Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουκρανία LIVE — Συνεχής ενημέρωση για την κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής αντιπαράθεσης

Ο ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν ανα­κοί­νω­σε με διάγ­γελ­μά του σήμε­ρα λίγο πριν από τις 05:00 την έναρ­ξη «στρα­τιω­τι­κής επι­χεί­ρη­σης» στην Ουκρα­νία, σε πολ­λές πόλεις της οποί­ας ακού­γο­νται ισχυ­ρές εκρή­ξεις και οι σει­ρή­νες της αερά­μυ­νας, καθώς το Κίε­βο δια­βε­βαιώ­νει πως βρί­σκε­ται ήδη σε εξέ­λι­ξη ρωσι­κή «εισβο­λή ευρεί­ας κλίμακας».

Ο ρωσι­κός στρα­τός ανέ­φε­ρε ότι κατέ­στρε­ψε τα συστή­μα­τα αντια­ε­ρο­πο­ρι­κής άμυ­νας της Ουκρα­νί­ας και έθε­σε «εκτός λει­τουρ­γί­ας» αερο­πο­ρι­κές βάσεις της χώρας.

«Οι στρα­τιω­τι­κές υπο­δο­μές των αερο­πο­ρι­κών βάσε­ων των ουκρα­νι­κών ενό­πλων δυνά­με­ων έχουν τεθεί εκτός λει­τουρ­γί­ας», επε­σή­μα­νε το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας, προ­σθέ­το­ντας πως «οι εγκα­τα­στά­σεις αντια­ε­ρο­πο­ρι­κής άμυ­νας των ουκρα­νι­κών ενό­πλων δυνά­με­ων έχουν καταστραφεί».

Σύμ­βου­λος του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών της Ουκρα­νί­ας δήλω­σε ότι γίνο­νται βομ­βαρ­δι­σμοί σε όλη τη χώρα.

Σε διάγ­γελ­μά του προς το έθνος, ο ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι ενη­μέ­ρω­σε πως κηρύσ­σει στρα­τιω­τι­κό νόμο σε όλη την επι­κρά­τεια. «Μην πανι­κο­βάλ­λε­στε», προ­έ­τρε­ψε τους συμπο­λί­τες του, υπο­σχό­με­νος «θα νικήσουμε».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο