Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουκρανία: Fake News η περίφημη δωρεά 10 εκατ. δολαρίων του Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Αστα­μά­τη­το είναι το όριο παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες ανα­φο­ρι­κά με τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία. Τα «fake news» δίνουν και παίρ­νουν, με μια σει­ρά αστι­κά επι­τε­λεία να δια­δί­δουν συστη­μα­τι­κά ψευ­δείς ειδή­σεις προ­κει­μέ­νου να επη­ρε­ά­σουν την κοι­νή γνώμη.

Θύμα των «fake news» έπε­σε και ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός Λεο­νάρ­ντο Ντι Κάπριο, για τον οποίο δια­δώ­θη­κε η «είδη­ση» ότι δώρι­σε 10 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια για την Ουκρα­νία επει­δή η για­γιά του είναι ουκρα­νι­κής κατα­γω­γής από την Οδησσό.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι η εν λόγω «είδη­ση» έπαι­ξε σε όλα σχε­δόν τα μεγά­λα μέσα ενη­μέ­ρω­σης, ενώ στην Ελλά­δα ανα­δη­μο­σιεύ­θη­κε σε εφη­με­ρί­δες και σάιτ όπως, για παρά­δειγ­μα, η «Καθη­με­ρι­νή», το «Πρώ­το Θέμα», το «zougla.gr», το «iefimerida.gr», η «Athens Voice» και άλλες ενη­με­ρω­τι­κές ιστοσελίδες.

Μόνο που, όπως απο­δεί­χθη­κε, ο δημο­φι­λής ηθο­ποιός ουδέ­πο­τε δώρη­σε 10 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια για την Ουκρανία.

Μιλώ­ντας στο CNN, πρό­σω­πο του στε­νού περι­βάλ­λο­ντος του Ντι Κάπριο απο­κά­λυ­ψε ότι ουδέ­πο­τε έγι­νε τέτοια δωρεά, ενώ η οικο­γέ­νεια του Αμε­ρι­κα­νού ηθο­ποιού δεν έχει σχέ­ση με την Οδησ­σό και την Ουκρα­νία γενι­κό­τε­ρα. Σύμ­φω­να με την ίδια πηγή, ο χολι­γου­ντια­νός ηθο­ποιός «στέ­κε­ται στο πλευ­ρό της Ουκρα­νί­ας» και έχει προ­χω­ρή­σει σε ανθρω­πι­στι­κές δωρε­ές που σχε­τί­ζο­νται με την Ουκρα­νία ‑στην CARE, τη Διε­θνή Επι­τρο­πή Διά­σω­σης, το Save the Children και την Ύπα­τη Αρμο­στεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Η όλη ιστο­ρία ξεκί­νη­σε από έναν — όχι και τόσο αξιό­πι­στο — ιστό­το­πο που αναρ­τά ειδή­σεις από την αμε­ρι­κα­νι­κή Γουιά­να, στον οποίο το περα­σμέ­νο Σάβ­βα­το δημο­σιεύ­θη­κε ότι «σύμ­φω­να με πηγές από το εσω­τε­ρι­κό της Ουκρα­νί­ας» ο ηθο­ποιός είχε προ­χω­ρή­σει σε δωρεά 10 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων, προ­σθέ­το­ντας, μάλι­στα, ότι ο ίδιος «έχει ουκρα­νι­κές ρίζες μέσω της για­γιάς του, από την πλευ­ρά της μητέ­ρα του».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο