Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουκρανία: 100 μέρες από την σύλληψη των δυο στελεχών της Κομμουνιστικής Νεολαίας — Αγνοείται η τύχη τους

Πάνω από 100 ημέ­ρες συμπλη­ρώ­θη­καν από την ημέ­ρα που οι ουκρα­νι­κές αρχές, στο πλαί­σιο αντι­κομ­μου­νι­στι­κών διώ­ξε­ων και στη βάση αστή­ρι­κτων κατη­γο­ριών, συνέ­λα­βαν στο Κίε­βο τον Α’ Γραμ­μα­τέα της Λενι­νι­στι­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Ενω­σης Νεο­λαί­ας της Ουκρα­νί­ας, Μιχα­ήλ Κονο­νό­βιτς και τον αδελ­φό του Αλεξάντερ.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες της Παγκό­σμιας Ομο­σπον­δί­ας Δημο­κρα­τι­κών Νεο­λαιών (ΠΟΔΝ), οι δυο νεα­ροί κομ­μου­νι­στές κρα­τού­νταν σε φυλα­κή του Κιέ­βου, έχο­ντας υπο­στεί άγριο ξυλο­δαρ­μό και βασα­νι­σμούς, ενώ ανα­μέ­νο­νταν να περά­σουν από δίκη με την κατη­γο­ρία της «κατα­σκο­πεί­ας».

Έκτο­τε δεν έχουν υπάρ­ξει πλη­ρο­φο­ρί­ες για την τύχη των αδελ­φών Κονο­νό­βιτς, αμφό­τε­ρων μελών του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ουκρα­νί­ας, το οποίο έχει τεθεί εκτός νόμου με βάση την αντι­κομ­μου­νι­στι­κή νομο­θε­σία του 2014 που ισχύ­ει στη χώρα.

Σημειώ­νε­ται ότι το ΚΚΕ και η ΚΝΕ πραγ­μα­το­ποί­η­σαν διά­βη­μα στην Ουκρα­νι­κή πρε­σβεία ζητώ­ντας την άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­ση των Μιχα­ήλ και Αλε­ξά­ντερ Κονο­νό­βιτς, ενώ το ζήτη­μα τέθη­κε και στα όργα­να της Ε.Ε. με σχε­τι­κή ερώ­τη­ση της ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής ομά­δας του ΚΚΕ.

Να απελευθερωθούν οι Μιχαήλ και Αλεξάντερ Κονονόβιτς!

1) Υπο­γράψ­τε και δια­δώ­στε το δια­δι­κτυα­κό ψήφι­σμα για την άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­ση των Μιχα­ήλ και Αλε­ξά­ντερ Κονονόβιτς.

https://www.change.org/p/freedom-to-mikhail-and-alexander-kononovich

2) Στείλ­τε emails και επι­στο­λές δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην πρε­σβεία της Ουκρα­νί­ας στην Αθή­να και στο προ­ξε­νείο στη Θεσσαλονίκη.

Πρε­σβεία της Ουκρανίας

Στε­φά­νου Δέλ­τα 2, Φιλο­θέη, 152 37, Αθήνα.
Τηλ: 2106800230

[email protected]
[email protected]

Σελί­δα στο Facebook: https://www.facebook.com/Embassy-of-Ukraine-to-the-Hellenic-Republic-1474484016097476/

Σελί­δα στο Twitter: twitter.com/ukringrc

Προ­ξε­νείο της Ουκρα­νί­ας (Θεσ­σα­λο­νί­κη)

Κου­ντου­ριώ­του 2, 54625 Θεσσαλονίκη.
Τηλ: 2310500045

[email protected]

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο