Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΥΚΡΑΝΙΑ: Εντείνονται πολεμικές προετοιμασίες και αλληλοκατηγορίες για στρατιωτική κλιμάκωση

Μεταφορά δυτικών πρεσβειών από το Κίεβο
“Διαρροές” CIA για ρωσική εισβολή αύριο Τετάρτη

Με τη Δύση και τη Μόσχα να αλλη­λο­κα­τη­γο­ρού­νται για προ­ε­τοι­μα­σία στρα­τιω­τι­κής κλι­μά­κω­σης στην Ουκρα­νία, εντεί­νε­ται η ιμπε­ρια­λι­στι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση μετα­ξύ ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ και Ρωσί­ας στην Ανα­το­λι­κή Ευρώπη.

Συνε­χί­ζο­ντας τη ΝΑΤΟι­κή ενί­σχυ­ση του Κιέ­βου, η Λιθουα­νία έστει­λε το Σάβ­βα­το στην Ουκρα­νία πυραυ­λι­κά συστή­μα­τα «Stinger»

ΗΠΑ και Βρε­τα­νία με αλλε­πάλ­λη­λες δηλώ­σεις ισχυ­ρί­ζο­νται ότι η Ρωσία με τις στρα­τιω­τι­κές της προ­ε­τοι­μα­σί­ες μπο­ρεί να εισβά­λει στην Ουκρα­νία «ανά πάσα στιγ­μή», ενώ κυκλο­φο­ρούν «διαρ­ρο­ές» εκθέ­σε­ων της CIA με «πιθα­νή» ημε­ρο­μη­νία εισβο­λής την αυριανή.

Η Μόσχα απορ­ρί­πτει τα παρα­πά­νω και κατη­γο­ρεί τη Δύση ότι με όχη­μα τους εν λόγω ισχυ­ρι­σμούς προ­χω­ρά την ενί­σχυ­ση του ουκρα­νι­κού στρα­τού και σπρώ­χνει το Κίε­βο προς μία «στρα­τιω­τι­κή λύση» στην αντι­πα­ρά­θε­ση με τους ρωσό­φω­νους αυτο­νο­μι­στές στο Ντονμπάς.

Σε ένα τέτοιο φόντο, συνε­χί­στη­καν και τις τελευ­ταί­ες μέρες τα παζά­ρια ανά­με­σα στις δύο πλευ­ρές, μαζί με τις απει­λές για νέες κυρώ­σεις, τη συνε­χι­ζό­με­νη ενί­σχυ­ση των ΝΑΤΟι­κών δυνά­με­ων στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη και τις μεγά­λες στρα­τιω­τι­κές ασκή­σεις της Ρωσίας.

Συσσωρεύεται κι άλλο «μπαρούτι» στην περιοχή

Συσ­σω­ρεύ­ο­ντας κι άλλο «μπα­ρού­τι» στην περιο­χή, με αμεί­ω­τους ρυθ­μούς συνε­χί­ζο­νται η ενί­σχυ­ση των Ενό­πλων Δυνά­με­ων του Κιέ­βου και η αύξη­ση των ΝΑΤΟι­κών στρα­τευ­μά­των στην Ανα­το­λι­κή Ευρώπη.

Έτσι, την Κυρια­κή το Κίε­βο παρέ­λα­βε φορ­τίο με αντια­ε­ρο­πο­ρι­κά πυραυ­λι­κά συστή­μα­τα «Stinger» και πυρο­μα­χι­κά από τη Λιθουα­νία.

Νωρί­τε­ρα έφτα­σαν άλλα δύο αερο­σκά­φη με περί­που 180 τόνους πυρο­μα­χι­κά από τις ΗΠΑ, ανέ­φε­ρε ο υπουρ­γός Αμυ­νας Ολ Ρέζ­νι­κοφ και πρό­σθε­σε ότι η Ουκρα­νία έχει λάβει μέχρι τώρα περί­που 1.500 τόνους πυρο­μα­χι­κών με 17 πτήσεις.

Παράλ­λη­λα, εκπρό­σω­πος της κυβέρ­νη­σης Τζόν­σον ανα­κοί­νω­σε προ­χτές ότι η Βρε­τα­νία εργά­ζε­ται για ένα νέο πακέ­το στρα­τιω­τι­κής υπο­στή­ρι­ξης και οικο­νο­μι­κής βοή­θειας προς την Ουκρανία.

Την ίδια ώρα η Γερ­μα­νία ενι­σχύ­ει την ήδη ισχυ­ρή παρου­σία της στις ΝΑΤΟι­κές δυνά­μεις στις χώρες της Βαλ­τι­κής. Χτες ξεκί­νη­σε η άφι­ξη επι­πλέ­ον Γερ­μα­νών στρα­τιω­τών και εξο­πλι­σμού στη Λιθουα­νία. Οι Γερ­μα­νοί στρα­τιώ­τες απο­τε­λούν ήδη περί­που τους μισούς από τους 1.100 του ΝΑΤΟι­κού σχη­μα­τι­σμού μάχης (battlegroup) στη Λιθουα­νία, και σ’ αυτούς ανα­μέ­νε­ται να προ­στε­θούν άλλοι 360. Συνο­λι­κά οι ΝΑΤΟι­κοί σχη­μα­τι­σμοί στις χώρες της Βαλ­τι­κής και την Πολω­νία αριθ­μούν περί­που 5.000 στρατιώτες.

Επί­σης χτες, 8 ακό­μα αμε­ρι­κα­νι­κά μαχη­τι­κά αερο­σκά­φη «F‑15» προ­σγειώ­θη­καν στην Πολω­νία, επι­πρό­σθε­τα σε αυτά που είχαν ήδη φτά­σει την προη­γού­με­νη βδο­μά­δα. Οι δε περί­που 160 Αμε­ρι­κα­νοί στρα­τιώ­τες — «εκπαι­δευ­τές» του στρα­τού του Κιέ­βου απο­σύ­ρο­νται από την Ουκρα­νία προ­κει­μέ­νου να «επα­να­το­πο­θε­τη­θούν σε άλλα σημεία στην Ευρώ­πη», ανέ­φε­ρε το Σάβ­βα­το ο εκπρό­σω­πος του Πενταγώνου.Η Ρωσία από την πλευ­ρά της, πέρα από τις ασκή­σεις που συνε­χί­ζει στη Λευ­κο­ρω­σία μαζί με το Μινσκ, πραγ­μα­το­ποί­η­σε χτες ανθυ­πο­βρυ­χια­κές ασκή­σεις στη Μαύ­ρη Θάλασσα.

Επι­πλέ­ον, ασκή­σεις με ελι­κό­πτε­ρα βρί­σκο­νταν σε εξέ­λι­ξη στη νότια Ρωσία, ενώ η ρωσι­κή Αερο­πο­ρία πραγ­μα­το­ποί­η­σε ασκή­σεις μαζί με συστή­μα­τα «S‑400», με σενά­ριο την από­κρου­ση εχθρι­κών αερο­πο­ρι­κών επι­θέ­σε­ων στα βόρεια της περι­φέ­ρειας Λένινγκραντ.

Χτες επί­σης, ανώ­τα­τος αξιω­μα­τι­κός του ρωσι­κού Γενι­κού Επι­τε­λεί­ου δήλω­σε ότι η Ρωσία είναι έτοι­μη να ανοί­ξει πυρ ενα­ντί­ον ξένων πλοί­ων και υπο­βρυ­χί­ων που εισέρ­χο­νται παρά­νο­μα στα χωρι­κά της ύδα­τα. Είχε προη­γη­θεί η ανα­κοί­νω­ση της Μόσχας ότι το Σάβ­βα­το ρωσι­κό πολε­μι­κό πλοίο κατα­δί­ω­ξε και απο­μά­κρυ­νε αμε­ρι­κα­νι­κό υπο­βρύ­χιο που είχε μπει σε ρωσι­κά χωρι­κά ύδα­τα στον Ειρη­νι­κό (στις Κου­ρί­λες), με τις ΗΠΑ στη συνέ­χεια να δια­ψεύ­δουν τα όσα κατήγ­γει­λε σχε­τι­κά η Ρωσία.

Επίμονες «διαρροές» για εισβολή αύριο και διάγγελμα Ζελένσκι

Σε ένα τέτοιο φόντο, ΗΠΑ και Βρε­τα­νία με απα­νω­τές παρεμ­βά­σεις τους τις τελευ­ταί­ες μέρες κρα­τούν «ψηλά» το σενά­ριο μιας «πιθα­νής» άμε­σης ρωσι­κής εισβο­λής στην Ουκρανία.

«Μια εισβο­λή θα μπο­ρού­σε να γίνει ανά πάσα στιγ­μή αν ο Πού­τιν δώσει την εντο­λή γι’ αυτήν», ανέ­φε­ρε την Παρα­σκευή το βρά­δυ ο σύμ­βου­λος Εθνι­κής Ασφά­λειας του Λευ­κού Οίκου Τζέικ Σάλι­βαν, βεβαιώ­νο­ντας ότι αυτή απο­τε­λεί μια «πολύ πολύ πραγ­μα­τι­κή πιθα­νό­τη­τα» και θα μπο­ρού­σε να αρχί­σει ακό­μα και «κατά τη διάρ­κεια των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων» του Πεκίνου.

Τα ίδια ανέ­φε­ρε το Σάβ­βα­το και ο Βρε­τα­νός υπουρ­γός Αμυ­νας, Μπ. Γουά­λας, ο οποί­ος επι­σκέ­φτη­κε τη Μόσχα μία μέρα πριν.

Την ίδια ώρα, δημο­σί­ευ­μα του γερ­μα­νι­κού περιο­δι­κού «Der Spiegel», επι­κα­λού­με­νο «διαρ­ρο­ές» από ενη­μέ­ρω­ση των ΗΠΑ προς τους συμ­μά­χους τους, ανέ­φε­ρε πως η CIA εξέ­δω­σε επεί­γου­σα προει­δο­ποί­η­ση για επι­κεί­με­νη επί­θε­ση της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία, ανα­φέ­ρο­ντας μάλι­στα ότι υπάρ­χει κίν­δυ­νος για πραγ­μα­το­ποί­η­σή της ήδη την Τετάρ­τη 16/2.

Ο δε Βρε­τα­νός πρω­θυ­πουρ­γός, Μπ. Τζόν­σον, επα­νήλ­θε χτες με νέες δηλώ­σεις, κάνο­ντας λόγο για «πολύ σαφείς απο­δεί­ξεις» και ανα­φέ­ρο­ντας ότι «τα σημά­δια δεί­χνουν, όπως έχει πει ο Αμε­ρι­κα­νός Πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν, ότι του­λά­χι­στον προ­ε­τοι­μά­ζουν κάτι που μπο­ρεί να λάβει χώρα στις επό­με­νες 48 ώρες».

ΗΠΑ, Βρε­τα­νία και πολ­λές ακό­μα δυτι­κές χώρες καλούν τους πολί­τες τους να εγκα­τα­λεί­ψουν αμέ­σως την Ουκρα­νία, ενώ χτες οι ΗΠΑ ανα­κοί­νω­σαν ότι μετα­φέ­ρουν την πρε­σβεία τους από το Κίε­βο στο Λβιβ, στη Δυτι­κή Ουκρα­νία, ενό­ψει της «δρα­μα­τι­κής επι­τά­χυν­σης» της ανά­πτυ­ξης ρωσι­κών στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων στα σύνο­ρα. Είχαν προη­γη­θεί αντί­στοι­χες απο­φά­σεις για μετα­φο­ρά των πρε­σβειών της Ολλαν­δί­ας, της Αυστρα­λί­ας κ.ά.

Ο δε Πρό­ε­δρος της Ουκρα­νί­ας, Β. Ζελέν­σκι, σε έκτα­κτο τηλε­ο­πτι­κό διάγ­γελ­μα χτες το βρά­δυ ανα­φέρ­θη­κε στις πλη­ρο­φο­ρί­ες που γνω­στο­ποιού­νται ότι η Τετάρ­τη 16/2 θα είναι η μέρα που θα γίνει ρωσι­κή εισβολή.

«Μας λένε ότι η 16η Φεβρουα­ρί­ου θα είναι η μέρα της επί­θε­σης. Εμείς θα την κάνου­με μέρα ενό­τη­τας», ανέ­φε­ρε. «Προ­σπα­θούν να μας τρο­μά­ξουν ορί­ζο­ντας ξανά μια μέρα έναρ­ξης στρα­τιω­τι­κής δρά­σης». Ανα­κοί­νω­σε ότι έθε­σε την ουκρα­νι­κή αστυ­νο­μία σε ετοι­μό­τη­τα μέχρι το Σάβ­βα­το, ενώ η Τετάρ­τη θα είναι αργία.

Αργό­τε­ρα, κυβερ­νη­τι­κοί αξιω­μα­τού­χοι της Ουκρα­νί­ας «διευ­κρί­νι­ζαν» ότι ο Ζελέν­σκι δεν προ­έ­βλε­ψε ρωσι­κή επί­θε­ση την Τετάρ­τη και πως η ανα­φο­ρά του ήταν εν μέρει «ειρω­νι­κή» για τις συνε­χείς ανα­φο­ρές δυτι­κών ΜΜΕ περί ημε­ρο­μη­νί­ας «έναρ­ξης της εισβολής».

Χαρα­κτη­ρι­στι­κή είναι πάντως η έκκλη­ση του Ουκρα­νού Προ­έ­δρου σε κρα­τι­κούς αξιω­μα­τού­χους και υπαλ­λή­λους όλων των βαθ­μί­δων που έχουν φύγει από τη χώρα, ή σχε­διά­ζουν να φύγουν, να επι­στρέ­ψουν εντός 24 ωρών.

Ο Ζελέν­σκι νωρί­τε­ρα είπε ότι «είναι μεγά­λο λάθος — αλλά είναι δική τους από­φα­ση — να μετα­φερ­θούν ορι­σμέ­νες πρε­σβεί­ες στη Δυτι­κή Ουκρανία…».

Η Ρωσία από την πλευ­ρά της, όπως δήλω­σε σχε­τι­κά και ο ΥΠΕΞ Σ. Λαβρόφ, καταγ­γέλ­λει ότι αυτή «η εκστρα­τεία προ­πα­γάν­δας που ξεκί­νη­σαν οι ΗΠΑ και οι σύμ­μα­χοί τους σχε­τι­κά με μια “επί­θε­ση της Ρωσί­ας” ενα­ντί­ον της Ουκρα­νί­ας έχει στό­χο την πρό­κλη­ση, ενθαρ­ρύ­νο­ντας τις αρχές του Κιέ­βου» να προ­σφύ­γουν σε μια «στρα­τιω­τι­κή λύση του προ­βλή­μα­τος του Ντον­μπάς».

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Οι αναλύσεις των αστικών ΜΜΕ

Οι απειλές νέων κυρώσεων και ο παράγοντας Κίνα

Μέσα σε ένα τέτοιο φόντο συνε­χί­στη­καν και τις προη­γού­με­νες μέρες οι επα­φές «όλων με όλους», με όλες τις πλευ­ρές να επα­να­φέ­ρουν «προει­δο­ποι­ή­σεις» και απει­λές, να κάνουν λόγο για «συνέ­χι­ση του δια­λό­γου», υπο­γραμ­μί­ζο­ντας παράλ­λη­λα ότι δεν προ­κύ­πτει κάποια «θεμε­λιώ­δης αλλα­γή» από τις μέχρι τώρα εντα­τι­κές επα­φές μετα­ξύ ηγετών.

Σε νέα τηλε­φω­νι­κή συνο­μι­λία το περα­σμέ­νο Σάβ­βα­το με τον Ρώσο ομό­λο­γό του Βλ. Πού­τιν, ο Αμε­ρι­κα­νός Πρό­ε­δρος, Τζο Μπάι­ντεν ανέ­φε­ρε σύμ­φω­να με τον Λευ­κό Οίκο ότι οι ΗΠΑ είναι προ­ε­τοι­μα­σμέ­νες για διπλω­μα­τία καθώς και για «άλλα σενά­ρια», όπως και ότι μαζί με τους συμ­μά­χους τους «θα απα­ντή­σουν απο­φα­σι­στι­κά και θα επι­βά­λουν σοβα­ρές και ταχεί­ες επι­πτώ­σεις στη Ρωσία». Είχε προη­γη­θεί τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία μετα­ξύ των ΥΠΕΞ των δύο χωρών, σε αντί­στοι­χο μήκος κύματος.

Σε σχέ­ση με τις νέες κυρώ­σεις που απει­λεί να επι­βά­λει η Δύση στη Ρωσία, χαρα­κτη­ρι­στι­κή ήταν τοπο­θέ­τη­ση εκπρο­σώ­που του Στέιτ Ντι­πάρ­μεντ, ο οποί­ος αφού επα­νέ­λα­βε τον ισχυ­ρι­σμό ότι η Μόσχα «θα αντι­με­τω­πί­σει μια πιο απο­φα­σι­στι­κή δια­τλα­ντι­κή κοι­νό­τη­τα», τόνι­σε ότι εξαι­τί­ας των κυρώ­σε­ων η Ρωσία «θα πρέ­πει να κάνει περισ­σό­τε­ρες παρα­χω­ρή­σεις στην Κίνα». Πρό­σθε­σε δε ότι η Μόσχα «θα αντι­με­τω­πί­σει μαζι­κή πίε­ση στην οικο­νο­μία της και στους ελέγ­χους των εξα­γω­γών, που θα δια­βρώ­σει την αμυ­ντι­κή της βιο­μη­χα­νι­κή βάση».

Σημειώ­νε­ται ότι ήδη οι ηγέ­τες Ρωσί­ας και Κίνας, κατά την πρό­σφα­τη συνά­ντη­σή τους στο Πεκί­νο, συζή­τη­σαν και το πώς θα επι­χει­ρή­σουν να ανα­πτύ­ξουν έναν κοι­νό μηχα­νι­σμό για το «ξεπέ­ρα­σμα» των εντει­νό­με­νων δυτι­κών κυρώ­σε­ων ενα­ντί­ον τους.

«Στο πάτωμα» οι σχέσεις ΗΠΑ — Ρωσίας

Από την πλευ­ρά της Ρωσί­ας ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου, Ντμ. Πεσκόφ, χαρα­κτή­ρι­σε μεν θετι­κή την ύπαρ­ξη επα­φών μετα­ξύ των Προ­έ­δρων ΗΠΑ — Ρωσί­ας, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ωστό­σο ότι οι σχέ­σεις μετα­ξύ Μόσχας και Ουά­σιγ­κτον «βρί­σκο­νται στο πάτω­μα».

Αντί­στοι­χα, ο Ρώσος υπουρ­γός Αμυ­νας, Σ. Σοϊ­γκού, δήλω­σε την Παρα­σκευή, στη συνά­ντη­ση με τον Βρε­τα­νό ομό­λο­γό του Μπ. Γουά­λας, ότι «το επί­πε­δο της συνερ­γα­σί­ας» Ρωσί­ας — Βρε­τα­νί­ας «είναι σχε­δόν στο μηδέν και σύντο­μα θα περά­σει το μηδέν και θα γίνει αρνητικό».

Χτες, πάντως, ο Λαβρόφ στη διάρ­κεια συνο­μι­λί­ας του με τον Πού­τιν δήλω­σε πως «οφεί­λω να πω ότι υπάρ­χει πάντα μια πιθα­νό­τη­τα» να «επι­λυ­θούν τα προ­βλή­μα­τα που πρέ­πει να επι­λυ­θούν» διά της διπλω­μα­τι­κής οδού. Οι ευκαι­ρί­ες για διά­λο­γο «δεν έχουν εξα­ντλη­θεί», ανέ­φε­ρε, παρό­τι όπως επα­νέ­λα­βε οι σχε­τι­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις δεν μπο­ρούν να συνε­χί­ζο­νται επ’ αόριστον.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ είπε ακό­μα πως παρά την αρνη­τι­κή απά­ντη­ση των ΗΠΑ στο πρώ­το σκέ­λος των ρωσι­κών αιτη­μά­των για τις «εγγυ­ή­σεις ασφα­λεί­ας» (μη περαι­τέ­ρω διεύ­ρυν­ση του ΝΑΤΟ προς ανα­το­λάς κ.ο.κ.), οι ΗΠΑ έχουν δια­τυ­πώ­σει συγκε­κρι­μέ­νες προ­τά­σεις για τη μεί­ω­ση των στρα­τιω­τι­κών κιν­δύ­νων. Πρό­σθε­σε δε ότι οι «συλ­λο­γι­κές» απα­ντή­σεις από ΕΕ και ΝΑΤΟ δεν ήταν ικα­νο­ποι­η­τι­κές και ότι η Μόσχα θα επι­μεί­νει ξανά να λάβει ξεχω­ρι­στές απα­ντή­σεις από τα κρά­τη — μέλη.

Ο δε Πεσκόφ είπε σήμε­ρα ότι ο Πού­τιν θα εγκρί­νει την κατάλ­λη­λη στιγ­μή για την αντα­πά­ντη­ση της Ρωσί­ας όσον αφο­ρά τις απα­ντή­σεις ΗΠΑ και ΝΑΤΟ στις ρωσι­κές προ­τά­σεις, έχο­ντας ήδη εγκρί­νει καταρ­χήν τις απα­ντή­σεις του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Εξωτερικών.

Σε Κίεβο και Μόσχα ο Σολτς

Παράλ­λη­λα εντεί­νε­ται και η προ­σπά­θεια της ΕΕ να «ανα­βαθ­μί­σει» τη θέση της στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά παζά­ρια και να δια­σφα­λί­σει τα ιδιαί­τε­ρα συμ­φέ­ρο­ντα των ευρω­παϊ­κών μονο­πω­λί­ων, τα οποία θα επη­ρε­ά­σει περισ­σό­τε­ρο μια στρα­τιω­τι­κή σύγκρου­ση στην Ουκρανία.

Τις δια­φο­ρο­ποι­ή­σεις εντός του ευρω­α­τλα­ντι­κού στρα­το­πέ­δου, ειδι­κά σε ό,τι αφο­ρά το θέμα των κυρώ­σε­ων απέ­να­ντι στη Ρωσία, απο­τύ­πω­σαν ξανά η χτε­σι­νή επί­σκε­ψη του Γερ­μα­νού καγκε­λά­ριου Ολ. Σολτς στο Κίε­βο και η συνά­ντη­σή του με τον Ουκρα­νό Πρό­ε­δρο Β. Ζελένσκι.

Στην κοι­νή συνέ­ντευ­ξη Τύπου, ο Σολτς «προει­δο­ποί­η­σε» μεν ξανά τη Ρωσία ότι «σε περί­πτω­ση στρα­τιω­τι­κής κλι­μά­κω­σης είμα­στε έτοι­μοι για πολύ εκτε­τα­μέ­νες και απο­τε­λε­σμα­τι­κές κυρώ­σεις σε συντο­νι­σμό με τους συμ­μά­χους μας», απο­φεύ­γο­ντας ωστό­σο να γίνει συγκε­κρι­μέ­νος και να συμπε­ρι­λά­βει σε αυτές τον επί­μα­χο αγω­γό φυσι­κού αερί­ου «Nord Stream 2».
Χαρα­κτη­ρι­στι­κά, ο Ζελέν­σκι ευχα­ρί­στη­σε τον Σολτς «για την υπο­στή­ρι­ξη», αλλά εξέ­φρα­σε τη λύπη του που δεν έλα­βε συγκε­κρι­μέ­νη απά­ντη­ση στην ερώ­τη­σή του για τη μορ­φή των κυρώ­σε­ων. «Ο καγκε­λά­ριος δεν απά­ντη­σε στην ερώ­τη­σή μου», τόνισε.

Κατά τ’ άλλα, ο Ζελέν­σκι επέ­μει­νε στη «φιλο­δο­ξία» της Ουκρα­νί­ας για έντα­ξη στο ΝΑΤΟ. Νωρί­τε­ρα ο Ουκρα­νός πρέ­σβης στο Λον­δί­νο ανα­σκεύ­α­σε προη­γού­με­νες δηλώ­σεις του, σύμ­φω­να με τις οποί­ες το Κίε­βο για να απο­φύ­γει τον πόλε­μο θα μπο­ρού­σε να εγκα­τα­λεί­ψει αυτήν τη «φιλο­δο­ξία».

Ο Γερ­μα­νός καγκε­λά­ριος πάντως επα­νέ­λα­βε ότι το ζήτη­μα της έντα­ξης της Ουκρα­νί­ας στο ΝΑΤΟ είναι «πρα­κτι­κά εκτός ατζέντας».
Σήμε­ρα ο Σολτς θα συνα­ντη­θεί στη Μόσχα με τον Πού­τιν. Ο καγκε­λά­ριος δήλω­σε ότι θα ζητή­σει από τη Ρωσία να λάβει «σαφή βήμα­τα για την απο­κλι­μά­κω­ση της τρέ­χου­σας έντασης».

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ:
Σε «πλήρη συντονισμό» με ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, με ανυπολόγιστους κινδύνους για τον λαό

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο