Αύγου­στο του 2017, το εξώ­φυλ­λο της «Liberation» έχει φωτο­γρα­φία με νεκρά παι­διά και τίτλο «Τα παι­διά του Ασαντ». Αυτό το εξώ­φυλ­λο συγκλό­νι­σε την παγκό­σμια κοι­νή γνώ­μη και η φωτο­γρα­φία συνο­δευό­ταν από λεζά­ντα στην οποία πλη­ρο­φο­ρού­σε ότι τους 86 — ανά­με­σά τους 30 παι­διά — έφτα­σαν οι νεκροί μετά από τη χημι­κή επί­θε­ση στο Ιντλίμπ της Συρί­ας, όπως ανέ­φε­ρε το ρεπορ­τάζ. Οι αιφ­νι­δια­στι­κοί βομ­βαρ­δι­σμοί των ΗΠΑ με πυραύ­λους που εξα­πέ­λυ­σαν αργό­τε­ρα, ενα­ντί­ον αερο­πο­ρι­κής βάσης των κυβερ­νη­τι­κών δυνά­με­ων του Ασαντ στη Συρία, είχε ως επί­ση­μη δικαιο­λο­γία αυτή ακρι­βώς την «επί­θε­ση», την οποία απέ­δω­σαν στη συρια­κή κυβέρνηση.

Ένα χρό­νο αργό­τε­ρα, το 2018, ένα βίντεο που δημο­σιεύ­θη­κε από τη ΜΚΟ «Λευ­κά Κρά­νη» έκα­νε τον γύρο του κόσμου. Το βίντεο έδει­χνε παρα­μορ­φω­μέ­νους ανθρώ­πους από τοξι­κό αέριο «Σαρίν», που λεγό­ταν ότι έρι­ξαν οι δυνά­μεις του Ασαντ σε αμά­χους στην πόλη της Ντού­μα της Συρί­ας. Μια βδο­μά­δα μετά, οι ΗΠΑ, η Γαλ­λία και το Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο πραγ­μα­το­ποί­η­σαν σει­ρά αερο­πο­ρι­κών επι­δρο­μών ενα­ντί­ον αρκε­τών κυβερ­νη­τι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων στη Συρία, όπου ισχυ­ρί­ζο­νταν ότι υπήρ­χαν απο­θη­κευ­μέ­να χημι­κά όπλα.

Λίγο αργό­τε­ρα όμως, απο­κα­λύ­πτε­ται ότι η ΜΚΟ «Λευ­κά Κρά­νη» στή­θη­κε το 2013 από τις βρε­τα­νι­κές μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες και ότι το βίντεο ήταν σκηνοθετημένο.

Και ο κατά­λο­γος συνεχίζεται…

Ανα­δη­μο­σιεύ­ε­ται από την στή­λη «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» του Ριζο­σπά­στη της Δευ­τέ­ρας 28 Φλε­βά­ρη 2022.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο