Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουκρανία-συντριβή ελικοπτέρου: Τουλάχιστον 16 νεκροί, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εσωτερικών

Του­λά­χι­στον 16 άνθρω­ποι, μετα­ξύ των οποί­ων ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών της Ουκρα­νί­ας και 2 παι­διά, έχα­σαν σήμε­ρα τη ζωή τους από την συντρι­βή ελι­κο­πτέ­ρου κοντά σε νηπια­γω­γείο στην περι­φέ­ρεια του Κιέ­βου, ανα­κοί­νω­σε η αστυνομία.

“Συνο­λι­κά έχου­με προς το παρόν πλη­ρο­φο­ρί­ες για 16 νεκρούς, μετα­ξύ των οποί­ων δύο παι­διά”, ανα­φέ­ρει η αστυ­νο­μία στην ανα­κοί­νω­σή της.

Ο 42χρονος υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Ντε­νίς Μονα­στίρ­σκι, ο 42χρονος υφυ­πουρ­γός του Γεβγκέ­νι Γενίν και άλλος ένας υψη­λό­βαθ­μος αξιω­μα­τού­χος του ουκρα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών που επέ­βαι­ναν στο ελι­κό­πτε­ρο σκο­τώ­θη­καν επί­σης, διευ­κρι­νί­ζε­ται στην ανακοίνωση.

Επί­σης 22 τραυ­μα­τί­ες, μετα­ξύ των οποί­ων 10 παι­διά, δια­κο­μί­σθη­καν στο νοσο­κο­μείο, προ­στί­θε­ται στην ανα­κοί­νω­ση της αστυνομίας.

Το ελι­κό­πτε­ρο συνε­τρί­βη στην Μπρό­βα­ρι, μια πόλη περί­που 100.000 κατοί­κων, που βρί­σκε­ται στα ανα­το­λι­κά προ­ά­στια της ουκρα­νι­κής πρωτεύουσας.

Την ώρα του δυστυ­χή­μα­τος “παι­διά και εργα­ζό­με­νοι” του νηπια­γω­γεί­ου βρί­σκο­νταν εκεί, είχε δηλώ­σει νωρί­τε­ρα ο περι­φε­ρειάρ­χης του Κιέ­βου Ολέ­ξι Κουλέμπα.

Σύμ­φω­να με εικό­νες που αναρ­τή­θη­καν σε μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, τερά­στια πυρ­κα­γιά ξέσπα­σε μετά την πτώ­ση του ελικοπτέρου.

Προς το παρόν δεν υπάρ­χουν άλλες πλη­ρο­φο­ρί­ες για το δυστύχημα.

Το ελι­κό­πτε­ρο που συνε­τρί­βη ανή­κε στην δημό­σια υπη­ρε­σία για κατα­στά­σεις έκτα­κτης ανά­γκης, η οποία υπά­γε­ται στο υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών, σύμ­φω­να με εκπρό­σω­πο της ουκρα­νι­κής πολε­μι­κής αεροπορίας.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο